Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potencjał elektrokinetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W celu otrzymania proszków TiO2 modyfikowanych grupami aminowymi przeprowadzono syntezy, wprowadzając na etapie hydrolizy w różnej ilości prekursor TEAIP: Ti(C2H4O)3N(OCH(CH3)2). Otrzymano dwa proszki różniące się zawartością grup aminowych (TiO2-13 i TiO2-14). Dla otrzymanych proszków wykonano badania absorpcyjne w zakresie UV-Vis, badania porowatości oraz powierzchni właściwej. Dodatkowo dla proszków TiO2 określono wielkość ziaren i wykonano pomiar potencjału elektrokinetycznego.
EN
In this paper two TiO2 powders with amine groups were prepared by the sol-gel technique, applying titanium(IV)(triethanolaminato)-isopropoxide (TEAIP) as a precursor. Two TiO2 powders differing in the content of amine groups has been prepared (TiO2-13 and TiO2-14). Particle sizes of the TiO2 powders were investigated by zeta potential. Influence of the amount of TEAIP on absorption in the UV-Vis range and porosity of TiO2 powders was studied.
PL
W celu zrozumienia przemian fizykochemicznych zachodzących na granicy faz niezbędne jest przeprowadzanie szczegółowych badań i studiów dotyczących tego interesującego fenomenu - potencjału zeta.
PL
W dobie wzrastającego zanieczyszczenia środowiska naturalnego istotne jest poszu-kiwanie coraz efektywniejszych metod ich usuwania. W szczególności zastosowanie tanich i łatwo dostępnych katalizatorów "proekologicznych" - naturalnych zeolitów, pozwala na intensyfikację wielu procesów, a ponadto nie są wnoszone do środowiska dodatkowe zanieczyszczenia. Szerokie zastosowanie naturalnych zeolitów - uwodnionych glinokrzemianów, wynika z ich wyjątkowej struktury przestrzennej, nadającej im właściwości molekularno-sitowe, jonowymienne i sorpcyjne oraz dużą aktywność katalityczną. Ich powierzchnię można łatwo modyfikować jonami metali. Stąd mogą one być z powodzeniem stosowane jako heterogeniczny katalizator w procesie Fentona, do utleniania zanieczyszczeń organicznych w wodzie i ściekach. W pracy opisano właściwości fizykochemiczne zeolitu naturalnego modyfikowanego jonami żelaza (II), który następnie poddano prażeniu w temperaturze 450°C. W wyniku modyfikacji ziarna zeolitu pokryte zostały czerwonobrunatnymi tlenkami żelaza (III), które stanowiły ok. 5% masy zeolitu. Powstała powłoka była stabilna mechanicznie i chemicznie - do roztworu przechodziły niewielkie ilości Fe, nie przekraczające 70 /
EN
Currently, when the pollution of natural environment increases, the search for more effective methods of pollutant removal is essential. Application of cheap and easy to get pro-ecological catalysts - natural zeolites - allows to intensify many processes. These minerals do not bring any additional pollutant to the environment. Wide application of natural zeolites, the hydrated alumino-silicates results from their unique spatial structure. Such structure of zeolites gives them molecular sieve properties, ionic exchange and sorption properties, and high catalytic activity. The surface of zeolites can be easily modified with metal ions, therefore they can be used as heterogeneous catalyst in the Fenton process. In this paper physicochemical properties of natural zeolites modified with Fe(II) ions, calcinated at 450°C are presented. As a result of modification, zeolite grains were covered by red-seal iron (III) oxides, which were about 5% of zeolite mass. Coating was mechanically and chemically stable -from zeolite to solution leached only small amounts of Fe, not exceeding 70 /
PL
Przedstawiono praktyczne zastosowania elektretów z ładunkiem implantowanym z zewnętrznego źródła, w medycynie i ochronie zdrowia. Omówiono podstawowe parametry uformowanych elektretów, a szczególnie średnie położenie ładunku elektrycznego i rozkład ładunku przestrzennego. Podano izotermiczne i nieizotermiczne metody szacowania czasu życia ładunku elektretu. Przeanalizowano wpływ parametrów procesu technologicznego, warunków elektryzacji i czynników środowiskowych na stabilność ładunku włóknin filtracyjnych i jakość filtracji. Badania te zilustrowano mikrofotografiami powierzchni włóknin filtracyjnych. Zaprezentowano konstrukcję elektretowego przetwornika drgań, charakteryzującego się dużą powierzchnią i wysoką czułością. Wprowadzono w złożoną problematykę roli ładunku elektrycznego w procesach zachodzących na granicy materiał protetyczny-tkanka płynna (krew). Do scharakteryzowania właściwości elektrycznych powierzchni materiału i interpretacji zjawisk zachodzących w roztworze wykorzystano potencjał elektrokinetyczny. Dokonano doboru praktycznych metod laboratoryjnych, pozwalających na ocenę in vitro materiałów. Ustalono, że poza znakiem i jednorodnością powierzchniowej gęstości ładunku elektrycznego, wyraźny wpływ na adhezję elementów morfotycznych krwi ma rozkład ładunku w objętości materiału. Uzyskane wyniki badań, uzupełnione o badania mikroskopowe, wskazały na nowe, istotne czynniki warunkujące proces zakrzepowy krwi.
EN
The monograph presents practical applications of electrets with the charge implanted from an external source, in medicine and health protection. Basic characteristics of the formed electrets, especially an average location of electric charge and space charge distribution are discussed. The isothermal and non-isothermal methods of assessment of the charge lifetime of the electrets are presented. The effect of the manufacturing process parameters, electrization state and environmental conditions on the charge stability of filtration fibers and filtration quality is analyzed. The investigation is illustrated with the microphoto-graphs of the surfaces of the filtration fibers. The structure of on electret condenser transducer characterized by a large area and high sensitivity is presented. A brief explanation is given of a complex role of the electric charge in the processes occurring at the interface of prosthetic material--liquid tissue (blood). The electrokinetic potential was used for characterization of the electrical properties of material surface and interpretation of physical phenomena taking place in the solution. The practical laboratory methods enabling in vitro assessment of the materials investigated have been selected. Besides the sign and homogeneity of the surface electric charge also the charge distribution in the bulk was found to play an important part in adhesion of morphotic blood elements. Results obtained, together with the results of additional microscopic examination, showed the new important factors determining the process of blood clotting.
EN
Humic substances (HS) commonly found in ground waters give the ground waters colour and until recently, have been treated as being totally harmless and having no ill effects on human and animal health. However, research carried out in recent years has shown that those substances when undergoing the chlorination process are precursors of halogen-organic pollutants, including mutagenic and cancerogenous compounds such as trihalomethans (a derivative of short chained aliphatic carbohydrates like chloroform) and 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone (MX). Besides, humic substances, because of their structure which gives them hydrophilic character [1] are good sorbents for both organic and inorganic substances including toxic compounds too, such as pesticides, phthalates and polychlorinated biphenyls. On account of these properties, it is necessary to undertake the total removal of humic substances from water intended for public supply. A commonly used process to get rid of water colour is coagulation together with less effective processes such as sorption or ion-exchange [2]. Coagulation may be supported by substances showing sorption features. Those substances are usually added to water being treated. That potential characterizes moving particles and occurs in the place where shear plane forms. To make it clearer, it is assumed that the electrokinetic potential dominates on the border of the adsorptive layer and the diffuse layer. When we know the value of the electrokinetic potential (called potential) we can explain the phenomena taking place between the phases in the physico-chemical processes [3]. That is why the electrokinetic potential was used to examine and explain the mechanism of humic substances removal in the adsorption process and a hypothetical model of that process was developed for defining the optimum process conditions. Activated bentonite was obtained by the exchange of interpack cations against protons. 100 g of natural bentonite was mixed with 500 mL of 6 n HCl and heated for 2 hours to a temperature of 100°C. After two hours the supernatant was separated from the residue by decanting and then the bentonite was purified. This process was repeated twice. Then, the bentonite was dried at 105°C until its weight stabilised. In order to give the water turbidity and colour, silica (10 mg/L) and HS were added. The silica was prepared in the following way: 25 g of technical water-glass was dissolved in 500 mL of distilled water and the solution was adjusted to achieve pH 7.0 by using H2SO4. This solution was stirred very slowly for 2 hours until a colloidal solution was reached. The solution was diluted until it reached a volume of 1 litre. The final concentration of silica was 10g/L. Before using the silica was homogenised. The water reaction was corrected with NaOH or HCl solution to maintain pH of 5.5 or 7.5. The electrokinetic potential of hydrophobic activated carbon Norit CN 1 has negative or positive values depending on the pH of the solution. The electrokinetic potential of fulvic and humic acids and activated silica is negative. Humic acids adsorption takes place as a result of the electrostatic attraction of functional groups or intermolecular interaction forces between hydrophobic functional groups (aliphatic chains and aromatic rings) and adsorbent - depending on the character of the adsorbent surface and its electrokinetic potential. In the case of the adsorbate and the adsorbent surfaces having the same charge, adsorption takes place by bridging with multivalent cations. Silica influences the adsorption capacity of all the compounds participating in the adsorption. Humic acids adsorption on adsorbents depends on the affinity series (according to sorption ability): CN>Sup>Ba>B, which changes in the presence of silica, with a humic substances concentration < 138 mg Pt/L: Sup>CN>Ba>B. The phenomena occurring on the phase boundary during the process of coagulation and the adsorption of humic substances in the presence and absence of adsorbents can be described with chemical and physicochemical reaction equations.
PL
W pracy przebadano proces adsorpcji substancji humusowych na wybranych sorbentach-obciążnikach stosowanych w procesie koagulacji wód powierzchniowych. Określono szereg powinowactwa danych adsorbentów do substancji humusowych. W oparciu o pomiary potencjału elektrokinetycznego cząstek adsorbentu-obciążnika przedstawiono hipotetyczny proces adsorpcji substancji humusowych na powierzchni ciała stałego. Zgodnie z tym modelem adsorpcja substancji humusowych zachodzi w wyniku przyciągania elektrostatycznego grup funkcyjnych lub oddziaływania sił między-cząsteczkowych między hydrofobowymi fragmentami (alifatycznymi łańcuchami i aromatycznymi pierścieniami) i adsorbentem - w zależności od charakteru powierzchni adsorbentu i jego potencjału elektrokinetycznego. W przypadku, gdy powierzchnie adsorbatu i adsorbentu mają ładunki jednoimienne adsorpcja zachodzi poprzez mostkowanie wielowartościowymi kationami. Inne wnioski, które można wyciągnąć na podstawie uzyskanych wyników badań, są następujące: potencjał elektrokinetyczny hydrofobowego węgla aktywnego Norit CN 1 posiada wartości dodatnie lub ujemne w zależności od pH roztworu, potencjał elektrokinetyczny kwasów fulwowych i huminowych oraz krzemionki jest ujemny, krzemionka posiada wpływ na pojemność sorpcyjną wszystkich związków biorących udział w procesie adsorpcji, adsorpcja kwasów huminowych na adsorbentach zależy od szeregu powinowactwa (na podstawie zdolności sorpcyjnej): CN>Sup>Ba>B, który zmienia się w obecności krzemionki, przy stężeniu substancji humusowych < 138 mg Pt/L na: Sup>CN>Ba>B, zjawiska zachodzące na granicy faz w czasie procesu koagulacji i adsorpcji substancji humusowych w obecności i braku adsorbentów można opisać równaniami rekcji chemicznych i fizykochemicznych.
EN
Studies were presented on optimisation of the technique of precipiting magnesium silicate of high dispersion extent so that the obtained product would exhibit possibly best physicochemical parameters. Magnesium silicate was obtained by precipitation reaction using solutions of magnesium sulphate and sodium metasilicate. The variables included temperature, the ways in which the reagents were dosed and addition of modifying substances. Physicochemical parameters of the product were estimated, including bulk density, capacities to absorb water, dibutyl phthalate and paraffin oil, particle diameters, specific surface area and electrokinetic potential.
PL
Przedstawiono badania nad zoptymalizowaniem metody strącania krzemianu magnezu o dużym stopniu dyspersji, tak by uzyskać produkt o jak najlepszych parametrach fizykochemicznych. Krzemian magnezu otrzymywano w reakcji strącania z użyciem roztworów siarczanu magnezu i metakrzemianu sodu. Zmieniającymi się parametrami były: temperatura, sposób dozowania reagentów oraz dodatek substancji modyfikujących. Wyznaczono parametry fizykochemiczne takie jak: gęstość nasypowa, chłonności wody, ftalanu dibutylu i oleju parafinowego, średnice cząstek, powierzchnię właściwą oraz potencjał elektrokinetyczny.
EN
The object of his work is the methodology of testing of zeta potential of ceramic materiale. The testing of zeta potentials were performed for three materials: steatite, cordierite and A170. in this research the zeta potential changes under action of silane modifiers of material surfaces were related to pH.
PL
Badania nad kondycjonowaniem osadów ściekowych z zastosowaniem energii pola elektro- magnetycznego mają na celu określenie możliwości zwiększenia efektu odwadniania. Przedstawione badania łączą chemiczne preparowanie uwodnionych osadów ściekowych polielektrolitami z wpływem energii pola elektromagnetycznego. Artykuł zawiera krótki opis łączonej techniki wstępnego preparowania osadów, opartej na odpowiednim zastosowaniu czynnika fizycznego oraz chemicznego. Osady preparowano, oddziaływając stałym polem elektromagnetycznym o indukcji magnetycznej wynoszącej: 0,01; 0,02; 0,03 oraz 0,04 T, a następnie polielektrolitami. Czas ekspozycji pola elektromagnetycznego wynosił: 20, 40, 60 i 80 sekund. W procesie chemicznego kondycjonowania osadów ściekowych stosowano optymalne dawki polielektrolitów Floerger C-22 oraz Praestol 853 BC, ustalone na podstawie testu CSK. Kondycjonowane osady odwadniano w procesie filtracji próżniowej. Wyznaczono podstawowe parametry charakterystyczne dla tego procesu: opór filtracji, uwodnienie końcowe oraz potencjał elektrokinetyczny z. Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły korzystne zmiany parametrów osadów kondycjonowanych polem elektromagnetycznym, wyznaczając jednocześnie kierunek dalszych badań w celu poprawy skuteczności oddziaływania omawianego czynnika fizycznego.
EN
In the paper the possibility of the electromagnetic field application as effective agent of water removing from sludges was presented. Author's aim is elaboration a new, unconventional method of preliminary sewage sludges preparation before their dewatering. This physical method, which is worked out will improve the sewage sludge characteristic, that means effectiveness of dewatering will be better. It is possible that sludge final hydration will be reduced and separation effect of free, porous and capillary water from solid sludge phase will be better. The paper includes the short description of combined technique of the preliminary sludges preparation based on the suitable physical and chemical agent application. Sludges were prepared with the permanent electromagnetic field of magnetic induction equal 0.01; 0.02; 0.03 and 0.04 T and then with polyelectrolytes. The action time of electromagnetic field was 20; 40; 60 and 80 seconds. In the sewage sludges chemical conditioning process the optimal doses of polyelectrolytes Floerger C-22 and Praestol 853BC was determined on the base of capillary suction time. Conditioned sludges were dewatered in the filtration process. The main characteristic parameters of this process were determined: resistivity, final hydration and zetapotential. For the magnetic induction equal 0.04 T the obtained values of evaluated sludge parameters characterized by variability in the used exposition times. The other values of applied induction i.e. 0.03; 0.02; 0.01 T did not cause so clear changes. In conclusion, it is possible to say that in this presented combined physico-chemical method of sludge conditioning the electromagnetic field is important only for the induction value equal 0.04 T. In the other cases it is possible that changes of parameters values could be the result of electromagnetic field energy action as well as floculant. Authors propose also leading the tests with electromagnetic field for sludge conditioned both polyelectrolytes doses. Also very important is proper selection of polyelectrolytes kind considering the possibility of effective cooperation with electromagnetic field. More exact characteristic of applied in the tests flocculants will permit the optimization of the discussed conditioning method, undertaking its effectiveness. It is very important to take into consideration the kind of prepared sludge and its parameters and properties for wider recognition of electromagnetic field action in the system of sludge - polymer. The experiments revealed the beneficial changes of sludges parameters conditioned with electromagnetic field, so the further direction of investigation will be defined to improve the efficiency of discussing physical agent.
PL
W pracy badano potencjały elektrokinetyczne tworzyw bioceramicznych otrzymywanych metodą zol-żel przez zamrażanie biomateriałów korundowych otrzymywanych metodą tradycyjną oraz zębów króliczych. Jednocześnie wykonano pomiary potencjału elektrokinetycznego-zeta poszczególnych upostaciowanych elementów krwi. Badane potencjały zeta silanowych i nie modyfikowanych implantów mogą stanowić wstępną selekcję materiałów bioceramicznych.
EN
The paper deals with an evaluation of electrokinetic potentials of artificial and natural bodies. Special attention was paid to alumina species obtained by sol-gel inversion at freezing mode and to ordinary corundum. Rabbit teeth served as a reference material in this study. It has been shown that etha-potential might be very useful for first selection of substrates designated for use as artificial implants.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono fizykochemiczne i powierzchniowe właściwości składników płynów ustrojowych, biomateriałów i tworzyw bioceramicznych. Stopień modyfikacji materiałów bioceramicznych mierzono poprzez zmianę ich potencjału elektrokinetycznego.
EN
In this work presented physicochemical and surface properties of body fluid constituents, biomaterials and bioceramic materials. Modification degree of bioceramic materials was measured by change of their electrokinetic potential.
12
Content available remote Pole elektromagnetyczne w preparowaniu osadów ściekowych przed odwadnianiem
PL
Przedstawiono fragment badań dotyczących sposobu kondycjonowania osadów ściekowych przed odwadnianiem. Osady preparowano polielektrolitami i polem elektromagnetycznym, a następnie odwadniano w procesie filtracji ciśnieniowej. Badania wykazały, iż krótki czas odziaływania pola elektromagnetycznego (10 s) może poprawiać niektóre parametry osadów ściekowych w procesie odwadniania.
EN
In the paper the part of investigations concerned the way of sewage sludges conditioning before dewatering was presented. Sludges were dewatered in a laboratory filter press after preparation with polyelectrolytes and electromagnetic field. The experiments indicated, that short time of the electromagnetic field exposition (10 s) may improve some of the sludges parameters in the dewatering process.
13
Content available remote Aqueous processing of SiAlON powders.
EN
To manipulate and understand the suspension behaviour in water of carbothermally prepared Ca-alpha-SiAlON and beta-SiAlON powders, to be processed by slip casting, different characterization methods were applied. These concerned: zeta potential, ESA, rheological sedimentation and floc size measurements. The best deflocculation was found at pH 10-11 where both investigated powders showed the lowest viscosity (below 10 MPa's), the lowest sediment volumes and the highest absolute of zeta potentials. At this pH the suspensions where considered to have the most favourable condition for this chosen process. The powders showed similar suspension behaviour (viscosity, behaviour, sedimentation behaviour, isoelectric points) suggesting similar surface characteristics probably due to resemblance of the surface due to oxidation treatment after carbothermal synthesis. Rheometry and zeta potential were found to be fast techniques providing the most useful and complete information of slip behaviour allowing a good choice of suspension parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.