Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisane zostały zasady realizowania badań jakości przewozów pasażerskich i analiza wskaźników służących do oceny jakości transportu w Poznaniu w latach 2013–2019. W Polsce regulacje dotyczące transportu publicznego określa Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku. Na podstawie zapisów tej ustawy, umowy pomiędzy organizatorami a operatorami przewozów powinny zawierać m.in. warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Umowa pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu a MPK Poznań Sp. z o.o. w dość precyzyjny sposób określa wskaźniki służące do badania jakości przewozów, gdyż mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono standardy dla oceny jakości usług przewozowych w Poznaniu, natomiast w drugiej – wyniki badań i wnioski z komentarzami.
EN
The article presents the principles of conducting research on the quality of passenger transport and the analysis of indicators used to assess the quality of transport in Poznań in the years 2013– 2019. In Poland, the regulations concerning public transport are set out in the Act on Public Collective Transport of 16 December 2010. On the basis of the provisions of this Act, agreements between the organizers and transport operators should include, among other things, conditions concerning quality standards and improving the quality of services provided in the field of public mass transport. The agreement between the Urban Transport Authority in Poznań and MPK Poznań Sp. z o.o. specifies in a detailed manner the indicators used to examine the quality of transport, as they affect the amount of remuneration for providing transport services. The first part of the article presents standards for the assessment of the quality of transport services in Poznań, while the second part presents the results of research and conclusions with comments.
PL
Niniejszy artykuł porusza tematykę jakości usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Autorka przedstawiła w nim wyniki przeprowadzonych przez nią wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie (w skrócie: MPK Kraków) badań, z których wynikło, że poziom zadowolenia pasażerów z jakości tejże komunikacji jest prawie dobry (średnia ocen wyniosła 3,61 w pięciostopniowej skali). Badania pozwoliły na pozyskanie wiedzy na temat postrzegania jakości usług MPK Kraków przez pasażerów oraz dostarczyły praktycznych wskazówek, sugestii dotyczących kierunków działań możliwych do podjęcia celem udoskonalenia jakości usług przewozowych MPK Kraków. Badania zostały podzielone na 2 części. Część badań omówiona w niniejszym artykule dotyczy aspektów jakości najważniejszych z punktu widzenia przeciętnego pasażera: częstotliwości kursowania, punktualności kursowania, wygody, kosztu przejazdu oraz bezpieczeństwa.
EN
This article raises a subject of quality of transport services in public transport. The author presented in it the results of her research conducted among passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. in Kraków, which showed that the level of passengers’ satisfaction of the quality of this communication is almost good (the average score was 3.61 in the five-point scale of assessments). The research allowed to acquire knowledge about the perception of the quality of MPK Kraków services by passengers and provided practical tips and suggestions regarding the directions of actions that can be taken to improve the quality of transport services at MPK Kraków. The research has been divided into two parts. Part of the research discussed in this article concerns aspects of quality most important from the point of view of the average passenger: frequency of running, punctuality of running, convenience, cost of travel and safety.
EN
A shrinking market of regional passenger transport results in the fact that transport companies providing services on these routes are forced to fiercely compete with one another for their customers. As a result not only economic reasons become essential but the quality of services provided as well. Following an increased number of research on customers' preferences a question arises: what kind of knowledge should the analysts possess while preparing information referring to the measurements carried out. The authors, using the example of a selected regional route prove that the conclusions referring to the quality of services provided should be complemented by a deepened analysis of objective factors connected with the characteristics of a selected route. Only then the managerial decisions which are made will be based on comprehensive market information.
4
Content available Wizualizacja danych z urządzeń TBA-IŁ
PL
Przedstawiono strukturę oraz funkcje opracowanego w Instytucie Łączności oprogramowania, przeznaczonego do wizualizacji na ekranie komputera PC wyników badań baterii akumulatorów w obiektach telekomunikacyjnych. Oprogramowanie, przeznaczone do urządzeń TBA160-IŁ, umożliwia także obrazowanie danych archiwalnych uzyskanych z urządzeń TBA2-IŁ, TBA59-IŁ i TBA150-IŁ.
EN
The article describes software designed in National Institute of Telecommunication and his structure and functionality. Thes software was designed for data visualization on a PC computer. The data proceed from battery tests in telecommunication installations. The software, designed for TBA160-IŁ series, operate also with data from series: TBA2-IŁ, TBA59-IŁ and TBA150-IŁ.
EN
The technologies of indirect foundations frequently replace the traditional methods of dealing with the deficiency of load-carrying capacity, in the foundations carried out in the past. The use of injection piles (micropiles) has become particularly popular, so as to transfer loads from the structure to the stronger layers of soil. The use of the dynamic methods of testing piles, in terms of their quality, has become equally important. As of now, the low-stress SIT (Sonic Integrity Testing) percussion method is the subject of a particularly intense development. Its main advantages include simplicity and a short time of completion, making it possible to test virtually all completed piles. Another benefit is the possibility of testing the piles made in the past and anchored in foundations.
PL
Nowoprojektowane urządzenia elektroniki użytkowej zawierają coraz bardziej zintegrowane podzespoły elektroniczne, których właściwe funkcjonowanie w głównej mierze uzależnione jest od niezawodności połączeń lutowanych formowanych w procesie montażu elektronicznego. Eksploatacja tych urządzeń w niekiedy diametralnie zróżnicowanych warunkach powoduje silne narażenia, które mogą wpływać niekorzystnie na niezawodność połączeń lutowanych. Większą niezawodnością w tym względzie odznaczają się połączenia wykonane w technologii ołowiowej. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że bardzo często podzespoły elektroniczne występują jedynie w wersji bezołowiowej, konieczne jest wykonanie montażu elektronicznego w technologii mieszanej. W artykule przedstawiono kluczowe zagadnienia prowadzenia mieszanego montażu elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem montażu wielowyprowadzeniowych struktur półprzewodnikowych z kontaktami sferycznymi ukrytymi pod obudową.
EN
The new - projected electronic devices consist more and more integrated electronic components, which functionality mainly depends on operational reliability of solder joints created in electronic assembly process. The operation of those devices in sometimes dramatically differential conditions cause strong risks which can negatively influence on solder joints reliability. The higher reliability in this aspect have joints created in Pb - technology. However, to take into consideration of that, very often the electronic components are made in Pb - free technology, it is necessary to make of electronic assembly by use of mixed technology. In the article there are presented the crucial issues of making of mixed electronic assembly process with the special taking into account the assembly of multi - lead semiconductor structures with hidden leads under the package.
PL
Stale nierdzewne ze względu na swoje specyficzne cechy znajdują coraz szersze zastosowanie w dzisiejszej technice. Odporność na różnego rodzaju korozję, własności mechaniczne czy technologiczne determinują ich stosowanie w szczególnie wymagających środowiskach pracy. Wytwarzanie produktów z tych stali niesie za sobą wysokie koszty związane z ceną materiałów wsadowych. W związku z tym, zaczęto poszukiwać rozwiązań wpływających na obniżenie tych kosztów. Niniejszy artykuł, prezentuje możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wykonania wybranych wyrobów z zachowaniem ich własności, jakości i trwałości.
EN
Due to their specific features, stainless steels find increasing application in today’s engineering. Resistance to different types of corrosion as well as mechanical and technological properties determine their application in particularly demanding working environments. The manufacturing of products of these steels involves high costs resulting from the price of feedstock material. This situation caused the search for solutions which can decrease the costs. The paper presents the possibility and advisability of application of alternate stainless steels to the manufacturing of selected products, with maintaining their properties, quality and durability.
PL
W pracy przedstawiono własności czujek dualnych oraz omówiono sposób w jaki podwyższają one wiarygodność wykrywania ataku. Podano sposób oceny ryzyka ataku oraz definicje stopnia zabezpieczenia gwarantowanego przez czujkę. Przedstawiono niektóre problemy występujące podczas badania jakości elementów. Szczegółowo omówiono metody badań funkcjonalnych czujek dualnych. Jednym z ważnych elementów gwarantujących wiarygodność tych badań jest dokładne ustalenie warunków otoczenia, monitorowanie stosowanego standardowego obiektu probierczego (SOP) oraz szybkości jego przemieszczania.
EN
The paper was presented to the properties of the dual detector and a way into which it is increasing the dependability of detecting the attack was discussed. A way of the assessment of the risk of the intruder attack and definitions of the grade protection by the dual detectors were given. Some problems, which appearing during quality investigation of these elements were presented. In details, functional testing methods of dual detectors were discussed. Accurate establishing of back-ground surface conditions, monitoring of applied standard walk test target (SWT), and the tolerance of velocities to be used by SWT were the important elements guaranteeing the credibility of these investigations.
PL
Omówiono definicję klasy zabezpieczenia systemu alarmowego oraz wymagania funkcjonalne decydujące o stopniu zabezpieczenia. Dokonano przeglądu tych cech funkcjonalnych dla różnych elementów system alarmowego włamaniowego, systemu kontroli dostępu, systemu dozorowego telewizji (CCTV). Na podstawie wyników badań elementów systemów alarmowych, prowadzonych od kilku lat w Laboratorium PIE, określono najczęściej spotykane wady badanych obiektów w zakresie zabezpieczenia.
EN
Definition of alarm systems security grades and functional requirements for each grad were discussed. Functional features of different elements of intrusion alarm systems, access control systems and CCTV systems were reviewed. The most frequent defects in the range of security of alarm systems, tested during several years in PIE laboratory, were pointed out.
PL
Przedstawiono wymagania i metody badania jakości elementów systemów telewizji dozorowych (CCTV) stosowanych w zabezpieczeniach osób i mienia. Dokonano przeglądu norm dotyczących badania tych urządzeń. W szczególności podano wymagania, jakie powinny spełniać kamery, monitory ekranowe, urządzenia przełączające i przetwarzające sygnały wizyjne. Zaprezentowano też możliwości badawcze akredytowanego laboratorium Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Przykładowo omówiono metodę badania liniowości kamery.
EN
The requirements and quality testing methods of CCTV system for use in security applications is described. The review of the European standards related to testing of these objects is also given. The special attention is paid to the requirements of the cameras, display monitors and video transmission equipment. The testing ability of accredited laboratory of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented. As an example, the testing method of the cameras linearity is discussed.
11
PL
W artykule dokonano oceny jakości usług pocztowych świadczonych prze Urząd Przewozu Pocztowego. Miernikami weryfikacji pracy tego urzędu są wskaźniki jakości usług pocztowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz w badanej organizacji można stwierdzić, iż Urząd Przewozu Pocztowego świadczy usługi na dość dobrym poziomie.
EN
In the article the quality of postal services rendered by Postal Transport Office was evaluated. Indicators of postal service quality were adopted as the criteria for assessing the work of this office. On the basis of the analyses conducted it may be stated that Postal Transport Office renders sufficient quality services.
PL
Dokonano przeglądu różnych typów elementów systemów alarmowych oraz podano zbiór badań wymaganych w procesie akredytacji takiego wyrobu. Jednym z ważnych elementów systemów alarmowych akredytowanych badań jest powtarzalność i odtwarzalność ich wyników. Omówiono sposób podwyższenia wiarygodności wybranych badań funkcjonalnych przez poprawienie warunków ich realizacji.
EN
The paper presents some of the problems appearing while testing the quality of the alarm system elements. It describes the survey of the different types of the elements and gives the set of tests required in the process of accreditation of the product. One of the important elements of the accreditation tests is the repetition and reconstruction of its' results. The paper describes means of increasing the reliability of the chosen practical tests by improving conditions of their execution.
13
Content available remote Aspekty badań jakości pojazdów szynowych
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań, wchodzące w zakres analizy funkcji intensywności i gęstości uszkodzeń oraz badania procesów zużycia wybranych elementów zespołów składowych pojazdu szynowego. Wyniki te ukazują jeden ze sposobów rozwiązania problemu jakości poprzez dobór właściwego materiału, na przykładzie wstawki hamulcowej. W badaniach uwzględniono dwie grupy materiałów różniących się w zasadniczy sposób technologią wykonania. Klocki wykonane z żeliwa metodą odlewania oznaczono W1. Klocki hamulcowe wykonane z proszków metali metodą prasowania oznaczono Ws. Wyniki badań wykazały, że możemy stymulować rozwojem zjawisk kontaktowych związanych z tarciem, a tym samym wpływać na jakość eksploatacyjną badanego obiektu.
EN
In the paper there are included the studies results, which are contained in the range of analysis of defects intensity and density functions and researching the wear processes of selected elements and component units of rail vehicle. The results show one of the ways of solving the quality problem by selection of proper material, for instance, brake shoe. In the studies there are taken into account two groups of material, differing fundamentaly in execution technology. Brake-shoes made from cast-iron by casting method are marked W1. Brake-shoes made from metals powders by pressing method are marked Ws. Studies Results show, that you can stimulate the development of contact phenomena connected with friction, and in that way have an effects on wear quality of researched object.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.