Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 328

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  welded joint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
Contemporary grades of structural steels are produced using a very advanced thermo-mechanical treatment processes, so their properties strongly depend on the obtained structure. Corrosion-resistant austenitic steels have a high hot cracking tendency. Therefore, it is advantageous to use welding technologies, such as laser welding, that limit the size of the joint and its heat-affected zones and thus the deformations caused by the welding process. Laser welding is also characterized by small amount of heat transferred into the material during the process which limits the hot cracking tendency. During the tests, 8 samples made of S960QL steel and S304 steel, were prepared using a Trumpf TruDisk 3302 laser welding device. The produced samples were subjected to macro- and microscopy metallographic tests. Static tensile test and bend test were also performed as well as a hardness Vickers test under a load of 100 N. Good quality joints were obtained, characterized by a small number of welding imperfections. All passed the tensile test, the rupture occurred in the base material of S304 steel. All joints passed the bend test. The hardness of the welded joints ranged from 430-480 HV.
PL
Współczesne gatunki stali konstrukcyjnych poddawane są bardzo zaawansowanym procesom obróbki cieplno-mechanicznej, przez co ich własności silnie zależą od uzyskanej mikrostruktury. Stale austenityczne odporne na korozję cechuje natomiast skłonność do pękania gorącego. Korzystne zatem jest zastosowanie technologii spawania, takich jak spawanie laserowe, ograniczających wielkość złącza oraz jego strefy wpływu ciepła, a co za tym idzie odkształcenia wywołane procesem spawania. Spawanie laserowe cechuje się również niskimi energiami liniowymi procesu ograniczającymi zjawisko pękania gorącego. Podczas badań przygotowano 8 złączy spawanych ze stali S960QL oraz stali S304wykonanych przy pomocy urządzenia do spawania laserowego firmy Trumpf, model TruDisk 3302. Wykonane złącza zostały poddane badaniom metalograficznym makro- oraz mikroskopowym, statycznej próbie rozciągania oraz zginania, a także dokonano pomiaru twardości metodą Vickersa pod obciążeniem 100 N. Uzyskano trwałe złącza o niewielkiej liczbie niezgodności. Wszystkie złącza pomyślnie przeszły próbę rozciągania, zerwania nastąpiły w materiale rodzimym stali S304. Wszystkie złącza pomyślnie przeszły próby zginania. Twardość spoin wahała się w zakresie 430-480HV.
EN
Due to the long period of service degradation, bridge structures require periodic technical inspections and assessment of the current load capacity. Since the 1970s, this assessment has been carried out according to the Fitness for Purpose (PUK) criterion. From 2008, the PUK criterion has been replaced with the recommendations of the European Convention on Steel Structures (ECCS). As part of these recommendations, the authors decided to explain the previously obtained unrealistic values of the fatigue class Δσϲ of the bridge butt joints covered with one-sided rhomb-shaped cover plates. The computational analysis performed with the FEM method gave excellent results which are briefly presented in the article.
EN
The article refers to the issue of incomplete penetration in T-joints allowed by the obligatory Eurocode EN 1993-1-8. Based on it, the joint’s model was made, and then they were FEM simulated in various load combinations. As a result of this simulation, a Whöller's graph was obtained. In the experimental part a T-joint was made. A static tensile test was carried out on it, which showed the areas of stress concentration and plasticization anticipated earlier during the simulation. The study concluded that the lack of mutual penetration of fillet welds generates a decreases of fatigue endurance.
PL
Artykuł odnosi się do zagadnienia niepełnego przetopu w złączach teowych dopuszczonych przez obligatoryjną normę Eurokodem PN-EN 1993-1-8. W oparciu o nią wykonano model złącza, a następnie przeprowadzono ich symulację MES w różnych kombinacjach obciążenia. W wyniku tej symulacji uzyskano wykres Whölera złącza. W części eksperymentalnej wykonano złącze teowe. Przeprowadzono na nim statyczną próbę rozciągania, która uwidoczniła obszary koncentracji naprężenia oraz uplastycznienia przewidziane wcześniej w trakcie symulacji. Z przeprowadzonych badań wynika wniosek, że brak wzajemnego przetopu spoin pachwinowych generuje istotny karb zmęczeniowy.
EN
The test material was a specimen sampled from sections of a pipe operated for 41,914 hours at a temperature of 575°C and under a steam pressure of 28.2 MPa. The specimen subjected to metallurgical tests was a welded joint made of austenitic steel TP347HFG. The non-destructive tests and the macroscopic tests confirmed the lack of any welding imperfections. The test joint represented quality level B in accordance with related standard requirements. The microstructural tests of the heat-affected zone (HAZ) revealed the presence of the fine-grained austenitic structure with numerous precipitates on grain boundaries – probably M23C6 carbides. In spite of long-lasting operation, the mechanical properties of the test welded joint were high and did not exceed the standard-related requirements concerning the base material.
PL
Materiałem badawczym była próbka pobrana z wycinków rury długotrwale eksploatowanej, przez 105 000 godzin w temperaturze 540°C i przy ciśnieniu pary 12,5 MPa. Obszarem przeprowadzonych badań metaloznawczych było złącze spawane ze stali austenitycznej TP347HFG. Badania nieniszczące oraz obserwacje makroskopowe potwierdziły brak niezgodności spawalniczych. Badane złącze uzyskało poziom jakości „B” zgodnie z wymaganiami normatywnymi. Badania mikrostrukturalne strefy wpływu ciepła (SWC) TP347HFG ujawniły występowanie jednego charakterystycznego obszaru o gruboziarnistej strukturze austenitycznej z licznymi wydzieleniami obserwowanymi na granicach ziaren – najprawdopodobniej węglików M23C6. Właściwości mechaniczne badanego złącza mimo długotrwałej eksploatacji, były wysokie i nie przekraczały wymagań normatywnych dla materiału podstawowego.
5
Content available remote The analysis of the microstructure of welded joints in steel P5 after service
EN
The material subjected to the tests discussed in the article was a section of a welded joint made of bainitic steel P5. The joint subjected to analysis was sampled from a pipe section exposed to the effect of elevated temperature for more than 96 000 hours. The metallurgical tests revealed a relatively low degree of the degradation of the test joint. The microstructure contained retained bainite and precipitates of various morphology. The identification of precipitates revealed the presence of M23C6 and M2C precipitates in the joint. The M23C6 carbides were observed along the boundaries of former austenite grains. The above-named identification of precipitates also revealed the presence of M2C and M23C6 C6 carbides within the grains/laths. The insignificant exhaustion of the joint microstructure might be ascribed to the fact that the joint was subjected to relatively low temperature for a relatively short time.
PL
Badaniu poddano wycinek złącza spawanego bainitycznej stali P5. Analizowane złącze pobrano z wycinka rury po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze. Przeprowadzone badania metaloznawcze wykazały względnie niewielki stopień degradacji badanego materiału. W mikrostrukturze obserwowano zachowaną bainityczną budowę z wydzieleniami o różnej morfologii. Przeprowadzona identyfikacja wykazała występowanie w badanym złączu wydzieleń M23C6 i M2C. Węgliki M23C6 obserwowano po granicach ziaren byłego austenitu, natomiast wewnątrz ziaren/listew ujawniono występowanie węglików M2C i M23C6. Względnie niewielki stopień wyczerpania mikrostruktury badanego złącza wynikał zapewne z relatywnie niskiej temperatury i zbyt krótkiego czasu eksploatacji.
6
Content available remote Nominal stress-based estimation of fatigue life of welded joints
EN
The paper presents methods for determining the fatigue life of welded joints with particular emphasis given to typical joints. In addition, the article presents various possible nominal stress-based ways enabling the calculation of stresses, including structural stresses and involving the most complex linear fracture mechanics. The paper also discusses recommendations by the International Institute of Welding related to the determination of the fatigue life of welded joints in flat elements exposed to tension-compression conditions. The work is focused on assessing the fatigue life of welded joints (selected types) in accordance with the guidelines specified in related recommendations issued by the International Institute of Welding and taking into consideration the analysis concerned with the safety of such structures.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych ze szczególnym uwzględnieniem typowych złączy. Podano możliwe sposoby wyznaczania naprężeń uzyskanych na drodze obliczeniowej w złączach spawanych na podstawie naprężeń nominalnych według różnych propozycji, poprzez naprężenia strukturalne, aż po zastosowanie najbardziej skomplikowanej liniowej mechaniki pękania. Na tym tle przedstawiono zalecenia Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa dotyczące wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych w warunkach rozciągania-ściskania elementów płaskich. Skupiono uwagę na problemie oceny trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych wybranych typów złączy zgodnie z wytycznymi zawartymi w zaleceniach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa oraz analizie bezpieczeństwa takich konstrukcji.
EN
The analysis involved a similar welded joint made of steel TP347HFG after operation at a temperature of 580°C. Tests revealed that the primary mechanisms responsible for the degradation of the microstructure in all areas of the joint subjected to analysis were precipitation processes within the grains and along the grain boundaries. The grain boundaries contained two morphologies forming a continuous lattice. Precipitation processes resulted in the high tensile strength of the joint and high hardness within the weld face area. After operation, the test joint was characterised by relatively high impact energy, which could be attributed to the fine-grained microstructure and the presence of numerous annealing twins.
PL
Analizie poddano jednoimienne złącze spawane stali TP347HFG po eksploatacji w temperaturze 580°C. Przeprowadzone badania wykazały, że głównym mechanizmem degradacji mikrostruktury we wszystkich obszarach analizowanego złącza były procesy wydzieleniowe na granicach i wewnątrz ziaren. Na granicach ziaren obserwowano dwie morfologie wydzieleń, które tworzyły ich ciągłą siatkę. Zachodzące procesy wydzieleniowe skutkowały wysoką wytrzymałością na rozciąganie złącza oraz twardością w obszarze lica spoiny. Badane złącze po eksploatacji charakteryzowało się jeszcze względnie wysoką energią łamania, która wynikała zapewne z drobnoziarnistej mikrostruktury oraz obecności licznych bliźniaków wyżarzania.
EN
The development of power industry obligates designers, materials engineers to create and implement new, advanced materials, in which Inconel 617 alloy is included. Nowadays, there are a lot of projects which describe microstructure and properties of Inconel 617 alloy. However, the welded joints from mentioned material is not yet fully discussed in the literature. The description of welded joints microstructure is a main knowledge source for designers, constructors and welding engineers in estimating durability process and degradation assessment for elements and devices with welds of Inconel 617 alloy. This paper presents the analysis and assessment of advanced nickel alloy welded joints, which have been done by tungsten inert gas (TIG). Investigations have included analysis made by light microscope and scanning electron microscope. The disclosed precipitates were identified with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) microanalysis, then it were done X-Ray Diffraction (XRD) phases analysis. To confirm the obtained results, a scanning-transmission electron microscope (STEM) analysis was also performed. The purpose of the article was to create a comprehensive procedure for revealing the Inconel 617 alloy structure. The methodology presented in this article will be in future a great help for constructors, material specialists and welding engineers in assessing the structure and durability of the Inconel 617 alloy.
EN
The article provides results of the microstructure examinations and mechanical properties (hardness and microhardness tests) of the welded joint T91 steel taken from the live steam pipeline. Examined joint has been exploited for about 45 000 hours in a temperature of 535°C and the steam pressure equals to 13.5 MPa. Examined joint was made as a double bead by the additional materials with a different chemical composition. It was proved that the joint was characterized by a differential microstructure on the cross-section of the weld. Moreover, decarburized zone in the lower alloyed material and carbides zone in the higher alloyed material were revealed in the weld line and on the boundary penetration of beads. Furthermore, it was shown that the main mechanism of a joint degradation is a privileged precipitation of carbides on the grain boundaries, and an increase of their size.
EN
The study contains quantitative conditions and limitations of the use of butt, fillet and butt-fillet welds in modern welded constructions. Examples of improper use are given. Calculated loss of material and capacity structures associated with the use of fillet welds with a convex face, their asymmetry, as well as the benefits of in-depth penetration obtained by hybrid (plasma-MAG, laser-MAG) or other, leading to the achievement of butt welds and butt-fillet welds with high-efficiency welding technologies. A list of the requirements for the correct use of fillet welds and features differing from butt, butt-fillet and fillet welds is given.
PL
Opracowanie zawiera ujęte w sposób ilościowy uwarunkowania i ograniczenia stosowania spoin czołowych, pachwinowych i czołowo-pachwinowych w nowoczesnych konstrukcjach spawanych. Podano przykłady niewłaściwego ich stosowania. Wyliczono straty materiałowe i nośności konstrukcji związane ze stosowaniem spoin pachwinowych z wypukłym licem, ich asymetrią, a także korzyści wynikające z pogłębionego wtopienia uzyskiwanego hybrydowymi (plazma-MAG, laser-MAG) lub innymi, prowadzącymi do uzyskiwania spoin czołowo-pachwinowych i czołowych, wysokowydajnymi technologiami spawania. Podano zestawienie wymogów prawidłowego stosowania spoin pachwinowych oraz cech różniących spoiny czołowe, czołowo-pachwinowe i pachwinowe.
EN
This article analyzes influence of the height of the weld reinforcement on the cost of additional materials in the MAG welding process. For this purpose, a simple calculator was created based on which the welds were calculated in the quality levels B, C and D and the costs of additional materials for butt joints made of low-alloy and high-alloy steel and T-joints made of low-alloy steel. Considerations on this subject were carried out based on the PN-EN ISO 5817 standard defining quality levels according to welding nonconformities. The losses resulting from exceeding a given quality level are presented.
PL
W artykule dokonano analizy wpływu wysokości nadlewu spoin czołowych i pachwinowych na koszty materiałów dodatkowych w procesie spawania metodą MAG. W tym celu utworzono kalkulator Excel ułatwiający obliczenie mas spoin w poziomach jakości B, C i D oraz porównanie kosztów materiału dodatkowych złączy doczołowych ze stali niskostopowej i wysokostopowej a także złączy teowych ze stali niskostopowej. Rozważania prowadzono w oparciu o wymagania PN-EN ISO 5817 określające poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. Przedstawiono straty wynikające z niedotrzymania wymaganego poziomu jakości.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika działania karbu w oparciu o metodę elementów skończonych, ze szczególnym uwzględnieniem złączy spawanych oraz ocenę jej przydatności dla miejsc monitorowanych ustroju nośnego koparki SchRs 4000.
EN
The article presents a method of determining an action coefficient of notch based on the finite element method, with particular emphasis on welded joints, and an assessment of its suitability for monitored locations of the BWE SchRs 4000 load bearing structure.
PL
Celem pracy było porównanie stanu naprężenia resztkowego w złączach spawanych wyznaczonego metodą nieniszczącą, która bazowała na pomiarze natężenia efektu Barkhausena (metoda EB) oraz metodą niszczącą, określaną jako metoda trepanacyjna. Obiektem badania były trzy modelowe doczołowe złącza spawane wykonane ze stali S235, oznaczone jako P1, P2 i P3. Próbka P2 została odprężona cieplnie, a próbka P3 była odprężona mechanicznie poprzez naprężanie statyczne do granicy plastyczności. Stan naprężenia wyznaczono metodą EB w szeregu punktów na obu powierzchniach próbek. Badania trepanacyjne metodą Gunnerta pozwoliły wyznaczyć odkształcenia względne dla szeregu wąskich pasków wyciętych w części centralnej złącza równolegle do osi spoiny. Te odkształcenia przeliczono na poziomy naprężenia resztkowego w kierunku osi spoiny. Wartości te zostały zestawione z wartościami składowej stycznej naprężenia wyznaczonego metodą EB dla tej części spoiny. Wykazano, iż odprężanie cieplne praktycznie usuwa naprężenie spawalnicze, a odprężanie mechaniczne zmniejsza to naprężenie znacząco. Wyniki badania obiema metodami okazały się być zgodne jakościowo i także ilościowo – po uwzględnieniu ujawnionego metodą EB efektu wygięcia płyt. To świadczy o skuteczności i użyteczności metody EB dla oceny stanu naprężenia w elementach stalowych.
EN
The aim of the study was to compare the residual stress in welded joints determined by the non-destructive method, which was based on the Barkhausen effect intensity measurement (EB method), and the destructive method, defined as the trepanation method. Three model butt welds made of S235 steel, marked as P1, P2 and P3, were subjected to the test, P2 was heat annealed and P3 was mechanically annealed by static stress up to yield strength. The stress was determined by EB at a number of points on both faces of the specimens. The trepanation tests by Gunnert allowed to determine the relative deformations for a series of narrow strips cut in the central part of the joint parallel to the weld axis. These deformations have been converted to residual stress levels in the direction of the weld axis. These values were compared with the values of the tangential stress component determined by the EB method for this part of the weld. It has been shown that thermal annealing practically removes welding stress and mechanical annealing significantly reduces this stress. The results of both methods proved to be consistent both qualitatively and quantitatively - after taking into account the bending effect of the panels revealed by the EB method. This demonstrates the effectiveness and usefulness of the EB method in assessing stress in steel elements.
EN
The quality of joints in welded structures very often determines their suitability for further safe operation. The quality of welds assessed at least B, according to the PN-EN ISO 5817 standard, is the criterion for allowing many welded structures to be used in working conditions. The quality level B can be considered good, provided that the tested construction is not intended for use in extreme working conditions or in high-risk conditions. Strict acceptance criteria are applied to such environments, and the welds tested preferably meet the requirements of class B and do not have any defects. Even small discrepancies in the form of blisters, concave faces, etc. (qualifying for quality class B welds) should not be found in welds used for responsible steel constructions working in hazardous conditions. These defects may cause a loss of consistency of the material and, consequently, lead to a serious disaster. The article evaluated the quality of welded joints of selected welded elements of a power boiler. The inspection of welded joints was aimed at confirming the correctness of their performance and compliance with the technological and construction documentation as well as with the tightened technical acceptance conditions. As a result of visual and non-destructive tests, ultrasonic joints were allowed or withdrawn from further safe operation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek z pachwinowymi spoinami wykonanych ze stali S355, poddanych cyklicznemu zginaniu. Badania przeprowadzono przy stałej wartości momentu gnącego Ma = 9.20 N×m i współczynniku asymetrii cyklu R = -1 z częstotliwością obciążenia 28,4 Hz. Badane próbki posiadały koncentratory naprężenia w postaci zewnętrznych, dwustronnych łagodnych karbów.
EN
The paper presents the results of fatigue crack growth tests of specimens with fillet welds made of S355 steel, subjected to cyclic bending. The tests were carried out at a constant amplitude of bending moment Ma = 9.20 N×m and stress ratio R = -1 with a load frequency of 28.4 Hz. The tested specimens had a stress concentrator in the form of an external, two-sided notches and fillet welds.
EN
TRIP type steels have a multi-phase structure, which includes such phases as: austenite, bainite, ferrite and martensite. The presence of so many co-existing phases creates difficulties in their accurate identification. One of the methods used to identify the components of the microstructure is color metallography. Methods of color metallography in contrary to some methods of microstructure identification (e.g. TEM, EBSD) are simple to use, cheap and not very time-consuming. However, there are still no detailed recommendations on the use of this method. The paper examines the possibilities of application of colored etching methods, to distinguish the components of the microstructure of the as-received material and the welds of the TRIP type steel. Light microscopy methods were used for the study. The obtained results allow for a qualitative distinction of individual components of the microstructure.
PL
Stale typu TRIP charakteryzują się wielofazową strukturą, w skład której wchodzą takie fazy jak: austenit, bainit, ferryt czy martenzyt. Obecność tak wielu współistniejących ze sobą faz stwarza trudności w ich dokładnej identyfikacji. Jedną z metod, służących do identyfikacji składników mikrostruktury jest metalografia kolorowa. Metody metalografii kolorowej, w odróżnieniu od niektórych metod identyfikacji mikrostruktury (np. TEM, EBSD), są proste w użyciu, tanie oraz mało czasochłonne. Jednak nadal nie istnieją szczegółowe zalecenia, dotyczące użycia tych metod. W pracy zbadano możliwości aplikacji metod trawienia kolorowego, do rozróżnienia składników mikrostruktury materiału rodzimego oraz spoiny stali typu TRIP Do badań użyto metod mikroskopii świetlnej. Otrzymane wyniki, pozwalają na jakościowe rozróżnienie poszczególnych składników mikrostruktury.
17
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań różnych gatunków stali i ich złączy spawanych oraz wzory (równania), które zastosowano do wyznaczenia wielkości krytycznych dla kryteriów odporności na pękanie. Dotyczą one zarówno zakresu liniowo-sprężystej, jak i sprężysto-plastycznej mechaniki pękania. Ponadto porównano eksperymentalnie wyznaczone rozwarcie czoła pęknięcia (CTOD) z wartościami obliczonymi według proponowanej w literaturze zależności, określającej jego korelację z wynikami badań udarności stali i złączy spawanych. Oceniono zgodność odporności na pękanie z użyciem dostępnych i znanych równań.
EN
The paper presents the results of tests on various steel grades and their welded joints as well as the formulas used to determine the critical values for toughness on crack criteria. They concern both the linear-elastic and the elastic-plastic range fracture mechanics. In addition, experimental and calculated crack tip opening displacement (CTOD) was compared based on their correlation with the results of standard impact tests of steel and welded joints. The compatibility of toughness on crack using different patterns was also evaluated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań trwałości, inicjacji oraz wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek ze stali S355 z pachwinowymi spoinami w dwóch wariantach lica spoin (wklęsłych oraz wypukłych), poddanych zginaniu ze skręcaniem. Badania przeprowadzono przy stałej wartości współczynnika asymetrii cyklu R = -1. W zaprezentowanych wynikach uwzględniono wpływ obróbki cieplnej na trwałości badanych próbek.
EN
The paper presents the test results of lifetime, initiation and fatigue crack growth of specimens, from steel S355 with fillet welds in two variants of the welds face (concave and convex), subjected to bending with torsion. The tests were carried out at a constant value of stress ratio R = -1. The results presented included the influence of heat treatment on lifetime of the specimens tested.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych złącza stali T91 spawanego dwoma materiałami dodatkowymi. Ścieg przetopowy wykonany był materiałem dodatkowym o składzie chemicznym zbliżonym do stali 10H2M, ścieg wypełniający materiał o składzie stali T/P91. Badane złącze poddane było obróbce cieplnej – wyżarzaniu 760 °C/2h. Badania nieniszczące i niszczące wykazały, że analizowane złącze spawane spełniało wymagania jakościowe na poziomie B oraz charakteryzowało się wymaganymi lub dostatecznymi właściwościami mechanicznymi. Badania strukturalne wykazały występowanie pomiędzy ściegiem graniowym a wypełniającym pojedynczej, o szerokości i długości rzędu kilku ziaren, strefy odwęglonej.
EN
The paper presents the results of metal science research of the T91 steel joint welded with two additional materials. The root pass was made with the additional material with its chemical composition similar to that of the 10H2M steel, and the fill pass was made with the material of the chemical composition of T/P91 steel. The examined joint was subject to heat treatment annealing 760 °C/2h. The non-destructive and the destructive tests proved that the investigated welded joint fulfilled the quality requirements at the B level and was characterised by the required or satisfactory mechanical properties. The structural tests showed the occurrence of a single decarburised zone, its width and length being of the order of several grains, between the root pass and the fill pass.
20
Content available remote Spawanie stali ulepszanej cieplnie na przykładzie S690QL
PL
W pracy przedstawiono technologię spawania stali ulepszanej cieplnie na przykładzie S690QL. Część badawcza pracy prezentuje wszystkie istotne parametry i założenia niezbędne do wykonania złącza spawanego. Dodatkowo zawarte zostały wyniki badań, które przeprowadzono na specjalnie przygotowanych próbkach. Dla porównania zestawiono ze sobą dwa złącza czołowe o grubości 12 mm i 50 mm oraz złącze pachwinowe o grubości 40 mm. Zakres badań obejmuje badania nieniszczące takie jak: wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe i radiograficzne oraz badania niszczące tj. próby rozciągania, zginania, udarności, ocenę makrostruktury oraz pomiar twardości złącza.
EN
The paper presents the technology for welding of heat-treated steel on the example of S690QL steel. Part of the research work shows all relevant parameters and assumptions necessary for the implementation of the welded joint. In addition, part of the research included the results of studies that were conducted on specially prepared specimens. For comparison two butt welds with a thickness of 12 mm and 50 mm and a fillet weld thickness of 40 mm are presented. The scope of research includes the non-destructive testing such as visual test, penetration test, ultrasonic test, radiographic test and destructive tests, which include: tensile test, bending test, impact test, macro test and measurement of hardness.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.