Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 545

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energooszczędność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
Zgodnie z prawem unijnym, w którym widać dążenie do zwiększania energooszczędności i tzw. inteligencji budynków, ciepłomierze (podobnie jak i inne liczniki stosowane w budynkach) albo już muszą zapewniać zdalny odczyt wskazań, albo będą musiały zostać wyposażone w tę funkcjonalność wkrótce.
EN
Energy conservation plays a vital role in overcoming the burning issues of global Warming worldwide. The synthesis of organic dyes using the conventional method consumes high levels of energy, temperature, as well as solvents, which further leads to additional costs as well as increases in energy consumption. To save energy, time and cost, the synthesis of dye using microwave based energy might be a good option. In this study, a comparison was drawn between the conventional synthesis and microwave based synthesis of fluorescein dye. The resultant dyes were characterised using the different techniques of UV-Visible and FTIR spectroscopy. Furthermore, colour values were evaluated for dyed wool and Nylon 6 fabrics. In view of this, the work in the present investigation is related to the synthesis of fluorescein with two different methods (conventional and microwave). This dye may be used for various applications in the textile industry.
PL
Oszczędność energii odgrywa kluczową rolę w przezwyciężaniu palących problemów globalnego ocieplenia na całym świecie. Synteza barwników organicznych metodą konwencjonalną pochłania duże ilości energii, temperatury, a także rozpuszczalników, co dodatkowo prowadzi do dodatkowych kosztów oraz wzrostu zużycia energii. Aby zaoszczędzić energię, czas i koszty, dobrym rozwiązaniem może być synteza barwnika przy użyciu energii mikrofalowej. W badaniu dokonano porównania między syntezą konwencjonalną a syntezą fluoresceiny opartą na mikrofalach. Powstałe barwniki scharakteryzowano przy użyciu różnych technik spektroskopii UV-Visible i FTIR. Ponadto oceniono wartości kolorów dla tkanin z wełny barwionej i Nylonu 6.
PL
Współczesna architektura przedszkolna jest wynikiem blisko dwuwiecznej ewolucji założeń funkcjonalno-przestrzennych oraz zmiennych trendów architektonicznych. Celem badawczym było określenie możliwości synergicznego kształtowania architektury przedszkolnej z uwzględnieniem zarówno współczesnych oczekiwań formalnych i funkcjonalnych oraz wymagań techniczno-budowlanych, jak i szeroko rozumianych rozwiązań proekologicznych. Podstawą wniosków były badania przeprowadzone w oparciu o projekt architektoniczno-koncepcyjny energoefektywnego przedszkola w Michałowicach. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie wniosku: wymagania formalne, funkcjonalno-przestrzenne i techniczno-budowlane budynków o tym przeznaczeniu nie stoją zasadniczo w opozycji do zasad kształtowania architektury proekologicznej i energooszczędnej.
EN
Preschool architecture in its contemporary form is derived from nearly two-centuries of development in functional and spatial assumptions, as well as from variable architectural trends. The research was aimed at defining possibilities concerning the synergistic shaping of preschool architecture, taking into account both, contemporary formal and functional expectations and technical-construction requirements, as well as widely understood pro-environmental solutions. The conclusions were based on research conducted on the basis of an architectural-conceptual design of the energy -efficient kindergarten in Michałowice. The results obtained from the research allowed to draw the following conclusion: the formal, functional, spatial and technical, construction requirements for buildings devoted to this purpose generally do not stand in opposition to the principles of pro-ecological and energy-saving architecture.
PL
Urządzenia i instalacje HVACR powinny być coraz bardziej wydajne, energooszczędne, ciche i dające szerokie możliwości regulacji i sterowania. W wielu przypadkach podstawowym podzespołem warunkującym te cechy jest wentylator. Rynek, zaczynając od spełniania europejskich wymagań prawnych, wciąż zaskakuje ciekawymi rozwiązaniami tych urządzeń.
PL
Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające ciągłość pracy przez wiele lat. Zgodnie z trendami w budownictwie inwestorzy oczekują od tych urządzeń nie tylko skuteczności i niezawodności, ale także udziału w zapewnieniu efektywności energetycznej.
PL
Oszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki równoważeniu instalacji c.o. jest technicznie możliwe zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach wielorodzinnych. Projektanci i instalatorzy mają do dyspozycji rozwiązania gwarantujące wysoką efektywność każdego typu instalacji wodnego ogrzewania centralnego.
PL
Artykuł stanowi studium przypadku energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi systemami grzewczymi, takimi jak: kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pelet), kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, pompa ciepła typu powietrze/woda oraz pompa ciepła typu solanka/woda z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Analizy przeprowadzono, korzystając z programu RETScreen.
EN
The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating systems such as solid fuel boiler (eco-pea coal, pellets), electric boiler, storage stoves, air-to-water heat pump and brine-to-water heat pump with water floor heating. The analyzes were carried out in the RETScreen program.
8
Content available remote Zmniejszanie emisji CO2 w systemie świadectw efektywności energetycznej
PL
Omówiono przedsięwzięcia energooszczędne wpływające na zmniejszenie emisji CO2 oraz wskazano metodologię obliczeń emisji CO2. Omówiono również system wsparcia finansowego przedsięwzięć energooszczędnych na terenie Polski.
EN
A review, with 15 refs., of energy-saving projects contributing to the redn. of CO2 emissions and the methodology for calcg. CO2 emissions.
9
Content available remote Elektryczne energooszczędne układy napędowe
PL
Poznaliśmy różne rodzaje maszyn elektrycznych: asynchroniczne, synchroniczne, prądu stałego i z magnesami trwałymi. Porównajmy je według kryterium energooszczędności i gęstości mocy. Napędy elektryczne zużywają ok. 60% energii elektrycznej pobieranej przez przemysł, więc oszczędność energii w elektrycznych układach napędowych ma pierwszorzędne znaczenie[..].
PL
W artykule przeanalizowano zależności pomiędzy zmianami izolacyjności cieplnej a zmianami izolacyjności akustycznej przegród lub obiektów budowlanych oraz efekty związane ze zwiększonym stosowaniem odnawialnych źródeł energii. Przytoczono przykłady dotyczące budownictwa mieszkaniowego.
EN
The article analyzes the relationships between changes in thermal insulation and changes in acoustic insulation of partitions or building structures and the effects associated with the increased use of renewable energy sources. Examples are given concerning housing construction.
PL
Sektor energetyczny podlega stałemu rozwojowi na całym świecie. Zmianie ulega koniunktura rynku paliw, technologie, stosunki międzypaństwowe wpływające między innymi na handel. W ramach właściwie zarządzanego państwa istotne jest także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, stojącego na jak najwyższym poziomie.
EN
The development of energy efficient buildings has been on the increase in recent years. This trend in architectural engineering reflects both the binding legal regulation and the rational approach of investors to the construction or refurbishment of buildings. When planning such an investment, it is necessary to scrutinize the underlying guidelines and the conditions in which the building will be developed, as well as its future useful life. Economic analysis of the effectiveness of investments in the building sector employs simple and discounted methods. Depending on the scope and complexity of envisaged construction work, it is possible to apply methods from both groups. However, simple methods should suffice for simple building projects, an example of which will be discussed in the article. Three variants of planned additional thermal insulation of external walls of a residential building will be presented. The results of our calculations showed that the payback period for such an investment would be too long, which is why it is recommended to combine the thermal insulation of outer walls with some broader measures so as to shorten the time needed to achieve a good return on investment ratio.
EN
Research consisting in the analysis, definition of parameters of a high degree of energy efficiency with a guaranteed share of renewable energy is of particular importance in the implementation of the concept of sustainable development. In Vienna, there have been built buildings whose construction and operation inscribe into an extensive research programme that includes an energy management strategy according to the latest standards developed for energy-efficient construction. These buildings, which are represented by research and educational institutions, are a kind of research field for new technologies and solutions to optimise energy consumption. In architectural terms, the implementation of photovoltaic façades signals the high technological level of prototype solutions. The Author’s research methodology was based on the analysis of data characterizing new and modernized buildings, carried out on the basis of current internet sources, literature data and local visions during her study trip to Vienna. The aim of the paper is to present the energy concept of buildings, used to optimize energy acquisition and consumption, as a signpost for the application of guidelines and standards in possible Polish solutions.
EN
Wireless sensor network is a significant piece of wireless communication. It is a gathering of an enormous number of sensor nodes that are set in remote spots. The sensors have ability to do a typical undertaking. So energy exhaustion plays a significant job in keeping up a stable network. To build the system lifetime, a different energy effective algorithm is required which expands the network lifetime and makes the network more energy productive. For the augmenting, the lifetime of the network diverse routing technique has been utilized which help in expanding the lifetime of the network. This article portrays the diverse routing protocol which helps in energy efficient routing in a wireless sensor network.
PL
Na początku ubiegłego wieku synonimem postepu były dymiące kominy hut i fabryk, w połowie ubiegłego wieku - amerykańskie "krążowniki szos", zaś końcówka XX w. i początek XXI to poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań w każdej dziedzinie. W branży budowlanej o energooszczędności można mówić przynajmniej w trzech aspektach: poszukiwania oszczędności energii w procesach przeróbki surowców mineralnych, poszukiwania surowców i materiałów umożliwiających uzyskanie ograniczenia zużycia energii w procesach przetwórstwa i dążenia do wyprodukowania materiałów budowlanych umożliwiających ograniczenie strat energii.
PL
Ostatnie miesiące obfitują w informacje nt. inicjatyw wspomagających walkę ze smogiem. Mamy programy gminne, rządowe i międzynarodowe, które mają poprawiać jakość powietrza i zmniejszać zużycie energii. Ogromną rolę odgrywają tu instalacje budowlane, w których do osiągnięcia efektu ekologicznego konieczna jest współpraca i synergia wszystkich, choćby najdrobniejszych elementów. W przypadku instalacji grzewczej istotna jest też rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.
PL
Obiekty przemysłowe to często obiekty wielkokubaturowe, wymagające ogrzewania dużych, wysokich powierzchni lub tylko wybranych miejsc. Do rozwiązań grzewczych mogących sprostać tym zadaniom należą m.in. nagrzewnice.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.