Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Artificial intelligence (AI) is changing many areas of technology in the public and private spheres, including the economy. This report reviews issues related to machine modelling and simulations concerning further development of mechanical devices and their control systems as part of novel projects under the Industry 4.0 paradigm. The challenges faced by the industry have generated novel technologies used in the construction of dynamic, intelligent, flexible and open applications, capable of working in real time environments. Thus, in an Industry 4.0 environment, the data generated by sensor networks requires AI/CI to apply close-to-real-time data analysis techniques. In this way industry can face both fresh opportunities and challenges, including predictive analysis using computer tools capable of detecting patterns in the data based on the same rules that can be used to formulate the prediction.
PL
Since over a decade we observe intensive effort of research institutions and industrial consortia on extending flexibility and automation of the transport network control also known under the term network programmability. Key aspect of each programming interface is ability to evolve but also sensitivity to future modifications. As indicated in the past work [4] in the specific context of optical transport networks an important criterion becomes also complexity and granularity of maintained objects. The objective of this paper is to share the results of a proof of concept of optical transport network control conducted on highly flexible and easy to modify YANG-based RESTCONF protocol. Deriving configuration objects and protocol messages fields from standardized YANG models makes the programming interface easy to understand and modify. In addition, the models were selected to reflect network level control typical for carrier class deployments in the opposite to more common for data centre device level control.
EN
Od ponad dekady obserwuje się wzmożone wysiłki instytutów badawczych i konsorcjów przemysłowych zmierzające w kierunku uelastycznienia i zautomatyzowania sterowania sieciami transportowymi, szeroko znanego również pod pojęciem programowalności sieci. Podstawową cechą każdego interfejsu programowego jest jego zdolność ewoluowania oraz podatność na przyszłe modyfikacje. Jak wykazano w poprzednich pracach [4], dla szczególnego przypadku optycznych sieci transportowych ważnym kryterium staje się również złożoność i szczegółowość zarządzanych obiektów. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych rezultatów studium wykonalności sterowania optyczną siecią transportową za pomocą protokołu RESTCONF opatego na języku specyfikacji YANG. Otrzymywanie obiektów konfiguracyjnych i pól wiadomości protokołu z ustandaryzowanych modeli YANG czyni interfejs programowy łatwym do przyswojenia i ewentualnej modyfikacji. Co ważne, modele zostały dobrane tak, aby odzwierciedlić typową dla klasycznych instalacji operatorskich kontrolę na poziomie sieci w odróżnieniu od bardziej popularnej dla segmentu data center kontroli na poziomie urządzeń.
EN
The following paper explores circular economy as a model of management within the framework of sustainable development. Its structure comprises 4 parts. The first part illustrates the role of sustainable development as an emerging paradigm in the theory of modern economics and in the recent policy of the European Union. In the second part, the authors demonstrate the applicability of sustainable development based on the relevant management models on the micro, meso and macro levels of economy. The third part discusses the concept of circular economy, in particular the various definitions of the phenomenon, its advantages over the linear economy, the role of innovations in its development and how to overcome barriers to its application. The fourth part outlines the current state of implementation of the circular economy in the EU in regard to its normative implications for the member countries. The conclusions close the exploration. The paper is theoretical, based on the review of the international literature on the subject. The unique contribution of the authors consists of the systematic analysis of the term circular economy as a holistic model of sustainable development and of illustrating the benefits of its promotion in the management practice.
PL
Celem pracy jest zbadanie stanu wiedzy przedstawienie modelu o gospodarce cyrkularnej jako modelu zarządzania w ramach zrównoważonego rozwoju. Strukturę artykułu stanowią cztery jego części. W pierwszej opisano koncepcję zrównoważonego rozwoju jako wiodącego paradygmatu w teorii nauk ekonomicznych i polityce Unii Europejskiej. Stosowanie zasad takiego rozwoju w praktyce autorzy prezentują na różnych modelach na poziomie makro, mezo i mikro (cz.2). W części trzeciej ukazano koncepcje gospodarki cyrkularnej, ze szczególną uwagą na jej definicje, zalety w stosunku do gospodarki linearnej, rolę innowacji w jej rozwoju i sposoby pokonywania występujących ograniczeń w aplikacji tego modelu. W czwartej części krótko omówiono implementacje gospodarki cyrkularnej w Unii Europejskiej w związku z jej wpływem normatywnym na kraje członkowskie. W zakończeniu zawarto wnioski poznawcze. Praca ma charakter teoretyczny. Podstawą jej opracowania była literatura światowa. Nowatorski wkład autorów do istniejącej wiedzy wyraża się w podjętej próbie usystematyzowania pojęcia gospodarka cyrkularna jako holistyczny model zrównoważonego rozwoju i określeniu korzyści z jego upowszechnienia.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu symulacji kanałów radiokomunikacyjnych, tj. matematyczne modele propagacyjne, statystyczny opis szybkich zaników i powolnych fluktuacji. W artykule omówiono kanał wielodrogowy, mobilny Rayleigha oraz Wattersona. Jako narzędzie symulacyjne wybrano pakiet Vissim.
EN
The wireless channel can be described as a function of time and space. The received signal is the combinations of many replicas of the original signal. Multipath propagation produces several effects on the received signal, like time and frequency dispersion, amplitude fluctuation. The use of mathematical models describing the propagation of radio waves allows to simulate the propagation of different environment. In this paper fast and slow fading models and their characteristics are presented. A Rayleigh, mobile multipath and Watterson channel model are also described in this paper.
5
Content available Wielokryterialna analiza zdarzeń drogowych
PL
W pracy zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia antropotechnicznego, czyli w opisie: użytkownik – pojazd – droga, a więc elementów występujących w większości prowadzonych analiz związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podjęto próbę utworzenia opisu i zbadania systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ujęciu antropotechnicznym; przypisano do poszczególnych elementów tego systemu (człowiek – pojazd ‒ droga) wyróżniki jakościowe opisujące stan składowych tego systemu i nadano wyselekcjonowanym i ważnym wyróżnikom wartości liczbowe, które następnie z wykorzystaniem metod analizy statystycznej umożliwiły zbudowanie modelu bezpieczeństwa ruchu (BRD). Przytoczono dane statystyczne z wypadków drogowych w poprzednich latach z wyróżnieniem poszczególnych elementów systemu antropotechnicznego.
EN
The article presents the issues of road safety with particular emphasis on the anthropotechnical approach, in the description: user ‒ vehicle ‒ road, and therefore the elements occurring in most analyzes related to road safety issues. An attempt was made to create a description and study of the traffic safety system in an anthropotechnical sense, assigning individual elements of this system (human ‒ vehicle ‒ road) to qualitative characteristics describing the state of components of this system and assigning selected and important numerical values. Model of traffic safety (BRD). Statistical data on traffic accidents are presented in previous years, the distinction of particular elements of the anthropotechnical system was highlighted.
6
Content available Foresight in SME companies
EN
Research about the application of strategic foresight methods in small- and medium-sized companies (SME) is rarely discussed in literature. The aim of the paper is to investigate possible approaches to strategic foresight in SMEs as well as to present a detailed case study of its application based on an original approach. The main research methods used in his paper is a literature review of foresight research conducted in SMEs and the case study describing the process of foresight implementation in a small manufacturing enterprise.
PL
Zastosowanie metod foresight strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach jest rzadko dyskutowane w literaturze przedmiotu. Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena możliwych podejść do implementacji foresigtu w MŚP, jak również prezentacja wdrożenia tego narzędzia w małej firmie na podstawie autorskiego modelu. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Platforma B+R – innowacyjny model współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz administracją w województwie podlaskim” koordynowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.
PL
W artykule scharakteryzowano istotę procesu planowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania decyzji na podstawie oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka oraz symulacji probabilistycznej. Następnie przedstawiono opracowane modele planowania inwestycji rozwojowych oraz odtworzeniowo-modernizacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zastosowanie modeli umożliwia wskazanie optymalnego wariantu inwestycyjnego pod względem efektywności ekonomicznej oraz ryzyka, przy uwzględnieniu danych warunków ograniczających, co stanowi podstawę podjęcia racjonalnych decyzji.
EN
The article characterize the essence of the investment planning process taking into account making decisions based on the evaluation of economic effectiveness and risk, as well as probabilistic simulation. Next, developed models of planning development investments and reconstruction-modernization investments in production enterprises was presented. The use of these models allows to point out optimal investment scenario in terms of economic effectiveness and risk, taking into account limitations, which is the basis to take rational decision.
PL
Efektywność kształcenia jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i wieloparametrycznym. Integruje ono w sobie podejścia: pedagogiczne, społeczne, ekonomiczne. Uwzględnia społeczne potrzeby, rozwój indywidualny jednostki, odnosi się do skuteczności procesu dydaktycznego Potrzeba badania efektywności kształcenia wynika z istoty edukacji. Proces dydaktyczny jest działalnością planową, polegającą na świadomym realizowaniu wyznaczonych celów kształcenia, przy odpowiednio zaplanowanych treściach, metodach i środkach W artykule przedstawiono wybrane ujęcia i modele teoretyczne wykorzystywane w ewaluacji procesów kształcenia. Badanie oceny efektywności kształcenia służy stwierdzeniu, w jakim stopniu cele kształcenia zostały osiągnięte, czyli, jakie zmiany zaszły w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw osób uczących się. Wyniki uzyskane w procesach ewaluacyjnych służą udoskonaleniu procesu kształcenia.
EN
Effectiveness of education is an interdisciplinary and a multilayered problem. It consists of several approaches: pedagogical, social and economic. It takes into account social needs, individual progress of entities, also refers to the effectiveness of the learning process. The need to research such effectiveness comes directly from the concept of education itself .As it is, that process requires a plan which means a conscious realization of selected goals of education along with the properly plan red content, methods and means of teaching. The article presents chosen approaches and theoretical models used to evaluate educational processes. Such evaluation is a means to establishing the level of achieved goals, by which one should understand the measure of changes that happened in the scope of knowledge. skills and attitudes of persons undertaking the education. The results coming from the evaluation can be used to improve the educational processes.
PL
Celem części pierwszej artykułu jest charakterystyka i analiza porównawcza istniejących systemów zarządzania opakowaniami zwrotnymi. W badaniach dokonano wyróżnienia i opisu czterech występujących w praktyce modeli zarządzania opakowaniami zwrotnymi. Przedmiot badań stanowiły systemy niestandardowe dla niestandardowych opakowań, systemy poolingowe opierające się na outsourcingu usług, systemy własne sieci handlowych oraz systemy idealnej kooperacji. Zwrócono uwagę na uwarunkowania zewnętrze i efektywność stosowania poszczególnych rozwiązań oraz podano przykłady systemów zarządzania opakowaniami.
EN
The article characterises and makes a comparative analysis of reusable packaging management systems. Four types of the models of such systems that are used today are identified and described. These are non-standard systems for handling non-standard packaging, pallet pooling systems, retail chains’ own systems and perfect cooperation systems. The article highlights factors determining the efficacy of particular solutions and provides examples of packaging management systems.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie prac realizowanych w ramach projektu badawczego CHEMSEA: Chemical Munitions Search and Assessment, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wspierającego Program Regionalny Morza Bałtyckiego, w zakresie oceny procedur reagowania kryzowego na zagrożenie generowane przez bojowe środki trujące obecne w Morzu Bałtyckim.
EN
The paper constitutes the report of analyses carried out in the framework of the research project CHEMSEA: the Chemical Munitions Search and Assessment, cofinanced by the European Regional Development Fund to support the Baltic Sea Regional Program, in the area of assessment of national crisis management procedures in case of contact with chemical warfare agents dumped in the Baltic Sea.
PL
Coraz częściej wskazuje się na znaczenie zjawiska dominacji w łańcuchach dostaw. Trzeba szukać podstaw teoretycznych do badania tego problemu. Dla analizy europejskich żywnościowych łańcuchów dostaw zdominowanych przez sieci detaliczne można wykorzystać dorobek industrial economics. Analiza wskazuje, iż zdominowanie dostawców w tych łańcuchach umożliwia budowę cenowych barier wejścia. Tworzony jest więc rynek kontestowany. Rozpoznanie rodzaju rynku może być podstawą do działań ograniczających dominację.
EN
There is a tendency to emphasize the importance of the phenomenon of domination in supply chains. The problem need to be discussed and there is also a need for us to look for the theoretical basis of the problem. The output of industrial economics may be helpful for the analysis of the European food supply chains, which are dominated by retail networks. The analysis indicates, that the fact, that the suppliers in this chains are dominated enables to build the prices barriers to entry. So there is created a contestable market. The identification of the type of market may be the basis for actions to limit the domination.
12
Content available remote Analysis of logistics for construction site supply with reinforcing steel
EN
Owing to the numerous advantages of this technology, the continuous development of monolithic constructions have been made possible. The complexity of structures using this technology have been made possible thanks to the use of modern shuttering, the production of high quality concrete mixes carried out by professional concrete-mixing plants and efficient logistics supporting investment projects. The weakest element in organisation of these works is the supply of reinforcing steel, an expensive resource which is consumed in large quantities thus requiring extensive logistical planning. On the basis of their professional experience, the authors of this paper present their analysis of logistical models for supplying construction sites with reinforcing steel. Using the AHP method, they carry out a multi criteria evaluation of possible supply systems. Then, applying decision inventory theory models, they determine control quantities leading to logistic system optimisation according to the selected criteria.
PL
Obserwowany jest ciągły rozwój budownictwa monolitycznego, dzięki licznym zaletom tej technologii. Poziom wykonawstwa obiektów w tej technologii jest wysoki dzięki dostępności nowoczesnych deskowań, wytwarzaniu mieszanek betonowych wysokiej jakości przez profesjonalne betonownie i sprawnej logistyce obsługującej inwestycje. Najsłabszym ogniwem organizacji tych robót jest zaopatrzenie w stal zbrojeniową, którą zużywa się w dużych ilościach i jest strategicznym oraz drogim zasobem. Autorzy na bazie swoich doświadczeń zawodowych prezentują w artykule analizę modeli logistyki zaopatrzenia budowy w stal zbrojeniową. Za pomocą metody AHP przeprowadzają ocenę wielokryterialną możliwych systemów zaopatrzenia. Następnie, wykorzystując modele decyzyjne teorii zapasów, określą wielkości sterujące, prowadzące do optymalizacji systemu logistycznego wg wybranych kryteriów.
PL
Rozwiązanie problemu gwarancji jakości usług dla wielodomenowych sieci NGN przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania zasobów jest nadal otwarte. Zaproponowano modyfikację dotychczasowego podejścia, które sprowadza się do budżetowania (bilansowania) dwóch, a nie trzech parametrów jakościowych (średniego opóźnienia i prawdopodobieństwa straty) przy jednoczesnej kontroli parametru zmienności opóźnienia w powiązaniu z prawdopodobieństwem straty E-t-E. Realizacja tego systemu budżetowania wymagała modyfikacji algorytmu EO-BGP dla wsparcia wymiany niezbędnych informacji, propozycji algorytmu obliczeń, a następnie weryfikacji tego rozwiązania. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość ulokowania większej ilości ruchu w sieci z jednoczesną gwarancją jakości usług.
EN
The problem of guaranteeing quality of service along with simultaneous network resources optimization in multi-domain Next Generation Networks still awaits solution. In this paper we present a modification to the traditional approach of budgeting quality of service parameters. The proposed solution budgets only two QoS parameters - that is mean delay (IPTD) and packet loss rate (IPLR) - yet it is still able to control the delay variation (IPDV) parameter thanks to its entanglement with the IPLR parameter. Introducing aforementioned budgeting system required EQ-BGP algorithm modification so that it could be used to exchange additional information about network's resources between neighboring Autonomous Systems. Moreover new computation algorithm was proposed for QoS parameters budgeting. Lastly the system had to be verified to work in accordance with the assumptions. The research proved that more traffic can be allocated while still guaranteeing the required QoS.
PL
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza w Polsce widocznie zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Istotnie do tego przyczyniła się program bezpieczeństwa ruchu opracowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej i ich Partnerów. Podstawowym pytaniem stawianym obecnie jest czy istnieją możliwości osiągnięcia głównych celów strategicznych w latach 2013 i w roku 2020? Korzystając z własnego, wielopoziomowego modelu, oszacowano liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych dla czterech scenariuszy i kilku interwencji w okresie między 2012 i 2020 rokiem. Uzyskane wyniki wskazują, że dalszy rozwój społeczno-ekonomiczny kraju oraz zastosowanie najbardziej skutecznych interwencji będzie powodować dalszą systematyczną redukcję ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.
EN
Twenty five years ago efforts were undertaken in Poland to break the harmful trend of increasing road deaths. The guidelines designed to halve the number of road deaths were formulated in Road Safety Programmes GAMBIT developed by Gdansk University of Technology researchers and other Partners. Following the example of many countries GAMBIT 2005 adopted VISION ZERO as a far reaching vision of road safety. The main question is whether Poland has the conditions and capacity to achieve strategic goals for 2020 year? Using own multi-level models for number of fatalities forecasts were prepared for the four scenarios and some interventions for period between 2012 and 2020. The results show that Poland’s projected further social and economic development and the resulting changes of the other independent variables (according to current trends in the world’s safest countries) will systematically reduce the number of road deaths.
15
Content available Model based diagnosis using causal graph
PL
Artykuł dotyczy zagadnień projektowania systemów diagnostyki procesów przemysłowych z wykorzystaniem grafów przyczynowo-skutkowych. Przedstawiono stan badań dotyczących zastosowania grafów w diagnostyce. Graf przyczynowo-skutkowy jest grafem skierowanym zawierającym wierzchołki reprezentujące zmienne i uszkodzenia oraz krawędzie obrazujące wzajemne oddziaływania. Zaprezentowano metodę znajdowana zbioru struktur wszystkich modeli, które mogą zostać wykorzystane w systemie diagnostycznym. Opisany jest sposób określania wrażliwości modeli na uszkodzenia oraz znajdowania możliwej do uzyskania wykrywalności i rozróżnialności uszkodzeń.
EN
This paper concerns fault diagnosis of industrial plants and complex systems with special interest in fault diagnosis system design. Scope of research connected with using causal graphs to fault diagnosis is presented. Directed graph is used to describe causal relationships between process variables and faults. New method for finding set of model structures based on causal graph is presented. Model structure is understood as an output variable and set of input variables. Algorithm for determining model sensitivity to faults is described. Method for finding possible ability to detect and isolate each fault given calculated set of models is described. Main ideas are explained on simple example.
EN
The concept of design work, presented in the article and undertaken in the course of „Engineering Graphics” conducted for the students of Environmental Protection course at the Faculty of Power and Environmental Engineering of the Silesian University of Technology, is a part of studies related to the analysis of the role and importance of the physical model in teaching subjects referring to spatial imagination, such as „Engineering Graphics”, „Geometry” and „Engineering Geometry”. The authors justify the introduction of a physical model into teaching of „Engineering Graphics” by the application of one of the oldest teaching principles– the principle of direct vividness, formulated in the nineteenth century by Pestalozzi1. Thendesign tasks which are presented in the article is an extension of the idea of basing the teaching of „Engineering Graphics” in certain justified cases resulting from, among others, the specific field of study or particular needs of students, mainly on design tasks directly referring to direct vividness.
PL
Przedstawiony w artykule koncept pracy projektowej realizowanej w ramach kursu „Grafiki Inżynierskiej” prowadzonego dla studentów kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej stanowi część badań związanych z analizą roli i znaczenia modelu fizycznego w dydaktyce przedmiotów odwołujących się do wyobraźni przestrzennej, takich jak „Grafika Inżynierska”, „Geometria Wykreślna” i „Geometria Inżynierska”. Zasadność wprowadzania modelu fizycznego do dydaktyki „Grafiki Inżynierskiej” autorki opierały na jednej z najstarszych zasad nauczania - zasady poglądowości bezpośredniej, sformułowanej w XIX w. przez Pestalozziego. Zadanie projektowe, które jest przedstawiane w artykule jest rozwinięciem idei oparcia dydaktyki „Grafiki Inżynierskiej” w pewnych uzasadnionych przypadkach wynikających np. ze specyfiki kierunku studiów lub szczególnych potrzeb studentów, w głównej mierze na zadaniach projektowych odwołujących do poglądowości bezpośredniej.
EN
Objective: The objective of the research is to develop a method based on the geometric modelling for the purpose of improving the effectiveness of fire protection project management in industrial production of fire protection technology systems. Methods: The theoretical inheritance mode of effective management in project-organizational structure of fire protection and specialized technical equipment production using geometric modelling. Results: Mathematical and geometric models of project management describe graphically the process of optimal financial resources allocation in conditions of project-organizational production structure of fire protection and a special type of fire rescue equipment. Methodological basis of the project and program management subject area were enhanced through the introduction of project-oriented management using techniques of geometric modelling in industrial production of fire-rescue specialized equipment. The use of geometric modelling methods in the project-organizational management of specialized technical systems manufacturing and systems engineering provides optimization of whole production process and management automation. Conclusions: Mathematical and geometrical models of resource management in fire protection and industrial production of specialized equipment were developed. The graphical visualization process of effective project management in the allocation of financial resources for the industrial production of special fire-rescue equipment was constructed; The use of geometric modeling methods in project organizational management of specialized systems production provides optimization process of whole production process and management automation.
PL
Cel: Opracowanie metody opartej na modelowaniu geometrycznym w celu zwiększenia skuteczności zarządzania w środowisku projektów ochrony przeciwpożarowej w produkcji przemysłowej technologicznych systemów przeciwpożarowych. Metody: Teoretyczna metoda dziedziczenia skutecznego zarządzania strukturą projektowo-organizacyjną w ochronie przeciwpożarowej i produkcji wyspecjalizowanego sprzętu technicznego przy użyciu modelowania geometrycznego. Wyniki: Modele matematyczne i geometryczne zarządzania projektem opisujące w sposób graficzny proces optymalnej alokacji środków finansowych w warunkach projektowo-organizacyjnej struktury produkcji przemysłowej sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego. Podstawa metodologiczna tematyki projektowej i zarządzania programem została rozszerzona o zarządzanie projektami zorientowanymi na zastosowanie techniki modelowania geometrycznego w warunkach produkcji przemysłowej produktów techniki pożarowo-ratowniczej. Zastosowanie metod modelowania geometrycznego w zarządzaniu projektowo-organizacyjnym produkcji wyspecjalizowanych systemów technicznych oraz inżynierii systemów zapewnia optymalizację całego procesu produkcji i automatyzację zarządzania. Wnioski: Opracowano matematyczne i geometryczne modele zarządzania zasobami do zastosowania w produkcji przemysłowej wyspecjalizowanych produktów technicznych oraz produktów związanych z ochroną przeciwpożarową. Stworzono model graficznej wizualizacji procesu skutecznego zarządzania projektem przy podziale środków finansowych dla warunków produkcji przemysłowej wyspecjalizowanej techniki pożarowo-ratowniczej. Zastosowanie mechanizmów geometrycznego modelowania pozwoliło osiągnąć cel główny – synergię elementów całego procesu produkcji.
PL
Wykorzystując wyniki studiów literatury i prac własnych, zaproponowano wskaźnik śmiertelności demograficznejw wypadkach drogowych WSD jako miarę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgromadzone zbiory dostępnych danych pozwoliły na zidentyfikowanie grupy najbardziej istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze kraju. Opracowano model zmian tego wskaźnika WSD z wykorzystaniem funkcji potęgowo-wykładniczej uwzględniającej najbardziej istotne czynniki. Do budowy tej funkcji zastosowano kilkanaście zmiennych niezależnych reprezentujących charakterystyki przestrzenne, demograficzne, ekonomiczne, społeczne, motoryzacyjne, infrastrukturalne i transportowe analizowanych krajów, z których najbardziej istotnym okazał się poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawiona w artykule funkcja opisująca zmiany wskaźnika WSD może być wykorzystana do wyjaśniania aktualnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych krajach oraz jego prognoz.
EN
Based on a study of literature and own work the road accident demographic mortality rate (WSD) was developed as a measure of road safety. Sets of available data helped to identify groups of the most critical factors which affect a country's level of road safety. A model was developed to show how the WSD rate changes using the power-exponential function which includes the most relevant factors. The function is built from morę than ten independent variables representing spatial, demographic, economic, social, motorization, infrastructural and transport characteristics of the countries under analysis. It was established that the level of human-economic development is the most critical factor. The article presents a function which describes how the WSD rate changes. It can be used to explain a country's current level of road safety and its forecasts.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz autorską ocenę zastosowanego modelu zagospodarowania turystycznego i elementów komercjalizacji szlaku turystycznego, łączącego obiekty dziedzictwa cystersów i pocysterskich, aktualnie tworzonego na obszarze 4 województw Polski południowej. Wskazano także na istniejące korelacje między nowotworzonym szlakiem turystycznym, a problemami sieci komunikacji turystycznej w regionie i przemian krajobrazu kulturowo-turystycznego, dla różnych form i typów turystyki wykorzystujących dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, a także zwrócono uwagę na nowe, interesujące podejście do procesu badania potrzeb (motywów) w ruchu turystycznym, mających znaczenie dla budowy, a następnie oceny efektywności tworzonego turystycznego szlaku tematycznego. Zaproponowano także autorski model kształtowania regionalnej polityki turystycznej w zakresie rozwoju systemów i sieci szlaków tematycznych, a także strategiczne wytyczne do procesu projektowania szlaków.
EN
The paper shows the concept and authors’ assessment of applied tourist development model and elements of tourist trail commerialization connecting Cistercian heritage’ and post – Cistercian objects implemented contemporary on the area of four Southern regions (voivodeships) in Poland. In the paper the existing correlations between the new designed tourist route and regional tourist transportation network problems and changes in the cultural and tourism environment were pointed out as regards different types and forms of tourism taking advantage of Lower Silesian cultural heritage. The new interesting approach was mentioned as regards motivation research process in tourist movement, relevant for creation and then effectiveness’ assessment of new tourist thematic trail. The authors propose original model of designing regional tourist policy in the area of thematic trail system and network development and recommend strategic guidelines to design tourist routes.
PL
Artykuł porusza problemy związane z rolą kosztów krańcowych w kształtowaniu cen przez przedsiębiorstwa sektorów górniczych i energetycznych. Rozróżnia się koszty krótko- i długoterminowe, które powinny służyć do ustalania cen. Koszty długoterminowe są dla analizowanych sektorów ważniejsze ze względu na poziom nakładów inwestycyjnych oraz długi okres zwrotu inwestycji. Artykuł w pierwszej części przybliża metody obliczania tych kosztów i dyskutuje możliwości ich szacowania na podstawie badań statystycznych - ekonometrycznych. Oszacowanie to bazuje na długookresowej analizie kosztów, uwzględniającej wszystkie nakłady ponoszone na funkcjonowanie, rozwój i utrzymanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Metody statystyczne, polegające na tworzeniu krzywych kosztów na podstawie danych historycznych, choć dość powszechnie stosowane, mogą dać fałszywe wyniki wynikające przede wszystkim z nieliniowości krzywej kosztów i w konsekwencji błędnej interpretacji wyników. Koszty krańcowe - według teorii ekonomii - są podstawa do ustalania cen produktów. W związku z tym każde przedsiębiorstwo powinno być świadome ich poziomu. Te wskazówki teoretyczne nie są jednak potwierdzane praktyką, a przedsiębiorstwa ustalają ceny na zasadzie powiększania kosztów średnich o oczekiwany zysk. Oba te poglądy nie uzyskały jednak wystarczającego potwierdzenia, a zasady ustalania cen komplikują się wobec złożoności rynków paliw i energii elektrycznej. W artykule wskazano na czynniki determinujące złożoność formowania cen na bazie teorii ekonomii i obserwacji rynków. Przede wszystkim, zarówno dla paliw takich jak węgiel kamienny, jak i energii elektrycznej funkcjonuje wiele rynków, o różnych strukturach, a zatem i zasadach ustalania cen równowagi rynkowej. Teoria ekonomii wnosi tu pewne wskazówki, co przyczynia się do zmniejszenia stopnia niepewności. Artykuł jest dyskusją wybranych uwarunkowań procesów ustalania cen, natomiast nie wskazuje schematów ich ustalania, ponieważ złożoność i dynamika zmian na rynkach nie pozwala na zastosowanie nawet najbardziej rozbudowanych algorytmów.
EN
This paper deals with the role of marginal costs in the determination of prices in the mining and power generation industries. A distinction is made between short-term and long-term costs, which should be used accordingly to establish differentiated prices. The paper analyzes long-term costs for selected industries, as these are more important due to the level of investment and the long time it takes to realize a return on investments. The first part the article analyses the methods for calculating these costs and possibilities for their estimation based on statistical-econometric estimation. The marginal cost estimate is based on long-term analysis taking into account all expenditures incurred for the operation, development, and maintenance of the capacity of the companies. Though quite commonly used, statistical methods, estimating cost curves on the basis of historical data, may give false results arising primarily from the nonlinearities of the costs curve and consequently erroneously interpreted results. Marginal costs, according to economic theory, are the basis for determining the level of the prices of products; therefore, each company should be aware of their level. These theoretical guidelines, however, are not confirmed by practice. Many entrepreneurs markup their prices, i.e. fixing them on the basis of the average cost increased by expected profit. Both of these views, however, are not significantly acknowledged, and pricing rules are complicated by the complexity of the fuel and electricity markets. The paper indicates these factors as determined by the complexity of the formation of prices both on the basis of economic theory as well as observation of the real markets. First of all, for fuels – such as coal – and electric energy there are many markets with different structures and thus the pricing policy of market clearing. Economic theories propose some solutions which help to reduce the degree of uncertainty. This paper is essentially a review of selected pricing issues; however, it may not indicate the relevant algorithms. The complexity and the dynamics of change in markets do not permit the use of even the most sophisticated algorithms.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.