Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 689

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
EN
In connection with increasing intensification of the working process in a gas turbine engine and increasing requirements for economy, the problem of defining and monitoring the main parts lifetime is becoming more vital. Modern algorithms of the monitoring systems are based on taking into account the levels of part temperature and total equivalent stress throughout the flight cycle. Thermal and stressstrain states of the critical zones of the main parts are determined on the basis of information received from the sensors installed in the engine gas path. Turbine disks are located in the internal cavities of the engine and are cooled by air from the compressor. However, in some designs, the disk cavity can be separated from the place of cooling air bleed by several stages of non-contact labyrinth seals, which will lead to some delay in changing the parameters of the cooling air flow when changing the engine operating mode. It has been observed that if this situation is not taken into account, it can lead to significant errors (more than 40%) in determining the lifetime for the peripheral zone of the disk. At the same time, this error is minimal for the hub and the middle zone of the disk, and the existing monitoring algorithms can be used.
PL
W związku z coraz większą intensyfikacją procesu pracy w silniku turbiny gazowej i rosnącymi wymaganiami ekonomicznymi, coraz bardziej zaostrza się problem definiowania i monitorowania żywotności głównych części. Nowoczesne algorytmy systemów monitorowania opierają się na uwzględnianiu poziomów temperatury części i całkowitego równoważnego obciążenia w całym cyklu lotu. Stany termiczne i naprężeniowo-odkształceniowe stref krytycznych części głównych określane są na podstawie informacji otrzymywanych z czujników zainstalowanych w torze gazowym silnika. Tarcze turbinowe umieszczone są w wewnętrznych wnękach silnika i są chłodzone powietrzem ze sprężarki. Jednak w niektórych konstrukcjach wnęka tarczowa może być oddzielona od miejsca upustu powietrza chłodzącego kilkoma stopniami bezdotykowych uszczelnień labiryntowych, co spowoduje pewne opóźnienie zmiany parametrów przepływu powietrza chłodzącego przy zmianie trybu pracy silnika. Wykazano, że jeśli sytuacja ta nie będzie brana pod uwagę, może to prowadzić do znacznych błędów (ponad 40%) w określeniu okresu eksploatacji dla strefy peryferyjnej tarczy. Jednocześnie błąd ten jest minimalny dla koncentratora i strefy środkowej dysku, a istniejące algorytmy monitorujące mogą być stosowane.
EN
One of the most perspective development directions of the aircraft engine is the application of adaptive digital automatic control systems (ACS). The significant element of the adaptation is the correction of mathematical models of both engine and its executive, measuring devices. These models help to solve tasks of control and are a combination of static models and dynamic models, as static models describe relations between parameters at steady-state modes, and dynamic ones characterize deviations of the parameters from static values. The work considers problems of the models’ correction using parametric identification methods. It is shown that the main problem of the precise engine simulation is the correction of the static model. A robust procedure that is based on a wide application of a priori information about performances of the engine and its measuring system is proposed for this purpose. One of many variants of this procedure provides an application of the non-linear thermodynamic model of the working process and estimation of individual corrections to the engine components’ characteristics with further substitution of the thermodynamic model by approximating on-board static model. Physically grounded estimates are obtained based on a priori information setting about the estimated parameters and engine performances, using fuzzy sets. Executive devices (actuators) and the most inertial temperature sensors require correction to their dynamic models. Researches showed, in case that the data for identification are collected during regular operation of ACS, the estimates of dynamic model parameters can be strongly correlated that reasons inadmissible errors. The reason is inside the substantial limitations on transients’ intensity that contain regular algorithms of acceleration/deceleration control. Therefore, test actions on the engine are required. Their character and minimum composition are determined using the derived relations between errors in model coefficients, measurement process, and control action parameters.
PL
Jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju silnika lotniczego jest zastosowanie adaptacyjnych cyfrowych systemów automatycznego sterowania (ACS). Istotnym elementem adaptacji jest korekta modeli matematycznych zarówno silnika, jak i jego urządzeń wykonawczych oraz pomiarowych. Modele te pomagają rozwiązywać zadania sterowania i są połączeniem modeli statycznych i dynamicznych, ponieważ modele statyczne opisują relacje między parametrami w trybach ustalonych, a dynamiczne korygują odchylenia parametrów od wartości statycznych. W pracy rozważono problemy korekcji modeli z wykorzystaniem parametrycznych metod identyfikacji. Wykazano, że głównym problemem precyzyjnej symulacji silnika jest korekta modelu statycznego. W tym celu proponuje się procedurę opartą na szerokim zastosowaniu informacji a priori o osiągach silnika i jego układu pomiarowego. Jeden z wielu wariantów tej procedury przewiduje zastosowanie nieliniowego modelu termodynamicznego procesu pracy i oszacowanie poszczególnych poprawek charakterystyk elementów silnika z dalszym zastępowaniem modelu termodynamicznego przez aproksymację pokładowego modelu statycznego. Fizycznie uziemione oszacowania uzyskuje się na podstawie informacji a priori dotyczących oszacowanych parametrów i osiągów silnika, przy użyciu zbiorów rozmytych. Urządzenia wykonawcze (siłowniki) i najbardziej bezwładnościowe czujniki temperatury wymagają korekty ich modeli dynamicznych. Badania wykazały, że w przypadku, gdy dane do identyfikacji zbierane są podczas normalnej pracy ACS, oszacowania dynamicznych parametrów modelu mogą być silnie skorelowane, co powoduje niedopuszczalne błędy. Przyczyną są znaczne ograniczenia intensywności stanów nieustalonych, które zawierają regularne algorytmy sterowania przyspieszaniem / zwalnianiem. Dlatego wymagane są działania testowe na silniku. Ich charakter i minimalny skład określane są za pomocą wyprowadzonych relacji między błędami współczynników modelu, procesem pomiarowym i parametrami akcji kontrolnej.
3
Content available Synergic use of drawings and models in teaching
EN
The drawing and the model are fundamental means of presenting a work of architecture. At present, drawings are made both by hand and digitally. Models and mock-ups are made in a similar manner. The balance between the material and virtual dimensions impacts the training of future architects. The objective of this paper is to present the results of the synergic use of traditional techniques - drawing and model-making - in teaching against a background of their evolution. The analyses and conclusions presented in the paper, formulated on the basis of the author’s teaching assignments, enabled the observation of effects of synergy, measured against educational outcomes.
PL
Rysunek i model to podstawowe sposoby prezentacji dzieła architektonicznego. Współcześnie, rysunek tworzony jest odręcznie i cyfrowo. Podobnie modele-makiety. Równowaga pomiędzy wymiarem materialnym, a wirtualnym ma wpływ na kształcenie przyszłych architektów. Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów synergicznego wykorzystania tradycyjnych technik w dydaktyce: rysunku i modelu na tle ich ewolucji. Przedstawione w tekście analizy i wnioski z zadań dydaktycznych, umożliwiły wyszczególnienie efektów synergii, mierzonych względem efektów dydaktycznych.
4
Content available remote Badania wytrzymałości mechanicznej brykietów ze stałych paliw kompozytowych
PL
Zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości na zrzut brykietów otrzymanych z mieszanek węgla brunatnego z odkrywki „Szczerców”, trocin drzewnych i/lub rozdrobnionej słomy owsa. Materiał scalano w prasie walcowej wyposażonej w pierścienie o niesymetrycznym układzie zagęszczania. Określono najkorzystniejszy, z punktu widzenia wytrzymałości mechanicznej brykietów, skład mieszanki oraz za- kres wilgotności i gęstości nasypowej.
EN
Mixts. of open-pit mine lignite, sawdust and/or crushed oat straw were agglomerated in equipped with an asymmetrical layout system to briquettes studied then for drop strength, after 168 h long storing. The briquettes consisting of lignite (70%) and sawdust (30%) show the highest mech. strength.
PL
Artykuł przedstawia zarys problemu antropogenicznych anomalii grawitacyjnych. W odróżnieniu od innych prac, koncentrujących się głównie na anomaliach pochodzenia górniczego, podjęto w nim próbę całościowego ujęcia tematu. W początkowej części artykułu zwrócono uwagę na problemy związane z wyznaczeniem przyspieszenia siły ciężkości oraz znaczenie tej wielkości dla konstrukcji geoidy i dokładności pomiarów geodezyjnych. Zdefiniowano antropogeniczną anomalię grawitacyjną i podano opracowaną przez autora systematyczną klasyfikację jej źródeł. Sformułowano uproszczone modele obliczeniowe dla charakterystycznych typów źródeł. Używając tych modeli, oszacowano wartości anomalii grawitacyjnych, powodowanych przez wymienione w klasyfikacji, reprezentatywne przykłady źródeł i przedyskutowano ich znaczenie.
EN
This article presents the outline of the anthropogenic gravity anomalies problem. In contrast to other papers concerning mining-related anomalies, here a holistic approach to the subject was attempted. In the introductory part of the article, the attention is given to the problems with determination of the gravity acceleration, and the importance of this estimation to the geoid construction and accuracy of measurements in land surveying. An anthropogenic gravity anomaly was defined and a systematic classification of its sources was developed and given by the author. Simplified computational models for the characteristic source types were formulated. Using those models, the values of gravity anomalies were estimated. The anomalies are caused by enumerated in the classification representative examples of sources and their significance was discussed.
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie realizacyjnego aspektu działalności organizacji pod kątem doskonalenia jakości zamierzonego przedsięwzięcia. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością – to jedno. Skuteczna i efektywna realizacja zleconych zadań – to drugie. Teoretycznie nie ma tutaj konfliktu, wszak w sprawnej firmie łatwiej wykonać dobry produkt. Ale utrzymanie systemu to obowiązek najwyższego kierownictwa, a realizacja zlecenia to obowiązek służb wykonawczych. Tu nie zawsze występuje idealna harmonia. Aby wesprzeć służby wykonawcze, z pomocą przyszli specjaliści od realizacji zleceń, jakimi są duże przedsięwzięcia, pojedyncze zamówienia czy innowacje procesowe lub produktowe. Dlatego autorzy zaproponowali kilka wybranych modeli realizacji przedsięwzięć oraz ich cechy decydujące o przydatności do konkretnego zastosowania.
EN
The purpose of the article is to analyze the implementation aspect of the organization’s activities in terms of improving the quality of the intended enterprise. The implementation and maintenance of a quality management system is one thing. Effective and efficient implementation of the tasks assigned is the second. Theoretically, there is no conflict here, after all, it is easier to make a good product in an efficient company. But maintaining the system is the responsibility of top management, and the execution of the order is the responsibility of the executive services. There is not always perfect harmony here. Therefore, specialists in the implementation of orders, such as large projects, individual orders or process or product innovations, came to the assistance of executive services. Therefore, the authors proposed several selected models of project implementation and their features determining the suitability for a particular application.
EN
Regional economic resilience, which is a necessary and indispensable component for ensuring both regional and overall sustainability, is understood principally in relation to the system’s structure and overall functioning ignoring human agency and its bounded rationality. This leads to missing important and potentially crucial elements fostering or hindering resilience, and consequently to designing resilience enhancing programs with low effectiveness. This paper argues that the focus of the resilience concept should shift from the system structure to the behavior of agents, since any outcome at the macro level is a product of the myriad of interacting behaviors. The structure of the system and all the context matters as the options for the behavior and which options are chosen depends on the internal factors of the decision maker. A framework, depicting the mechanism how the above mentioned factors interact and determine behavior thus consequently influencing resilience is proposed. An exemplary analysis of how to use the framework is also presented.
PL
Regionalna resilencja ekonomiczna rozważana jest przede wszystkim w odniesieniu do struktury systemu i ogólnego funkcjonowania, ignorując ludzkie działania i związaną z nimi racjonalność. Jest niezbędnym elementem zapewniającym regionalną i ogólną zrównoważoność, w szczególności w jej wymiarze ekonomicznym. Jednak wąskie podejście do niej w konsekwencji prowadzi do utraty ważnych, potencjalnie kluczowych elementów wspierających lub utrudniających resilencję, a zatem opracowywane tak programy mające zwiększać resilencję charakteryzuje niska skuteczność. W tym artykule sugeruje się, że celem koncepcji resilencji powinno być przesunięcie ze struktury systemu na behawior, ponieważ każdy wynik na poziomie makro jest wynikiem niezliczonych zachowań. Struktura systemu i cały kontekst ma znaczenie, ponieważ opcje zachowania i dokonany wybór zależą od wewnętrznych czynników decydenta. Zaproponowano ramy obrazujące mechanizm interakcji wyżej wymienionych czynników i determinujące zachowanie, a tym samym wpływające na resilencję. Przedstawiono także przykładową analizę korzystania z frameworka.
PL
Niskotemperaturowe utlenianie wyrobów ogniotrwałych MgO-C jest jednym z czynników wpływających na czas pracy kadzi głównej stalowniczej. Utlenianie ma miejsce podczas eksploatacji urządzenia w temperaturach poniżej 1200 °C w okresach gotowości urządzenia do pracy. W tym czasie utrzymuje się wymaganą temperaturę wyłożenia roboczego, a mieszanina gazów zawierająca tlen, wypełniająca wnętrze kadzi, oddziałuje korozyjnie na część węglową materiałów ogniotrwałych. Badania odwęglania przeprowadzono na formowanych mechanicznie kształtkach z wybranego materiału magnezjowo-węglowego o składzie typowym dla zastosowań w strefach żużla kadzi głównych. Odporność materiału na niskotemperaturowe utlenianie badano w piecu oporowym w zależności od czasu utleniania, temperatury utleniania oraz ciśnienia formowania, od którego zależy porowatość otwarta materiału kształtek. W badaniach użyto dwóch grafitów płatkowych różniących się uziarnieniem i czystością. Badania przeprowadzono według trójpoziomowego planu całkowitego typu 3S, umożliwiającego statystyczną analizę nieliniowej charakterystyki zastępczej odporności materiału na niskotemperaturowe utlenianie. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę wpływu temperatury utleniania, czasu utleniania i porowatości otwartej wykorzystanych materiałów na utlenianie nisko-temperaturowe. Wyniki pracy są praktyczną wskazówką dla użytkowników kadzi głównych.
EN
Low-temperature oxidation of MgO-C refractory materials is one of the factors influencing the length of service of a steel ladle. Oxidation occurs during the ladle’s operation at temperatures below 1200 °C, in the periods when it is kept on standby. At this time, the required temperature of the working lining is maintained, and the mixture of oxygen-containing gases inside the ladle has a corrosive effect on the carbon part of the refractory materials. Investigations of decarburization were conducted on mechanically formed shapes made of a selected magnesia-carbon material with a composition typical for applications in ladle slag zones. The material’s resistance to low-temperature oxidation was tested in resistance furnaces versus time, temperature, and moulding pressure, which determines the open porosity of the shapes’ material. In the investigations, two flake graphites, differing in grain size distribution and cleanness, were used. The tests were carried out according to a three-level full factorial design type 3S, which enables conducting a statistical analysis of the nonlinear substitute characteristics of the material’s resistance to low-temperature oxidation. The obtained results allow evaluating the effect of temperature, time, and open porosity on the process of material’s low-temperature oxidation. The results of work can provide a practical indication for steel ladle users.
EN
The primary objective of this paper is to present a model of a process management system developed to support the restructuring of Polish enterprises of the hard coal mining industry. The development of this model required research in three stages using several research methods. The stage I of the research was oriented towards the recognition of the existing state of knowledge in the scope of previously developed models of process management in enterprises. At this stage, a method of reviewing the literature, the analysis and synthesis of the results of considerations, was used. The stage II was oriented towards presenting of the current state of knowledge in the field of process management to the managerial staff of mines in order to identify their needs, capabilities and preferences. The research were attended by 24 managers from PGG SA and JSW SA. At this stage, the method of targeted free-form interview and discussions, was used. The stage III of the research was oriented towards the development of a process management system model in enterprises operating in the hard coal mining industry, based on the scientific achievements to date in the field of process management and consensus on the needs, preferences and capabilities of mine managerial staff with regard to its specific elements. At this stage, the method of analysis and synthesis was used. The results of the research presented in this publication are primarily addressed to the managerial staff of polish hard mines, as they provide a synthesized response to the problem of the lack of consistent process management guidelines that could set a standard within a mining enterprise. The model presented in the publication is of a general nature, although it may provide a basis for the application of process management for mines.
EN
The purpose of the article is to enhance the oil recovery coefficient of lower Menilite deposits of the Strutynsky oil field by using an ASP solution (a mixture of three agents: alkaline, surfactant and polymer (ASP)). The tasks were solved by choosing an effective method of enhancing oil recovery by using EORgui software and hydrodynamic modelling software by using Petrel, Eclipse software. Calculations of computer simulations indicate the possibility and technological efficiency of residual oil extraction through the use of ASP solution. After using the method of oil recovery enhancing in the lower Menilite deposits of the Strutynsky oil field by means of ASP solution, the coefficient of final oil recovery will increase from the initial value of 10.4% to the predicted 17.6%. For the first time, geological and hydrodynamic models have been created for the conditions of the Lower Menilite deposits of the Strutynsky oil field, and the most appropriate method for oil recovery enhancing by using the EORgui program has been selected. The suggested method for oil recovery enhancing can be applied within the framework of the concept for reviving the Lower Menilithic deposits of the Strutynsky oil field, as well as in other oil fields of Ukraine, which are developed with waterflood patterns and have similar geological and physical characteristics.
EN
The increasing complexity of modelled systems opens up questions of combining several modelling approaches in order to achieve higher efficiency and the required clarity of the simulations performed. For this reason, in addition to standard application-oriented modelling tools, we can see the growing popularity of the so-called hybrid or multimethod modelling approaches. A typical representative of such a modelling environment is the AnyLogic generalpurpose modelling tool. This article describes the authors' experience with this tool in solving a selected problem in the field of modelling transport processes in urban areas. Using the example of the uncontrolled selected intersection, the procedure of creating a model with a more detailed analysis of its selected parts is discussed. The model based on real conditions is elaborated and compared with the model containing the fictitious traffic light control. Comparison is based on measuring the time that vehicles moving in the critical direction spend in the model. Both discussed models are stored in the cloud and may be run and study free.
PL
Rosnąca złożoność modelowanych systemów otwiera pytania o połączenie kilku podejść do modelowania w celu osiągnięcia wyższej wydajności i wymaganej przejrzystości przeprowadzanych symulacji. Z tego powodu, oprócz standardowych narzędzi do modelowania zorientowanego na aplikację, możemy zaobserwować rosnącą popularność tak zwanych podejść do modelowania hybrydowego lub multimetodowego. Typowym przedstawicielem takiego środowiska modelowania jest narzędzie do modelowania ogólnego AnyLogic. W tym artykule opisano doświadczenia autorów z tym narzędziem w rozwiązywaniu wybranego problemu w zakresie modelowania procesów transportowych na obszarach miejskich. Na przykładzie niekontrolowanego wybranego skrzyżowania omówiono procedurę tworzenia modelu z bardziej szczegółową analizą jego wybranych części. Model oparty na rzeczywistych warunkach jest opracowany i porównany z modelem zawierającym fikcyjną kontrolę sygnalizacji świetlnej. Porównanie opiera się na pomiarze czasu, w jakim pojazdy poruszają się w krytycznym kierunku w modelu. Oba omówione modele są przechowywane w chmurze i mogą być uruchamiane i badane bezpłatnie.
12
Content available remote Pressure drop reduction in fluid flows with a polymer solution
EN
This work is targeted at making available some data to enhance the development of better predictive models for drag reduction (DR) in two-phase flows. Oil-water flows studies were carried out by using a horizontal acrylic pipe (14 mm ID) with tap water and a middle distillate oil the flowing liquids. A hydrolysed polyacrylamide served as the polymer in the water phase. Polyethylene oxide (PEO) with two different molecular weights was equally investigated. At an optimal polymer concentration of 20 ppm, drag was lowered as Reynolds number increased. While drag reduction was effectively described by models, it increased with polymer weight.
PL
Na terenie Dolnego Śląska w okresie dynamicznego rozwoju kolejnictwa w XIX w. powstały liczne obiekty związane z infrastrukturą kolejową. Wybudowano wtedy budowle wyjątkowe pod względem architektonicznym oraz inżynieryjnym. Celem pracy jest ukazanie obiektów związanych z kolejnictwem na Dolnym Śląsku, mających istotne walory architektoniczne, historyczne, kulturowe i krajobrazowe, a na skutek zaprzestania użytkowania – niszczejących i popadających w ruinę. Zamierzeniem autorek było też wskazanie potencjalnych źródeł inspiracji do rewitalizacji opisanych dworców – przykładów adaptacji budynków kolejowych do nowych zadań.W artykule zaprezentowano rekonstrukcje wybranych dworców w formie makiet architektonicznych. Szczegółowo zostały omówione trzy obiekty reprezentujące różne rozwiązania funkcjonalne i kubaturowe: Dworzec Marchijski we Wrocławiu, pierwszy dworzec w Jaworzynie Śląskiej oraz stacja kolejowa w Żelaźnie. Ich rekonstrukcje zostały wykonane na podstawie archiwaliów (odtworzenie pierwotnego wyglądu obiektu na podstawie archiwalnej dokumentacji budowlanej, rycin, fotografii) oraz opracowań naukowych i kart ewidencyjnych zabytków. Istotnym zadaniem publikacji było pokazanie wybranych założeń kolejowych w dobie ich świetności oraz skonfrontowanie ze stanem obecnym.
EN
In Lower Silesia, during the period of dynamic development of the railway industry in the 19th century, numerous objects related to railway infrastructure were created. At that time, some unique architectural and engineering objects were built. This article discusses selected buildings related to the railways in Lower Silesia that have significant architectural, historical, cultural and landscape values, but which have deteriorated and fallen into disrepair as a result of not being used. The authors’ intention was also to show potential sources of inspiration for the revitalization of the described cases – examples of railway station adaptation to new functions.The article presents reconstructions of selected stations in the form of architectural models. Three objects representing various functional and spatial solutions were discussed in detail: Marchijski Railway Station in Wrocław, the station in Jaworzyna Śląska, and the station in Żelazno. Reconstruction mockups of the facilities were made using archival building documentation, engravings and photographs, data from the Register of Monuments and scientific studies to research their original appearance and provide information on the changes that occurred over time to each facility and its functioning. An important aim k of the publication is to show selected railway facilities in the era of their splendor and to contrast this with their current state.
EN
The paper presents a production process optimization by the simulation approach. The research was realized by a case study for an enterprise producing welding pliers for the automotive industry. The solution of the study was realized in the environment of the Tecnomatix Plant Simulation software, which can simulate the production process after choosing the right conditions and connections among the elements. The research aimed at creating a simulation model of the evaluated process with real data and designing optimization solution of the production process, which assumes an increase in the devices and machines utilization. The results showed improvements in the efficiency of the production process, in the particular case increasing by more than 25%.
EN
The paper deals with State Estimation (SE) for a Power System (PS) with a Phase Shifter (PhS). Aim of the paper is to show results of investigations of impact of taking into consideration the specific information about the symmetrical PhS on features of PS SE. During investigations, WLS SE in the rectangular coordinate system is considered. For SE evaluation one utilizes such indices as: the number of iterations in SE, the index of the conditionality of the solved equations (condition number cond(G)) and the index of accuracy of SE (rate A). Using the IEEE 14-bus test system, investigations are made for representative cases of SE. The results show, that from the viewpoint of condition number cond(G), and rate A the state estimation with the use of the specific information on PhS is more profitable than SE using only the general model of PhS. Considering number of iterations in SE, the results of investigations are not so unambiguous.
PL
Praca dotyczy estymacji stanu systemu elektroenergetycznego z przesuwnikiem fazowym. Jest kolejnym etapem badań wpływu obecności przesuwnika fazowego w systemie elektroenergetycznym na właściwości estymacji stanu. Celem pracy jest pokazanie wyników badań wpływu uwzględnienia specyficznej informacji o symetrycznym przesuwniku fazowym na właściwości estymacji stanu. Podczas badań brana jest pod uwagę estymacja stanu najmniejszych ważonych kwadratów w układzie współrzędnych prostokątnych. Dla potrzeb oceny estymacji stanu wykorzystywane są takie wskaźniki, jak: liczba iteracji w procesie obliczeniowym estymacji stanu, wskaźnik uwarunkowanie rozwiązywanych równań (wskaźnik uwarunkowania cond(G)) i wskaźnik dokładności estymacji stanu (wskaźnik A). W opisywanych badaniach wykorzystywany jest 14-węzłowy system testowy IEEE. Są one przeprowadzane dla reprezentatywnych przypadków estymacji stanu. Otrzymane wyniki pokazują, że z punktu widzenia uwarunkowanie rozwiązywanych równań i dokładności wyników estymacja stanu z uwzględnieniem specyficznej informacji o symetrycznym przesuwniku fazowym jest korzystniejsza aniżeli estymacja stanu uwzględniająca tylko ogólny model przesuwnika fazowego. Biorąc pod uwagę liczbę iteracji w estymacji stanu, wyniki badań nie są tak jednoznaczne.
EN
Global competition is setting new rules for the release and sale of products. Success is possible thanks to the introduction of effective tools in modern information technologies, which allow simulation of the process of production and supply, calculate the time spent and eliminate problematic issues with production, etc. Production planning, the first stage of product creation, is possible through the involvement of modeling. Our work aims to analyze the main stages of creating a simulation model in the FlexSim environment, to determine the interconnected impact of different parameters on the work of individual elements and the technological system in general. The automated technological process is considered as a multi-parameter system where input and output are interconnected. Each element of the process can be defined as a separate model, where the input of the initial data takes place, and at its output, we get the expected action that was programmed. The model created is considered by FlexSim as a system consisting of related parameters. The formed complex of optimal parameters in the production process is applicable, in particular, to the construction industry when solving decision-making tasks.
PL
Powszechnie występująca globalna konkurencja wymaga stosowania nowych zasady organizacji produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktów. Osiągnięcie sukcesu w tym względzie jest możliwe dzięki wprowadzeniu skutecznych narzędzi informatycznych, które pozwalają symulować proces produkcji, dostarczać dane i obliczać czas na wytworzenie produktu, eliminować problematyczne miejsca w produkcji itp. W przypadku planowania, będącego pierwszym etapem tworzenia produktu, można osiągnąć najlepsze efekty dzięki zastosowaniu modelowania. Modelowanie procesów technologicznych polega na tworzeniu modelu i relacji między różnymi elementami tego procesu w przestrzeni i w czasie. Celem danej pracy jest analiza głównych etapów tworzenia modelu symulacyjnego przy wykorzystaniu środowiska FlexSim. Polegała on na określeniu wpływu wzajemnych relacji różnych składowych na wytworzenie poszczególnych elementów i cały ciąg technologiczny. Zautomatyzowany proces technologiczny jest traktowany jako system wieloparametrowy, w którym wejścia i wyjścia są ze sobą ściśle połączone. Każdy element procesu można zdefiniować jako osobny model, dla którego odbywa się wprowadzanie danych początkowych, a na jego wyjściu otrzymuje oczekiwane zaprogramowane działanie. Model, który został stworzony, jest traktowany w programie FlexSim jako system składający się z powiązanych parametrów. Zaproponowane podejście mające na celu uzyskanie kompleksu optymalnych parametrów procesu produkcyjnego znajduje zastosowanie zwłaszcza w budownictwie przy rozwiązywaniu procesów decyzyjnych.
EN
The process of tourism demand formation is studied, in which the infrastructure level is estimated on the basis of subjective expertise. There is a strong correlation between the number of collective accommodation facilities and tourism activity subjects, the infrastructure level based on the subjective expertise and the number of recreations. Regression dependencies between the tourism demand and closely correlated factors are determined.
PL
Koncepcja dynamicznych kompetencji stanowi paradoks w zarządzaniu, ponieważ bazuje na dwóch pozornie wykluczających się elementach: sztywnych rutynach organizacyjnych i dynamicznych kompetencjach. Rutyny zapewniają powtarzalność i stabilność działań, natomiast dynamiczne kompetencje umożliwiają elastyczne dostosowanie się firmy do wymogów otoczenia. Autorka stawia tezę, że w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać dynamiczne kompetencje dla zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, w sposób rutynowy zmieniając rutyny organizacyjne. Zależności między tymi elementami autorka prezentuje w proponowanym modelu powstawania kompetencji dynamicznych.
EN
The dynamic competences conception is a paradox in management, because it is based on two seemingly dissonant elements: fixed organizational routines and dynamic competences. The routines provide repeatability and stability of operations, whereas dynamic competences allow a flexible adaptation of a company to an environment. Author proposes a thesis, that in a turbulent environment companies should use dynamic competences to gain and keep a competitive advantage, changing the organizational routines in routine way. The dependency between these elements is presented in the proposed model of the creation of dynamic competences.
EN
This paper presents an analytical method for determining marine VHF communication bands based on the propagation model included in the International Telecommunication Union (ITU) recommendations. The developed method to determine communication bands was compared with the model recommended by the International Maritime Organization (IMO). The usefulness of the method developed by the authors has been demonstrated for the needs of the Radiocommunication Events Management System (REMS).
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.