Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrogen leaching
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nitrogen is the basic element directly affecting plant yielding. This causes that it is widely used as a component of mineral fertilizers. With increased doses of mineral nitrogen, only a certain part of it is used by plants. The rest goes into the environment, polluting the environment. The study attempts to determine changes in the nitrogen content in the arable layer and to determine the nitrogen flux leached from the soil. The research was carried out over a year and a half for three fields with different soils, under different crop conditions. Relations between soil moisture, suction pressure and unsaturated water conductivity were determined for the tested soils. In the mathematical model of water movement in soil, the Richards equation and the equation for the flow of soil solution were used. The source elements of the equations include water and nitrogen uptake by plants. There is a very clear correlation between precipitation and a stream of nitrogen deep into the soil. Soil physical properties play a very important role. The total amount of nitrogen washed out into the soil was determined. It is respectively 14.4 kg· ha-1 for clay soil and 75.5 and 91.4 kg·ha-1 for sandy soils with the same rainfall. In addition, the results were referred to the gross nitrogen balance of the studied fields.
PL
Azot jest podstawowym pierwiastkiem, który bezpośrednio wpływa na plonowanie roślin. Powoduje to, że jest on powszechnie stosowany jako komponent nawozów mineralnych. Przy zwiększonych dawkach azotu mineralnego tylko pewna jego część zostaje wykorzystana przez rośliny. Reszta przechodzi do otoczenia zanieczyszczając środowisko. W pracy podjęto próbę wyznaczenia zmian zawartości azotu w warstwie ornej oraz określenia strumienia azotu wymywanego z gleby. Badania przeprowadzono w okresie półtorarocznym dla trzech pól o różnych glebach w warunkach różnorodności upraw. Dla badanych gleb wyznaczono zależności między wilgotnością gleby, ciśnieniem ssącym i przewodnością wodną w stanie nienasyconym. W modelu matematycznym ruchu wody w glebie zastosowano równanie Richardsa oraz równanie ciągłości przepływu roztworu glebowego. W członach źródłowych równań uwzględniono pobór wody i azotu przez rośliny. Istnieje bardzo wyraźna korelacja między opadami a strumieniem azotu w głąb gleby. Bardzo duże znaczenie odgrywają właściwości fizyczne gleby. Wyznaczono sumaryczną ilość azotu wymytego w głąb gleby. Wynosi ona odpowiednio 14,4 kg·ha-1 dla pyłu gliniastego oraz 75,5 i 91,4 kg·ha-1 dla gliny piaszczystej, przy takich samych opadach. Dodatkowo odniesiono wyniki do bilansu azotu brutto gleby badanych pól.
EN
The paper presents the water chemistry from subsurface drainage systems located in an agricultural area. Studies have shown a significant degree of transformation of chemical composition, observed in a hydrochemical multi-ionic type, in which nitrates play the main role. This is the predominant form of mineral nitrogen in the water and accounts for an average of 95%, which corresponds to a concentration range of 11.07 to 47.82 mg/dm3. Field studies were the basis for determining the reliability of the theoretical model for the distribution ofnitrogen loading leached from soils. Loading was computed on the basis of statistical data concerned average annual fertilizer usage expressed as a pure component, and data from own research on the estimation of nitrogen leaching rate. Nitrogen loadings in the range of 1.54-13.17 kgN/ha-year was converted to the expected nitrate concentrations in infiltration waters through the vadose zone, taking into account the average infiltration recharge. The expected nitrate concentration range of 1.69 to 120.00 mg/dm3 (with the concentrations above 50 mg/dm3 observed in 18.4% of the area) may be the basis for designing the most vulnerable areas (OSN) for nitrogen leaching to surface water and groundwater.
EN
In 2003-2005 in carrot cultivation the following combinations were applied (kg N o ha -1): 1 -Control (without N fertilization), 2 - calcium nitrate 70, 3 - calcium nitrate 70 + 70, 4 - ammonium sulphate 70 and 5 - ammonium sulphate 70 + 70; where 70 means 70 kg N o ha-1 was used preplant, whereas 70 + 70 that 70 + 70 kg N o ha-1 was applied preplant and as a top dressing, respectively. In the individual years of the research a diversified effect of nitrogen fertilization on the content of NH4-N, NO3-N, Cd, Cu, Pb and Zn and soil reaction (pH) after carrot cultivation, as well the size of changes in these chemical characteristics in 0-30 cm and 30-60 cm soil layers were noted when compared with the values measured prior to the start of carrot cultivation. Variable climatic conditions as well as rainfall amount and its distribution significantly influenced the content of mineral nitrogen in 0-30 and 30-60 cm layers of soil after carrot cultivation. In 2003, characterized by the lowest rainfall in the period of carrot cultivation and drought in the summer months. were noted the highest content of NH4-N in 30-60 cm layer of soil fertilized with presowing and topdressing treatment of ammonium sulfate, and NO3-N in 0-30 cm layer of soil fertilized with presowing and top dressing treatment of calcium nitrate.
PL
Badana wykonano w latach 2003-2005. W uprawie marchwi zastosowano (kg N o ha-1): 1 -kontrola (bez nawożenia azotem), 2 - saletra wapniowa 70, 3 - saletra wapniowa 70 + 70, 4 - siarczan amonu 70, 5 - siarczan amonu 70 + 70; gdzie 70 oznacza 70 kg N o ha-1 zastosowane przedsiewnie, podczas gdy 70 + 70 odpowiednio 70 + 70 kg N o ha-1 azot zastosowany przedsiewnie i pogłównie. W poszczególnych latach prowadzenia badań wykazano odmienny wpływ nawożenia azotem na zawartość: N-NH4, N-NO3, Cd. Cu, Pb i Zn. jak i na odczyn gleby (pH) po uprawie oraz na zakres zmian tych właściwości w warstwach 0-30 i 30-60 cm gleby w stosunku do wartości zmierzonych przed rozpoczęciem uprawy marchwi. Zróżnicowane warunki klimatyczne, ilość i rozkład opadów, miały znaczny wpływ na zawartość azotu mineralnego w 0-30 i 30-60 cm warstwach gleby po uprawie marchwi. W roku 2003 charakteryzującym się najmniejsza ilością opadów w okresie uprawy marchwi oraz suszą w miesiącach letnich stwierdzono największa zawartość N-NH4 w 30-60 cm warstwie gleby nawożonej przedsiewnie i pogłównie siarczanem amonu, a N-NO3 w 0-30 cm warstwie gleby nawożonej przedsiewnie i pogłównie saletrą wapniową.
EN
In the research carried out in 2004-2005 with carrot cultivation the following combinations were applied: 1 - Control (without N fertilization), 2 - ENTEC-26 35 + 35 kg N, 3 - ENTEC-26 70 + 70 kg N, 4 -ENTEC-26 105 + 105 kg N, 5 - ammonium nitrate 35 + 35 kg N, 6- ammonium nitrate 70 +70 kg N, 7 -ammonium nitrate 105 + 105 kg N o ha-1; where 35 + 35, 70 + 70 and 105 + 105 kg N o ha-1 denote nitrogen doses applied for presowing fertilization and top dressing, respectively. In case of ENTEC-26 [a fertilizer with nitrification inhibitor, 3,4-dimethylpyrazol phosphate (DMPP)], in both years of the research a tendency of lowering the content NH4-N in both analyzed layers of the soil with increasing nitrogen dose was observed. These interrelations were not noted in case of fertilization with ammonium nitrate. In the individual years of the experiments nitrogen fertilization had a dissimilar effect of the content of NH4-N, NO3-N, Cd, Cu, Pb and Zn after the cultivation and percentage change of these chemical properties in the soil layers of 0-30 cm and 30-60 cm in relation to the values measured prior to carrot cultivation. No significant effect of applied fertilization on soil reaction (pH) was noted.
PL
Badania wykonano w latach 2003-2005. W uprawie marchwi zastosowano: 1 - kontrola (bez nawożenia azotem), 2 - ENTEC-26 35 + 35 kg N, 3 - ENTEC-26 70 + 70 kg N, 4 - ENTEC-26 105 + 105 kg N, 5 - saletrę amonową 35 + 35 kg N, 6 - saletrę amonową 70 + 70 kg N, 7 - saletrę amonową 105 + 105 kg N o ha-1; gdzie 35 + 35, 70 + 70 i 105 + 105 oznacza dawkę azotu w kg N o ha-1 zastosowaną odpowiednio przedsiewnie i pogłównie. W przypadku ENTEC-26 [nawóz z inhibitorem nitryfikacji 3,4-dimetylopyrazolofosfateni (DMPP)], w obydwu latach badań wraz ze wzrostem dawki azotu odnotowano tendencję do obniżenia zawartości NH4-N w obydwu analizowanych warstwach gleby, natomiast nie stwierdzono takich zależności w przypadku nawożenia saletrą amonową. W poszczególnych latach prowadzenia badań wykazano odmienny wpływ nawożenia azotem na zawartość: NH4-N, NO3-N, Cd, Cu, Pb i Zn po uprawie oraz na wartości zamian tych parametrów w warstwach 0-30 cm i 30-60 cm gleby w stosunku do wartości zmierzonych przed rozpoczęciem uprawy marchwi. Nie stwierdzono istotnego wpływu zastosowanego nawożenia azotem na odczyn gleby (pH).
EN
The aim of the study has been to evaluate the extent of loss of various nitrogen forms leached from soil fertilized with sewage sludge, farmyard manure and NPK. Sewage sludge and FYM were applied as a single dose of 10 Mg o ha-1 or two doses, each of 5 Mg o ha-1. It has been demonstrated that all the objects fertilized with sewage sludge of sewage based composts experienced more severe leaching of total nitrogen and nitrogen forms compared with the control. More total nitrogen was leached from soil to which sewage sludge was introduced as a dose divided into two applications (2x5 Mg o ha-1) than from soil which received a single rate of this fertilizer (10 Mg o ha-1). Nitrate(V) nitrogen dominated among the mineral forms of nitrogen in soil flltrate. Higher loss of this nitrogen form occurred in treatments receiving compost madę from sewage sludge with straw (10 Mg o ha-1) or dried and granulated sewage sludge than when composted sewage sludge or traditional fertilization were applied. Water was more polluted with N-NH4+ when sewage sludge compost was used, but when it was made with straw, N-NO2- was the predominant water pollutant.
PL
Celem badań było określenie ilości strat różnych form azotu na drodze wymycia z gleby nawożonej osadami ściekowymi, obornikiem i NPK. Osady ściekowe i obornik zastosowano jednorazowi w dawce 10 Mg - ha-1 oraz dwukrotnie po 5 Mg o ha-1 w pierwszym i w trzecim roku doświadczenia. Wykazano, że we wszystkich obiektach, na których stosowano dodatki użyźniające w postaci osadów ściekowych lub kompostów z nich wytworzonych wymycie azotu ogółem i jego form było większe w porównaniu z obiektem kontrolnym. Większe ilości azotu ogółem wymyto z gleby, do której wprowadzano osady ściekowe w dawce podzielonej na dwie części (2x5 Mg o ha-1) w porównaniu do gleby, ; zastosowano je w dawce jednorazowej (10 Mg o ha-1). Spośród mineralnych form azotu w wodaełl przesiąkowych dominował azot azotanowy(V). Większe straty tej formy azotu notowano w obietektach nawożonych kompostem z osadu ściekowego z dodatkiem słomy (10 Mg - ha-1) oraz wysuszonym zgranulowanym osadem ściekowym (2x5 Mg o ha-1) w porównaniu z kompostowanym osadem ścieków oraz nawożeniem tradycyjnym. Do zanieczyszczenia wody N-NH4+ w największym stopniu przyczynił się kompost z samych osadów ściekowych, natomiast N-NO2- kompost ten z dodatkiem słomy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości mineralnych form azotu w głęboko odwodnionych płytkich glebach organicznych po około 20 latach od momentu obniżenia poziomu wody gruntowej. Podjęto też próbę oszacowania ubytków azotu mineralnego w wyniku wymywania w okresie jesienno-zimowym. Średnia w wieloleciu zawartość N-NH4 w poszczególnych warstwach i terminach kształtowała się w zakresie od 6,0 do 8,4 mg·dm-³, natomiast średnia zawartość N-NO3 - od 3,3 do 13,2 mg· m-³ gleby. W glebie torfowo-murszowej ubytki azotu mineralnego w wyniku wymywania w okresie jesienno-zimowym 2000/2001 wyniosły około 80 kg·ha-¹.
EN
Results of studies on mineral forms of nitrogen in deeply drained shallow organic soils are presented in the paper. The studies were carried out 20 years after lowering the ground water level. At-tempts were undertaken to assess mineral nitrogen losses due to leaching in the autumn-winter period. The long-term mean N-NH4 concentrations in particular layers and sampling dates ranged from 6.0 to 8.4 mg·dm-³ while the mean N-NO3 concentrations ranged from 3.3 to 13.2 mg·dm-³ of soil showing very large fluctuations. In a peat-moorsh soil mineral nitrogen losses due to leaching deter-mined in the autumn-winter period of 2000/2001 were about 80 kg·ha-¹.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.