Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cereal grains
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono modelowanie rozkładu wilgotności w złożu jednorodnej mieszaniny ziarnistej zawierającej ziarna pszenicy. Na podstawie opracowanych modeli opisanych prostymi funkcjami matematycznymi, przeprowadzono analizę porównawczą przy pomocy metod statystycznych i wybrano model najlepiej opisujący korelację pomiędzy czasem a wilgotnością w badanej mieszaninie ziarnistej.
EN
The article presents modeling of humidity distribution in the homogeneous layer of mixture consisting of wheat grain. Based on the models described with a mathematical functions, was performed an analysis using statistical methods and select the model that are best connected with the correlation between time and humidity in the investigated granular mixture.
PL
W pracy przedstawiono najważniejsze cechy ziarna zbóż, które ulegają zmianie w czasie przechowywania. Na podstawie badań, innych autorów, przedstawiono istotę oraz sposób zmiany opisywanych atrybutów w czasie w różnych warunkach przechowywania. Wykazano także celowość powstania systemów bazodanowych uwzględniających opisywane cechy ziarna, do przechowywania i przetwarzania informacji w czasie magazynowania.
EN
The paper presents the main features of cereal grains that are changed during storage. Based on studies by other authors, presents the essence and how to change the attributes described at the time in different storage conditions. It also showed the desirability of the creation of database systems taking into account the described features of grain storage and processing of Information during storage.
EN
The official program of pesticide residue monitoring in farm produce encompasses fruits, vegetables, grains of cereals and seeds of rape from conventional and integrated production. In 2005-2007 in North-Eastern Poland, 16 integrated crops (352 samples) and 23 conventional crops (322 samples) were monitored. Pesticide residues were found both in products from conventional and integrated production systems. There were mainly found fungicide residue (dithiocarbamate fungicides, procymidone, captan, tolylf1uanid, carbendazim) and, in lesser extent, insecticide residue (fenitrothion, chlorpyrifos). Fungicide content (carbendazim, piryrnethanil, procymidon) visibly exceeded the maximum residues levels (MRL) more often than remaining pesticides. Fungicides (carbendazim, tolylfluanid, endosulfan) occurred in studied farm produce as active substances that could not be applied on given crops.
PL
Program urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w płodach rolnych objął owoce, warzywa oraz ziarno zbóż i nasiona rzepaku pochodzące z produkcji konwencjonalnej oraz integrowanej. W latach 2005-2007 w północno-wschodniej Polsce kontroli poddano 16 upraw prowadzonych metodami integrowanymi (352 próbki) i 23 uprawy prowadzone metodami konwencjonalnymi (322 próbki). Pozostałości pestycydów wykryto zarówno w produktach pochodzących z produkcji konwencjonalnej, jak i integrowanej. Wykryto przede wszystkim pozostałości fungicydów (fungicydy ditiokarbaminianowe, procymidon, kaptan, tolitluanid, karbendazym), a w mniejszym stopniu insektycydów (fenitrotion, chloropiryfos). Zawartość fungicydów (karbendazym, pirymetanil, procymidon) częściej niż pozostałych pestycydów, wyraźnie prze. wyższały największe dopuszczalne poziomy (NDP). Fungicydy (karbendazym, tolitluand, endosulfan) występowały jako substancje aktywne niedozwolone do stosowania na dane uprawy.
4
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane ze zużyciem elementów metalowych w elewatorach portowych. Właściwości ziaren zbóż oraz produktów pochodnych sprawiają, że w urządzeniach do transportu wewnętrznego występują intensywne zjawiska zużycia ściernego. Zjawiska korozyjne pojawiające się w okresach przestojów przyspieszają dodatkowo niszczenie elementów stalowych.
EN
The authors deal with the most important problems of the wear of metal elements in port grain silos. The properties of grains and their cereal products cause an intensive abrasive wear process in in-port transport equipment. Corrosion phenomena that occur during stoppage periods additionally accelerate the destruction of steel elements.
PL
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy właściwościami geometrycznymi ziarna zbóż. Zakres pracy obejmował pomiar podstawowych wymiarów ziarna (szerokość, grubość i długość), obliczenie objętości, powierzchni zewnętrznej oraz współczynnika sferyczności. Do badań wykorzystano ziarno trzech gatunków zbóż (łącznie siedemnaście odmian): żyta (Dańkowskie Złote, Warko i Fernando), pszenicy (Kontesta, Symfonia, Mewa, Elena, Koksa, Sakwa, Helia i Korweta) oraz pszenżyta (Wanad, Magnat, Woltario, Disco, Lamberto i Migo). Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dla ziarna żyta jako cechę rozdzielczą należy przyjąć ich grubość lub szerokość, natomiast dla pszenic i pszenżyta ich długość. Uzyskane wyniki badań oraz przeprowadzona analiza statystyczna wykazały dużą zależność pomiędzy podstawowymi wymiarami ziarna, co potwierdzają wysokie wartości współczynników korelacji (powyżej 0,95). Natomiast wyniki testu Duncana świadczą o dużym wyrównaniu właściwości geometrycznych ziarna, będącym niewątpliwie wynikiem zabiegów hodowlanych.
EN
The paper is aimed at determining the dependences existing between geometrical features of cereal grains. The subject scope included measurement of basic grain dimensions (width, thickness and length), calculating the volume, outer area and sphericity coefficient. Grains of three cereals have been used for the study (seventeen species altogether): rye (Dańkowskie Złote, Warko and Fernando), wheat (Kontesta, Symfonia, Mewa, Elena, Koksa, Sakwa, Helia and Korweta) and titricale (Wanad, Magnat, Woltario, Disco, Lamberto and Migo). Based on the research carried out, it can be concluded that thickness and width are the indicators for rye, whereas length is that of wheat and titricale. The results obtained and statistical analysis carried out, revealed a considerable dependence between basic dimensions of the grain, which is proven by high values of correlation coefficients (above 0.95). The Duncan test results, however, prove good balance between the geometrical features of a grain, resulting undoubtedly from the planting operations of grain of selected cereal species.
PL
Przedstawiono wyniki badań pomiaru natężenia przepływu ziaren owsa o zmiennej zawartości wody przez otwory poziome o różnej średnicy i położeniu. Zawartość wody w ziarnach owsa wynosiła 0,089; 0,124 i 0,138 kg·(kg s.m.)-1. Zastosowano otwory okrągłe o średnicy Od 4,0 do 16cm, położone osiowo i niecentrycznie. Badania przeprowadzono w skali laboratoryjnej. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wykazała ona, że na objętościowe natężenie przepływu istotny wpływ wywierają średnica i położenie otworu oraz średnica równoważna ziarna owsa. Opracowano matematyczny model badanego procesu.
EN
The results of study on flow intensity of the oat grains of variable moisture content through the horizontal holes of different diameter and position were presented in the paper. The moisture contents (dry basis) of oat grains were 0.089; 0.124 and 0.138 kg/kg d.m. Round holes of the diameters ranging from 4 to 16 cm, in axial and concentric position were applied. The bests were carried out on laboratory scale and obtained results were carried out on laboratory scale and obtained results were statistically analyzed. It was found that the values of measured flow intensity (by volume) were significantly affected by size and position of the holes, moisture content and equivalent diameter of the oat grains. Obtained results were compared to the values calculated on the basis of ASAE D274,1.
PL
Przedstawiono rozważania nad wpływem rozdzielczości i kompresji obrazu na pomiar geometrii ziarniaków zbóż. Obraz ziarniaków pozyskiwany był za pomocą aparatu cyfrowego, a automatyczny pomiar geometrii wykonany został przy użyciu programu MultiScan v. 11.06. Rozdzielczość i kompresja obrazu nie miały wpływu na pomiar pola powierzchni, natomiast pozostałe wymiary zmieniały się w zależności od rozdzielczości i kompresji.
EN
The study considered the influence of digital image resolution and compression on the measurements of cereal grain geometry. Grain image was obtained by using a digital camera. The automatic measurement of grain geometry was realized by application of the MultiScan v. 11.06 programme. Neither the image resolution nor compression did affect the exactness of grain surface measurement, whereas the other dimensions changed depending on the resolution and compression parameters.
PL
Istniejące podstawy innowacji, konstrukcji, rozwoju produktu, a reprezentowane przez wymierne kryteria: jednostkowego zużycia energii, wydajności procesu, zapotrzebowania mocy, jakości produktu i relacji we/wy-przy założonych funkcjach jakości i efektywności pozwalają na swobodną twórczość innowacyjną oraz na zaproponowanie jedynie suboptymalnego rozwiązania konstrukcyjnego rozdrabniacza bijakowego, quasi-ścinającego lub dowolnej konstrukcji. Dają metodyczną możliwość doskonalenia i rozwoju podstaw efektywności działania, w tym skuteczności żywienia, konstrukcji - systemu technicznego.
EN
The existing fundamentals of innovation, construction, product development represented by the measurable criteria, such as: energy consumption per unit, process effectiveness, power needs, product quality and the relation in/out, at the assumed quality and effeciency functions, allow for free innovative creativity as wellas for proposing only suboptimum construction solutions of hammer grinder, quasishearing or of any construction. On the basis of long term studies a number of suggestions and conclusions important for grinding cereal grains have been presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono różne metody kondycjonowania (obróbki hydrotermicznej) wybranych surowców ziarnistych i ich wpływ na zakres zmian wilgotności oraz cechy wytrzymałościowe badanych obiektów. Określano wilgotność początkową i końcową (po procesach obróbki hydrotermicznej) badanych obiektów oraz ich wytrzymałość mechaniczną (na podstawie testu jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków na maszynie Instron). Badania ukierunkowano pod kątem przygotowania tych surowców do dalszej obróbki (preparowania), dającej możliwości ich szerszego wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
Paper presents the different methods of conditioning (hydrothermal processing) of selected grainy raw materials as well as their influence on the changes in moisture content and some strength features of examined objects. The initial and final moisture contents (before and after hydrothermal processing) as well as the mechanical strength of tested objects (uniaxial compression test of particular grains in the Instron apparatus) were determined. The studies were directed towards the preparation of these raw materials to further processing (preparation) and wider use in the food industry.
PL
W pracy przedstawiono zachowanie się i zakres zmian wilgotności wybranych ziarniaków pod wpływem zabiegów wodno-cieplnych. Określano zmiany wilgotności i zdolności absorpcyjne tych obiektów w zależności od czasu przetrzymywania ich w dwu różnych jogurtach Badania ukierunkowano pod kątem doboru odpowiedniego poziomu wilgotności początkowej i końcowej zapewniającej najkorzystniejsze warunki, cechy fizyczne i własności konsumpcyjne ziarniaków zanurzonych w jogurtach.
EN
Paper presented the behaviour of selected cereal grains and the range of changes in their moisture content depending on the hydro-thermal treatments. Changes of moisture content and absorption ability of these objects were determined as affected by the time of keeping them in two different yoghurts. The investigations were directed towards selecting the adequate initial and final moisture contents ensuring best condition, proper physical features and consumption usability of the grains sunk in yoghurts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.