Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Celem przeprowadzenia prezentowanych w artykule badań była ocena wpływu wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją i szybkością wykonywania zadań. Badaniami objęto dwie 120-osobowe grupy: młodszą w wieku 20-30 i starszą w przedziale 55-67 lat. Mierzono zmienne opisujące jakość wykonywania czynności precyzyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej oko-ręka-noga oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w teście krzyżowym. W zmiennych wszystkich testów zanotowano zróżnicowanie wartości zarówno ze względu na wiek, jak i płeć osób badanych. Najmniejsze różnice między kobietami a mężczyznami występują w wartościach zmiennych testu koordynacji oko-ręka-noga. Wyniki wyraźnie wskazują, iż wykonywanie zadań wymagających precyzji i szybkości działania uwarunkowane jest wiekiem, a w przypadku niektórych zmiennych także i płcią.
EN
The purpose of the research presented in this article was to assess the impact of age and gender on functional features associated with precision and speed of task performance. The study involved two 120-person groups: the younger aged 20-30 and the older aged 55-67 years old. Variables describing the quality of precise actions, eye-hand-eye coordination and eye-hand coordination in the cross-test were measured. In the variables of all tests, the values varied according to the age and gender of the subjects. The smallest differences between men and women occur in the variables of the eye-hand-leg coordination test. The results clearly show that the performance of tasks requiring precision and speed of action is conditioned by age, and in the case of some variables also by gender.
2
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy jakości wykonywania zadań koordynacji dwuręcznej. Badania przeprowadzono na czterech grupach zróżnicowanych ze względu na płeć i wiek (20-30 lat i 60-67 lat). Badani wykonywali zadania koordynacji dwuręcznej opracowane w CIOP-PIB oraz testy zawarte w Wiedeńskim Systemie Testów. Wyniki pokazują znaczące różnice w wartościach wskaźników jakości i sterowania pomiędzy grupą osób młodszych a grupą osób starszych. Silniejsze zróżnicowanie zaobserwowano w zadaniach koordynacji dwuręcznej. Większe różnice występują także ze względu na wiek niż ze względu na płeć.
EN
The article presents the results of the quality analysis of performing bimanual coordination tasks. The study was conducted on four groups differentiated by gender and age (20-30 years and 60-67 years). The subjects performed two-hand coordination tasks developed at CIOP-PIB and tests included in the Vienna Test System. The results show significant differences in the values of control quality indicators between the group of younger people and the group of older people. Stronger differentiation was observed in the bimanual coordination tasks. There are stronger differences in terms of age than of gender.
PL
Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne. Nierzadko gabinetem stomatologicznym zarządza właściciel, który również jest lekarzem stomatologiem. Jak wynika z badań, w gabinetach stomatologicznych temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest dość często bagatelizowany. Wiele z nich nie posiada w swej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, czy nawet szkoleń wstępnych pracowników w nich zatrudnianych. Rodzi się zatem pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa pracy istnieje w gabinetach stomatologicznych, które po 1989 roku zostały w Polsce w pełni sprywatyzowane? Można założyć, że w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie – nawet najmniejszym – bezpieczeństwo pracy istnieje, chociażby przez wzgląd na wymogi prawne, przepisy, normy. Aby pracownicy wykonywali swoją pracę bezpiecznie, zarówno przez wzgląd na zdrowie własne jak i pacjentów, potrzeba motywatora do osiągnięcia jakiegoś minimum w tym zakresie. Literatura przedmiotu wskazuje wiele przykładów metod i narzędzi motywujących pracowników do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w częstochowskich gabinetach stomatologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy lekarza stomatologa oraz metod i narzędzi motywujących do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy, stosowanych przez właścicieli gabinetów.
EN
Dentists are exposed to a number of occupational hazards that cause their work to be associated with significant health risks. They are primarily exposed to biological, chemical and psychophysical factors. Often, the dental office is managed by the owner, who is also a dentist. According to research, the topic of occupational safety and health care is often downplayed in dental offices. Many of them do not have a risk assessment in their documentation or even initial training of employees. Therefore, the question arises, what level of occupational safety exists in dental offices, which in 100% after 1989 have been privatized in Poland? It can be assumed that in every organization, in every company – even the smallest one – there is work safety, even due to legal requirements, regulations and standards. In order for employees to be able to do their work in a safe manner, motivating factors are needed to achieve the minimum in this respect. In the literature on the subject there are many examples of methods and tools that motivate employees to work safely and without accidents. The article presents the results of a questionnaire survey carried out in the dental offices in Częstochowa in the scope of health and safety of the dentist as well as methods and tools that motivate to safety and accident- free work, used by cabinet owners.
PL
Artykuł prezentuje konstrukcję i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa. Metoda służy do pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa, traktowanych jako ogół względnie trwałych dyspozycji do postrzegania i oceniania zasad bezpieczeństwa, emocjonalnego reagowania na nie oraz do zachowywania się w sposób bezpieczny. Zawiera w sobie trzy komponenty: poznawczy (kognitywny), emocjonalnooceniający (afektywny) i behawioralny. Kwestionariusz konstruowano metodą teoretyczną i czynnikową. Z wyjściowej puli 54 twierdzeń, do badań pilotażowych, na podstawie analizy treści i ocen sędziów kompetentnych, zakwalifikowano 18. Analiza właściwości psychometrycznych dokonana została w oparciu o wyniki uzyskane w próbie 1300 osób. Na podstawie uzyskanych danych wyodrębniono trzy czynniki, określono rzetelność i trafność teoretyczną stosując analizę aspektu zbieżnego (zastosowano Kwestionariusz Klimatu Bezpieczeństwa, Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego, Kwestionariusz spostrzegania i podejmowania ryzyka, Skalę Człowiek w Pracy. Przeprowadzona analiza wykazała, że metoda ta charakteryzuje się zadowalającymi, choć zróżnicowanymi parametrami.
EN
The article presents the construction and study of the psychometric validation of the Questionnaire of Attitude towards Safety. The method is used to measure attitudes towards safety, which are treated as relatively permanent dispositions to perceive and assess safety rules, respond to them emotionally and behave safely. It contains three components: cognitive, emotional-assessing (affective) and behavioral. The questionnaire was constructed using the theoretical and factor method. Based on the analysis of the content and assesments of competent judges 18 theorems from initial 54 were qualified for pilot studies. Psychometric analysis is based on the results obtained in a sample of 1,300 people. As a results, three factors were identified. Moreover, reliability and theoretical validity were determined using the analysis of the convergent aspect (Safety Climate Questionnaire, Organizational Climate Questionnaire, Questionnaire of Perception and Risk Taking, Scale of Man at Work). The conducted analysis showed that this method is characterized by satisfactory, though differentiated parameters.
5
Content available remote Analysis of the polish copyright law and related laws
EN
The article discusses issues of copyright and related rights in the light of the provisions that are in force in Poland. The concepts of 'work' and 'creator' are presented, and attention is called to abuses related to attributing authorship of someone else's work. The topic of disposing of the rights to a work created under an employment relationship and the issue of contracts concluded are discussed. The problem of intellectual property rights in projects carried out for the Ministry of National Defence is also raised.
6
Content available remote Analiza polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych
PL
W artykule omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych w świetle obowiązujących w kraju przepisów. Przedstawiono pojęcie utworu i twórcy, zwrócono uwagę na nadużycia związane z przypisywaniem autorstwa cudzego utworu. Omówiono temat dysponowania prawami do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy oraz kwestię zawieranych umów. Poruszono również problem praw własności intelektualnych w projektach wykonywanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.
EN
The article discusses issues of copyright and related rights in the light of the provisions that are in force in Poland. The concepts of 'work' and 'creator' are presented, and attention is called to abuses related to attributing authorship of someone else's work. The topic of disposing of the rights to a work created under an employment relationship and the issue of contracts concluded are discussed. The problem of intellectual property rights in projects carried out for the Ministry of National Defence is also raised.
EN
The management of the work environment aims at shaping all elements of the work environment, also in the aspect of safety. All activities in the field of planning, organizing, conducting and controlling individual elements of the work environment are aimed at optimizing the working conditions. In office and administrative work many factors affect the level of occupational health and safety. In the paper, the selected physical factors of the work environment - lighting, noise and microclimate - at the office and administration position in order to shape a safe, ergonomic and optimal workplace have been analyzed. The article uses measurement methods using devices - noise, lighting and microclimate meters.
PL
Artykuł skupia się na złożonej i nieposiadającej w piśmiennictwie szerszego i głębszego opisu tematyce rozwoju i awansu zawodowego młodych kadr górniczych. Zarówno nieliczne w tym obszarze problemowym badania oraz obserwacje wskazują, że rozwój i awans zawodowy oparty o tradycyjne formy górniczej pracy i zatrudnienia będzie zanikał. Kluczową determinantą tego procesu będzie Rewolucja Przemysłowa 4.0., której skutki już się ujawniają w działaniach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedź Polska S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ukierunkowanych na powstanie e-kopalni. Można założyć, że osiągnięcie celu, jakim jest inteligentna kopalnia może całościowo zredefiniować dotychczasowy model rozwoju i awansu zawodowego młodych kadr górniczych w kierunku odejścia od tradycyjnej górniczej „szychty” do permanentnego rozwoju opartego na najnowocześniejszych i inteligentnych technologiach.
EN
The paper focuses on a complex and lacking in literature a broader and deeper description of development and promotion of young mining personnel. Both the few in this problem area research and observations indicate that professional development and promotion based on traditional forms of mining and employment will disappear. The key determinant of this process will be the Industrial Revolution 4.0, which effects are already evident in activities of Kombinat Górniczo Hutniczy Miedź Polska S.A. and Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. focused on creation of the E-mine. It can be assumed that achieving the objective of a smart mine can completely redefine current model of professional development and promotion of young mining personnel towards moving away from traditional mining “shifts” to permanent development based on the most modern and intelligent technologies.
9
Content available Building Information Modelling and copyright
EN
Building Information Modeling (BIM) translated directly into Polish means modeling information about a building. BIM is used in the planning, design, management and implementation of construction, and - ultimately - in building management. In addition, BIM allows simultaneous cooperation of many people on one project. However, the question arises whether models created using this technology are protected by law. One of the most important issues related to BIM, and particularly models created using this technology, is the protection of copyright, which is why these issues are discussed in more detail in this article.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na trzy pytania: a) czy i w jakim zakresie projekty branżowe i ekspertyzy techniczne mogą być objęte ochroną prawa autorskiego; b) kto może być uznany za ich twórcę; c) jakie są najważniejsze - zdaniem autorki - praktyczne implikacje takiego stanu z punktu widzenia właścicieli firm projektowych i inżynierskich oraz osób w nich zatrudnionych.
EN
This article attempts to answer three questions: a) whether and to what extent industry projects and technical expertise may be protected by copyright; b) who can be considered their creator; c) what are the most important - according to the author - practical implications of such a state from the point of view of the owners of design and engineering companies and people employed in them.
PL
Celem artykułu jest omówienie zrozumiałym dla nieprawników językiem typowych klauzul umownych dotyczących przekazywania i wykonywania praw autorskich, które pojawiają się w podpisywanych przez inżynierów umowach podwykonawczych (zleceniach) na projekty branżowe i ekspertyzy techniczne. W artykule pokazano też, jakie mogą być skutki sytuacji, gdy inżynier pracuje na rzecz architekta bez spisanej umowy albo gdy, pomimo podpisania stosownej umowy, niezasadnie wstrzymano mu płatność należnego wynagrodzenia.
EN
The purpose of the article is to discuss the language understood by lawyers in typical contractual clauses regarding the transfer and exercise of copyrights, which appear in subcontractor contracts (order jobs) signed by engineers for industry projects and technical expertise. The article also shows the effects of a situation when an engineer works for an architect without a written contract or when, despite signing the relevant contract, they were unjustifiably suspended from payment of due remuneration.
PL
Celem artykułu jest analiza wyników badań eksploracyjnych wśród studentów na temat rozwijania ich kompetencji oraz stosunku do pracy w kontekście elastyczności oczekiwanej od pracodawców. Elastyczność została zoperacjonalizowana przez cechy, których poszukiwano w przekonaniach młodzieży akademickiej. Tłem dla wyników badań jest nowoczesność oraz oczekiwania pracodawców wobec kandydatów i pracowników.
EN
The issue of the article is the analysis of the results of exploratory research among students on the development of their competences and attitude to work in the context of the flexibility expected from employers. The background for the results of research is the modernity and expectations of employers towards candidates and employees.
PL
Na podstawie przeglądu literatury, którego dokonano w pierwszej części artykułu, opisano czym jest kreatywność, wskazano czynniki, które wpływają na pobudzenie oraz osłabienie kreatywności wśród pracowników. Część badawcza przedstawia charakterystykę respondentów oraz ich ocenę poszczególnych czynników.
EN
The introductory part of the paper describes the concept of creativity and analyzes the factors enhancing and detracting creativity. The research-based part of the paper describes the results of the survey conducted by the authors. The paper compiles and summarizes the factors encouraging or discouraging employees to be creative in the workplace.
EN
The term “ergonomics” means practical learning which determines the conditions for the optimal adjustment of tools, equipment, technology and organizational structures to meet the needs of employees. In an age of scientific-technological progress systematic research on human work supported by technology is indispensable. Technical civilization is not the “non-humanistic” world. Its creators enter into ethical relationships with recipients. The process of work humanization must be considered on three cognitive levels: theoretical, axiological and practical. This approach is neither contradictory nor competitive to the traditional understanding of ergonomic tasks, but is complementary to it. It is significant as it teaches how to use the achievements of knowledge wisely to facilitate and take human life to a higher level, also in moral terms.
16
Content available remote Satysfakcja z pracy w ocenie pracowników przedsiębiorstw
PL
Tematyka artykułu odnosi się do satysfakcji pracowników wynikającej ze świadczenia pracy na rzecz pracobiorcy. W części teoretycznej zdefiniowano pojęcie satysfakcji z pracy i przywołano badania nad nią. W części empirycznej artykułu zaprezentowano wyniki badania zależności między wybranymi czynnikami satysfakcji z pracy a cechami socjodemograficznymi respondentów. Do czynników oddziałujących na satysfakcję z pracy zaliczono: samorealizację, relacje z przełożonymi i ze współpracownikami, posiadanie pracy (pewność pracy), organizację pracy oraz osiągnięcia zawodowe. Do cech socjodemograficznych następujące charakterystyki indywidualne jednostki: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko pracy, staż pracy zawodowej ogólny i aktualny staż pracy w badanym przedsiębiorstwie. Wykorzystane w publikacji metody badawcze obejmują analizę literatury oraz technikę ankiety. Do opisania wyników badań posłużono się programami: Excel oraz Statistica. Końcową część opracowania stanowią wnioski z badań.
EN
The subject matter of the article refers to the satisfaction of employees resulting from the provision of work through the employee. In the theoretical part, the concept of job satisfaction was defined and research on job satisfaction was invoked. In the empirical part of the article presented the results of a study on the relationship between selected factors of job satisfaction and socio-demographic characteristics of respondents. The factors included as those having influence on job satisfaction were: self-fulfillment, relationships with managers and co-workers, the concept of having a job (work certainty), work organization and professional achievement. And to the socio-demographic characteristics the individual characteristics of the individual were included: age, gender, place of residence, education, workplace, general work experience and current work experience in the surveyed enterprise. The research methods used in the publication include literature analysis and the survey technique. Excel and Statistica were used to describe the test results. The conclusions of the study are the final part of the paper.
PL
Zastosowanie wymuszonego mieszania podczas fermentacji brzeczki słodowej jest jednym z potencjalnych sposobów skrócenia czasu produkcji piwa. W pracy zaprezentowanej w artykule porównano wpływ intensywności mieszania brzeczki podczas jej fermentacji, wyrażony częstością obrotów mieszadła, na przebieg procesu i wyróżniki jakościowe brzeczki i młodego piwa. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wykazano, że mieszanie brzeczki mieszadłem o prędkości obrotowej 1000 rpm skraca czas fermentacji o ok. 72 godziny w stosunku do próby kontrolnej (bez mieszania), natomiast mieszanie o prędkości 50 rpm skraca czas o ok. 48 godzin. Wykazano również, że stosowanie mieszania nie wpływa na końcowe stężenia takich wyróżników piwa jak: alkohol etylowy i ekstrakt. W brzeczce poddanej mieszaniu z prędkością 1000 rpm stwierdzono zwiększenie liczebności komórek drożdży w czasie fermentacji, skrócenie czasu fazy logarytmicznego wzrostu komórek drożdży oraz wystąpienie nadmiernego zmętnienia piwa młodego. Natomiast w brzeczce poddanej mieszaniu z prędkością 50 rpm wykazano ponad 3-krotnie mniejsze stężenie trehalozy, będącej wskaźnikiem warunków stresowych komórki, w odniesieniu do próby mieszanej 1000 rpm oraz kontrolnej.
EN
The use of mechanical mixing during brewing fermentation is one of the potential ways to reduce time of beer production. The paper presents a comparison of the effect of two mixing speeds (50 and 1000 rpm) on the fermentation performance and quality of wort and green beer. Based on the obtained results it was shown that agitation with a stirrer at a rotational speed of 1000 rpm shortens the fermentation time by approximately 72 hours compared to the control (without stirring), while mixing at 50 rpm reduces the time by about 48 hours. It has also been shown that the use of mechanical mixing does not affect the final concentrations of ethanol and extract. In the 1000 rpm mixed trial we observed: the increase in yeast cell count during fermentation, the shortening of the lag phase of the cell growth, and the occurrence of excessive haze in green beer. No excessive haze was observed in the sample 50 rpm, and more than 3-fold lower concentration of trehalose was shown (trehalose is an indicator of stress conditions) compared to 1000 rpm and reference trial.
18
Content available Miejsce kapitału ludzkiego w organizacji
PL
W prezentowanym opracowaniu opisano zasady prowadzenia polityki personalnej (kadrowej), za którą uznano całokształt form i metod pracy przełożonego z podwładnym, przy wykorzystaniu rozmaitych sił i środków. W takim ujęciu nieodzowne było zdefiniowanie pojęcia efektywnej pracy, którą można określić jako aktywność działalności ludzkiej zmierzającą do realizacji podstawowych zadań i celów zakładu pracy. Treść artykułu zawiera teoretyczne i praktyczne odniesienia do tematyki budowania lojalnej, ustabilizowanej załogi, przez to i efektywnej, przynoszącej zyski organizacji. Wskazane zostały elementy tworzące kapitał ludzki, ujmowany jako zbiorowa kompetencja firmy do wydobywania najlepszych rozwiązań za pomocą wiedzy pracowników. Podkreślono cechę zasobów ludzkich, którą jest ich odnawialność, związana z uczeniem się i doskonaleniem, co może być traktowane jako społeczna rezerwa organizacji. Autorzy zaznaczają jednocześnie różnicę jakościową pojęć zasoby ludzkie i kapitał ludzki, odnosząc się do różnorodności pojawiających się typów zarządzania np. wiedzą, kompetencjami, zasobami ludzkimi, talentami itp. W tekście wskazano najbardziej popularne modele procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacji.
EN
In the presented study principles of conducting the personnel policy were described (personnel) which the entirety of forms and methods of the work of the superior was regarded with the subordinate, as at using various forces and funds. In such a presentation defining comprehending the effective work which it is possible to describe the activity of human activity heading the realization of basic tasks and targets of the workplace was essential. Contents of the article contain theoretical and practical references to the subject matter of building the loyal, stabilized crew up, because of that and of the organization effective, bringing in a profit. Elements creating the human capital, included as collective competence of the company in getting better solutions with the knowledge of employees were recommended. A feature of human resources which their renewable-ness, associated with the learning and improving is, was being highlighted what can be treated as the social reserves of the organization. Authors are emphasizing the quality difference of notions simultaneously human resources and the human capital, referring to the diversity of appearing types of managing knowledge, competence, human resources, talents e.g. and the like.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanych polegających nabudowie albo wybudowaniu obiektów budowlanych bez wymaganego zgłoszenia realizowane w art. 49b Ustawy-Prawo budowlane.
EN
The article presents the problem of illegal construction involving construction or construction of buildings without the required notification carried out in art, 49b of the Act- Construction Law.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanych polegających na budowie albo wybudowaniu obiektów budowlanych bez wymaganego zgłoszenia penalizowane w art. 48 ustawy - Prawo budowlane.
EN
The article presents the problem of illegal construction involving construction or construction of buildings without the required notification penalized in art 48 of the Act - Construction Law.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.