Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 499

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agriculture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
EN
The article is devoted to the study of implementing the multifunctionality of agriculture in the context of the globalization crisis. In particular, it is the assessment of the indicators related to implementing the multifunctionality of agriculture concept in Ukraine, the mutual influence of the industry efficiency, and the efficiency of performing certain functions. The practical implementation of the multifunctionality of agriculture concept was proven. It has acquired conceptually new features under globalization, such as the diversification of functions and the integration into the global economic space. The expediency of distinguishing the globalization function of agriculture was substantiated. The function involves intensified integration of countries in the global economic processes due to the activation of international trade transactions with agricultural products, the participation in the implementation of global programs aimed at overcoming hunger and poverty. A close relationship between the economic efficiency of agriculture and the effectiveness related to the implementation of its functions, was established. The increased efficiency of the realization of economic and globalization functions of the industry was proven. It was substantiated that the activation of the social and ecological functions of agriculture requires consolidated efforts of business entities and state institutions.
EN
Surfactants have been known to mankind since the dawn of time. They have been used primarily as washing and cleaning agents. However, today they are used much more often in many fields of industry. This work focuses on two areas of surfactants use, the agriculture and the food industry due to the direct relationship between these two issues. In agriculture, surfactants play a number of important roles. One of the problems of modem agriculture is the low efficiency of spraying, associated with the low absorption of liquid utility for plants. This problem is solved by surfactants, as demonstrated by the example of glyphosate and the organosilicon compound Silwet® L-77. Nowadays, substitutes for conventional surfactants are being sought. Compounds produced by microorganisms are under great interest of scientists. It has been shown that they are characterized by the lower toxicity as well as high biodegradability, while maintaining the characteristics and properties of synthetic compounds. Directly related to the agriculture, the food industry also often uses surfactants. In the production and processing of food surfactants play the role of such compounds as emulsifiers, stabilizers, additives improving the texture of products and increasing the durability of products. Sorbitan esters, e.g. sorbitan monolaurate, their ethoxylated derivatives, e.g. Polysorbate 20, as well as sucrose esters, e.g. sucrose monostearate, are readily used for this purpose. Great emphasis is placed on the safety of compounds used in the food industry. As in the case of agriculture, biosurfactants and compounds of natural origin are tested for use in the food industry. Their use is not limited to being ingredients of products. They can play a biocidal, as well as a protecting role against surface colonization by microorganisms.
3
EN
The main objective of the paper was to show the relationship of greenhouse gas emissions by agriculture with economic development and agricultural production parameters in the European Union. All EU Member States were selected for research purposefully. The research period concerned the years 2004-2017. The sources of materials were EUROSTAT data, literature on the subject. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular, graphic methods, dynamics based on a constant basis, Gini concentration coefficient, concentration analysis using the Lorenz curve, Pearson's linear correlation coefficients were used. Agriculture is one of the major economic sectors responsible for greenhouse gas emissions. In 2004-2017, emissions from this section slightly decreased in the EU. There was a wide variation between countries. Economically developing countries increased emissions, while developed countries maintained them at a similar level. Greenhouse gas emissions were highly concentrated in several EU countries. These were the countries with the most developed agriculture. In the years 2004-2017, there were no changes in the level of emission concentration. The level of greenhouse gas emissions from agriculture depended on the economic and agricultural situation in the country. The regularities were in many cases straightforward, as for the relationship of greenhouse gas emissions from agriculture with the value of animal production, cattle population, and the use of mineral fertilizers and manure production. This close relationship resulted from the fact that livestock production was the part of agriculture that generated the most greenhouse gases.
PL
Celem głównym pracy było ukazanie zależności emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo z rozwojem gospodarczym i parametrami produkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Okres badań dotyczył lat 2004-2017. Źródłami materiałów były dane EUROSTAT, literatura przedmiotu. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźniki dynamiki o podstawie stałej, współczynnik koncentracji Giniego, analiza koncentracji za pomocą krzywej Lorenza, współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Rolnictwo jest jednym z ważniejszych działów gospodarki odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych. W latach 2004-2017 emisja wynikająca z tego działu nieznacznie zmniejszyła się w UE. Występowało duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. Państwa rozwijające się gospodarczo zwiększały emisję, zaś rozwinięte utrzymywały ją na podobnym poziomie. Emisja gazów cieplarnianych była mocno skoncentrowana w kilku państwach UE. Były to państwa z najbardziej rozwiniętym rolnictwem. W latach 2004-2017 nie zaszły żadne zmiany w poziomie koncentracji emisji. Poziom emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa był uzależniony od sytuacji gospodarczej i w zakresie rolnictwa w kraju. Prawidłowości były w wielu przypadkach prostoliniowe, jak dla relacji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa z wartością produkcji zwierzęcej, pogłowiem bydła, czy zużyciem nawozów mineralnych i produkcją obornika. Ten ścisły związek wynikał z faktu, że produkcja zwierzęca była tą częścią rolnictwa, która generowała najwięcej gazów cieplarnianych.
EN
The article in the theoretical part draws attention to the phenomenon of climate change and two-way relations between these changes and agriculture. Agriculture as an economic sector is extremely sensitive to any climatic disturbances. However, as a greenhouse gas (GHG) emitter, it contributes to this process. In the era of significant reductions in GHG emissions, it is becoming increasingly important to obtain the highest economic effects with the smallest external effects (e.g. GHG). The purpose of the article is therefore to determine the level of GHG emissions in agriculture and the economic and climate efficiency of agriculture in EU countries and comparison to other sectors of the economy. The DEA method was used in the study. Calculations were made based on Eurostat data. It was found that the share of GHG emissions of agriculture in the EU represents 10-11% of all emissions in the European Union. Agriculture is the least economically and climatically effective sector of the EU economy. Comparing the agriculture of individual countries, the highest efficiency was achieved by Italy, Cyprus, the Netherlands, Slovakia and Finland, the lowest – Lithuania, Poland and Latvia.
PL
W artykule w części teoretycznej zwrócono uwagę na zjawisko zmian klimatycznych oraz dwukierunkowych relacji pomiędzy tymi zmianami a rolnictwem. Rolnictwo jako sektor gospodarki jest niezwykle wrażliwy na wszelkie zaburzenia klimatyczne. Z drugiej strony jako emitent gazów cieplarnianych (GHG) m swój udział w tym procesie. W dobie znaczących redukcji emisji GHG coraz istotniejszą kwestią jest otrzymywanie jak najwyższych efektów ekonomicznych przy jak najmniejszych efektach zewnętrznych (np. GHG). Celem artykułu jest zatem określenie poziomu emisji GC w rolnictwie oraz efektywności ekonomiczno-klimatycznej rolnictwa w krajach UE oraz w porównaniu do innych działów gospodarki. W opracowaniu wykorzystano metodę DEA. Obliczeń dokonano na podstawie danych Eurostatu. Stwierdzono, że udział emisji GC rolnictwa w UE stanowi 10-11% wszystkich emisji we Wspólnocie. Rolnictwo jest najmniej ekonomiczno-klimatycznie efektywnym sektorem gospodarki UE. Porównując natomiast rolnictwo poszczególnych krajów, najwyższą efektywność osiągnęły Włochy, Cypr, Holandia, Słowacja i Finlandia, najniższą Litwa Polska i Łotwa.
EN
The aim of the thesis was to create a web application using the information system to facilitate the creation of documentation and record management on the selected farm. In this work we focused on development of web application with support of information system AgroCont, from ISAT, s.r.o. in farm Dolný Lopašov. The ASP.NET technology was chosen for the development of the web application. In this work we described the components of the chosen technology (eg Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL etc.) and also the steps of the life cycle of the web application creation. We have created three core modules that are focused on recording worksheets, agronomic documentation and managing individual records. Using the web application, it is possible to use these modules on all platforms anywhere (eg Android, IOS, Windows, etc.), only through a web browser and internet connection. All created records are linked to the AgroCont information system and can be further used eg. for wage creation or as a basis for in-house analyzes.
PL
Celem badań było stworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem systemu informatycznego ułatwiającego tworzenie dokumentacji i zarządzanie dla przedsiębiorstwa rolnego. Aplikacja internetowa została wytworzona w technologii ASP.NET przy wsparciu systemu informatycznego AgroCont, z ISAT, s.r.o. i zastosowana w gospodarstwie Dolný Lopašov. W artykule opisano komponenty wybranej technologii (np. Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL itp.) oraz trzy podstawowe moduły, które koncentrują się na rejestrowaniu arkuszy roboczych, dokumentacji agronomicznej i zarządzaniu poszczególnymi rekordami. Aplikacja internetowa pracuje na wszystkich platformach w dowolnym miejscu (np. Android, IOS, Windows itp.), które maja połączenie internetowe. Wszystkie utworzone rekordy są powiązane z systemem informacyjnym AgroCont i mogą być dalej wykorzystywane np. do tworzenia płac lub jako podstawa wewnętrznych analiz.
EN
Regional economic resilience, which is a necessary and indispensable component for ensuring both regional and overall sustainability, is understood principally in relation to the system’s structure and overall functioning ignoring human agency and its bounded rationality. This leads to missing important and potentially crucial elements fostering or hindering resilience, and consequently to designing resilience enhancing programs with low effectiveness. This paper argues that the focus of the resilience concept should shift from the system structure to the behavior of agents, since any outcome at the macro level is a product of the myriad of interacting behaviors. The structure of the system and all the context matters as the options for the behavior and which options are chosen depends on the internal factors of the decision maker. A framework, depicting the mechanism how the above mentioned factors interact and determine behavior thus consequently influencing resilience is proposed. An exemplary analysis of how to use the framework is also presented.
PL
Regionalna resilencja ekonomiczna rozważana jest przede wszystkim w odniesieniu do struktury systemu i ogólnego funkcjonowania, ignorując ludzkie działania i związaną z nimi racjonalność. Jest niezbędnym elementem zapewniającym regionalną i ogólną zrównoważoność, w szczególności w jej wymiarze ekonomicznym. Jednak wąskie podejście do niej w konsekwencji prowadzi do utraty ważnych, potencjalnie kluczowych elementów wspierających lub utrudniających resilencję, a zatem opracowywane tak programy mające zwiększać resilencję charakteryzuje niska skuteczność. W tym artykule sugeruje się, że celem koncepcji resilencji powinno być przesunięcie ze struktury systemu na behawior, ponieważ każdy wynik na poziomie makro jest wynikiem niezliczonych zachowań. Struktura systemu i cały kontekst ma znaczenie, ponieważ opcje zachowania i dokonany wybór zależą od wewnętrznych czynników decydenta. Zaproponowano ramy obrazujące mechanizm interakcji wyżej wymienionych czynników i determinujące zachowanie, a tym samym wpływające na resilencję. Przedstawiono także przykładową analizę korzystania z frameworka.
PL
Glifosat, znany pod nazwą Roundup, przebył długą drogę od jego otrzymania 70 lat temu, poprzez przyczynienie się do gwałtownego rozwoju rolnictwa i jego efektywności, aż do czasów, gdy znajduje się on na „czarnej liście”.
8
EN
The amendment to the Polish Renewable Energy Act creates great opportunities for the development of the biogas market in Poland. Years of experience in biogas production in Western Europe and the development of biogas installations in Poland indicate the requirement to look for alternative substrates to those produced from dedicated crop production (mainly maize silage). Feasible solutions include the use of biodegradable waste from agriculture or industry as well as municipal landfill sites. The usage of these substrates in the methane fermentation process offers low cost, high biogas production and the safe management of biowaste. The arguments for using them in biogas installations are persuasive. This article presents new approaches of biogas plant installation solutions which allows for the effective fermentation of biowaste from animal and vegetable production, from the agro-food industry and from municipal waste.
PL
W artykule przedstawiono propozycję autorskiej metody szacowania strat w uprawach rolniczych powodowanych czynnikami sezonowymi, w tym szczególnie suszy. Podejście to wypracowane zostało w toku prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pn. „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy" finansowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
EN
The author presents his own method of estimating losses in agricultural crops caused by seasonal factors, including drought. This approach was elaborated during R&D works carried out as part of the project entitled Use of remote sensing in management of the State Treasury Agricultural Property Stock - pilot stage, inanced by the National Support Centre for Agriculture.
EN
Direct applications in agriculture are among the most prospective development lines of geothermal water and energy. In many countries such uses have already been ongoing. Poland also has suitable natural conditions and geothermal waters’ potential for agricultural development as well as for applications related to agriculture. Moreover, such applications in agriculture – if taking place after earlier use of geothermal waters e.g. for energetic or other purposes – would be the realization of the idea of the closed cycle economy. The first research and development works on geothermal waters and energy applications in agriculture in Poland were carried out in the early 1990s. In recent years this subject has once again sparked a growing interest. The paper presents geothermal water resources potential as well as circumstances, rationale, selected relevant estimations and proposed zones in the country for their uses (as raw material and heat source) in the agricultural sector of the country. The use of geothermal waters in agriculture would be an important element in the chain of agricultural production and agri-food processing, contributing to the increase in the use of locally available natural resources, as well as reducing emissions when using these resources for energetic purposes. The topic is presented against the background of a brief review of the state of geothermal water applications in agriculture in the world and in Europe, which convinces the legitimacy and need for the development of such use of geothermal water as a raw material for agriculture also in Poland.
PL
Bezpośrednie zastosowania w rolnictwie należą do perspektywicznych kierunków wykorzystania wody geotermalnej. W wielu krajach takie zastosowania mają już miejsce. Również Polska posiada odpowiednie warunki naturalne i potencjał wód geotermalnych dla ich rolniczego wykorzystania, a także zastosowań związanych z rolnictwem. Co więcej – zastosowania w rolnictwie, jeśli miałyby miejsce po wcześniejszym wykorzystaniu wód geotermalnych np. do celów energetycznych – byłyby realizacją idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwsze prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniami wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce przeprowadzono na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. W ostatnich latach temat ten ponownie budzi coraz większe zainteresowanie. W artykule przedstawiono potencjał zasobów wód geotermalnych oraz uwarunkowania, przesłanki, wybrane istotne szacunki, a także proponowane perspektywiczne strefy dla ich wykorzystania (jako surowca i źródła ciepła) w sektorze rolniczym kraju. Wykorzystywanie wód geotermalnych w rolnictwie stanowiłoby ważny element w łańcuchu produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, przyczyniając się do wzrostu wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów wód podziemnych, a także zmniejszania niskiej emisji, jeśli te zasoby byłyby stosowane także do celów energetycznych. Temat przedstawiono na tle krótkiego przeglądu stanu zastosowań wód geotermalnych w rolnictwie na świecie i w Europie, co przekonuje o zasadności i potrzebie rozwoju takiego wykorzystania wód geotermalnych jako surowca dla rolnictwa także w Polsce.
11
Content available Regional structure of tractor market in Poland
EN
There are ca 1,492 thousand tractors currently used in Poland, with the average power of 45.3 kW. There are 9.8 ha of agricultural land per one tractor, their average age is ca 25 years and the degree of wear 77%. There are between 20 to 30 thousand tractors newly registered per year, however, these are both new and used tractors imported from abroad. These new registrations, which also reflect new purchases, are diverse depending on the region. Based on the 2018 records of the Central Register of Vehicles and Drivers (CEPiK), the paper establishes essential parameters of the registered tractors, such as price, power, age, depending on the region. There were 25,422 records under analysis, as some of the original records were dismissed as errors after verification. It was established that in the western part of Poland, with farms twice or three times bigger than in the rest of the country, the purchased tractors were characterized by higher power and lower age and, consequently, higher prices (81-95 kW, 14-18 years, PLN168-186 thousands). In contrast, the tractors in south-east Poland, where the dominant farms are of agricultural land below 10 ha, had worse parameters (76-86 kW, 14-18 years, PLN76-86 thousands).
PL
Obecnie w Polsce używanych jest około 1 492 000 ciągników ze średnią mocą 45,3 kW. Na jeden ciągnik przypada 9,8 ha użytków rolnych, ich średni wiek wynosi 25 lat a stopień zużycia 77%. W ciągu roku rejestrowanych jest pomiędzy 20 a 30 tysięcy traktorów, jednakże są to zarówno nowe i używane traktory przywiezione z zagranicy. Te nowe rejestracje, które odzwierciedlają także nowo zakupione ciągniki są zróżnicowane w zależności od regionu. Na podstawie rejestrów wpisanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), niniejszy artykuł określa istotne parametry zarejestrowanych ciągników, takich jak cena, moc, wiek w zależności od regionu. Analizie poddano 25 422 rejestry, ponieważ po weryfikacji część z oryginalnych wpisów zostało odrzuconych jako błędne. Ustalono, że w zachodniej części Polski, gdzie gospodarstwa są dwa lub trzy razy większe niż w pozostałej części kraju, zakupione traktory charakteryzowały się dużą mocą i młodszym wiekiem a w konsekwencji wyższymi cenami (81-95 kW, 14-18 lat, 168-186 tysięcy zł). Przeciwnie, ciągniki w południowo-wschodniej Polsce, gdzie przodujące gospodarstwa posiadały użytki rolne poniżej 10 ha, miały gorsze parametry (76-86 kW, 14-18 lat, 76-86 tysięcy).
EN
The Farm-to-Fork strategy, launched in May 2020, is the first attempt at a European-wide approach to food systems of this scale. The strategy sets ambitious targets and aims to create a ‘fair, healthy, and environmentally friendly food system’. Yet, within the bounds of its own regulatory and legislative context (including the Green Deal, the Circular Economy Action Plan and the new Biodiversity Strategy 2030), the strategy falls short of recognising key links in and between the food system. This review posits that the strategy and its targets do not adequately consider the importance of transforming agricultural practices for environmental outcomes; of agricultural practices for nutrition outcomes; nor the links between how we value nutrition along the supply chain, from farm to fork.
EN
The aim of the study is to determine the factors that influence the organic food consumers’ shopping decisions. In 2019, research in this area was conducted among 113 organic food consumers, using the diagnostic survey method with the application of the poll technique and a questionnaire form as a research tool. The research has revealed that organic products have become a target for more and more consumers, who, in their choices, are guided by both rational and emotional arguments. The development of pro-ecological attitudes clearly indicates certain changes in the way of life, thinking and nutrition of contemporary consumers. Universal access to information, the level of awareness and education of people means that people want to know what they eat and know the sources of their food. Therefore, the organic food sector is currently one of the most dynamically developing areas of the Polish economy.
PL
Ludzkość od zarania dziejów zmaga się ze zjawiskiem głodu, którego likwidacja zależy od produkcji żywności i jej dystrybucji. Pomimo coraz lepszej efektywności, rolnictwo nie jest w stanie nadążyć za rosnącą liczbą konsumentów i ich rosnącymi wymaganiami, przy równoczesnej konieczności zachowania troski o stan środowiska naturalnego. Innowacyjność, która może zapobiec negatywnym skutkom globalnych problemów (m.in. zmiany klimatyczne, niedobór surowców czy zmiany demograficzne) stanowi dzisiaj priorytet dla Komisji Europejskiej (KE, 2010b). Idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa to silny bodziec do wdrożenia nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w gospodarstwach rolnych. Metoda szczupłego zarządzania może podnieść efektywność realizowanych działań, zwiększyć wydajność i zminimalizować marnotrawstwo środków produkcji z korzyścią dla środowiska naturalnego. W artykule po raz pierwszy w polskiej literaturze zaprezentowano metodę szczupłego zarządzania w rolnictwie. W tym celu przedstawiono wskaźniki mające wpływ na synergię szczupłych i zielonych systemów zarządzania (Reis, 2018) w gospodarstwie rolnym. W pracy wykorzystano metody przetwarzania danych, takie jak analiza literatury przedmiotu oraz synteza.
EN
From the dawn of history, humanity is struggling with the phenomenon of hunger, the elimination of which is determined by the production of food and its distribution. Despite the ever-improving efficiency, agriculture is not able to match the growing number of consumers in the world and their increasing requirements while maintaining care for the environment. Innovation that can prevent the negative effects of global problems (including climate change, scarcity of raw materials or demographic change, etc.) is one of European Commission’s current main priorities. The idea of agriculture’s sustainable development is a strong incentive to implement modern methods and concepts of farms management. The lean management method can increase the effectiveness of implemented activities, increase efficiency and minimize the number of production wastes for the benefit of the natural environment. The article presents, for the first time in the Polish literature, the application of lean management method in agriculture. For this purpose, the indicators have been presented that have an impact on the synergy of lean and green management systems in an agricultural holding. The proposed synergy model allows to determine the level of maturity of proposed indicators in a selected Polish farm.
PL
Produkcja żywności w Polsce odbywa się przede wszystkim w oparciu o krajową bazę surowcową, czyli surowce pochodzące z rodzimego rolnictwa. Wraz z rozwojem procesu internacjonalizacji polskiego sektora żywnościowego, zwiększyło się znaczenie surowców pochodzących z importu. W okresie przynależności Polski do Unii Europejskiej udział produktów importowanych w łącznych zasobach surowcowych sektora żywnościowego wzrósł do ponad 1/3. Produkty te stanowią głównie surowce pochodzące z innych stref klimatycznych. Struktura zaopatrzenia surowcowego, tj. wykorzystanie krajowych i importowanych surowców różni się w poszczególnych sektorach produkcji żywności, co wynika z uwarunkowań ich funkcjonowania.
EN
Food production in Poland is based mainly on the domestic raw material base, i.e. raw materials originating from domestic agriculture. Along with the development of the internationalization process of Polish food sector, the importance of imported raw materials has increased. During the period of Poland’s membership in the European Union the share of imported products in the total raw material resources increased to over 1/3. These products are mainly raw materials from other climatic zones. The structure of raw material supply, i.e. use of domestic and imported raw materials is different in particular sectors of food production, due to the various conditions of their operation.
PL
Oceniano skuteczność chwastobójczą tembotrionu zastosowanego w obniżonej dawce w zależności od dodatku adiuwantów należących do różnych grup chemicznych oraz pH cieczy użytkowej. W doświadczeniu wykorzystano zmodyfikowany polialkilenotlenek heptametyloksanu (84%), etoksylowany alkohol izodecylowy (90%) oraz metylowany ester oleju rzepakowego (95%). Odczyn cieczy roboczej regulowano za pomocą kwasu octowego, kwasu cytrynowego, fosforanu potasu oraz wody amoniakalnej. Badania przeprowadzono w warunkach szklarniowych, oceniając skuteczność zwalczenia chwastnicy jednostronnej Echinochloa crus-galli L. Najwyższą efektywność działania herbicydu obserwowano w przypadku dodania do mieszaniny metylowanego estru oleju rzepakowego (95%). Zmiana odczynu roztworu nie wpływała w dużym stopniu na poprawę skuteczności substancji aktywnej.
EN
Com. tembotrione herbicide was used in reduced doses after addn. of adjuvants (modified heptamethylhexane polyalkylene oxide, isodecyl alc. ethoxylate and methylated rape oil ester) and pH adjustment with AcOH, citric acid, K3PO4 and aq. NH3 to control Echinochloa crus-galli L weeds under greenhouse conditions. The highest effectiveness of the herbicide was obsd. after addn. of methylated rape oil ester (95%). A change in soln. pH did not significantly affect the effectiveness of the herbicide.
EN
The early beginning of the communist regime in Romania was influenced by transformations of agriculture (including husbandry and fishing), forced to develop intensively (replacing traditional technologies with mechanical ones) and extensively (by taking over natural systems, such as the wetlands). Since the yield did not increase as expected, the conflict with nature was aggravated by finding enemies among the species situated at the top of food chains, blamed for the losses. In order to expedite the outcomes of fighting against these species, media campaigns were developed in parallel with awards given to hunters and people who became part of the war. This paper attempts to correlate the environmental impact of campaigns against certain species with the loss of biodiversity based on statistical data. The analysis indicated that there were direct campaigns to eliminate species conflicting with economy and collateral victims. Each case study illustrates a different point; bustards were eliminated by carelessness (although protected, their status was not enforced); the pelican was eliminated due to insufficient knowledge and contrasting recommendations; and wolf was sentenced to death consciously. The results indicate that although many authors parallel nowadays communist and environmentalist policies, the real communist practices had a strong deleterious environmental impact despite a pro-environmentalist appearance.
PL
Początkom reżimu komunistycznego w Rumunii towarzyszyły istotne transformacje w rolnictwie (odnoszące się m.in. do hodowli i rybołówstwa), będące zarazem intensywne (mechanizacja w miejsce tradycyjnych metod gospodarowania) i ekstensywne (przekształcanie naturalnych ekosystemów, takich jak mokradła). Ponieważ plony nie wzrosły zgodnie z oczekiwaniami, konflikt z naturą został wzmocniony przez poszukiwanie wrogów wśród gatunków znajdujących się na szczycie łańcucha pokarmowego i obwinianie ich winą za straty. W celu poprawy rezultatów walki z tymi gatunkami, przygotowano kampanie medialne, równolegle wprowadzając nagrody dla myśliwych i innych osób, które stały się częścią wojny. W tym artykule, opierając się na danych statystycznych, podjęto próbę połączenia przyrodniczych skutków wspomnianych kampanii z ich wpływem na zmniejszenie bioróżnorodności. Przeprowadzona analiza wykazała, ze wśród przeprowadzonych kampanii medialnych wskazać można na te, które miały na celu wyeliminowanie konkretnych gatunków, nie pasujących do przyjętej ekonomii. Każdy przypadek odzwierciedla inne uwarunkowania; dropie zostały wyeliminowane przez niedbalstwo (chronione tylko formalnie, a nie w rzeczywistości); Pelikan został wyeliminowany z powodu niewystarczającej wiedzy i sprzecznych zaleceń; a wilk został skazany na śmierć świadomie. Należy podkreślić, że choć wielu autorów promuje obecnie politykę komunistyczną i ekologiczną, to rzeczywiste praktyki komunistyczne wywarły zdecydowanie szkodliwy wpływ na środowisko, pomimo ich pozornie proekologicznego wyglądu.
18
Content available Zastosowanie robotów w gospodarstwach rolnych®
PL
Ogromny postęp naukowo-techniczny we współczesnym świecie ma przełożenie na gospodarkę. Pod jego wpływem zachodzą głębokie przeobrażenia w rolnictwie. Jeszcze do niedawna było ono zaniedbane pod względem technologicznym a współcześnie mówi się o wielkim postępie w tej dziedzinie gospodarki. Dokonuje się to za sprawą robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję, które zmieniają charakter pracy gospodarstwa rolnego.
EN
The huge scientific and technical progress taking place in the modern world has a bearing on the economy. Under his influence, there are deep transformations in agriculture. Until recently, it was neglected in terms of technology and today there is talk of great progress in its activities. This is done by robots equipped with artificial intelligence that change the nature of the farm’s operation.
EN
Based on Central Statistical Office (GUS) data and emissive indicators according to the National Center for Balancing and Managing Emissions (KOBiZE), emission of carbon dioxide, caused by direct energy consumption in Polish agriculture in 2015, has been estimated. The value of this emission totaled 12 535,0 Tg (thous. metric tons). It was 86,9 Gg per 100 ha of utilized agricultural area (UAA) and 877,2 Gg per 100 farms. Solid fuels had the largest share (46%) in CO2 emission, including steam coal - 27,7%, and wood and peat – 16.7%. The share of liquid fuels amounted to 41%, including diesel oil 39% in CO2 emission. The share of other energy carriers amounted to a total 13% in CO2 emission. Electricity caused 10% of the total CO2 emission resulting from consumption of energy carriers in agriculture, gaseous fuels - in total 2% (of that liquid petroleum gas 1,3%), and heat - 1%. Emission of CO2 resulting from the diesel oil consumption in agriculture amounted to 4 906,6 Tg (34,1 Gg·100 ha-1 UAA and 343,4 Gg per 100 farms). The consumption of the diesel oil in agriculture of particular voivodeships in 2015 has been estimated as proportional to the share of these voivodeships in national resources of selected categories of the agricultural land. This consumption amounted from 39 thou metric tons in Silesian Voivodeship to 205 thou metric tons in Mazovia voivodeship in 2015. Based on diesel oil consumption regional distribution, the CO2 emission resulting from its use has been calculated for particular voivodeships. Yearly CO2 emission per unit of UAA amounted from 30,9 Gg·100 ha-1 UAA in Warmia-and Mazury Voivodeship to 35,2 Gg·100 ha-1 UAA in Silesian voivodeship, with the country average 34,1 Gg·100 ha-1 UAA. Yearly CO2 emission per 100 farms amounted from 124,1 Gg per 100 farm in Małopolskie Voivodeship to 958,5 Gg per 100 farm in West Pomeranian Voivodeship, with the country average 343,4 Gg per 100 farm.
PL
Na podstawie danych GUS i wskaźników emisyjnych według Narodowego Centrum Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano emisję dwutlenku węgla spowodowaną bezpośrednim zużyciem energii w polskim rolnictwie w 2015 r. Wartość tej emisji wyniosła 12 535,0 Tg (tys. Ton metrycznych). Było to 86,9 Gg na 100 ha użytków rolnych (UAA) i 877,2 Gg na 100 gospodarstw. Paliwa stałe miały największy udział (46%) w emisji CO2 , w tym węgiel energetyczny - 27,7%, a drewno i torf - 16,7%. Udział paliw ciekłych wyniósł 41%, w tym olej napędowy 39% w emisji CO2. Udział innych nośników energii wyniósł łącznie 13% w emisji CO2 . Energia elektryczna spowodowała 10% całkowitej emisji CO2 wynikającej ze zużycia nośników energii w rolnictwie, paliw gazowych - ogółem 2% (z tego ciekłego gazu naftowego 1,3%), a ciepła - 1%. Emisja CO2 wynikająca ze zużycia oleju napędowego w rolnictwie wyniosła 4 906,6 Tg (34,1 Gg 100 ha-1 UAA i 343,4 Gg na 100 gospodarstw). Zużycie oleju napędowego w rolnictwie poszczególnych województw w 2015 r. Oszacowano jako proporcjonalne do udziału tych województw w zasobach krajowych wybranych kategorii gruntów rolnych. Zużycie to wyniosło od 39 tys. Ton w województwie śląskim do 205 tys. Ton w województwie mazowieckim w 2015 r. Na podstawie regionalnego rozkładu zużycia oleju napędowego wyliczono emisję CO2 wynikającą z jego zużycia dla poszczególnych województw. Roczna emisja CO2 na jednostkę UAA wyniosła od 30,9 Gg 100 ha-1 UAA w województwie warmińsko-mazurskim do 35,2 Gg 100 ha-1 UAA w województwie śląskim, przy średniej krajowej 34,1 Gg 100 ha-1 UAA. Roczna emisja CO2 na 100 gospodarstw wyniosła od 124,1 Gg na 100 gospodarstw w województwie małopolskim do 958,5 Gg na 100 gospodarstw w województwie zachodniopomorskim, przy średniej krajowej 343,4 Gg na 100 gospodarstw.
EN
The prime objective of the current study is to examine the direct relationship between supply chain integration, supply chain learning, benchmarking and the innovation performance of the Agri. firms in Indonesia. In addition to that the study has examined the mediating role of the benchmarking in the relationship between supply chain integration and innovation performance and between supply chain learning and the innovation performance. The data is gathered from the operation and production managers of the Agri. based firms in the Indonesia. Using empirical data, the researcher may use research methods based on variance or covariance for estimation of structural equation models. The simultaneous estimation of the structural and measurement model is enabled through PLS method. The approach provides robust estimates for the data having multicollinearity and skewed distribution of data. Different managerial implications are provided by the results of this study. Initially, the learning of supply chain has found to mediate the relation of customer service performance and SCI as well as innovation performance and SCI for the weak firms. Generally, there is need for the managers to pay attention to the significance of travail and collective work by all the parties such as partners in supply chain and the focal firm.
PL
Artykuł przedstawia badanie bezpośredniego związku między integracją łańcucha dostaw, uczeniem się łańcucha dostaw, analizą porównawczą i wynikami Agri w zakresie innowacji. firm w Indonezji. Ponadto w badaniu zbadano mediacyjną rolę analizy porównawczej w powiązaniu między integracją łańcucha dostaw a wydajnością innowacji oraz między uczeniem się łańcucha dostaw a wydajnością innowacji. Dane były gromadzone od kierowników operacji i produkcji Agri. firmy z siedzibą w Indonezji. Korzystając z danych empirycznych, można zastosować metody badawcze oparte na wariancji lub kowariancji do oszacowania modeli równań strukturalnych. Jednoczesne oszacowanie modelu konstrukcyjnego i pomiarowego jest możliwe za pomocą metody PLS. Podejście to zapewnia wiarygodne szacunki dla danych o wielokoliniowości i przekrzywionej dystrybucji danych. Wyniki tego badania zapewniają różne implikacje zarządcze. Początkowo nauka łańcucha dostaw mogła pośredniczyć w relacji wydajności obsługi klienta i SCI, a także wydajności innowacji i SCI dla słabych firm. Zasadniczo menedżerowie muszą zwracać uwagę na znaczenie pracy i pracy zbiorowej przez wszystkie strony, takie jak partnerzy w łańcuchu dostaw oraz główna firma.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.