Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  light soils
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the total contents of acid soluble and water soluble Pb in light soil profiles that belong to rusty soils in the protected zone in the Roztocze National Park and adjacent industrial areas. The investigated soils had a natural content of total Pb. In spite of that, the results revealed accumulation of the analysed metals in surface levels (Ap), as compared with parent rock levels (C ). Higher concentration [%] of lead, zinc and copper in Ap levels was found in the soils of the production areas than in the soils of the protected zone. It was observed that the contents of total forms of Pb, acid soluble forms of Pb and water soluble forms of Pb in the analysed soils were significantly correlated with chemical properties, soil reaction, contents of organic carbon, and soil absorbing capacity.
PL
Celem pracy było określenie zawartości ogólnej Pb i jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym i w wodzie w profilach gleb lekkich należących do klasy gleb rdzawych położonych na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego i terenów produkcyjnych do niej przyległych. Badane gleby charakteryzowały się naturalną zawartością Pb ogólnego. Pomimo tego otrzymane wyniki badań świadczą o nagromadzeniu analizowanych metali w poziomach wierzchnich (Ap) w odniesieniu do poziomów skał macierzystych (C). Większą względną koncentracją [%] ołowiu w poziomach Ap charakteryzowały się gleby terenów produkcyjnych w porównaniu do gleb otuliny. Stwierdzono, iż zawartość ogólnych form ołowiu i jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym i wodzie w analizowanych glebach była istotnie skorelowana z właściwościami chemicznymi, w tym odczynem, zawartością węgla organicznego i pojemnością sorpcyjną.
EN
The aim of the study was to determine the content of total forms of copper and forms soluble in hydrochloric acid in the light soils of The Roztocze National Park (RPN) located at different distances from the road with the heaviest traffic (3, 10, 50, 100 meters). The highest content of total copper in surface levels was found in light soils located in the closest vicinity of the road. The content of copper decreased with an increase in the distance from the road. The content of total forms of copper in the soils under study exceeded or nearly exceeded (on one side at distances 50 and 100 meters from the road) the admissible norms for soils in protective zones. The investigated soil samples, regardless of the depth at which they were collected or the distance from the road, had high mobility indexes of forms of copper soluble in hydrochloric acid.
PL
Celem badań było określenie zawartości ogólnej miedzi oraz jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN) położonych w różnych odległościach od trasy samochodowej o najintensywniejszym nasileniu ruchu (3, 10, 50, 100 m). Największą zawartością miedzi ogólnej w poziomach wierzchnich charakteryzowały się gleby lekkie położone w najbliższym sąsiedztwie jezdni. Malała ona w kierunku oddalania się od trasy samochodowej. Zawartość miedzi całkowitej w badanych glebach przekraczała lub była bliska przekroczeniu (jednostronnie w odległości 50 i 100 m) stężeń dopuszczalnych dla gleb terenów chronionych. Badane próbki glebowe niezależnie od głębokości pobrania i odległości od jezdni cechowały się dużymi wskaźnikami ruchliwości form miedzi rozpuszczalnej w kwasie solnym.
EN
The study concerning biological properties of light soils was carried out in the area of pine forest flat-lying under 25-, 50- and 75-year-old trees growing in The Roztocze National Park The largest number of the investigated soil microorganisms and activity of dehydrogenase and catalase were observed in the soils under the oldest tree stands. The smallest number of the investigated soil microorganisms and activity of dehydrogenase catalase were observed in the soils situated under pine forest consisting of 25-year-old trees. The number of soil microflora was significantly correlated with the content of humus and the activity of the investigated enzymes.
PL
Podjęte badania dotyczące właściwości biologicznych gleb lekkich przeprowadzono na terenie boru sosnowego o zróżnicowanym wiekowo drzewostanie, tj. 25, 50 i 75-letnim położonym na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Stwierdzono, że największą liczebnością badanych drobnoustrojów glebowych oraz aktywnością dehydrogenaz i katalaz charakteryzują się gleby położone pod najstarszym z analizowanych drzewostanów. Najmniejszą natomiast charakteryzują się gleby lekkie położone pod borem sosnowym, którego drzewostan liczy 25 lat. Ilość mikroflory glebowej była istotnie skorelowana z zawartością próchnicy oraz aktywnością badanych enzymów.
EN
The aim of this study was to determine total contents of nickel and forms of nickel soluble in hydrochloric acid in light soils of Roztocze National Park at different distances from the sulphur-metallurgical railway line (LHS) (3, 10, 50, 100 m). The highest contents of total forms of nickel in surface levels were found in light soils situated in the closest vicinity of the broad-gauge railway line, and the contents of nickel decreased with the increase in distance from the railway line (LHS). In the investigated soil material, humus horizons contained more nickel than deeper ones, no matter what the distance from the railway line. Soil samples that were examined, no matter what the depth or distance from the railway line was, bad high mobility indexes for forms of nickel soluble in hydrochloric acid.
PL
Określono zawartość całkowitej niklu oraz jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego położonych w różnych odległościach od torowiska (3, 10, 50, 100 m) Linii Hutniczo-Siarkowej (LHS). Największą całkowitą zawartość niklu w poziomach wierzchnich charakteryzowały się gleby lekkie położone w najbliższym sąsiedztwie linii szerokotorowej i malała w kierunku oddalania się od torowiska LHS. W badanym materiale glebowym stwierdzono wzbogacenie w nikiel poziomów próchnicznych w stosunku do poziomów niżej położonych i to niezależnie od odległości od torowiska. Badane próbki glebowe niezależnie od głębokości pobrania i odległości od torowiska cechowały się dużymi wskaźnikami ruchliwości form niklu rozpuszczalnych w kwasie solnym.
EN
The aim of Ibis study was to determine the content of total zinc and its forms soluble in hydrochloric acid as wen as water-soluble forms in light soils of the Roztocze National Park. The investigation showed that the content of the total forms of zinc depended on the war the soil was used. Generally speaking, arable soils bad higher content of the total forms of zinc, as compared with forest soils. Also, arable soils tended to contain higher amounts of forms of zinc soluble in hydrochloric acid and water-soluble forms than forest soils. The investigated soils, no matter how they were used, bad high mobility indexes of forms of lead soluble in hydrochloric acid.
PL
Celem badań było określenie zawartości cynku ogólnego oraz jego form rozpuszczalnych w kwasie sol-nym i w wodzie w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przeprowadzone badania wykazały, że na zawartość formy całkowitej cynku miał wpływ kierunek użytkowania gleb. Gleby uprawne były generalnie bogatsze w cynk całkowity w porównaniu do gleb leśnych. W glebach uprawnych również zaznaczyła się tendencja większej zawartości form cynku rozpuszczalnego w kwasie solnym oraz form wodorozpuszczalnych w porównaniu do gleb leśnych. Badane gleby niezależnie od kierunku użytkowania cechowały się wysokimi wskaźnikami ruchliwości form ołowiu rozpuszczalnych w kwasie solnym.
PL
W latach 1991–2001 badano efekty produkcyjne zastosowania nawadniania kroplowego w uprawie wybranych gatunków roślin warzywnych na glebie lekkiej, w regionie bydgoskim. Przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe z następującymi gatunkami roślin: burak ćwikłowy, dynia olbrzymia, dynia zwyczajna (cukinia), fasola szparagowa, marchew jadalna, rzodkiewka, sałata krucha. Najwyższą efektywność produkcyjną wody z nawodnień kroplowych uzyskano w uprawie cukini uprawianej na jednokrotny zbiór owoców.
EN
Production effects of the drip irrigation usage in cultivation of chosen vegetable species on the light soil, in the region of Bydgoszcz, were studied in the years 1991-2001. Field experiments on the following vegetable species were carried out: red beet, winter squash, zucchini, snap bean, carrot, radish, iceberg lettuce. The highest efficiency of irrigation was obtained in cultivation of zucchini grown for one-phase harvesting of fruits.
8
Content available remote Efektywność nawodnień kroplowych u wybranych gatunków roślin sadowniczych
PL
W latach 1981-2001 badano efekty produkcyjne zastosowania nawadniania kroplowego u wybranych gatunków roślin jagodowych i drzew owocowych w regionie bydgoskim. Przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe z następującymi gatunkami roślin: aronia, porzeczka czarna, truskawka, jabłoń, śliwa i wiśnia. Najwyższą efektywność produkcyjną wody uzyskano w przypadku uprawy jagodowych w warunkach gleby bardzo lekkiej na plantacji truskawki. W badaniach z drzewami owocowymi jednostkowa efektywność produkcyjna nawodnień kroplowych była wyższa na plantacji drzew pestkowych (wiśnia i śliwa) aniżeli jabłoni.
EN
Productive results of chosen drip-irrigated berry crops and fruit trees in the region of Bydgoszcz were investigated in 1981-2001. Field experiments on the following species were carried out: chokeberry, black currant, strawberry, sour cherry, plum, apple. The highest productive water use efficiency from drip irrigation of berry crops grown under conditions of very light soil was obtained for strawberry. In research on fruit trees, the water use efficiency of stone fruit-bearing trees (sour cherry, plum) was higher than that of apple trees.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.