Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategic planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A primary goal of the article is to explore the theoretical understanding among scholars about how institutional arrangements for sustainable local development partnerships in mineral resource rich countries are created. A success factor for implementing sustainable development goals (SDGs) is creating a proper institutional arrangement. Interviews and questionnaires, a mixed research method, were completed with officials and citizens from selected provinces. We reached to the following results: among others there is a weak understanding of partnership related local community development among stakeholders. Therefore, long term strategic planning and management which involves all parties in the decision making process should be created. In addition, building both horizontal and vertical institutional arrangements that provide for the participation of related stake holders is an essential element for building successful and sustainable local development partnerships.
EN
The overall objective of undertaken research is to present national reflection on defense in Poland, in particular an image of the defense planning culture. The article focuses on issues of defense strategy planning as a part of the complete state defensive strategy and indicates the necessary directions for changes in the essence of defense planning in the light of changes in the security and defense environment of Poland in the 21st century. In the study use has been made of an analysis and a critical review of normative documents, strategies and doctrines. The collected data allow the indication of changes of an application nature (projection method) to the theory of strategic planning in the field of national defense. This allowed proving that the future desired position of Poland in regional and even Continental Europe depends on the anticipated direction of development of Polish defense potential, defense system, and of course, a clearly expressed strategy. The most important element of the three listed ones is naturally the strategy, the preparation of which requires regular cycles of strategic reviews, which are unfortunately not feasible in Poland. The article also emphasizes the importance of assuring the stability of the planning system, the basic element of which are experts, and whose regular fluctuation as a result of constant political changes causes a considerable destabilization of the planning system. Finally, attention is drawn to the fact that the defense strategy must take into account the complexity and unpredictability of the security environment – which are its basic features today.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie narodowej refleksji nad obronnością w Polsce, w szczególności obrazu kultury planowania obronnego. W artykule skupiono się na zagadnieniach planowania strategii obronnej – części zupełnej strategii obronności państwa i wskazano niezbędne kierunki zmian istoty planowania obronnego w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa i obronności Polski w XXI wieku. W artykule zastosowano analizę i krytykę dokumentów normatywnych państwa, jego strategii i doktryn. Zebrane dane pozwoliły wskazać konieczne zmiany w teorii planowania strategicznego (metoda projekcji) w zakresie obronności państwa. W efekcie udało się wykazać, że przyszła, pożądana pozycja Polski w wymiarze regionalnym, a nawet w skali Europy, czyli kontynentalnej, zależy od jasno określonego kierunku rozwoju potencjału obronnego kraju, systemu obronnego i oczywiście jasno sformułowanej strategii. Najważniejszym elementem spośród trzech wymienionych jest oczywiście strategia, której przygotowanie wymaga regularnych cyklów przeglądów strategicznych, których w Polsce nie ma. Artykuł podkreśla również znaczenie stabilności systemu planowania, w którym eksperci są podstawowym elementem, a których regularna fluktuacja na skutek ustawicznych zmian politycznych, skutkuje głęboką destabilizacją systemu planowania. Na koniec zwraca się uwagę na fakt, iż strategia obronna musi uwzględniać złożoność i nieprzewidywalność środowiska bezpieczeństwa – które są dzisiaj jego podstawową cechą.
EN
Purpose: Effective social and economic revitalisation of post-industrial cities involves municipal government entities undertaking planning activities. The aim of the paper is to analyze these activities as the entities have to set not only far-reaching goals to be achieved, but also develop a strategy to achieve the intended results, which acts as a basis for the selection of optimal tactical actions. The city planning document needs to refer to broader regional, metropolitan and national strategies and include specific sectoral programmes within the city. In addition, it should include an evaluation model that ensures the verification of the effectiveness of the operations undertaken. Methodology: The Zabrze development strategy was analysed to determine the content of planning documents in the field of development strategy of post-industrial cities. The content of the document, taking into account the specified priorities, was then verified with systematically prepared reports specifying the degree of implementation of plans, budgetary outlays and the schedule of activities. Findings: As a result, it was possible to link the planning assumptions with the facts in the case of the revitalisation of the city, which, several years ago, was a centre of heavy industry with numerous mines, steelworks and manufacturing plants. We focused primarily on the analysis of the implementation of tasks related to social and infrastructure revitalisation. It was agreed that in the case of Zabrze, the development of a new field of economic activity, i.e. post-industrial heritage tourism, played an important role. Value: It has been shown that consistent implementation of the adopted plans by the local government can result in a change of the image of the city.
EN
In today’s turbulent times, companies need to embrace new business models and paradigms of B2B marketers, learn from the mistakes of others and get inspired by new ways and innovative ideas, as innovations represent a source of a long-term profit, business success and competitive advantage. The aim of this contribution is to propose an effective business and marketing plan of the business and manufacturing holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic with regard to the planned sales volume in quantitative and financial terms of long-term profit potential, business success and competitive advantage in the field of exhibitions in the Czech Republic. Scientific methods for obtaining information, data collection and results from the evaluation were analysis of identifying the phases of innovative marketing - selecting the area of interest of the marketing process, creating a “marketing gap” and suggesting of the way to link new ideas to original ones; method of secondary analysis of professional economic studies and written internal documents of the holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic; formal interview in way of open questions with selected members of the management holdings Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic and other. A specific hypothesis was proposed to verify the current change in the marketing concept that has an impact on the expansion of services portfolio, progress of an enterprise, support of production processes, and improvement of output values of economic indicators.
PL
W dzisiejszych niespokojnych czasach firmy muszą stosować nowe modele biznesowe i paradygmaty marketerów B2B, uczyć się na błędach innych i inspirować się nowymi sposobami i innowacyjnymi pomysłami, ponieważ innowacje stanowią źródło długoterminowego zysku, sukces biznesowy i przewaga konkurencyjna. Celem tego artykułu jest zaproponowanie skutecznego planu biznesowego i marketingowego holdingów biznesowych i produkcyjnych Výstaviště České Budějovice w Czechach w odniesieniu do planowanej wielkości sprzedaży pod względem ilościowym i finansowym pod względem długoterminowego potencjału zysku, sukcesu biznesowego i przewaga konkurencyjna w dziedzinie wystaw w Czechach. Naukowe metody uzyskiwania informacji, gromadzenia danych i wyników oceny obejmowały analizę identyfikacji faz marketingu innowacyjnego - wybór obszaru zainteresowania procesu marketingowego, tworzenie „luki marketingowej” i sugerowanie sposobu połączenia nowych pomysłów z oryginalne; metoda wtórnej analizy profesjonalnych badań ekonomicznych i pisemnych dokumentów wewnętrznych spółek holdingowych Výstaviště České Budějovice w Czechach; formalny wywiad w formie pytań otwartych z wybranymi członkami kierownictwa Výstaviště České Budějovice w Czechach i innych. Zaproponowano konkretną hipotezę, aby zweryfikować obecną zmianę koncepcji marketingowej, która ma wpływ na rozszerzenie portfela usług, rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie procesów produkcyjnych i poprawę wartości wyjściowych wskaźników ekonomicznych.
EN
This article summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on identifying the enterprise’s state to evaluate its effectiveness and optimize the target functions in solving enterprise development problems. The proposed scientific and methodological approach to modeling the enterprise development management system under decentralization conditions and its practical implementation makes it possible to determine the dominant development parameters of manufacturing enterprises that influence the United Territorial Community and to timely track the impulses and space of the United Territorial Community state, taking into account the PS state as parameters for its development. The proposed analysis of the Production System state within the United Territorial Community framework and evaluating its development dynamics shows the necessity of forming a system of generalized vector-scalar, situationally oriented indicators.
EN
Background: Nowadays mining companies, as non-profit organizations like other organizations, face a complex and turbulent environment. The proper guidance of the organizations depends on understanding the internal and external environment and making smart strategic decisions. Therefore, to deal effectively with all the factors that affect the ability of the company in its profitable growth, because organizations need compiling strategic planning to increase their capabilities, long-term growth and survival and to reduce operational risk, organizations have turned to strategic planning in particular. After compiling strategies, determining the priority of strategies is very important. The statistical population of this research has consisted of 50 heads of operational and support affairs units (to determine internal factors) along with 10 managers and deputies (to determine external factors). In this research, strategies were first identified via the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) matrix and then ranked by the Weighted Aggregates Sum Product Assessment (WASPAS) method. Materials and methods: In addition to the QSPM approach, multi-indicator decision-making models can also be used to prioritize strategies. Nowadays, as multi-indicator decision-making related topics are intensified and on the other hand, the increasing tendency towards interdisciplinary sciences and the use of theories of various groups and specialties in solving complex problems, the necessity to pay attention to decision-making analysis techniques and exploiting them in solving existing complex problems is of great importance. In these models, selecting one option among the available options is considered. In a general definition, multi-indicator decision making refers to specific (preferential type) decisions, such as evaluating, prioritizing, or selecting among the available options (which sometimes should be done among several contrasting indicators). Some multi-indicator decision-making models are: AHP, ANP, ELECTRE, VICTOR, TOPSIS, SAW, GRA, SIR, PROMETHEE and WASPAS. In this article, the WASPAS method has been used to determine the prioritization of strategies. Results: In this research, strategies were first identified via the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) matrix and then ranked by the Weighted Aggregates Sum Product Assessment (WASPAS) method. Ultimately, the strategies of "assigning a part of the sale to individuals or qualified private companies", "creating the Technology Transfer Office (TTO) in order to move towards self-sufficiency", and "comprehensive planning in the field of human resources in order to create an effective and efficient culture" were selected as strategic priorities for the Alpha Mining Company. Conclusions: Various approaches have already been proposed to prioritize strategies; in this research, the criteria have been specified using the ACCEPT approach and finally by the WASPAS method, the strategies have been prioritized. The ACCEPT method unlike the QSPM method, which prioritized strategies by taking into account strengths and weaknesses, opportunities and threats, regardless of environmental conditions and existing organizational status and externally by considering 6 main parameters of strategy evaluation including cost, time, popularity, effective, and so on, helps to prioritize strategies. In this research, it was tried to use one of the techniques of MADM according to relevant and important criteria to enhance the assurance coefficient of managers’ decision making. Multi-criteria decision-making techniques have this advantage that they evaluate various options according to various criteria that do not have equal units. Another important advantage of multi-criteria decision-making techniques is that they are capable of analyzing quantitative and qualitative criteria simultaneously.
PL
Wstęp: W obecnych czasach przedsiębiorstwa wydobywcze, jako organizacje non-profit, podobnie jak inne organizacje, działają w kompleksowych i zmieniającym się środowisku. Prawidłowe zarządzanie organizacją zależy od zrozumienia wewnętrznego jak i zewnętrznego środowiska oraz podejmowania strategicznych decyzji. Aby działać efektywnie, mając do czynienia z wieloma czynnikami wpływającymi na możliwości i ograniczenia wzrostu przedsiębiorstwa, organizacja potrzebuje strategicznego planowania dla rozwoju swoich zdolności, długoterminowego wzrostu jak i ograniczeniu ryzyka operacyjnego. Po etapie opracowania strategii, istotnym krokiem jest ich priorytetyzacja. Statystyczna populacja w tej pracy obejmuje 50 kierowników operacyjnych i wspierających (dla określenia czynników wewnętrznych) oraz 10 menadżerów (dla określenie czynników zewnętrznych). Strategie zostały wpierw poddane analizie SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) a następnie uszeregowane zgodnie z metodą WASPAS (Weighted Aggregates Sum Product Assessment). Materiały i metody: Dodatkowo do podejścia QSPM, modele wieloczynnikowe podejmowania decyzji również mogą być zastosowane w procesie priorytetyzacji strategii. Obecnie wieloczynnikowe podejmowanie decyzji jest bardzo zintensyfikowane, z drugiej strony obserwowana jest tendencja nauk interdyscyplinarnych zastosowania teorii różnych obszarów w rozwiązywaniu kompleksowych problemów, konieczności zwrócenia uwagi na techniki analiz podejmowania decyzji oraz wykorzystywania ich w istniejących złożonych problemach. W tych modelach umożliwione jest wybranie jednej opcji wśród istniejących wielu możliwości. Wieloczynnikowe podejmowanie decyzji odnosi się do specyficznych (preferowanych) decyzji, takich jak szacowanie, priorytetyzacja lub wybór jednej wśród wielu opcji (co czasem musi być dokonane przy wielu przeciwnych czynnikach). Takimi wieloczynnikowymi modelami podejmowania decyzji są: AHP, ANP, ELECTRE, VICTOR, TOPSIS, SAW, GRA, SIR, PROMETHEE oraz WASPAS. W prezentowanej pracy zastosowano metodę WASPA dla określenia priorytetyzacji strategii. Wyniki: Strategie wpierw zostały zidentyfikowane poprzez zastosowanie macierzy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) a następnie uszeregowane przy zastosowaniu metody WASPAS (Weighted Aggregates Sum Product Assessment). W końcowym etapie strategie „przypisanie części sprzedaży do indywidualnych osób lub wykwalifikowanych prywatnych firm”, „stworzenie TTO (Technology Transfer Office) w celu przesunięciu w stronę samowystarczalności” oraz „wszechstronne planowanie w obszarze zasobów ludzkich w celu wytworzenia efektywnych i wydajnej kultury” zostały wybrane jako strategiczne priorytety dla firmy Alpha Mining Company. Wnioski: Różne metody były proponowane do użycia w celu priorytetyzacji strategii. W tej pracy kryteria zostały wybrane poprzez podejście ACCEPT oraz finalnie poprzez metodę WASPAS. Metoda ACCEPT pomaga w priorytetyzacji strategii w przeciwieństwie do metody QSPM, która priorytetyzuje strategie uwzględniając ich słabe i mocne strony, możliwości i zagrożenie w oderwaniu od warunków środowiskowych i aktualnego stanu organizacji, a uwzględniając 6 głównych parametrów oszacowywania strategii, takich jak koszt, czas, popularność, efektywność, itp. W pracy spróbowano użyć jednej z metod MADM w odniesieniu do istotnych kryteriów w celu zapewnienia współzależności podejmowanych decyzji przez zarządzających. Wieloczynnikowe techniki podejmowania decyzji mają tą przewagę, że umożliwiają ocenę różnych opcji w zależności od różnych kryteriów, które nie mają wspólnej jednostki przeliczeniowej. Inną zaleta wieloczynnikowych technik podejmowania decyzji jest możliwość jednoczesnej analizy czynników jakościowych i ilościowych.
EN
Socio-economic transformations taking place in Polish cities cause the weakening of their former identity. Strategic documents play an increasingly important role; their character is no longer just a utopian vision of the future. Changes in legal conditions and an increase in the awareness of residents strengthen the role of social participation in planning processes. The article presents a model of cooperation supporting participatory strategic planning processes that has been developed between the city of Gryfino and the Department of Civil Engineering and Architecture at WPUT Szczecin.
PL
Przekształcenia społeczno-gospodarcze dokonujące się w Polskich miastach powodują osłabienie ich dawnej tożsamości. Coraz większą rolę pełnią dokumenty strategiczne, ich charakter nie jest już tylko utopijną wizją przyszłości. Zmiany uwarunkowań prawnych oraz wzrost świadomości mieszkańców wzmacniają rolę partycypacji społecznej w procesach planistycznych. W artykule przedstawiono model współpracy wspierającej partycypacyjne procesy planowania strategicznego, jaki udało się wypracować pomiędzy miastem Gryfino a WBiA ZUT w Szczecinie.
EN
The paper deals with the isuue of managerial tools focusing on strategic planning. To examine the issue of strategic planning, industrial companies were chosen. The main aim of the paper was to find out the level of using strategic planning in industrial companies and to define the barriers that hinder the use of this managerial tool to a greater extent. The research was based on the hypotheses defined and with using statistical tests, individual variables related to the usage of strategic planning were examined. To examine these variables, the Chi-sqaure test of independence and the method of proportioning the phenomenon in the population were used to verify the use of strategic planning. Based on statistical verification of the mentioned hypotheses, it was found out that the use of strategic planning in industrial enterprises does not even reach the level of 25%. Using the Chi-square test, the dependences between the lack of human and financial resources and the use of strategic planning were tested. In both cases, the p value was lower than 0.05 which means that there is a statistically significant relationship between these factors and there is a connection between them. In the paper, The research was compared with other studies carried out so far, emphasizing the importance of using strategic planning in the business management. The result of The research points out the relatively low use of strategic planning in the environment of industrial companies and defines the barriers that cause this low usage.
PL
Artykuł dotyczy kwestii narzędzi menedżerskich koncentrujących się na planowaniu strategicznym. Aby zbadać kwestię planowania strategicznego, wybrano firmy przemysłowe. Głównym celem artykułu było ustalenie poziomu wykorzystania planowania strategicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych i zdefiniowanie barier, które w większym stopniu utrudniają korzystanie z tego narzędzia zarządzania. Badanie oparto na zdefiniowanych hipotezach, a przy użyciu testów statystycznych zbadano poszczególne zmienne związane z wykorzystaniem planowania strategicznego. Aby zbadać te zmienne, zastosowano test niezależności Chi-sqaure i metodę proporcjonalności zjawiska w populacji, aby zweryfikować wykorzystanie planowania strategicznego. Na podstawie statystycznej weryfikacji wspomnianych hipotez stwierdzono, że zastosowanie planowania strategicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych nawet nie osiąga poziomu 25%. Za pomocą testu Chi-kwadrat przetestowano zależności między brakiem zasobów ludzkich i finansowych a wykorzystaniem planowania strategicznego. W obu przypadkach wartość p była mniejsza niż 0,05, co oznacza, że istnieje statystycznie istotny związek między tymi czynnikami i istnieje związek między nimi. W artykule Badanie porównano z innymi dotychczas przeprowadzonymi badaniami, podkreślając znaczenie wykorzystania planowania strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wynik badania wskazuje na stosunkowo niskie wykorzystanie planowania strategicznego w środowisku przedsiębiorstw przemysłowych i określa bariery, które powodują to niskie wykorzystanie.
PL
W artykule podjęto temat planowania strategicznego w gminach w odniesieniu do modernizacji infrastruktury oświetleniowej i systemów zarządzania oświetleniem. Przedstawiono założenia i cele kluczowe gminnej strategii rozwoju oświetlania publicznego oraz zaprezentowano przykładowe działania możliwe do realizacji w ramach planów działania. Opracowanie i wdrożenie przez gminę strategii oświetleniowej i podjęcie wynikających z niej działań powinno skutkować projektowaniem oświetlenia, które przyczyni się zarówno do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do zapewnienia niezbędnego poziomu oświetlenia, jak i ograniczenia negatywnych efektów sztucznego światła i stworzenia przestrzeni publicznych bezpiecznych i przyjaznych dla mieszkańców.
EN
The article analyzes a topic of strategic planning in municipalities, which is related to modernization of lighting infrastructure and public lighting management systems. The assumptions and key objectives of a municipal strategy for public lighting development and examples of actions that could be implemented in frame of action plans are presented. The lighting strategy development and implementation by a municipality and taking the related actions should result in the provision of a lighting design that will contribute to both reducing energy required to provide a necessary level of lighting as well as minimizing negative effects of artificial light and creating public spaces that are safe and friendly for residents.
EN
This study is a part research on the effect of information and communication technologies (ICT) adoption on sustainable development in the enterprises' context [1]--[3]. Its main purpose is to identify parameters stimulating the progress of ICT adoption and sustainable development and assess the two constructs based on these parameters. The identified parameters of ICT adoption are grouped into four categories i.e., ICT outlay, information culture, ICT management, and ICT quality, whereas the parameters of sustainable development are classified into ecological, economic, socio-cultural, and political sustainability categories. This study employs a quantitative approach and descriptive statistics are employed to evaluate the levels of ICT adoption and sustainable development. The survey questionnaire was used and data collected from 394 enterprises were analyzed. The research findings reveal that digital and socio-cultural competences of employees and managers, financial capabilities ensuring ICT projects as well as law regulations associated with ICT adoption, and information security were at the highest level within enterprises. However, the lowest level was specific for BI and ERP system adoption as well as the adoption of latest management concepts and the exploitation of synergies between national ICT projects and own ones. Moreover, the improvement of efficiency and effectiveness of customer services, better and more efficient organization of work, the enhancement of customer satisfaction and loyalty as well as the increase of new customers and markets as a result of ICT adoption were at the highest level within enterprises. However, the lowest level was specific for enterprises' participation in the democratic public decision-making as well as energy savings and environmental protection. This study advances ongoing research on ICT adoption and sustainable development by exploring parameters which can be used to describe and assess the levels of ICT adoption and sustainable development in the context of enterprises. Moreover, these parameters help clarify areas that need further improvement and stimulate the progress of ICT adoption and sustainable development.
11
Content available remote A flexible system for localised sustainable development
EN
Responding to population growth requires efficient planning procedures in order to address the challenges of housing demand and consumption of natural resources. Following the decentralised government approach of Germany and learning from past experiences, the city of Frankfurt am Main has adopted a strategic decentralised planning approach that allows the municipality to manage urban development in accordance with the current needs of the city in a specific moment in time. This approach is based on a land use regulation set up by the regional authority, combined with demand-driven localised sustainable development planning on the municipal level. This paper describes the main issues for sustainable urban development in Frankfurt am Main as well as the main characteristics of the spatial planning system, including the planning instruments for localised sustainable planning, non-formalised planning processes and an example of local district planning.
PL
Reagowanie na wzrost liczby ludności wymaga skutecznych procedur planowania w celu sprostania wyzwaniom związanym z popytem na mieszkanie i zużyciem zasobów naturalnych. W związku ze zdecentralizowanym podejściem rządu do Niemiec i wyciąganiem wniosków z przeszłych doświadczeń, miasto Frankfurt nad Menem przyjęło strategiczne podejście do planowania, które pozwala gminie zarządzać rozwojem urbanistycznym zgodnie z aktualnymi potrzebami miasta w określonym momencie. Podejście to opiera się na regulacji użytkowania gruntów ustanowionej przez władze regionalne, w połączeniu z popytowym lokalnym planowaniem zrównoważonego rozwoju na poziomie gminy. Artykuł opisuje główne problemy zrównoważonego rozwoju miast we Frankfurcie nad Menem, a także główne cechy systemu planowania przestrzennego, w tym instrumenty planowania dla lokalnego zrównoważonego planowania, niesformalizowane procesy planowania i przykład planowania lokalnej dzielnicy.
EN
Strategic development and planning predetermine all the major fields of activities. Marketing activities are the key tool of communication with a company’s customers, suppliers and other stakeholders. Nowadays, short but informative presentation solutions are becoming more attractive and popular. Companies are using more visuals with a short text in their communication channels as well as in building strategies. One of the tools is the one-page strategic plan (OPSP). The research problem of the paper is how to develop a strategy in its compressed version for the organisation that can have a format which is easy-to-understand and communicate. The paper aims to propose the OPSP model for the Aarong company, which should include both the commercial and non-profit activities. As a research method, the case study of Aarong company was chosen, using the secondary data. The proposed OPSP for Aarong company clearly showed the connections of all key elements of a strategic plan. The practical implications of using the OPSP tool in the Aarong company are clearly visible in terms of synthesis of a complicated strategic plan and having an attractive form of the company strategy for the external communication.
13
Content available Sieci komunikacyjne w Polsce 2014-2020
PL
W artykule omówiona została infrastruktura drogowa i jej ewolucja od 1989 r. do chwili obecnej, a także plany dotyczące dalszej rozbudowy zarówno sieci dróg publicznych, jak i sieci dróg krajowych do roku 2020/2030.
EN
The article discusses about the road infrastructure and its evolution from 1989 to the present day, as well as plans for further expansion of both the public road network and the national road network until 2020/2030.
EN
The approaches and methods of working out the strategy of local economic development and success factors of strategic plans of development of territorial communities and micro-regions have been analyzed in the article. The authors use the practical experience of the “Business Initiatives Public Center” (Ivano-Frankivsk) in working out the strategies of local economic development for the Bilshivtsi, Halych and Burshtyn potential new local communities, and also for the Starobohorodchany local community of the Ivano-Frankivsk region. Materials in the article can be useful for scientists, activists and leaders of local communities, who created, or prepare themselves for the creation of their new local communities.
PL
W artykule uwzględniono ważne aspekty strategicznego planowania rozwoju społeczności lokalnych zjednoczonych: możliwości samorządu lokalnego, priorytety rozwoju, podejścia i sposoby opracowywania Strategii. Autorzy wykorzystują praktyczne doświadczenia Centrum publiczne „Dilowi iniciatuwy” (Iwano-Frankowsk) w opracowaniu strategii rozwoju lokalnego dla Bilshivcivskoj, Halickoj i Bursztynskoj zjednoczonych społeczności lokalnych, a także dla Starobohorodchanskoj zjednoczonej społeczności lokalnej regionu Iwano-Frankowskego. Materiały tego artykułu mogą być przydatne dla naukowców, aktywistów i liderów lokalnych społeczności, którzy stworzyli, lub przygotowują się do stworzenia zjednoczonych społeczności lokalnych.
PL
Wyzwania, w tym szczególnie ambitne cele energetyczno-klimatyczne Unii Energetycznej, wyznaczone przez UE oraz nowe ramy prawne wymuszające przejście do energetyki niskoemisyjnej, przedstawione w pierwszej części artykułu stawiają polski sektor elektroenergetyczny przed ogromnym wyzwaniem. W takim otoczeniu prawno-rynkowym niezbędnym staje się opracowanie kompleksowej i zintegrowanej ścieżki rozwoju energetyki niskoemisyjnej w Polsce. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną główne wytyczne UE, w zakresie kształtowania polityki niskoemisyjnej oraz przegląd polskich strategii i planów w zakresie energii i klimatu.
EN
The oil and gas industry nowadays is challenged by dealing with nonconventional reserves and offshore environments. Decision-making associated with projects in the petroleum sector has to handle various technological issues, risks, and uncertainty. The Smart Fields approach was introduced to cope with complicated production conditions and make the production of hydrocarbons economically efficient. A significant part of this approach is proactive planning which implies taking into account the uncertainty, or lack of knowledge of the recoverable reserves, future hydrocarbon prices and various operational issues inherent in the projects. In this study, a multi-stage stochastic programming approach is employed to cover the relevant engineering issues of oilfield development and petroleum production while addressing the geophysical uncertainty related to the developed deposit. The proposed model covers such aspects as well drilling, gathering pipeline infrastructure planning, capacity selection for the infrastructure and the processing units, as well as planning the production operations with consideration of artificial lift efficiency. The model aims to optimise the entire field lifecycle, given the chosen planning criterion, that is an economic criterion of the project’s net present value. The contribution of the developed model to the area of planning in the petroleum industry is the detailed consideration of the technology: the flows and pressures in the planned infrastructure, reservoir behaviour, and the artificial lift performance. The goal of including these technological details is to apprehend the economic tradeoff between investments, operating costs and the prospective revenues, given the lack of knowledge of the geophysical properties of the developed deposit. The stochastic modelling implemented in this study is relevant to the development projects in nonconventional environments, where several deposits of various sizes are present; however, not each deposit's properties get to be studied in detail.
PL
W pracy przedstawiono kilka modeli inwestycyjnych przewoźnika kolejowego, funkcjonującego w warunkach konkurencji. Pokazano model optymalnego udziału w procesie przewozowym konkurentów przewoźnika kolejowego. Określono decyzje strategiczne przewoźnika kolejowego, uwzgledniające interesy innych uczestników procesu przewozowego.
EN
The paper presents several models of the investment policy of the rail carrier, operating in a competitive environment. Shows an optimal participation in the transport rail carrier competitors. Set the strategic direction of the rail carrier taking into account the interests of other participants in the transport process.
PL
W pracy przedstawiono model polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwa transportowego. Określono główne zadania dotyczące jego rozwoju strategicznego. Pokazano wpływ inwestycji samorządowych na rozwój przedsiębiorstwa transportowego.
EN
The paper presents a model investment policy transport company. It sets out the main tasks on its strategic development. Showing the impact of the investment on the development of local transport company.
EN
The traditional approach to forecasting lies in the assumption that, by applying a set of powerful analytic tools, the future could be predicted accurately enough to choose an appropriate strategic direction for it. The process often involves underestimating either expert knowledge or quantitative methods side in order to lay out a vision of long-term future to be captured in scenarios. Computer science offers a variety of methods and computer tools to facilitate the process of strategy formulation. The identification of impactful changes, called “key variables,” “key factors,” “rely variables” or “driving forces,” within the environment that are likely to take place helps to reduce the uncertainty of the future and could be utilised throughout the strategy making process. Key variables shaping the long-term future are identified by some of the following questions: What are the driving forces? What is uncertain? What is inevitable? This paper demonstrates an original approach to variable selection by modelling a comprehensive dataset of variables using a wide variety of both technical and non-technical parameters indicated by experts. The extraction of key variables that significantly influence future changes of technological, environmental, political, and social phenomena is done with the modified cross-impact matrix. The proposed method contains a sequence of qualitative and quantitative procedures to overcome some obstacles that occur within the classical cross-impact method.
PL
Dynamika i charakter zachodzących we współczesnym świecie zmian implikuje tworzenie nowych lub modyfikację istniejących metod i technik wspomagających przewidywanie przyszłych warunków badanego systemu i makrootoczenia. Tradycyjny model prognozowania bazuje na założeniu, że wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych umożliwia na tyle precyzyjnie przewidzieć przyszłość, by móc na tej bazie wyznaczać kierunki strategiczne prowadzące do ustalonej wizji przyszłości. W procesie identyfikacji prognoz długoterminowych występuje z jednej strony niedocenienie wartości wiedzy eksperckiej lub też z drugiej przeszacowanie możliwości podejścia czysto ilościowego. Współczesne systemy informatyczne oraz wiedza matematyczna oferują ogromne możliwości i zasoby narzędzi, metod i technik wspomagających proces formułowania strategii oraz integrujących podejście ilościowe i jakościowe. Wiedza w zakresie czynników kluczowych zmian w przyjętym horyzoncie czasowym dla analizowanego obszaru nauki czy techniki umożliwia redukcję niepewności oraz intencjonalne kształtowanie dynamiki czynników w celu osiągnięcia zaprogramowanej wizji przyszłości. W artykule zaprezentowano autorską modyfikację metody wpływów krzyżowych, w wyniku której dotychczas otrzymywano rezultaty charakteryzujące się wysoką subiektywnością i niską powtarzalnością. Zaproponowano zastosowanie aparatu matematycznego, który umożliwił zdefiniowanie precyzyjnych kryteriów ekstrakcji czynników zmian, efektywne modelowanie wiedzy eksperckiej oraz zwiększenie obiektywności i powtarzalności otrzymywanych wyników, co ma istotne znaczenie dla spójności i wiarygodności formułowanych na tej podstawie planów strategicznych.
20
Content available Quo vadis polska obrono powietrzna?
PL
W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na problematyce rozwoju systemu obrony powietrznej w Polsce. Przedstawione przez nich wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę zmiany dotychczasowej filozofii przy tworzeniu nowoczesnego systemu obrony powietrznej. W tym względzie wskazują główne słabości obecnego stanu obrony powietrznej oraz proponują przyjęcie nieco innej metodyki planowania efektywnego systemu obrony powietrznej, który posiadałby zdolności do skutecznego niszczenia szerokiej gamy środków napadu powietrznego, w tym także rakiet balistycznych. Autorzy zwracają również uwagę na rosnącą rangę obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa państwa nie tylko w okresie wojny, ale również w czasie pokoju i wystąpienia sytuacji kryzysowych. Wskazują na przebieg współczesnych konfliktów zbrojnych oraz sytuację na Ukrainie. Szczególnie duża wagę przywiązują do właściwej organizacji obrony powietrznej obiektów militarnych i cywilnych, które mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego sił zbrojnych, ponieważ to właśnie one będą najczęściej osłanianie przez specjalistyczne środki obrony powietrznej jak samoloty myśliwskie i naziemne systemy obrony przeciwlotniczej.
EN
In this article, the authors focus on the issues of the development of the air defence system in Poland. They will present the findings of the study which indicate a need to change the philosophy of the creation of a modern air defence system. In this regard, the authors indicate the main weaknesses of the current state of air defence and propose to adopt a slightly different methodology for planning an effective air defence system, which would have the ability to effectively destroy a wide range of air attack measures including ballistic missiles. They also point to the growing importance of air defence in the state security system, not only during war but also in peacetime and crisis situations. This subject could indicate the course of present armed conflicts and the situation in Ukraine. The authors pay particularly high importance to the proper organisation of the air defence of military and civilian objects, which are of utmost importance for the security of the State and its armed forces, because it is they who will be especially protected by using specialist means of air defence just like fighters and ground-based air defence systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.