Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  space-time
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza stanów krytycznych mostu w czasoprzestrzeni
PL
W pracy zbadano możliwość oceny stanu krytycznego mostu pod wpływem obciążeń ruchomych, z zastosowaniem jednolitego kryterium oceny geometrycznej zmienności i utraty stateczności konstrukcji oraz czasoprzestrzeni modelowanej różnicami skończonymi. Oba ujęcia numeryczne zostały zaproponowane przez autora. Wspomnianym kryterium jest zerowa wartość głównego wyznacznika dynamicznej macierzy sztywności dla mostu, a nawet zadania – gdy obciążenie porusza się dalej poza przęsłem. Wyniki przykładów liczbowych pokazują skuteczność metody i wpływ różnych parametrów na stanykrytyczne.
EN
In the paper was pointed possibility to evaluate critical state of bridge under travelling loading, applying uniform criterion for geometrical changeability and instability of structure and 3D-time space method modelled by finite differences. The both numerical methods are formulated by present author. In the above criterion is used value of main determinant of dynamical stiffness matrix for bridge or even for task, when loading is travelling beyond span. Results shows efficacy of the method and influence of some parameters.
EN
The problems of the traction power supply system calculation are considered in the article. The authors proposed the space-time model, which is based on the analytical functions of the current- and voltage-drop distributions in the contact network. The usage of the proposed model is shown for the control law calculation both to stabilize the voltage at the pantographs of the electric rolling stocks and to reduce the power losses.
EN
The article is an attempt to interpret the methodological design processes Commemorative space. The work points to symbol issues as a primary artifact of the design process of the iconic dimension of religious, multi-threaded and artistic resonance in space. Dimension architectural and landscape becomes a hermeneutic interpretation of space and tragic recall the events. Slightly text corresponds to the existing examples, rather than focus on the theoretical aspects of the composition and design of the memorial site.
PL
Artykuł przedstawia badania, które dążą do metodologicznej wykładni procesów projektowania przestrzeni kommemoratywnej. W artykule opisano zagadnienia symbolu jako składnika procesu projektowania przestrzeni krajobrazowej, upamiętniającej. Wymiar architektoniczno-krajobrazowy projektowania miejsc pamięci analizowany w kategorii hermeneutyki filologicznej symbolu jest próbą konwersji treści duchowych na formę. Badania mają być pomocne w lepszym rozumieniu struktury znaczeń miejsc pamięci, ukrytych kodów i znaków decydujących o strukturalności tego typu architektury i krajobrazu. Artykuł wskazać ma obszary poszukiwań współczesnego wyrazu przestrzennego projektowania miejsca pamięci.
EN
Introduction and aims: The conformal transformations play the crucial role in the analysis of the global structure of the space-time. The main goal of this article is to present the consequences of the conformal transformation of the metric like the creation of the energy and momentum for the gravitational field or the creation of the matter. Material and methods: In the paper have been proved the transformation formulas for some geometrical and physical objects. The analytical methods have been used in the paper. Results: In the paper there were proved the transformation formulas of the affine connection, the covariant derivative, the geodesics, the curvature tensor, the Ricci tensor, the curvature scalar and the Weyl tensor. The Einstein’s equations were proved not to be invariant under the conformal rescaling of the metric, as well as the Landau-Lifshitz pseudotensor. Conclusion: The article shows that the conformal rescaling of the metric creates a new matter and an additional energy and momentum of the gravity. There is also possibility of creation of the Friedman universes from the vacuum.
PL
Wstęp i cele: Transformacje konforemne odgrywają istotną rolę w analizie globalnej struktury czasoprzestrzeni. Głównym celem tego artykułu było przedstawienie konsekwencji konforemnego przeskalowania metryki takich jak kreacja energii i pędu dla pola grawitacyjnego oraz kreacja materii. Materiał i metody: W pracy zostały udowodnione wzory transformacyjne dla niektórych obiektów geometrycznych i fizycznych. Metody analityczne zostały wykorzystane w tym artykule. Wyniki: W pracy zostały udowodnione prawa transformacyjne dla koneksji afinicznej, pochodnej kowariantnej, linii geodezyjnych, tensora krzywizny, tensora Ricciego, skalara krzywizny i tensora Weyla. Udowodniono, że równania Einsteina jak również tensor Landaua-Lifszyca nie są konforemnie niezmiennicze w wyniku konforemnego przeskalowania metryki. Wniosek: Artykuł pokazuje, że konforemne przeskalowanie metryki kreuje nową materię i dodatkową energię oraz pęd grawitacji. Istnieje również możliwość tworzenia wszechświatów Friedmana z próżni.
PL
Punktem wyjścia rozważań jest teoria miejsc pamięci Pierre’a Nory, a także jej potencjał interpretacyjny w materii filmu i przestrzeni. Zestawienie tej teorii z wątkami przestrzeni wyobrażonej i wykreowanej mentalnie z technicznymi i formalnymi uwarunkowaniami sztuki filmowej będzie wstępem do dalszych analiz wybranych przykładów. Interesuje mnie twórczość filmowa Piera Paolo Pasoliniego, w której te zagadnienia pojawiają się z wyjątkową wyrazistością. Jak będę starał się to wykazać, w sposób szczególny przepracowywał on zagadnienie przestrzeni i czasu w filmowej narracji. Omawiając pierwszy okres twórczości tego reżysera, będę starał się przedstawić kilka intrygujących formalnie rozwiązań, które zastosował Pasolini w filmowym problematyzowaniu konwencji czasoprzestrzeni.
EN
The analysis of the Pierre Nora’s theory of memory sites is the starting point of my article. I found it extremely relevant to both the film studies and space related issues. After compiling that theory with the chosen threads of the imaginary and mental space, technical and formal conditions of film art, I will move towards particular examples of Pier Paolo Pasolini’s films. In this context his output seems very interesting since in the films he elaborated on such issues as the space-time, memory, the blend of mythical, archaic and modern space. Discussing the first period of his film production I will show some of the intriguing formal devices Pasolini used to question the conventional filmic space-time.
EN
Since polynomials of higher than fourth degree, which is the algebraic counterpart of generic geometric dimension, are insolvable in general, then presumably no more than just four mutually orthogonal geometric dimensions can be placed within a single geometric space if it is expected to be fully operational. Hence a hierarchical notion of dimension is needed in order to ensure that at least virtual orthogonality is respected, which in turn implies presence of certain hierarchically organized multispatial structures. It is shown that the operational constraint on physical spaces implies of necessity presence of both: 4-dimensional (4D) spacetime and a certain 4D timespace.
EN
The work contains some of the elements of adequate quantum theory of impact phenomenon. These elements form the prelude to verification of the existent non-adequate theory of the impact phenomenon. At first a correct definition of impact has been formulated. For comparison, the interpretation of the elastic impact according to the existent knowledge is given. Then, taking advantage of the new correctly formulated the principle of mechanical energy conservation, the energetic states of impacting body have been described. Basing on this, the formula on dynamic deflection has been derived. This formula is adequate in character and fully corresponds with investigated reality.
EN
The paper discusses the groundless use of mathematics. This question has been explained mainly based on example of the so called d`Alembert’s rule which unfortunately still functions in science none the less it has been based on a fiction, contrary to the truth cognition as the fundamental purpose of science. That pejorative feature of the mentioned paradigm is marked very clearly in the paper to evaluate it negatively as the only one possible note. Next the adequate characteristics of variable body motion has been presented and the description of Atwood device given in view of explaining the essence of a real equilibrium of the system of material bodies where their real inertia is of importance. In conclusion the characteristics of real inertia force being the measure of this inertia is presented. The erroneous up-to-date view concerning the measure of body inertia, assuming mass as the measure of this magnitude enabling free manipulation of the acceleration value, has been revealed. At the end it is stressed that acceleration is always positive in its nature and is existent in each condition of the material reality.
9
Content available Quantum theory of gravitation
EN
In the paper, the outline of a new quantum theory of gravitation is presented. The energetic states of a material body, stable and unstable, are described. Characteristics of a body motion in a gravitation-inertia space-time has been given. It has been proved that all the time both gravitation and inertia are co-existent, independent on the position of a moving object. This is the reason of that twolink name of the space-time. A thorough in-depth analysis of the problem made it possible to state that so called the law of common gravity is a hyperbolic approximation of a proper course of inertia force. Therefore the mentioned courses have only two common points. One of them, the initial point belongs also to the course line of the gravity force, constant on the whole length of space-time. This theory is adequate in character and thus generally does not corresponds with the existent classical theory of gravitation.
10
Content available On the fictional and real lost gravitation force
EN
The paper covers a critical approach to the natural reality study which is the method of scientific cognition. The existent so called d`Alembert's rule is the link of reality on which the specific attention is focused. The critics is directed to the fictional inertia force covered in the mentioned rule. The necessity for its elimination from the reality description has been presented. Instead, it is proved that a real inertia force occurs. A proper exemplification material has been delivered with two examples of force equilibrium of the system. One of them refers to a rigid system being both under stable and unstable states. The second one covers also these two states but it is referred to a mass-flexible system. Finally, the discussed solution of the problem has been explained on the example of mathematic pendulum and a mass-string system.
EN
In the paper, the adequate theory of oscillator is presented, being a sort of prelude to verification of the classical theory of mechanics. The developed theory is based on properly understood the notion of energy, on quantum value changes of its determined measures (potentials), as well as of such chan ges types of sites of the total energetic states which present the essence of the true principle of energy conservation. General characteristics of classical mechanics is presented by exemplification of artifacts of classical theory of oscillator, energetic aspects of its motion, kinetics of the body In harmonic motion, and finely a new adequate theory of oscillator. This is the first part of the theory.
EN
In the paper, the adequate theory of oscillator is presented, being a sort of prelude to verification of the classical theory of mechanics. The developed theory is based on a properly understood notion of energy, quantum value changes of its determined measures (potentials), as well as of such chan ges types of sites of full energetic states which presents the essence of the true principle of the energy conservation. In the first part of the paper the principle of energy conservation was considered. Then the energetic aspects of the oscillator motion, with an exemplary real system motion, were presented in the second Part. This part of the paper is devoted to the kinetics of a body in harmonic motion and verification of the adequate theory of oscillator. At the end, the determination of the gravity acceleration by means of mathematical pendulum is performed to confirm the presented findings.
EN
In the paper, the adequate theory of oscillator is presented, being a sort of prelude to verification of the classical theory of mechanics. In the first part of the paper the principle of energy conservation was considered. This second part of the paper is to present the energetic aspects of oscillator motion. Here also an exemplary real system corresponding with the existent differential equation of oscillator is given. They are to develop the kinetics of a body in the harmonic motion, to be presented in the next Part of the work.
EN
In the paper, the adequate theory of oscillator is presented, being a sort of prelude to verification of the classical theory of mechanics. The developed theory is based on a properly understood notion of energy, quantum value changes of its determined measures (potentials), as well as of such chan ges types of sites of full energetic states which presents the essence of the true principle of the energy conservation. In the first part of the paper the principle of energy conservation was considered. Then the energetic aspects of the oscillator motion, with an exemplary real system motion was presented. The third part was a development of kinetics of a body in the harmonic motion and verification of the adequate theory of the oscillator. At the end, this Part 4 is devoted to the determination of the gravity acceleration by means of the mathematical pendulum to confirm the previously presented findings.
15
Content available remote Reinkarnacja architektury
PL
Architektura jest wszechobecna, lecz kiedy zostaje unicestwiona przez czas, siły przyrody, a także człowieka, zostaje wspomnienie, które czas również trawi i czasem nie zostaje nic. Bywa jednak, iż dzieło się odradza w przekazie słownym, prowokuje wyobraźnię do kolejnych reinkarnacji w postaci poezji,muzyki, obrazów lub rekonstrukcji. Architektura trwa więc nadal, czasem też powstaje w jej miejscu pomnik-muzeum pamięci, jak w przypadku Word Trade Center.
EN
Architecture is omnipresent but when it is annihilated by time, the forces of nature or man, a memory remains which is also consumed by time. Sometimes nothing is left. However, a work may be reborn in a verbal message which provokes reincarnations in imagination in the form of poetry, music, images or reconstructions. Thus, architecture still persists. Sometimes a monument – a museum of memory – comes into being in its place, like in the case of the World Trade Center.
17
Content available remote Geodezja w kategoriach czasoprzestrzennych - wizjonerstwo czy realizm?
EN
The cadastral reality can be described by means of three basic notions: a relation notion . used in mathematics . and also the spatial cadastral element and the map module . defined earlier by the author. As a result, the cadastral reality can be written by means of the following three sets . connected with each other by the spatial cadastral element identifiers: G the state of development, P legal status, M . map modules. The form of data stored in a database and the form of usage data . open to cadastre users in the natural language are quite different. The less transformed are the data stored , the slower grows the volume of the part of the database storing them. In the most general approach, there are two factors taking part in the cadastre:A the human factor, and B the instrumental factor. The Afactor has consciousness, contrary to the B factor which has not. The B factor is totalny subordinated to the A factor. While the A factor acts consciously, the B factor serves only as a tool, as an instrument or in the best case as an automatic machine . always subordinated to the A factor. The B factor can be identified with the information system, which . together with the Afactor . forms the cadastre institution. Then, the following functional modules of the information system can be distinguished: B1. the data storing, e.g. in G-P-M files format, B2 creating data files for specified areas (e.g. cadastral district), updating these data files and archiving the outdated data, B3 providing the cadastre users with the access to proper data, generally in the form of values of .functions. performed on the stored data, B4 modifing the B1 module (including G-P-M files according to their structure changes) as well as the B2 and B3 modules within upgrading of the system. All these elements (B1, B2, B3 and B4 modules as well as G-P-M files) change in time. The states of these particular modules and the states of these files are assigned to specific time intervals on one common time axis. As a result, the information concerning any point of the space-time continuum of the cadastre reality is accessible.
PL
Efekty relatywistyczne stały się powodem rozróżnienia pomiędzy czasem własnym i czasem koordynatowym. Metryka Minkowskiego czasoprzestrzeni pozwala stwierdzić wydłużenie czasu w przemieszczających się układach inercjalnych. Geometria czasoprzestrzeni Riemanna indentyfikuje wpływ potencjału grawitacyjnego i dośrodkowego na bieg czasu oraz efekt Sagnaca. Przedyskutowano synchronizację koordynatową zegarów.
EN
Relativistic effects forced the introducing of differentiation between proper and coordinate time. Spacetime of Minkowski metric makes it possible to investigate time dilation in moving inertial frames. Riemann's geometry of spacetime identifies the influence of gravitational and centrifugal potentials on time as well as Sagnac effect. Coordinate synchronization of clocks is discussed.
19
Content available Some new aspects of femtoscopy at high energy
EN
It was shown within simple model simulations that particles momenta for strange baryon decay are correlated with its parents momenta. It can affect measure correlation function for different particle species.
20
Content available remote The space-time approach to rail/wheel contact and corrugations problem
EN
The paper presents a space-time discrete modeling of the dynamic rail-wheel contact problem and an analysis of the induced corrugations. First, the space-time approach to simple contact problems is presented. Then, the resulting differential equation of motion is solved by discrete time integration. An arbitrary mesh modification, both in time and space, enables an easy modeling of rapidly varying contact zone. The velocity formulation is used and the discontinuity of the velocity in the contact is removed by a special algorithm. Finally the discussed technique is used to simulate interaction of the elastic wheel and rigid rail. It is shown that the contact force oscillates and the material of the wheel rotates oscillatory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.