Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 674

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
EN
The beginning of exploitation of the Lower Devonian sandstones on Barcza Hill, located in the Klonów Range in the central part of the Holy Cross Mountains, dates back to the first decade of the last century. Sandstones of the lower Emsian Barcza Beds, known in older literature as “placoderm sandstones” were mined here. By the time of World War II, there were seven mines that produced mainly paving stones and crushed stone. Three of them resumed work after the war: “Kopalnia Nowa”, “Byk” and “Przy Pomniku”. Unfavourable deposit conditions and competition of the neighbouring mining plants "Bukowa Góra” and "Wiśniówka” led to the abandonment of mining on Barcza Hill in the late 1950s. In 1984, the “Barcza” nature reserve was created, which included the two largest quarries: "Kopalnia Nowa”and "Byk”.
EN
A statistical analysis of multiyear laboratory test results of artillery tracers number 8 is presented in this article. This analysis was aimed at testing the impact of a natural ageing process on quality indicators during the long-time storage of these tracers. The influence of storage time on taking a diagnostic decision, relating to quality of lots after the conducted laboratory tests and on different classes of inconsistencies that occurred during these tests, was analysed. A detailed analysis of the impact of the storage time on diagnostic shooting decisions taken was also presented. The conducted statistical analysis suggests an assumption, that it is possible to change an evaluation module in the previous test’s methodology. Modification of this evaluation module will not negatively impact on the quality of further diagnostic tests. It will not negatively impact on correct evaluation of the prediction process of the tested elements of ammunition such as artillery tracers. The statistical analysis, carried out in the article, may have a significant impact on the modification of test methodology of the artillery tracers.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki analizy statystycznej wieloletnich badań laboratoryjnych smugaczy artyleryjskich numer 8. Analiza ta miała na celu zbadanie wpływu procesu naturalnego starzenia się smugaczy na wybrane wskaźniki jakościowe podczas długoletniego składowania tych smugaczy artyleryjskich. Analizowano w niej wpływ czasu składowania smugaczy na podjęte decyzje diagnostyczne dotyczące jakości danej partii po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych oraz wpływ czasu składowania smugaczy na różne klasy niezgodności jakie wystąpiły podczas tych badań diagnostycznych. Przedstawiono także szczegółową analizę wpływu czasu składowania smugaczy artyleryjskich numer 8 na podjęte decyzje diagnostyczne typu badać strzelaniem. Przeprowadzona analiza statystyczna nasuwa przypuszczenie, że możliwa jest zmiana modułu ocenowego w dotychczas funkcjonującej metodyce badawczej. Modyfikacja tego modułu ocenowego nie wpłynie negatywnie na jakość prowadzonych dalszych badań diagnostycznych. Nie wpłynie ona także negatywnie na prawidłową ocenę procesu predykcji badanych elementów środków bojowych jakimi są smugacze artyleryjskie. Przeprowadzona w artykule analiza statystyczna może mieć istotne znaczenie dla przyszłej modyfikacji metodyki badań smugaczy artyleryjskich.
PL
Województwo świętokrzyskie znane jest ze swoich złóż kruszyw. Jednym z wyróżniających się zakładów górniczych jest ten działający od wielu lat w Budach. Tym razem po kopalni oprowadzi nas jej kierownik Marek Zając, który opowie nie tylko o prehistorycznej przeszłości tych terenów, ale także o tym, jakie są plany firmy na przyszłość.
4
EN
The purpose of research was to comprehensively develop the construction project of a long reach compact excavator. Optimal solution was selected and its frames were determined by carrying out classic structural calculations. Then, based on them, a preliminary three-dimensional model was designed in the CAD environment. The prototype was subjected to a series of verification calculations and simulation tests using the finite element method under typical, but also non-standard operating conditions. Then, the structure was optimized and then tested again. Next, technical documentation of the final version was created. In the final part of work, technical and operational parameters of designed compact excavator were summarized and the direction of further actions was determined. The research ended with a summary of the observations arose during its implementation.
5
Content available remote Ocena techniczna podłóg przemysłowych. Błedy wykonawcze i eksploatacyjne
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wykonawstwa i eksplatacji podłóg przemysłowych. W artykule omówiono najczęściej popełniane niedociągnięcia i błędy związane z ich realizacją oraz późniejszym użytkowaniem. Treść artykułu została zilustrowana przykładami usterek i uszkodzeń w dwóch halach: Centrum Handlowym oraz Centrum Wystawienniczym.
EN
The subject of the paper is the issue of manufacturing and use of industrial floors. The paper discusses the most frequent shortcomings and errors related to floor installation and use. The content of the paper is supported with examples of defects and damage in two halls: Shopping Centre and Exhibition Centre.
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie probabilistycznej oceny bezpieczeństwa przęsła łukowego przeprawy przez Wisłę w Puławach. Do określenia bezpieczeństwa wybranych elementów mostu w fazie eksploatacji wykorzystano pomiarów pozyskiwanych z elektronicznego systemu monitoringu konstrukcji. Oddziaływania na konstrukcję są rozpatrywane w ujęciu losowym, a istotnym etapem analiz jest zbudowanie modeli probabilistycznych efektów od obciążeń ruchem drogowym oraz od wpływów termicznych. Przeprowadzone analizy niezawodnościowe wykazały, że należy się spodziewać większych zapasów bezpieczeństwa mostów o przęsłach dużej rozpiętości dla rzeczywistych zakresów oddziałujących na konstrukcję obciążeń w warunkach eksploatacji.
EN
The article presents the author's approach to reliability assessment of a structure based on the use of measurement data derived from the structural health monitoring system. The scope of the applied methodology embraces two main parts: the measurement part and the analytical-computational part. The measurement part includes collecting data derived from the monitoring system and creating a database which is the starting point for the next stages. The main area of the work involves probabilistic modeling of the static effects, resulting from the live loads and thermal actions, on the structure, based on the strain measurements. The reliability analyses of the structure conducted for the selected components of the bridge were preceded by defining the limit conditions. The results obtained from the reliability analysis are presented and discussed in the article.
7
Content available remote Istotne zmiany w prawie budowlanym
PL
Omówiono konsekwencje zmian wprowadzonych w polskim prawie budowlanym w 2020 r. Wyszczególniono ponad 20 istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji. Podano zasadnicze zmiany w procedurach pozwoleń na budowę. Przedstawiono nowe regulacje w zakresie projektu budowlanego. Szczególnej uwagi wymagają zasadnicze zmiany systemu projektowania, w tym pojawienie się obligatoryjnego projektu technicznego. Sprecyzowano procedurę odstępstw od zatwierdzonego projektu. Zwrócono uwagę na nowe zadania kierownika budowy związane z oceną projektu technicznego.
EN
The consequences of the changes introduced to the Polish construction law in 2020 were discussed. More than 20 significant changes are listed in relation to current regulations. Major changes in building permit procedures are given. New regulations regarding the construction design were presented. Particular attention should be paid to fundamental changes in the design system, including the appearance of a mandatory technical design. The procedure for deviations from the approved design has been specified. Attention was paid to new tasks of the construction manager related to technical project assessment.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych dużych prędkości eksploatowanych na europejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano występujące programy komputerowe wspomagające diagnostykę rozjazdów kolejowych dużych prędkości wraz z najczęściej występującymi przyczynami powstawania awarii pochodzących od elementów infrastruktury. Autorzy wskazują na konieczność integracji rozjazdów dużych prędkości jako jednego systemu zawierającego nowoczesne układy przestawiania zwrotnicy i ruchomego dzioba krzyżownicy wraz z indukcyjnym ogrzewaniem ruchomych elementów rozjazdu. Zwrócono również uwagę na konieczność stosowania odpowiednich środków transportu dedykowanych dla rozjazdów kolejowych w celu podniesienia jakości początkowej wyrobu.
EN
This paper presents the classification and construction of high-speed railway turnouts operated on European railway lines. The existing computer programs supporting the diagnostics of high-speed railroad turnouts with the most common causes of failures originating from infrastructure elements were analyzed. The authors point to the need for integration of high-speed turnouts as a single system containing modern point machine control of switch area and swing nose crossing area with induction heating of moving turnout elements. Attention was also paid to the need to use appropriate means of transport dedicated for railway turnouts in order to improve the initial quality of the product.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) coraz częściej znajdują zastosowanie w branży budowlanej. Wynika to m.in. z możliwości, jakie daje ta technologia (np. dotarcie do miejsc trudno dostępnych) oraz korzyści, jakie przynosi jej zastosowanie. W artykule przedstawiono najważniejsze uwarunkowania prawidłowej eksploatacji BSP wraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przypadki wykorzystania BSP na potrzeby kontroli obiektów budowlanych oraz wskazano korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania tej technologii.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAV) are increasingly being used in the construction industry. This is due to, among others of the possibilities offered by this technology (e.g. reaching hard to reach places) and the benefits of its use. The article presents the most important conditions for the proper exploatation of UAV, along with applicable legal regulations. The remainder of the article presents selected cases of using BSP for the purposes of building control and indicates the benefits and limitations resulting from the use of this technology.
10
Content available Pomiary rezystancji izolacji silników elektrycznych
PL
W artykule podano zasady wykonywania pomiarów rezystancji izolacji maszyn elektrycznych. Przedstawiono dostępne w literaturze temperaturowe współczynniki korekcyjne konieczne do przeliczania zmierzonych wartości rezystancji na wartość występującą w temperaturze odniesienia. Obserwowane różnice współczynników temperaturowych wynikają z rodzaju zastosowanego materiału izolacji, konstrukcji silnika oraz technologii impregnowania uzwojeń.
EN
The paper presents principles for insulation resistance measurements of electric motors. The temperature correction coefficients available in the literature to converting the measured resistance value into a value occurring at the reference temperature were analyzed. Occurred differences of temperature coefficients results from the insulation type, construction of the motor and winding impregnation technology.
EN
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the machines state. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. This paper presents the MATLAB program for determination of the Symptoms matrix, software tools for reading and exporting files to the unv format, the OPTIMUM computer algorithm, the Singular Values Decomposition (SVD) computer algorithm and the state matrix analysis program using the MAC theory.
EN
In the paper, the problem and importance of maintaining an appropriate level of quality in relation to labor protection in the light of EU and national legal standards have been presented. Maintenance of machines and, consequently, stability in the field of process quality is identified on the basis of specific management requirements according the machinery safety in food industry, also with respect to the sphere of their construction, production, distribution, and in particular exploitation. The food industry on global markets is characterized by a large variety of consumers. Therefore, both needs and requirements can have a very wide range, also with regard to quality criteria, care for the natural environment, development of technologies as well as new products introduction. Trends defining dynamics and competition in the food industry include a large number of factors, that require effective management, e.g.: quality ingredients of foodstuffs, preparation of products, maximum product safety as a measure of quality, application of modern production technologies (fast filling and packaging installations). Care for the safety of machinery and equipment used in industry and food processing is a guarantee of manufacturing products of the highest nutritional quality for consumers. With regard to ensuring the safety and quality of food products, in the paper the general principles in risk assessment and the technical measures to improve the safety of machines during their use have been presented.
PL
W niektórych kopalniach pokłady o nachyleniu podłużnym do 35° stanowią znaczącą część zasobów operatywnych, w związku z tym, w celu zachowania odpowiedniej bazy zasobowej, zachodzi potrzeba ich eksploatacji. Artykuł został poświęcony zagadnieniu wybierania takich pokładów. Zaprezentowano teoretyczne aspekty dotyczące prowadzenia ścian w pokładach nachylonych. Następnie, w oparciu o wyniki produkcyjne trzech kopalń Polskiej Grupy Górniczej SA, wykazano, że po spełnieniu określonych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy, wyposażenia maszynowego oraz odpowiedniej organizacji pracy, zwiększone nachylenie pokładu nie musi stanowić przeszkody w osiąganiu zadowalającej wielkości wydobycia.
EN
In some mines, decks with longitudinal inclination up to 35 ° constitute a significant part of operational resources, therefore, in order to maintain an appropriate resource base, their need is needed. The article is devoted to the issue of choosing such decks. The theoretical aspects of wall guidance in inclined decks are presented. Next, based on the production results of the three mines of Polska Grupa Górnicza SA, it was demonstrated that after meeting certain requirements regarding safety at work, machinery and appropriate work organization, the increased inclination of the seam does not have to be an obstacle to achieving a satisfactory production volume.
14
Content available remote Application of hybrid drives in diesel locomotives
EN
Limitation of the toxic substances emission into the atmosphere in transport is one of the main priorities of the European Commission. The transport is increasingly contributing to air pollution. The alternative sources of energy and popularization of the sustainable ways of traveling and freight transport are the solution to this problem. This will allow not only to limit the pollutant emissions and reduce the fuel consumption, but also to reduce the operating costs of rail vehicles. In this article the authors analysed the structural solutions of hybrid drives in the rail vehicles and carried out an assessment of these solutions in terms of functionality and operation. As a result of the carried out analysis, the concept of hybrid drives for the basic series of diesel locomotives operated in Poland was presented.
PL
Ograniczenie emisji toksycznych substancji do atmosfery w transporcie jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Coraz większy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma transport. Rozwiązaniem tego problemu są alternatywne źródła energii oraz popularyzacja zrównoważonych sposobów podróżowania i transportu ładunków. Pozwoli to nie tylko na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zmniejszenie zużycia paliwa, ale również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów szynowych. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy rozwiązań konstrukcyjnych napędów hybrydowych w pojazdach szynowych oraz przeprowadzili ocenę tych rozwiązań pod względem funkcjonalności i eksploatacji. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono koncepcję napędów hybrydowych dla podstawowych serii lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce.
15
Content available remote Analysis of tram authorization process in the Czech Republic
EN
The analysis presented in the paper has been carried out based on binding legal regulations (i.e. ordinances and other legal acts) and the documents actually used in the authorization process of new types of urban rail vehicles at the area of the Czech Republic. Particular emphasis has been put on presentation of the methods and guidelines for the tests related to driving safety, comfort, ride quality, noise, pantographs and other properties and components affecting the driving safety.
PL
Przedstawiona w artykule analiza została przeprowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (rozporządzeń i innych aktów prawnych) oraz faktycznie stosowanych dokumentach w procesie dopuszczenia do eksploatacji nowych typów miejskich pojazdów szynowych na terytorium Republiki Czeskiej. Szczególny nacisk położono na przedstawienie metodyki oraz wytycznych do badania w zakresie: bezpieczeństwa jazdy, komfortu, spokojności biegu, hałasu, odbieraków prądu oraz pozostałych właściwości i elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
PL
Rok 2018 w energetyce i co dalej? Miniony rok był niezwykle obfity w wydarzenia i rozstrzygnięcia ważne dla polskiej energetyki. Prześledźmy najważniejsze wydarzenia i wprowadzone regulacje.
PL
19 grudnia 2017 r. konsorcjum wykonawców Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal S.A. przekazało do eksploatacji Enei Wytwarzanie nową jednostkę produkcyjną – blok energetyczny o mocy 1075 MW. W niniejszym materiale chcieliśmy się z Państwem podzielić spostrzeżeniami z pierwszego okresu eksploatacji tej jednostki, który przypadał na 2018 r.
EN
The article addresses the problem of population aging and the related problem of using and maintenance of technical means by the older persons. Such persons, as participants of the exploitation process, experience various problems. Therefore, the challenge is to adapt technical means to the needs of older people. The response of engineers to this challenge may be the technology assessment, which assumes the adoption of various achievements in the field of philosophy, sociology, psychology or other social sciences as tools for their work. The proposal for such a solution is presented in the article and it is an indicator that allows you to draw conclusions about the real needs of older people. The effect of calculations with its use is the Wi characterization in the function of the human age. This characteristic complements the characteristics obtained on the basis of empirical data about the behavior of a technical mean. The article also presents the possibilities of using the discussed indicator. These include: improving the quality of life of users of technical means at various ages through rational management of company resources, improving the quality of life of users through user-centered design, exclusion from exploitation by the elderly technical means/their components based on social technology assessment, analysis and optimization of needs people of different ages, modeling the movement of older people, elimination of social exclusion of older people, improving the quality of life of people of all ages through appropriate knowledge management.
PL
Podczas podróży drogą ekspresową S-1 do przejścia granicznego w Zwardoniu, tuż przed samą granicą z Republiką Słowacką, kierowca trafi na jeden z niewielu tuneli drogowych funkcjonujących w naszym kraju. Tunel Emilia, bo o nim mowa, zlokalizowany jest na zboczach Beskidu Żywieckiego, w pobliżu miejscowości Laliki.
EN
The "Trepça" mine in Stanterg consists from several mineral bodies, which if compared to the mineral bodies in the North and South part of mine can be found in different size. Their size in the horizontal plane ranges from 300–7000 m2 and as a matter of fact in the primary exploitation phase, only about two of thirds part of ore is used, while the remaining ore is used like pillars in the secondary stage with special methods. Since the beginning of exploitation at "Trepça" mine landfill, the security pillars are left in dimensions 10 x 10 m, on the schedule of chess fields, at distances from 16 to 20 m and all pillars at those distances are stable and over-dimensioned. In this paper we investigate the stability of the securing pillars with dimensions 10 x 10 m, with surface S = a * b = 10 * 10 = 100 m2 with a distance between them of 10 to 22 m. Pillar stability analysis aims to increase the safety factor along with the increase of exploitation depth.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.