Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pneumokulowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów procesu pneumokulowania na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024. Na skutek pneumokulowania nośność badanych połączeń zwiększyła się o 3,6-20,3%. Co więcej, na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej można stwierdzić, że w przyjętym obszarze zmienności parametrów technologicznych pneumokulowania, średnica kulek, ciśnienie sprężonego powietrza oraz czasu kulowania nie wywierają istotnego statystycznie wpływu na nośność połączeń klejowych stopu aluminium 2024.
EN
The thesis presents the results of investigations on the impact of shot peening parameters on the capacity of single lap adhesive joints from aluminium alloy 2024. Shot peening increased the capacity of joints by 3,6-20,3%. What is more, the statistical analysis showed that in the assumed area variability of shot peening parameters: ball diameter, pressure and time does not significantly affect the capacity of adhesive joints from aluminium 2024.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów pneumokulowania: ciśnienia powietrza p, czasu obróbki t i średnicy kulek dk na chropowatość powierzchni stopu aluminium 2024. Przeprowadzona analiza wykazała, że w wyniku pneumokulowania konstytuowana jest powierzchnia ze sferycznymi wgłębieniami, której parametry chropowatości, w zależności od parametrów kulowania, przyjmują wartości: Ra 1,00÷3,23 um, Rz 5,55÷14,50 um, Rp 2,13÷8,62 um, Rv 3,08÷6.48 um, Rc 2,07÷11,1 um, Rt 9,89÷22,40 um, Rq 1,33÷3,88 um, RSm 0,151÷0,504 um.
EN
This thesis presents the results of research on the impact of shot peening parameters: compressed air pressure p duration of treatment t and ball diameter dk on the surface roughness of aluminum alloy 2024. The analysis shows that as a result of shoot peening process, a surface with spherical recesses is formed. The surface roughness parameters (depending on the shoot peening parameters) take values: Ra 1,00÷3,23 um, Rz 5,55÷14,50 um, Rp 2,13÷8,62 um, Rv 3,08÷6.48 um, Rc 2,07÷11,1 um, Rt 9,89÷22,40 um, Rq 1,33÷3,88 um, RSm 0,151÷0,504 um.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu parametrów procesu kulowania na chropowatość powierzchni dla dwóch modeli wydrukowanych metodą MEM. Modele wykonano w dwóch różnych kierunkach nakładania materiału. Próbki wykonano z tworzywa ABS. Dokonano również oceny powtarzalności doświadczeń według kryterium Cochrana oraz oceny istotności współczynników równania regresji wykorzystującej test t-Studenta. Uzyskane modele matematyczne przedstawiają zależności występujące między parametrami chropowatości a parametrami procesu kulowania.
EN
The study analyzes the influence of shot peening process parameters on the surface roughness for the two models printed using the MEM method. The models were made in two different variants. The samples were made of ABS plastic. Also, the repeatability of experiments according to the Cochran criterion as well as the significance of the coefficients of the regression equation using the Student’s t-test was also evaluated. The resulting mathematical models represent the relationships between the roughness parameters and shot peening process parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów pneumokulowania na wytrzymałość zakładkowych połączeń klejowych stopu tytanu Ti6Al4V. Badania przeprowadzono wg planu statycznego, zdeterminowanego, trójpoziomowego Hartley’a PS/DS-P:Ha3. Parametry pneumokukowania zmieniały się w zakresie: czas obróbki t = 1–3 min, ciśnienie sprężonego powietrza p = 0,2–0,4 MPa i średnica kulek d = 1,5–2,5 mm. Przyjęty plan badań pozwolił przedstawić wyniki badań w postaci wielomianu drugiego stopnia, umożliwiającego wyznaczenie optymalnych parametrów procesu umacniania badanych złączy klejowych.
EN
The paper presents the results of experimental research on the influence of pneumatic shot peening parameters on the strength of single lap adhesives joint of titanium alloy Ti6Al4V. The experiments were conducted according to statistical Hartley’s plan PS/DS-P:Ha3. Technological parameters were changed in the range; 1–3 min shot peening time t, 0,2–0,4 MPa pressure p and 1,5–2,5 mm diameter of the balls d. The accepted research plan allowed to present the results of the study in the form of a second degree polynomial, allowing to determine the optimal parameters of the process of strengthening the examined joints.
PL
Spawanie ze względu na wysoką wydajność jest jedną z najczęściej stosowanych technologii łączenia materiałów. Podczas spawania cienkich blach formowana jest spoina oraz strefa wpływu ciepła o zróżnicowanej strukturze metalograficznej, w której konstytuowane są naprężenia spawalnicze wywołujące odkształcenia, powodujące problemy nie tylko w procesie montażu, ale również decydujące o jakości wyrobu. Pneumokulowanie jako jedna z metod powierzchniowej obróbki umacniającej zapewnia usuwanie koncentratorów naprężeń oraz powoduje zmiany rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej złącza spawanego, co w rezultacie przyczynia się do wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej. W artykule przedstawiono schemat oraz zasadę działania głowicy do pneumokulowania cienkich blach i doczołowych połączeń spawanych.
EN
Welding process it is one of the most commonly used technology for the joining materials. During the welding process often occurs in thin plate the welding distortion. The distortion causes problems not only in the assembling process but also in the final product quality. Pneumatic shot peening is one of the burnishing methods. It is widely used to improve the fatigue strength of the material. In this article, the scheme and working principle of head for the shot peening process of plate and butt-welded joints was presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu umacniania metodą pneumokulowania jednozakładkowych połączeń klejowych ze stopu tytanu Ti6Al4V. Obróbka umacniająca zwiększyła nośność badanych połączeń klejowych o 24–52%. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań wykazała, że w przyjętym obszarze zmienności parametrów technologicznych procesu pneumokulowania na poziomie istotności α = 0,05, ciśnienie p, średnica stalowych kulek d oraz czas obróbki t nie wpływają w istotny sposób na właściwości wytrzymałościowe zakładkowych połączeń klejowych stopu tytanu Ti6Al4V.
EN
The paper presents the results of research on the impact of strengthening of lap adhesive joints of titanium alloy Ti6Al4V with the use of shot peening method. Treatment of appreciating increased load capacity of tested adhesive joints from 24 to 52%. The statistical analysis of the results showed that in the adopted area variability of technological parameters of shot peening: pressure p, the diameter of the steel balls d and the processing time t does not signifiantly affect the properties of the strength of adhesive lap joints of titanium alloy Ti6Al4V.
PL
Wstęp i cel: W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie jednozakładkowych połączeń klejowych dla próbek wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V oraz możliwości zastosowania pneumokulowania do umacniania zakładkowych połączeń klejowych próbek wykonanych z podanego stopu. Materiał i metody: Stop tytanu Ti6Al4V, jednozakładkowe połączenie klejowe, klej epoksydowy, badania wytrzymałości na ścinanie Wyniki: Porównanie wyników badań wytrzymałości na ścinanie jednozakładkowych połączeń klejowych wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V z połączeniami poddanymi pneumokulowaniu oraz określenie zasadności zastosowania tej metody umacniania połączeń. Wnioski: Pneumokulowanie stosowane jako metoda umacniania cienkościennych części maszyn może być stosowane jako metoda umacniania zakładkowych połączeń klejowych dla stopu tytanu Ti6Al4V. Wraz ze wzrostem czasu obróbki umacniającej następuje proporcjonalny wzrost nośności analizowanych połączeń.
EN
Introduction and aim: In this paper are presented shear strength tests results of the overlapping adhesive-bonded joint and the possibility of using pneumatic ball peening to strengthening adhesive joints for samples made from titanium alloy Ti6Al4V. Material and methods: Ti6Al4V titanium alloy, adhesive joints lap, epoxy adhesive, shear strength tests Results: Comparison of the shear strength test results of adhesive-bonded joints made of Ti6Al4V titanium alloy after pneumatic ball peening and determination and usability of this method for strengthening adhesive-bonded joints. Conclusions: Pneumatic ball peening can be used as a method of strengthening adhesive-bonded joints for titanium alloy Ti6Al4V. With the increase in processing time occurs proportional shear strength increase of analyzed samples.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączeń zgrzewanych oporowo punktowo stali austenitycznej AMS 5510 umocnionych metodą pneumokulowania. Uzyskane wyniki (tab. 1) wskazują, że wytrzymałość na ścinanie badanych połączeń zależy od parametrów zgrzewania i kształtuje się w zakresie 204–820 MPa. Stosując umacnianie metodą pneumokulowania, można zwiększyć wytrzymałość zakładkowych połączeń zgrzewanych stali AMS 5510 o 10%. Efektywność umacniania uzależniona jest również od parametrów technologicznych zgrzewania, w szczególności od docisku.
EN
The paper presents the results of shear strength of resistance welding joints of austenitic steel reinforced by AMS 5510 shot peening. The results (Table. 1) indicate that the shear strength of the tested connections depends on the welding parameters and shapes in the range of 204–820 MPa. Using the method of strengthening shot peening can increase the strength of steel welded joints overlap AMS 5510 by 10%. Strengthening efficiency is also dependent on the technological welding parameters, in particular welding pressure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.