Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zdefiniowano tendencje rozwojowe mostownictwa w ostatnich dwóch dekadach. Przedstawiono, scharakteryzowano i zilustrowano rekordowe w skali świata oraz Polski rozpiętości przęseł w zależności od rodzaju i podstawowego materiału konstrukcji (betonu lub stali). Wskazano na wysoki poziom czołowych osiągnięć krajowego mostownictwa i jego zbieżność ze światowymi tendencjami rozwojowymi. Inne osiągnięcia inżynierii mostowej będą przedmiotem artykułu w następnym numerze czasopisma.
EN
The recent development trends of bridge engineering are defined. The world and Polish records of span lengths depending on the bridge structural system and its basic structural material (concrete or steel) are listed, characterized and exemplified. The world level of the top Polish achievements in bridge engineering as well as their accordance with the world development trends are emphasized. Other top the bridge engineering will be presented in the paper published in the next issue of the journal.
PL
Przestrzeganie wymagań zawartych w zharmonizowanej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) PN-EN 1090 jest elementem niezbędnym do zgodnego z prawem wytworzenia i wprowadzenia na rynek konstrukcji budowlanych. W artykule przedstawiono przykłady zmian w wymaganiach podyktowanych opublikowaniem w grudniu 2018 nowego wydania PN-EN 1090-2. Wprowadzone zamiany dotyczą w różnym stopniu wszystkich punktów normy począwszy od zmian redakcyjnych i aktualizujących przywołane normy aż po wprowadzenie nowych wymagań i usunięcie niektórych. Z normy usunięto np. wymagania dotyczące elementów cienkościennych ze względu na ujęcie tych wymagań w PN-EN 1090-4. Zmieniono definicję klas wykonania EXC4. Wprowadzono wymagania np. dotyczące spawania stali zbrojeniowej ze stalą konstrukcyjną oraz dodatkowe wymagania dla stali nierdzewnych (austenitycznych, ferrytycznych i austenityczno-ferrytycznych). Zmianami objęto również załączniki do normy, i tak usunięto np. załączniki B i J, wprowadzono natomiast nowe załączniki D i I. Niezmiennie ważnym elementem pozostaje specyfikacja wyrobu, w której powinny zostać określone wszystkie wymagania dla wyrobu.
EN
Issues connected with the evaluation of weldability of thick-walled materials used to manufacture welded steel structures were brought forward in the article. Evaluation of weldability determined by analytical methods and verified in a process test according to the guidelines of SEP 1390 was presented. This test is recommended for the research of thick-walled construction materials, in particular those working under dynamic load. Hardness and metallographic tests were also conducted to assess plastic properties of the materials, very important from the point of view of weldability. The purpose of the topic taken on was the assessment of usefulness of different systems of evaluation of weldability of thick-walled construction materials intended to be used in welded structures.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną spawalności grubościennych materiałów stosowanych do wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych. Przedstawiono ocenę spawalności określoną metodami analitycznymi i zweryfikowaną próbą technologiczną wg wytycznych SEP 1390. Próba ta zalecana jest do oceny grubościennych materiałów konstrukcyjnych, a w szczególności pracujących pod obciążeniem dynamicznym. Przeprowadzono również badania twardości i metalograficzne do oceny własności plastycznych materiałów, bardzo istotnych z uwagi na spawalność. Celem podjętego tematu była ocena przydatności różnych systemów oceny spawalności grubościennych materiałów konstrukcyjnych przeznaczonych na konstrukcje spawane.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono występowanie, budowę i wpływ grzybów na człowieka. W drugiej części przedstawiono metody oznaczania grzybów pleśniowych na powierzchni materiału, a w szczególności na elewacjach budynków mieszkalnych (oznaczanie zawartości ergosterolu, obrazy mikroskopowe SEM, natężenie emitowanej przez grzyby bioluminescencji, bezwzorcową mikroanalizę EDS).
EN
In the first part of the paper occurrence, structure and effect of fungi on human are presented. In the second part of the paper methods of marking moulds on the surface of material and in particular on the elevation of residential buildings are presented (ergosterol contents, microscope images SEM, intensity of the bioluminescence emitted by moulds, EDS microanalysis).
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę ścieżki i wieży widokowej w Krynicy Zdroju na południu Polski, która to wieża jest obecnie w końcowej fazie realizacji prac budowlanych i jej otwarcie przewidziane jest w okresie wakacyjnym 2019 roku. Prezentowany przykład wieży i ścieżki napowietrznej może posłużyć do sformułowania założeń i tez określających współczesne tendencje w procesach kształtowania i projektowania wież widokowych odgrywających obecnie rolę obiektów o funkcji turystyczno-rekreacyjnej. W opracowaniu przedstawiono podstawowe założenia i rozwiązania konstrukcyjno-budowlane realizowanej wieży i ścieżki oraz sposobu jej posadowienia w naturalnym środowisku górskim.
EN
The article presents the general characteristics of the path and lookout tower in Krynica Zdrój in the south of Poland, which tower is currently in the final phase of construction works and its opening is planned for the holiday season of 2019. The presented example of the tower and the overhead path can be used to formulate the assumptions and theses defining contemporary tendencies in the processes of shaping and designing observation towers currently playing the role of objects with a tourism and recreation function. The study presents the basic assumptions and construction and construction solutions of the tower and path being implemented as well as the method of its foundation in the natural mountain environment.
6
Content available Drewno księżycowe jako materiał konstrukcyjny
PL
W pracy przedstawiono koncepcję drewna księżycowego i najważniejsze jego zasady. Przedstawiono również badania potwierdzające fenomen wpływu faz Księżyca na właściwości drewna księżycowego, od fazy kiełkowania do jego cech fizykomechanicznych, tj. na gęstość czy wytrzymałość.
7
Content available Nie zawsze beton jest najlepszy
PL
W artykule przedstawiono daleki od standardów przyjętych aktualnie w Europie sposób budowy domu mieszkalnego. Okazuje się, że nie dysponując współczesną „europejską” technologią, można zbudować tanio i w sposób ekologiczny dom perfekcyjnie dostosowany do środowiska, w którym będzie on eksploatowany. Przedstawiono pozornie prymitywne, a jednocześnie nowoczesne rozwiązania stosowane przez afrykańskie plemię Masajów.
EN
The paper presents a method of building a dwelling house, which is far from the standards currently adopted in Europe. It turns out that without modern “European” technology it is possible to build a cheap and ecological house, perfectly adapted to the environment in which it will be used. In the paper seemingly primitive and at the same time fascinatingly modern solutions, used by the African tribe of Maasai, are presented.
8
Content available Beton – nowoczesność, funkcjonalność, estetyka
PL
Fenomen popularności betonu jako materiału budowlanego trwa, chociaż podstawowe zasady jego produkcji nie zmieniły się od ponad wieku. Wśród najważniejszych cech betonu wymienia się trwałość, wytrzymałość, inercję cieplną, duże walory akustyczne, ochronę przeciwpożarową i przeciwwodną oraz łatwość użycia. Beton spełnia także wymagania w zakresie trzech filarów zrównoważonego budownictwa – społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań współczynników filtracji gruntów organicznych z obszaru Żuław, stosowanych do modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Grunty organiczne traktowane jako materiał konstrukcyjny korpusu nasypu były zagęszczane do wartości wskaźników zagęszczenia Is > 0,92. Współczynniki filtracji k10, obliczone na podstawie laboratoryjnego eksperymentu Darcy, mają wartość rzędu 10 –10 – 10–7 m/s. W przypadku spadków hydraulicznych mniejszych od dolnej granicy ważności prawa Darcy, współczynniki mają wartość rzędu 10–11 – 10–7 m/s.
EN
The article presents the laboratory test results of the soil permeability coefficients from the area of Żuławy region used for modernizing flood embankments. Organic soils used as the construction material of the embankment were compacted in accordance with the relative compaction Is > 0,92. Permeability coefficients k10 calculated by means of the Darcy laboratory experiment amount to 10–10 – 10–7 m/s. For Non–Darcy Flow the permeability coefficients amount to 10–11 – 10–7 m/s.
EN
Engineering properties of stones have a crucial importance when they are used for civil engineering works. In this study, the suitability of rocks blocks or stones as a construction material is established. Cove and Dan cities surroundings in the southern part of Zou Province have large blocks and aggregates quarries operated recently. In this study, laboratory tests were carried out to investigate the performance of rocks blocks and aggregates quarried in the region. For this purpose of the study, three wooden containers with rocks blocks and aggregates samples were collected from three different quarries, and so, laboratory tests including particle density and water absorption test, resistance to wear, magnesium sulfate test, compressive strength and methylene blue absorption test were performed in accordance with the international standards to explore the quality of stones to be used for modern construction. Concluding that rocks blocks and aggregates satisfy the relevant regulation (that is, a norm, European standard).
PL
W pracy omówiono technikę cyfrowej korelacji obrazu (DIC) przeznaczoną do bezkontaktowego określania rozkładów składowych przemieszczenia i na ich podstawie obliczania składowych odkształcenia oraz naprężenia. Umożliwia ona również wyznaczanie parametrów kinematycznych obiektów inżynierskich w postaci prędkości i przyspieszenia, które określane są metodą różniczkowania po czasie zarejestrowanych wartości składowych przemieszczenia. Zaprezentowano polowe zmiany rozkładów odkształcenia wzdłużnego, oraz rozkładów składowych głównych odkształcenia podczas rozciągania stali konstrukcyjnej, które monitorowano aż do chwili zniszczenia materiału. Przedstawiono wyniki próby porównawczej, w której jednocześnie stosowano ekstensometr oraz system DIC. Dodatkowo zaprezentowano rezultaty prób stanowiskowych mechanicznego elementu sprzęgającego przeprowadzonych przy użyciu systemu pomiarów cyfrowych w warunkach oddziaływania cyklicznie zmiennego obciążenia.
EN
Digital Image Correlation (DIC) technique recommended for contactless determination of displacement components distribution is presented. The displacement components were subsequently used for calculations of the strain and stress distributions. The method also enables determination of such kinematic parameters of loaded engineering objects as velocity and acceleration, that can be obtained by displacement components derivation with respect to time. Variations of full-field strain distributions (longitudinal and major strains) during monotonic tension of structural steel monitored up to the fracture of the material are illustrated. The results of comparative test performed by simultaneously application of extensometer and DIC system are provided. Additionally, the results of bench tests of mechanical coupling component carried out using digital measurement device under cyclic loading are presented.
EN
Bearing in mind sustainable progress of modern economy the article shows prospects for renewable raw materials, i.e. plant fibres and cork as substitutes for currently used glass fibres in production of light constructional materials for transport industries. Layered composites with aluminium and cork as well as PP composites with natural fibres which are applied as elements of transport means (the railways, automotive industry) were tested from the point of view of their strength properties. The paper presents findings from these investigations.
PL
Źródłem pozyskiwania kompozytowych materiałów konstrukcyjnych w nowoczesnej gospodarce stać się powinny, w jak najszerszym zakresie, surowce odnawialne, a wśród nich np. włókna naturalne lub korek. Wymaga tego nie tylko dążność do uzyskania lekkich i wytrzymałych wyrobów przy obniżeniu ich kosztów produkcji i eksploatacji, ale przede wszystkim nacisk coraz ostrzejszych praw i regulacji UE dotyczących ochrony środowiska oraz wzrost świadomości i upowszechnienia proekologicznych zachowań społeczeństwa. Z perspektywy zrównoważonego rozwoju gospodarczego nowoczesne materiały kompozytowe cechować się więc powinny redukcją masy, odnawialnością i ewentualną biodegradowalnością oraz dostępnością surowców.
EN
Determination of the material fatigue properties of the material based on the mini specimen brings advantages and constraints. The significant constraints to be applied the asymmetric cycle of the load change due to buckling of the specimen. Moreover, the test of the smaller cross-section area increases influence the structure of the material and machining.
PL
Realizacja metodyki badań zmęczeniowych z wykorzystaniem minipróbek niesie ze sobą korzyści związane ze zwiększeniem zakresu ich prowadzenia.
PL
Prawidłowa diagnoza przyczynowo-skutkowa oddziaływania drgań parasejsmicznych na dany obiekt budowlany jest bardzo trudna. Wywoływane przez drgania naprężenia początkowo pogłębiają niedoskonałości struktury wewnętrznej kruchego materiału budowlanego, a dopiero po przekroczeniu granicy sprężystości powodują jego pękanie i zniszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wystąpieniem oddziaływań wynikających ze zjawisk sejsmicznych oraz parasejsmicznych.
EN
A proper cost-and effect diagnosis of the impact of para-seismic vibrations on a given construction object is very difficult. The stress, caused by vibrations, initially deepen imperfections of internal structure of fragile construction material and after exceeding of the elastic limit they cause its cracking and destruction. The article presents the issues related to the occurrence of impacts resulting from seismic and paraseismic phenomena.
15
Content available Polimery wzmacniane włóknami metalowymi
PL
Polimerowe materiały kompozytowe wzmacniane włóknami metalowymi stanowią bardzo interesującą grupę materiałów konstrukcyjnych, a pierwsze informacje o tego typu rozwiązaniach pochodzą z końca lat 80-tych. W artykule omówiono podstawowe pojęcia dotyczące zbrojenia materiałów polimerowych za pomocą włókien, porównanie właściwości mechanicznych i fizycznych włókien, przedstawiono wybrane zależności wpływające na projektowanie materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami. Artykuł zawiera krótki przegląd w dziedzinie materiałów polimerowych wzmacnianych włóknem metalowym, gdzie przedstawiono przykłady zastosowań włókien metalowych.
EN
Metal fibers reinforced polymer composites are a very interesting group of construction materials, and the first information about these joints are from the late 80's. This contribution presents the basic concepts of fiber reinforced of polymeric materials, comparison of mechanical and physical properties of the fibers. Next is an overview variety of parameters affecting the design of fiber-reinforced composite materials. This paper is a short review in the area of metal fibers reinforced polymers where presented examples of applications of metal fibers.
PL
Konstrukcje kablobetonowe o dwubelkowym przekroju płytowo-belkowym stanowią optymalne ekonomicznie i technicznie rozwiązanie dla obiektów mostowych o rozpiętościach przęseł od 25 m do 45 m, również o znacznym zakrzywieniu w planie. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo, jak można uzyskać konstrukcje mostowe optymalne pod względem wykorzystania materiału, a jednocześnie łatwe w realizacji.
17
Content available remote Surowa ziemia - materiał budowlany przeszłości i przyszłości
PL
W artykule przedstawiono surową ziemię jako materiał budowlany ze szczególnym uwzględnieniem jej parametrów cieplnych oraz zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono dwa sposoby obniżania przenikalności cieplnej przegród wykonanych z ziemi surowej – stosowanie lekkiej gliny oraz stosowanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej wewnątrz przegrody.
EN
The paper presents raw earth as building material in regards to its thermal properties and sustainability. Two different methods of decreasing raw earth walls thermal transmittance have been presented – light clay straw walls and using additional layer of thermal insulation inside rammed earth walls.
PL
Analizowano wpływ wybranych modyfikatorów (nanonapełniacz, antypiren, elastomer) na strukturę, palność oraz właściwości mechaniczne poliamidu 6 (PA6). Kompozyty otrzymano metodą wytłaczania przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej. Stopień zdyspergowania haloizytowych nanorurek (HNT) w poliamidowej matrycy analizowano na podstawie map rozkładu atomów krzemu w kompozytach. Oznaczano palność metodą UL-94, cechy wytrzymałościowe w próbie statycznego rozciągania oraz udarność próbek z karbem. Stwierdzono, że badane kompozyty mają klasę palności V0, dobre właściwości wytrzymałościowe oraz zwiększoną w stosunku do niemodyfikowanego PA6 odporność na uderzenia. Wprowadzane modyfikatory zmniejszają wydłużenie przy zerwaniu matrycy poliamidowej.
EN
Studies on the influence of selected modifiers (nanofiler, flame retardant, elastomer) on the structure, flammability and mechanical properties of polyamide 6 (PA6) have been presented. The composites were prepared by extrusion using a twin-screw extruder. The degree of dispersion of halloysite nanotubes (HNT) in polyamide matrix was analyzed by mapping the distribution of silicon atoms in the composites. The following methods were used: flammability UL-94 test, strength characteristics in the static tensile test and the notched impact strength. I was found that the composites have V0 flame class, good strength properties and increased impact strength in the relation to the unmodified PA6. The elongation at break of these composites decreased due to the addition of the modifiers.
19
Content available remote Nanocementy i nanobetony
PL
W artykule omówiono wyniki badań nad poprawą właściwości betonu z wykorzystaniem nanotechnologii. Przedstawiono przykłady nanomodyfikacji prostych i złożonych. Opisano nowe właściwości nanobetonów: zdolność do naprawiania rys, samoregeneracji, przepuszczania światła i samoochrony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.
EN
The article discusses results of research on improving the properties of concrete using nanotechnology. Examples of simple and complex nano-modifications are presented. New properties of nanoconcretes are described, i.e. capability to repair scratches, self-regeneration, light transmittance and self-protection against harmful external factors.
20
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 86. Wiarygodność eksponatów handlowych
PL
W artykule omówiono dwa przykłady eksponatów porównujących własności materiałów budowlanych: pianek natryskowych i wełny mineralnej oraz różnych rodzajów membran. Zwrócono uwagę na błędy w założeniach obu porównań, a także na konsekwencje stosowania podobnych metod marketingowych. Opisano znaczenie paroizolacji w systemach dachowych z wełną mineralną i piankami PIR/PUR.
EN
The article discusses two examples of exhibits that compare the properties of construction materials: spray foam and mineral wool, as well as various types of membranes. It points out the errors in the assumptions of both comparisons, as well as the consequences of using similar marketing methods. The article also describes the importance of vapour barrier in the roof systems that utilise mineral wool and PIR/PUR foam.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.