Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system informacji geograficznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Klinowo-pierścieniowa struktura zieleni Poznania zapewnia dobrą dostępność terenów dla mieszkańców w izochronach dojścia pieszego poniżej 10 minut, co zbadano za pomocą narzędzi GIS. Istnieją jednak obszary miasta, z których dostęp do parków i lasów wymaga znacznie dłuższego czasu dojścia. Jak poprawić tę dostępność?
EN
In this study, an integrated approach has been adopted for optimum selection of locations for rain water harvesting (RWH) in Kohat district of Pakistan. Various thematic layers including runof depth, land cover/land use, slope and drainage density have been incorporated as input to the analysis. Other biophysical criteria such as geological setup, soil texture and drainage streams characteristics were also taken into account. Drainage density and slope were derived from digital elevation model, and map of land use/land cover was prepared using supervised classifcation of multi-spectral Sentinel-2 images of the area. Aforementioned thematic layers are assigned respective weights of their importance and combined in GIS environment to form a RWH potential map of the region. The generated suitability map is classifed into three potential zones: high, moderate and low suitability zones consisting of area 638 km2 (21%), 1859 km2 (62%) and 519 km2 (17%), respectively. The suitability map has been used to mark accumulation points on the down streams as potential spots of water storage. In addition, site suitability of artifcial structures for RWH consisting of farm ponds, check dams and percolation tanks has also been assessed, showing 3.2%, 3% and 4.5% of the total area as a ft for each of the structure, respectively. The derived suitability will aid policy makers to easily determine potential sites for RWH structures to store water and tackle acute paucity of water in the area.
PL
Jedną z bolączek ochrony i kształtowania krajobrazu jest brak holistycznego spojrzenia na pojawiające się problemy i zagrożenia. Może sie to zmienić dzięi systemom informacji geograficznej (GIS), które sa stale rozwijającym się narzędziem. Jednak aby było ono skuteczne, niezbędne są działania w trzech obszarach: ewidencji, zarządzaniu oraz publikacji.
PL
Celem artykułu jest ukazanie możliwości systemów klasy GIS, które coraz częściej są wykorzystywane do wspomagania analiz optymalizacyjnych w logistyce. Złożoność tych procesów sprawia, że przydatne jest wykorzystanie tego typu systemów w procesach analitycznych. Przewagą systemów klasy GIS nad innymi jest możliwość analizy danych w ujęciu przestrzennym. Dzięki temu są one coraz częściej wykorzystywane, przede wszystkim przy optymalizacji sieci dystrybucji. W artykule przedstawiono przykład zastosowania narzędzia ArcGIS Network Analyst w zakresie wspomagania podejmowania decyzji odnośnie lokalizacji magazynu.
EN
The aims of article is show the possibilities of GIS systems, which are increasingly being used to support the analysis of logistics. The complexity of these processes makes it useful for this type of systems in analytical processes. The advantage of GIS systems over others is the ability to analyze data in spatial terms. Therefore, they are increasingly being used, primiarly in the optimization of the distribution network. This article presents an example of using the tools of ArcGIS Network Analyst in supporting decision- making regarding the storage location.
PL
Pomiary wietrzności przeprowadzono przy użyciu dwóch masztów pomiarowych oddalonych od siebie o 17,6 km. Wyznaczono dwa numeryczne modele terenu – numeryczny model wysokościowy terenu oraz numeryczny model szorstkości terenu. Podczas analizy danych pomiarowych zauważono znaczące różnice w zmierzonej prędkości wiatru pomiędzy masztami pomiarowymi. Dodatkowy pomiar wietrzności może okazać się niezbędny dla uzyskania pełnej informacji o charakterze wietrzności dla danej lokalizacji.
EN
The wind measurements were made using two measuring masts spaced 17.6 km apart. Two numerical terrain models were identified - the numerical terrain model and the numerical roughness model. During measurement data analysis significant differences in measured wind speed between measuring masts were noted. Additional wind measurements may be necessary to obtain complete wind quality information for the location.
EN
The aim of this study was to evaluate the quality of bottom sediments of water reservoir Poraj by applying a set of sediment quality guidelines (SQGs) and a spatial analysis. Samples of bottom sediments were collected at 46 measuring points. Collected samples were analyzed in terms of total trace element content, toxicity and organic matter. Concentrations of three trace elementss were above PEC value: Zn (22% of samples), Pb (17%) and Cd (17%). Considering mean PECQ value, 17% of samples were predicted to be toxic. For TEC value, 76% of bottom sediments samples were predicted to be non-toxic. Values of PECQ ranged from 0.04 to 2.08 with mean of 0.38. PERI from 4.36 to 323.62 with mean of 55.35. PERI above 150 was observed in 17% of collected samples. The Coefficient of determination were determined between studied factors: PERI and PECQ (R2= 0.98), PECQ and TEC (R2= 0.99), PERI and TEC (R2= 0.98), PERI and PE (R2= 0.06), PECQ and PE (R2= 0.07). Low correlation between toxic effect and PERI or PECQ indicated that there are other factors that contribute to the toxicity of the sediments. Spatial analysis performed in geostatistical software allowed determining areas with the highest ecological risk.
PL
Celem badań była ocena jakości osadów dennych zbiornika wodnego Poraj z zastosowaniem wytycznych dotyczących jakości osadów (ang. SQGs - Sediment Quality Guidelines) oraz analiz przestrzennych. Próbki osadów dennych zostały pobrane na podstawie regularnej siatki kwadratów zawierającej 46 punktów pomiarowych. Pobrane próbki zostały poddane analizom laboratoryjnym pod kątem zawartości metali śladowych, toksyczności oraz materii organicznej. Zawartość trzech metali śladowych przekroczyła odpowiadającą wartość PEC: Zn (22% próbek), Pb (17%) i Cd (17%). Porównując wartość PECQ, 17% próbek określa się jako prawdopodobnie toksyczne. Dla TEC w 76% badanego materiału nie wykryto toksyczności. Wartości PECQ zawierały się w przedziale od 0.04 do 2.08 z wartością średnią 0.38, PERI od 4.36 do 323.62 z wartością średnią 55.35. Wartość PERI ponad 150 została zaobserwowana w 17% próbek. Wyznaczono współczynnik determinacji pomiędzy badanymi wskaźnikami: PERI i PECQ (R2= 0.98), PECQ i TEC (R2= 0.99), PERI i TEC (R2= 0.98), PERI i PE (R2= 0.06), PECQ i PE (R2= 0.07). Niska wartość korelacji pomiędzy procentowym efektem toksyczności a analizowanymi wskaźnikami wskazuję na udział innych czynników wpływających na toksyczność osadów dennych zbiornika wodnego Poraj. Na podstawie rozkładów przestrzennych wyznaczono obszary z największym ryzykiem ekologicznym.
PL
Do projektowania lub zarządzania terenami zieleni urządzonej wykorzystywane są różnego rodzaju programy komputerowe, zarówno komercyjne, jak i bezpłatne. Część z nich opiera się na funkcjonalności systemów informacji geograficznej.
EN
The present paper attempts to evolve a new model by considering various indicators of different types of land degradation or desertification, namely, water erosion, soil salinity, vegetation degradation, and lowering of ground water table for finding areas with higher rate of degradation. The Runiz basin, located in the southern Iran, has been selected as a study area to assess the hazard of desertification. The thresholds for the severity classes of indicators were established and then the hazard map for each indicator of types of desertification has been prepared in a GIS. The risk classes of different risk maps were calculated on the basis of classification of risk scores derived by cumulative effect of all the attributes of indicators after overlying them in the GIS. It was possible to distinguish the areas under ‘actual risk’ from areas under ‘potential risk’ of desertification types. Also areas under potential risk were classified to subclasses with different probability level to show a statistical picture of risk in future. The final map of risk of desertification was produced by overlaying all four maps of degradation types. Results show that potential risk areas and areas under actual risk are almost equal, indicating further threat of desertification in future in the half of the region. Also severe condition in the half of region shows environmentally bad situation in the study area. It is hoped that this attempt using GIS will be found applicable for other regions of the world.
EN
A conceptual model was proposed in the present study, which highlighted important independent and dependent variables in order to managing the groundwater quality. Furthermore, the methods of selection of variable and collection of related data were explained. The study was carried out in the Tajan Plain, north of Iran; 50 drinking wells were considered as sampling points. In this model the Analytical Hierarchy Process (AHP) was proposed to select the indicator water quality parameters. According to expert opinions and characteristics of the study area ten factors were chosen as variables influencing the quality of groundwater (land use types, lithology units, geology units, distance of wells to the outlet, distance to the residential areas, direction toward the residential areas, depth of the groundwater table, the type of aquifer, transmissivity and population). Geographic Information System (AecGIS 9.3) was used to manage the spatial-based variables and the data of non-spatial-based variables were obtained from relevant references. A database, which contains all collected data related to groundwater quality management in the studied area, was created as the output of the model. The output of this conceptual model can be used as an input for quantitative and mathematical models. Results show that 6 parameters (sulphate, iron, nitrate, electrical conductivity, calcium, and total dissolved solids (TDS) were the best indicators for groundwater quality analysis in the area. More than 50% of the wells were drilled in the depth of groundwater table about 5 meters, in this low depth pollutants can load into the wells and also 78% of the wells are located within 5 km from the urban area; it can be concluded from this result that the intensive urban activities could affect groundwater quality.
PL
W przedstawionym badaniu zaproponowano model koncepcyjny, który uwydatnia niezależne i zależne zmienne ważne dla zarządzania jakością wód gruntowych. Wyjaśniono ponadto metody doboru zmiennych i gromadzenia stosownych danych. Badania prowadzono na Równinie Tajan na północy Iranu. Próby pobierano w 50 studniach. W wybranym modelu zaproponowano proces analitycznej hierarchii (AHP) do wyboru wskaźnikowych parametrów jakości wody. Zgodnie z opiniami ekspertów i charakterystyką obszaru badań wybrano dziesięć czynników stanowiących zmienne wpływające na jakość wód gruntowych (typ użytkowania ziemi, jednostki litologiczne, jednostki geologiczne, odległość studni od odpływu, odległość od terenów zamieszkanych przez ludzi, głębokość zwierciadła wód gruntowych, typ warstwy wodonośnej, przepuszczalność i liczba ludności). Wykorzystano system informacji geograficznej (AecGIS 9.3) do zarządzania zmiennymi przestrzennymi, a dane o zmiennych niezwiązanych z rozmieszczeniem przestrzennym pozyskano z literatury. Jako wyjście z modelu stworzono bazę danych, która zawiera wszystkie zebrane dane odnoszące się do zarządzania jakością wód gruntowych. Wyjście tego koncepcyjnego modelu może być użyte jako wejście do modeli ilościowych i matematycznych. Uzyskane wyniki świadczą, że najlepsze wskaźniki do analizy jakości wód gruntowych na badanym obszarze stanowiło 6 parametrów (siarczany, żelazo, azotany, przewodnictwo elektrolityczne, wapń i suma substancji rozpuszczonych). Ponad 50% studni wiercono do poziomu zwierciadła ok. 5 m. W warunkach tak małych głębokości można spodziewać się znacznej dostawy ładunku zanieczyszczeń. Spośród badanych studni 78% było usytuowanych w promieniu 5 km od terenów miejskich. Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że aktywność miejska może wpływać na jakość wód gruntowych.
EN
The article deals with the main aspects and contemporary methods in 3D modelling of historical memorial structures in order to preserve objects of cultural heritage. Results of experiments using various combinations of software and technology have been presented: geographic information systems, ground laser scanning and computer graphics programs for rendering. On the basis of comparison between these methods and technologies, conclusions have been drawn, and recommendations for their application in the field of heritage preservation have been given.
PL
W artykule przedstawiono projekt cyfrowej dokumentacji stanu dziedzictwa industrialnego Wrocławia. Efektem podjętych działań będzie stworzenie bazy danych do przechowywania i udostępniania danych służących popularyzacji wiedzy na temat obiektów przemysłowych z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej. Opisano stan aktualny baz danych o zabytkach w Polsce oraz najistotniejsze elementy projektu. Najważniejszym założeniem jest umożliwienie gromadzenia szczegółowych danych przestrzennych i historycznych na temat obiektów przemysłowych w kontekście przemian czasowych (przebudowy, rozbudowy, rozbiórki). W pierwszej kolejności zostanie wykonany model stanu aktualnego z możliwością dołączenia materiałów archiwalnych oraz dokumentacji fotograficznej. Bazy i mapy zasobów dziedzictwa przemysłowego stworzone w projekcie będą dotyczyły trzech okresów historycznych: przed 1945 r., lat 1945-1989, lat 1990 r. do stanu aktualnego.
EN
The paper presents the project of geospatial digital documentation of industrial heritage in Wrocław. A database for storing and sharing data presenting the knowledge about industrial buildings with the use of geographical information system will be the result works undertaken within the project. The current state of the monuments databases in Poland and the most important elements of the project were described in the paper. The most important proposition is to gather detailed spatial and historical data about industrial heritage in the context of spatiotemporal changes (reconstruction, extension, demolition). First, the model of the actual state will be developed with the possibility of attaching archival materials and photographic documentation. Databases and maps of the industrial heritage created in the project will refer to three historical periods: before 1945, 1945-1989, 1990 to the current state.
PL
Celem publikacji jest odniesienie do koncepcji „T-shaped people” w obszarze nauczania projektowania systemów geoinformacyjnych. Idea „T-shaped people” rozpropagowana została przez Tima Browna, dyrektora firmy IDEO, jednej z najbardziej innowacyjnych firm Doliny Krzemowej. Podejście to z powodzeniem jest stosowane przez szereg światowej sławy firm, takich jak np. Apple, Intel czy Nike. Dobry projektant oprócz licznych kompetencji twardych powinien charakteryzować się szerokim wachlarzem umiejętności społecznych, które umożliwią mu odniesienie sukcesu w pracy zawodowej, a także zrealizowanie z powodzeniem najbardziej wymagających projektów IT. Autorki przedstawiają techniki służące rozwijaniu kompetencji miękkich wśród studentów, stosowane na przedmiotach Zastosowanie systemów informacji przestrzennej (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, WAT) oraz Inżynieria systemów informatycznych (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, UWM w Olsztynie) oraz podsumowują doświadczenia z ostatnich dwóch lat realizacji zajęć.
EN
The aim of the paper is the reference to the concept of “T-shaped people” in the area of geoinformation systems designing. “T-shaped people” paradigm has been popularized by Tim Brown, the Head of IDEA Company, one of the most innovative companies in Silicon Valley. This approach is used by many worldwide companies such as Apple, Intel or Nike. A good designer should not only have a wide range of hard skills, but also the soft ones, which help to successfully realize the most demanding projects. The authors present the techniques, which support development of students’ soft skills and are used in the course of Application of geographic information systems at the Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy and in the course of Systems engineering at the University of Warmia and Mazury, Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering for the last two years of studies.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko pozyskiwania danych przestrzennych przez osoby nie będące profesjonalistami na przykładzie projektu OpenStreetMap. Dzięki technologii Web 2.0 głównymi twórcami tego przestrzennego serwisu internetowego są jego użytkownicy. Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania społeczeństwa informacją geograficzną przyczynił się do powstania terminu „volunteered geographic information” (VGI), przez który należy rozumieć dane przestrzenne pozyskane przez użytkowników Internetu. Zjawisko, opisywane tylko w literaturze zagranicznej, nabiera coraz większego znaczenia również w Polsce. W artykule poddano ocenie wzrost treści i jakości danych przestrzennych z projektu OpenStreetMap w latach 2014-2015, a także porównano szczegółowość oraz ilość pozyskiwanych danych w odniesieniu do jednostek podziału terytorialnego kraju. Na podstawie otrzymanych wyników, wnioskowano o zaangażowaniu w tworzenie danych przestrzennych, użytkowników z różnych regionów Polski. Ponadto dane z OpenStreetMap porównano ze zbiorami danych przestrzennych wchodzącymi w skład Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – BDOT10k i BDOO.
EN
The article presents the phenomenon of spatial data acquisition by non-professionals using the example of the OpenStreetMap project. Thanks to Web 2.0 technology the main creators of this web service are its users. An increased interest in geographic information has been observed recently. It contributed to the creation of the term „volunteered geographic information” (VGI), which should be understood as the spatial data acquired by Internet users. The phenomenon, described only in foreign literature, is becoming increasingly important also in Poland. The article assesses the growth of content and quality of spatial data from the OpenStreetMap project in the period 2014-2015, and compares the level of detail and the amount of data obtained in relation to territorial division units of the country. On the basis of the results commitment of Polish society to the creation of spatial data in different parts of Poland was concluded. In addition, OpenStreetMap data was compared with BDOT10k and BDOO, the spatial datasets included in the Polish spatial data infrastructure.
EN
This study aims at prospecting copper and gold promising areas in Saveh 1:100,000 sheet, situated in Urumieh-Dokhtar magmatic belt (Central Iran). Geographic information system (GIS) is effective in recognition of probable mineral resources by collecting, processing, exploration layer weighting and integrating thematic maps. As there is no certainty in different geological phenomena, modeling and integrating information layers are used to obtain suitable results for determining potential areas. In this study, index overlay method, which is a combination of software processing and expertise knowledge, was used. The survey layers consist of the lithologic units, geophysical data, mineralization, faults and structures and alteration. [...]
PL
Badanie to ma na celu poszukiwanie miedzi i złota z perspektywicznych obszarów w Saveh na arkuszu 1:100 000, położonego w pasie magmowym w Urumieh-Dokhtar (Centralny Iran). System informacji geograficznej (GIS) jest skuteczny w rozpoznaniu przypuszczalnych zasobów surowców mineralnych poprzez gromadzenie, przetwarzanie warstwy ważenia poszukiwań i integracji map tematycznych. W celu uzyskania właściwych wyników dla potrzeb określenia potencjalnych obszarów do eksploatacji, użyto techniki modelowania i zintegrowanej informacji o warstwach geologicznych. W tym badaniu została użyta metoda wskaźnikowa, która jest kombinacją komputerowego sposobu przetwarzania danych i wiedzy eksperckiej. Badane warstwy geologiczne opisane są pojęciami litologicznymi, danymi geofizycznymi, stopniem mineralizacji oraz zaburzeniami tektonicznymi. [...]
17
Content available remote Potencjał ekoturystyczny prowincji Ngounié-Nyanga w Gabonie
EN
Ecotourism is considered as the most attractive subset of tourism industry which can contribute natural resource conservation and local development if it is properly managed. Gabonese government, 2003, stated several advantages of establishing forest parks and natural recreation areas such as attracting larger numbers of tourists through providing a place for spending their leisure times as well as creating new jobs and natural resource conservation. Although great numbers of people annually visit Gabon, in Mougalabadoudou, petit Loango, to enjoy its brilliant landscape and its moderate ecologic condition; still there isn’t an applicable ecotourism plan for many natural attractive zones in this country. As a result, some specific most known areas would be threatened by being overused by visitors while other unknown or less familiar ones remain unvisited. Therefore, proper comprehensive ecotourism plans are required to prevent overusing most widely known forests as well as new integrated plans for introducing the unknown potential areas to people. In this research, a feasibility study was conducted to identify potential ecotourism zones within the study area, and then applicable strategies were suggested for optimal exploitation of the area. Both Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) techniques had accelerated our research process, enhanced the accuracy and reduced the expenses of this study. In continue, the map of slope, height and orientation had been produced using a SRTM DEM data in an ArcGIS environment. These three maps were overlaid to provide the Land shape map of the study area. The primary evaluations of available ecotourism potentials in the study area were carried out using Remote sensing data and methods. To make an accurate decision about the most appropriate ecotourism land use, two maps of soil and vegetation cover were overlaid to produce a geoenvironmental unit map.
18
Content available System GIS w Wodociągach Krakowskich
PL
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie wykorzystuje system GIS do zarządzania swoją rozległą infrastrukturą wodociągową. Spółka eksploatuje sieć wodociągową o długości 2077 km wraz z przyłączami, zbudowaną w układzie pierścieniowym, oraz 11 zespołów zbiorników wodociągowych wyrównawczo- zapasowych, których łączna pojemność wynosi ok. 277 tys. m3, w tym największe zbiorniki wodociągowe na terenie Polski – o pojemności pojedynczej komory 34 tys. m3.
EN
Municipal Waterworks and Sewer Enterprise in Kraków SA uses the geographic Information System (GIS) to manage its extensive waterworks infrastructure,. The company is operating a waterworks network of 2,077 km with connections, arranged ina ring system, and 11 equalizing and storage waterworks reservoirs, with total volume of ca. 277 thousand m3, including Poland's largest waterworks reservoirs, with single chamber volume of 34 thousand m3.
PL
Artykuł opisuje wyniki badań prezentujących sposób wykorzystania narzędzi klasy GIS dla potrzeb wspomagania działań związanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę. W pracy scharakteryzowano główne problemy eksploatacyjne dotyczące tego systemu. Na tej podstawie przedstawiono model obsługi zdarzeń eksploatacyjnych występujących w omawianym typie systemu sieciowego, wskazując w nim w szczególności etapy, dla których istotna jest informacja odniesiona do lokalizacji obiektów technicznych w terenie. Uzupełnieniem opracowanego modelu jest prezentacja sposobu wykorzystania zbudowanych przez autora map tematycznych GIS dla potrzeb planowania oraz realizacji prac obsługowych i naprawczych.
EN
This paper describes the results of studies on the use of GIS tools for the supporting of activities related to the maintenance of the water supply system. Firstly the main maintenance problems appearing in the system has been characterized in the paper. On this basis the model of operational events handling, occurring in this kind of technical system, has been described. Author highlighted all stages in the model that demand information related to the location of the technical facilities in the terrain. This model is complemented by set of thematic layers created in GIS, which are useful during planning and realization of maintenance and repair works.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.