Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konsolidacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Desert sand is subject to deflation, which during the construction and operation of railways in the sandy desert leads to the filling of the railway track with sand and erosion of subgrade. To prevent this phenomenon, the surface of the sand is fixed with a binder, which is sprayed onto a deflated surface. The penetration of the working composition of the binder due to the characteristics of grinding is accompanied by an uneven distribution of the substance, which is proposed to characterize the saturation coefficient. Peculiarities of the interaction of the binder and sand from which the protective crust is formed are revealed, which made it possible to change the nature of the impregnation. Pre-wetting allows to reduce the pore space of sand, change the nature of the transfer of the substance when impregnated into the capillary, and increase the uniformity of impregnation, which as a result allows to obtain a resource-saving solution when fixing the movement of sand.
EN
Biological corrosion (biodeterioration) of a building material resulting from the presence of micro- and macroorganisms that occupy the stone impairs its properties and may even lead to its full damage (disintegration). The stone conservation procedures usually start with surface disinfection and are followed by consolidation (stone structure strengthening) and surface hydrophobization (inducing water repellency). Thus, the stone is penetrated almost simultaneously by a range of various chemicals. The combined interaction of the substances of various chemistry may lower their effectiveness and even result in a failure to obtain the desired stone restoration. Author’s SEM observations have proved that some of the biocidal substances hamper a later introduction ofchemicals, which eitherform appropriate films consolidating the sandstone structure or make the stone hydrophobic. Such adverse effects of the multichemical stone treatment have also been evidenced by the measurements of the sandstone compression strength and water absorbability
EN
The article proposes the use of one of the methods of multi-criteria decision analysis (AHP method) to determine the urgency of consolidation works in the area of the Moniecki county. To this end, an appropriate set of criteria was adopted for the mutual comparison of precincts in the considered area. The calculations include a non-typical for AHP method, a large number of considered ranges. The analysis covered 201 precincts, and as a result, the areas with the greatest urgency of merging works were indicated.
PL
Prorozwojowa koncepcja działania przedsiębiorstw w erze wiedzy i informacji, tkwi w czwartej rewolucji przemysłowej. Rozwinięta na poprzedniej – automatyzacji poszczególnych procesów uwzględnia dotychczasowe zmiany organizacyjne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wskazuje kierunki digitalizacji. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena wpływu czwartej rewolucji przemysłowej na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw wytwórczych. Autor wskazuje w nim zmiany jakie inspirowane są w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych umożliwiające obustronny transfer wiedzy, łączenie urządzeń w ramach cyfrowych ekosystemów oraz pogłębiające integrację wewnątrz poziomych i pionowych łańcuchów wartości preferowanych przez Industry 4.0. Perspektywicznym efektem tych zmian to przed wszystkim produkt lub usługa bardziej dopasowana do potrzeb i oczekiwań współczesnego klienta. By potwierdzić te założenia w postępowaniu badawczym wykorzystano analizę źródeł literaturowych oraz analitykę danych pochodzących z rynku.
EN
The Nowadays, dynamic development of many science disciplines is observed, including economics, organization and management as well as technical sciences, in particular computer science, automation and telecommunications. The result of these changes is very fast development of the Internet and artificial intelligence systems. These achievements are finding wider and wider application in practically all branches of industry, causing their dynamic development. This also applies to Poland, where the transition in the economy to the Industry 4.0 stage is important because it allows us to move the place of our economy from the group of efficiency-oriented countries to those oriented towards innovation. This also applies to enterprises, where the management process is based to a greater extent on knowledge, its transfer and innovation. The main goal of the article is to analyze the process of globalization and the progressing impact on the consolidation of enterprises in the context of Industry 4.0. Therefore, in the article, an overview of the essence of selected aspects of cooperation between enterprises in a networked, tensor perspective, because a network-based economy is one of the essential distinguishing factors of today's operating business entities.
EN
Socio-economic development of local government units (communes, poviats and self-government voivodships) is not possible without efficient administration. The activities of each local government unit (l.g.u.) consist of its basic tasks as well as auxiliary processes, so-called support functions (eg. accounting, personnel, training, archives, IT, property management, e-administration). Centralization of the support function is one of the more frequently used tools to optimize this area of activity. The article presents the possibilities of creating Local Government Shared Service Centers (LGSSC) as a way to optimize costs and standardize the processes taking place in the activities of local governments. A detailed LGSSC analysis shows the advantages of a modern approach to how to deliver better quality services by l.g.u.
PL
Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorial-nego (gmin, powiatów i samorządowych województw) nie jest możliwy bez sprawnie działającej administracji. Na działalność każdej jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), składają się podstawowe jej zadania, jak i procesy pomocnicze tzw. funkcje wsparcia (np. księgowość, kadry, szkolenia, archiwum, IT, zarządzanie majątkiem, e-administracja). Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W artykule przedstawiono możliwości i efekty jakie niesie ze sobą stworzenie Samorządowych Centrów Usług Wspólnych (SCUW) jako sposobu na optymalizację kosztów i standaryzację zachodzących w działalności samorządów procesów. Szczegółowa analiza SCUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania lepszych jakościowo usług przez j.s.t.
EN
The aim of this article is to prove the eponymous thesis that the consolidation of mining enterprises and the integrated management system guarantee the profitability of the Polish mining industry. The evidence to validate this thesis includes the results provided by the post-optimal analysis developed as part of a production-rationalisation approach for the purposes of managing a coal company. Due to the broad scope of the issue, the paper presents one of several adjustments that would make it possible to adjust coal mine production and sales plans to real market situations both in terms of quantity and quality.
PL
Celem niniejszego artykułu jest potwierdzenie postawionej w temacie tezy, że konsolidacja przedsiębiorstw górniczych i zintegrowany system zarządzania są gwarancją rentowności polskiego górnictwa. Dowodem na poparcie tej tezy są przedstawione wyniki uzyskane przez autora w oparciu o analizę postoptymalną opracowaną w ramach metody racjonalizacji decyzji produkcyjnych dla potrzeb zarządzania spółką węglową. Ze względu na obszerność zagadnienia przedstawiono jedną z kilku korekt pozwalających na dostosowanie planów produkcji i sprzedaży węgla kopalń do realnych sytuacji rynkowych, zarówno w sensie ilościowym jak i jakościowym.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań w zakresie otrzymywania skonsolidowanych wyrobów wyciskanych z brykietów uzyskiwanych z drobnych odpadów ze stopu aluminium EN AW-6060. Określono warunki prowadzenia procesu brykietowania wiórów oraz parametry procesu wyciskania w systemie KOBO. Badania własności wytrzymałościowych półwyrobów wyciskanych wykazały, że dla prasówki o średnicy 3 mm uzyskano wytrzymałość na rozciąganie Rm - 109 MPa, przy wydłużeniu A100 – 13,5%, natomiast prasówka o średnicy 2,1 mm charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie Rm - 138 MPa, przy wydłużeniu A100 – 10%. Badania metalograficzne uzyskanych prasówek, obejmujące analizy mikrostruktur ich przekroju poprzecznego i wzdłużnego, pozwoliły na stwierdzenie zróżnicowanego stopnia konsolidacji materiałów wyciskanych w zależności od stopnia przerobu. Wyniki wstępnych badań w zakresie konsolidacji drobnych odpadów (wiórów) ze stopu aluminium, z wykorzystaniem prasy pracującej w systemie KOBO, prowadzonych w temperaturze otoczenia, wskazują na możliwość otrzymywania wyrobów o własnościach zbliżonych do wyrobów litych, przy zastosowaniu odpowiednio wysokiego stopnia przerobu.
EN
The paper presents the results of preliminary research conducted in the field of obtaining consolidated extruded products from briquettes obtained from small EN AW-6060 aluminum alloy waste. The conditions for conducting the chip briquetting process and parameters of the extrusion process in the KOBO system were determined. Tests on the strength properties of the extruded semi-finished products showed that for the 3mm diameter wire the tensile strength Rm - 109 MPa was obtained, the elongation A100 - 13.5%, while the wire with a diameter of 2.1mm is characterized by tensile strength Rm - 138 MPa, with elongation A100 - 10%. Metallographic examinations of the obtained extrudate, including analysis of microstructures of their cross-section and longitudinal section, allowed to find a differentiated degree of consolidation of extruded materials depending on the degree of processing λ. The results of preliminary research carried out as part of the work in the field of consolidation of small waste (chips) from aluminum alloy, using a press operating in the KOBO system, conducted at ambient temperature, indicate the possibility of obtaining products with properties similar to solid products, using a high enough extrusion ratio.
PL
Umiejętność zarządzania portfelem projektów jest szczególnie istotna przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla państwa, branży czy sektora gospodarki. Dlatego też istotnym jest przyjęcie właściwej metodyki postępowania oraz dobór właściwej kadry posiadającej odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie. Prezentowany artykuł odnosi się do jednego z programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP tj. do Programu ,,Zwalczanie zagrożeń na morzu’’. Program ten jest istotny, gdyż wiąże się z problemem reindustrializacji oraz unowocześnienia i konsolidacji krajowego przemysłu stoczniowego, jako istotnego kontrybutora tego programu. Analizując dotychczasowe rezultaty nie można stwierdzić aby był on realizowany zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania projektami. Dlatego też zaproponowano wstępną koncepcję zarządzania takim przedsięwzięciem, która ze względu na złożoność rozpatrywanego problemu oddaje tylko pewien zarys prawidłowego jego rozwiązania.
EN
The skills how to manage the portfolio of projects is very important when the strategic goals should be achieved at the state, branch or enterprise level. That is why the accurate methodology and the well qualified engineering and management personnel are required. The paper is referring to the program of Polish Navy modernisation process. The program is very important because it is also related to the process of the Polish shipbuilding industry consolidation, modernisation and renovation issues. The Polish industry is planned to play the essential role in the PL Navy modernisation program. After analysis of current results of the program, we can state that it is not conducted with the best practise of the projects management methodologies. The pre-concept of the program management has been proposed taking into account the complexity of the problems under consideration. Due to the complexity the paper gives only the outlet of the proper execution of the program.
PL
We współczesnej gospodarce organizacje nie mogą pozwolić sobie na zatrzymanie się w miejscu w celu kontemplacji własnych sukcesów, bo sytuacja taka grozi wyprzedzeniem przez konkurencję. Muszą stale reagować na zmiany w otoczeniu i przyjmować „ kształty” sprzyjające uelastycznieniu zasad funkcjonowania. Zwracali na to uwagę między innymi: A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer i James A. Champy, formułując koncepcję Reengineeringu zakładającą radykalną przebudowę procesu organizacji. Na strategię, jako czynnik konstytuujący strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa zwracał też uwagę A. D. Chandler. Poszukiwanie nowych modeli organizacyjnych przedsiębiorstw jest wyzwaniem współczesności. Gospodarka światowa i jej globalizacja wymusza wdrażanie nowych odmian struktur organizacyjnych, odpowiednio do rozbudowanych systemów organizacyjnych, bowiem takimi są współczesne przedsiębiorstwa. Artykuł jest analizą kształtowania się struktur organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach hutniczych. Autor dokonał oceny funkcjonowania istniejących pionów organizacyjnych i dostosowania ich po przeprowadzonych fuzjach i przejęciach do działalności w turbulentnym otoczeniu.
EN
In today's economy, organizations can not afford to stay in place to contemplate their own successes because such a situation is likely to be ahead of the competition. They have to constantly react to changes in the environment and adopt "shapes" that are conducive to making the rules of operation more flexible. This was highlighted by A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer and James A. Champy formulating the concept of Reengineering, which assumed a radical redevelopment of the organization process. The strategy as a factor constituting the organizational structure of the company was also addressed by A. D. Chandler. Searching for new organizational models of enterprises is a challenge of the present day. The global economy, its globalization, forces the implementation of new organizational structures to suit the complex organizational systems, as modern enterprises are. The article is an analysis of organizational structures in selected metallurgical enterprises. The author analyzed the functioning of the existing organizational divisions and adjusted them after mergers and acquisitions carried out to operate in a turbulent environment.
PL
Na działalność każdego przedsiębiorstwa, w tym szczególnie produkcyjnego, składają się podstawowe procesy biznesowe i procesy pomocnicze, tzw. funkcje wsparcia. Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W artykule na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW) przedstawiono przebieg procesu tworzenia oraz rolę i funkcje Centrum Usług Wspólnych (CUW), jako sposobu na redukcję kosztów działalności firmy. Szczegółowa analiza CUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania usług na rzecz Grupy Kapitałowej KHW z możliwością rozszerzenia tej formy usług na inne przedsiębiorstwa, w tym górnicze.
EN
The activity of each company, including in a special way production companies, consists of core business processes and auxiliary processes so. support functions. Centralization of support functions is one of the most frequently used tools to optimize this area of activity. The article, on the example of the Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW), describes the process of creation and the role and functions of the Shared Services Centre (SSC) as a way to reduce the cost of business. Detailed analysis of the SSC shows the advantages of a modern approach to the way of providing services to the Group KHW with the possibility of extension this form of services to other companies, including mining businesses.
EN
Results of a series of CRL-type consolidation tests on alluvial deposits form Vistula Delta "Żuławy ”, conducted with diverse load rates are shown. Such approach revealed diversified strain response of tested material. Dividing loading into stages has made increasing of stiffness, which may be applicable on the practice field.
PL
Procesy globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską zasadniczo zmieniły kierunek rozwoju struktur podmiotowych przemysłu spożywczego. W sektorze tym ponownie zaczęły występować procesy koncentracji produkcji, które polegały na zmniejszeniu liczby czynnych firm, głównie tych najmniejszych, oraz na wzroście liczby, a także udziału w produkcji i zatrudnieniu dużych firm. Po przeszło dziesięciu latach członkostwa w UE struktura podmiotowa polskiego przemysłu spożywczego zbliżyła się do struktury w krajach UE.
EN
The processes of globalization and Polish integration with the European Union have fundamentally changed the directions of the development of subjective structures of the food industry. The processes of concentration of production, which returned to the sector, led to reduction in the number of active firms, mainly the small ones and resulted in an increase in the number and share of production and employment of large companies. After more than ten years of membership in the EU, economic structure of Polish food industry has conformed to the EU.
14
Content available remote Dogęszczanie i doszczelnianie gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej
PL
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji w budynkach istniejących jest zadaniem trudniejszym niż w obiektach nowo wznoszonych. W takich przypadkach zwykle konieczne jest wykonanie iniekcji pozwalającej zlikwidować lub ograniczyć transport kapilarnej wilgoci, ale jest to technologia dość uciążliwa dla użytkowników obiektów. W niektórych przypadkach alternatywą może być iniekcja gruntu wokół budynku jako sposób doszczelnienia ścian szczelinowych przez dogęszczenie gruntu z zewnątrz. Artykuł prezentuje ocenę iniekcji niskociśnieniowej ultradrobnymi materiałami iłowymi jako sposób iniekcji gruntów.
EN
Design and implementation of waterproof insulation in existing buildings is much more difficult task than in the new objects. In those situations, usually it is necessary to perform wall injection allows to eliminate or reduce the transport of capillary moisture, but this is a technology quite annoying for users of objects. In some cases alternative may be the injection of the ground around the building as a way to seal up diaphragm walls by the densification of ground from the outside. The article presents an assessment of low pressure injection of ultrafine clay materials as a way of injecting the ground.
15
Content available remote Analysis on the efficiency of stone consolidation actions
EN
In this study the effectiveness of stone consolidation actions was analysed on two German sandstones with different binders, the Baumberger (calcareous) and Sander (clayey). Due to varying treatment procedures the investigated sandstones showed different petrophysical and mechanical properties.
PL
W artykule przedstawiono analizę skuteczności konsolidacji piaskowców na przykładzie dwóch niemieckich piaskowców zawierających różne materiały wiążące – piaskowce Baumberger (wapnisty) oraz Sander (marglisty). Zależnie od zastosowanej obróbki badane piaskowce wykazywały różne właściwości petrofizyczne oraz mechaniczne.
PL
Przeanalizowano zjawisko zmiany warunków pracy podłoża z wykorzystaniem teorii konsolidacji. Zwiększenie wytrzymałości gruntu wskutek tego procesu zależy od obecnego i projektowanego stanu naprężenia w ośrodku gruntowym.
EN
The paper presents an analysis of the phenomenon of changing the substrate working conditions using the theory of consolidation. The increase of the soil strength parameters as a result of this process is dependent on the current and designed state of stress in the soil.
EN
The article presents the effects of cash pooling application in a capital group. Calculations made on a mining company data indicate that the group’s companies achieve benefits on interests. Companies with surplus funds achieve higher interests on deposits. Companies recording cash shortages on current accounts pay lower interests on debit in the current account. Cash pooling provides for optimal use of the group’s funds, harmonisation of procedures in the area of financial cooperation, improves the group’s financial liquidity, and reduces the costs of external financing. One must not forget the effect of cash pooling manifested in high flexibility of financial settlements among the companies within the capital group.
PL
W artykule zaprezentowane zostały efekty zastosowania cash poolingu w grupie kapitałowej w branży górnictwa węgla kamiennego. W pierwszej części niniejszego opracowania przedstawiono istotę, rodzaje oraz sposoby zastosowania cash poolingu. W drugiej części pracy autorzy podkreślają korzyści zastosowania cash poolingu w grupie kapitałowej. Obliczenia dokonane z wykorzystaniem danych spółki węglowej wykazały, że spółki grupy osiągają korzyści odsetkowe. Spółki posiadające nadwyżki środków uzyskują wyższe odsetki z lokat. Spółki wykazujące niedobory gotówki na rachunkach bieżących płacą niższe odsetki od kredytów w rachunku bieżącym. Cash pooling zapewnia optymalne wykorzystanie środków finansowych grupy, ujednolicenie procedur w zakresie współdziałania finansowego, poprawia płynność finansową grupy i ogranicza koszty finansowania zewnętrznego. Nie bez znaczenia jako efekt cash poolingu jest również wysoki stopień elastyczności dokonywania rozliczeń finansowych między spółkami grupy kapitałowej. Wdrożenie w grupie kapitałowej cash poolingu pozwala osiągnąć wiele korzyści finansowych.
PL
Presja handlu na spadek cen i niższe marże powoduje, że przedsiębiorstwa mięsne działają niemal na progu rentowności. Niezbędna staje się konsolidacja w branży, umożliwiająca koncentrację produkcji i wzrost rentowności. W artykule podjęto próbę oceny wpływu wzrostu skali wielkości produkcji na rentowność wśród największych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego oraz przedstawiono przyczyny niskiego poziomu konsolidacji i zagrożenia spowodowane jej brakiem, a także możliwe strategie rozwoju dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem.
EN
Trade pressure on decrease of prices and lower margins causes that meat companies operate almost on the verge of profitability. Consolidation in the industry becomes necessary and allows concentration of production and increase of profitability. The article attempts to assess the impact of increased scale of production on the profitability of the largest meat businesses. In the article, the reasons for the low level of consolidation and risks caused by its lack as well as the possible development strategies for companies with Polish capital have been presented.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja form handlu hurtowego żywnością i opis procesów zachodzących w tym obszarze oraz próba określenia kierunków rozwoju tego handlu w Polsce. Przedmiotem analizy są formy handlu hurtowego oraz działania przedsiębiorstw hurtowych podejmowane dla zwiększenia ich konkurencyjności na rynku, takie jak integracja pionowa i pozioma, rozwój marek własnych, rozszerzanie zakresu usług świadczonych partnerom biznesowym. Rozważania obejmują lata 2009-2014, będące okresem dynamicznych zmian w strukturach handlu żywnością w Polsce. W artykule wykorzystano metody naukowe, takie jak analiza danych statystycznych i naukowy opis procesów. Korzystano z danych GUS, różnych źródeł wtórnych – artykułów, referatów, a także wypowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw hurtownych wygłoszonych podczas konferencji i publikowanych w prasie fachowej. Wykorzystano także wyniki własnych badań i obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstw hurtowych. Artykuł ma charakter analityczno-opisowy.
EN
The aim of the article is to identify forms of wholesale trade in food and to describe the processes occurring in the area of wholesale trade as well as to determine directions of development of wholesale trade with food in Poland. The subject of analysis includes forms of wholesale trade and measures undertaken by wholesale trade enterprises in order to increase their competitiveness in the market such as vertical and horizontal integration, development of private brands, and extension of the scope of services rendered to business partners. The time span of considerations covers the years 2009-2014 being the period of dynamic changes in the structures of trade in food in Poland. In the article, the author used research methods such as the statistical data analysis and scientific description of processes. The following materials were also employed: CSO (Central Statistical Office) data, various secondary sources such as articles, papers as well as statements announced by wholesale trade representatives during conferences and published in the business press. Also, the results of own research and observations of functioning of wholesale trade enterprises were utilized. The article is of the analytical and descriptive nature.
EN
Lacustrine deposits, e.g. gyttja and lcustrine chalk, in natural conditions are weak soils from the engineering point of view. These soils under loading have large and long-lasting consolidation settlement. In the last years, these soils have been more often used as a subsoil, mainly for road and hydraulic engineering embankments. To predict the settlement, we have to know the strain and filtration parameters of the subsoil. The paper presents the results of coefficient permeability tests of gyttja and lacustrine chalk, performed in oedometer tests after following loading steps. The results have allowed obtaining downward but various trends of coefficient permeability changes in the consolidation process due to a decrease of void ratio. In general, the differences of trends are related to different types of gyttja. In the case of mineral-organic high-carbonate gyttja, three different decreasing trends were obtained. For these different trends, the causal relation was determined to the lithological impact factor. The lithological impact factor in the paper is proposed as the combination of main lithological characteristics.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.