Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bumps
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Eksploatację złoża rudy miedzi w polu XVII/1 rozpoczęto w 2005 r. Pole, w którym występowały zaburzenia tektoniczne, było prowadzone na krawędzi rozległych zrobów. W trakcie prowadzenia robót górniczych w tym polu rejestrowano wysoki poziom aktywności sejsmicznej oraz występowanie zjawisk dynamicznych – tąpnięć. Prowadzenie eksploatacji w warunkach skrępowanych wymagało sukcesywnego dostosowywania zasad i rygorów prowadzenia robót górniczych do bieżącej sytuacji geologiczno-górniczej.
EN
Exploitation of copper ore deposit in field XVII/1 began in 2005. Works in this field, in which tectonic disruptions had been occurring, took place on the edge of vast abandoned goafs. During mining in this field high seismic activity and cave-in danger was recorded, which was displayed by occurrence of dynamic seismic phenomena. Exploitation in those unfavorable conditions required successive adapting of mining principles to current geological situation.
2
Content available remote Wieloźródłowość wstrząsów górotworu
PL
Ogniska wstrząsów górotworu generowanych robotami górniczymi, w szczególności eksploatacją złoża, mogą lokalizować się w złożu, w otaczającym go górotworze poddawanym deformacjom w rezultacie aktualnie prowadzonych robót, lub mogą być skutkiem całokształtu robót dokonanych w danym rejonie (w parceli, w polu eksploatacyjnym). W oparciu o uogólnienie kopalnianych badań sejsmologicznych podjęto próbę identyfikacji źródeł tych wstrząsów.
EN
Sources of rock mass tremors generated by mining operations, especially by deposit mining, can be placed in the deposit, in the surrounding rock mass exposed to deformations due to currently ran works, or can the be the result of the whole of works performed in a given region (in a lot, in a panel). Basing on the generalization of mine seismologic research an attempt is taken to identify these tremors sources.
PL
W artykule przedstawiono modele opisujące rejestrowane na powierzchni ziemi sygnały drgań, wywołane wstrząsami górniczymi. Modele opracowano w dziedzinie czasu oraz w dziedzinie widmowej. Umożliwiają one estymację parametrów opisujących drgania w ogólnym przypadku, nawet wówczas, gdy drgania mają skomplikowaną budowę i probabilistyczny charakter. Parametry opisujące drgania są wykorzystywane do oceny szkodliwego oddziaływania drgań na powierzchni ziemi.
EN
The models characterized the vibration signals registered at the earth surface and caused by bumps have been presented in the paper. The models have been developed regarding a time and a spectrum. They allow an estimation of parameters characterizing the vibrations in a general case even then when the signals are of a probabilistic character and have a complicated structure. The parameters characterizing the vibrations are used for evaluation of their harmful effect on the earth surface.
4
Content available remote Strefy zagrożenia deformacjami obudowy chodników przyścianowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań in situ uwzględniające wpływ zaszłości eksploatacyjnych oraz aktywności sejsmicznej górotworu na utrzymanie wyrobisk przygotowawczych w pokładach węgla kamiennego. Wyróżniono czynniki które w znaczący sposób wpływają na utrzymanie wyrobiska narażonego na oddziaływanie wstrząsów. Przedstawiono metodę określania stref szczególnego zagrożenia deformacjami obudowy chodników przyścianowych.
EN
Results of research in situ, taking into consideration influence of the past exploitation as well as seismic rock mas activity on developement workings in hard coal seams maintenance, are presented. The factors considerably influencing maintenance of the working being subject to tremors are singled out. A method of determination zones of particular hazard for long-wall entry support are presented.
PL
Kleje anizotropowe w postaci folii znajdują zastosowanie w montażu paneli wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD, gdzie wymagana podziałka rozstawienia wynosi <100 µm. Badania własne z klejami anizotropowymi w postaci folii dotyczyły ich zastosowania zarówno w montażu obwodów elastycznych o dużej gęstości połączeń, jak również przy dołączaniu struktur flip chip zarówno do podłoży polimerowych i szklanych. Obwód elastyczny wykonano z poliamidowej folii typu Kapton pokrytej miedzią. Zastosowano dwa rodzaje klejów, jeden z cząsteczkami przewodzącymi w postaci kuleczek szklanych pokrytych srebrem, drugi zaś z cząsteczkami polimerowymi pokrytymi niklem. Testowe struktury flip chip miały kontakty podwyższone ze złota i lutowia cynowo-ołowiowego. Struktury te były montowane do podłoża FR-4 i podłoża szklanego ze ścieżkami przewodzącymi wielowarstwowymi. Przedstawiona została procedura montażu oraz rezultaty z badań w postaci zmian rezystancji kontaktu po przeprowadzonych testach niezawodnościowych.
EN
During the last years anisotropic conductive adhesives (ACA) became very popular assembly technique, addressed first of all for high pitch applications like LCD module connection where the pitches < 100 µm are needed. Currently ACA are the most often used in a form of films, since they have many advantages in comparison of anisotropic conductive pastes. Therefore in our researches anisotropic conductive films (AFC) have been used as assembly method for flexible circuits and flip chip interconnection. Two kinds of ACF were used: with silver coated glass particles and with polymer metalized particles. Kapton foil of flexible circuit was bonded as well to FR-4 board with copper gold plated pads as to glass substrate with multilayer metallization. Flip chip test structures with solder bumps and gold bumps were attached to bonding pads on polymer and glass substrate. The bonding procedure and obtained results of contact resistance humidity temperature test have been presented.
PL
W kopalniach KGHM Polska Miedź SA wydobywa się średnio 30 milionów Mg rud miedzi rocznie. Statystycznie rzecz ujmując, na 1 milion Mg wydobycia przypada 18 wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, każdy o średniej energii sejsmicznej 6x10\6 J. Wstrząsy te są przyczyną licznych tąpnięć, odprężeń górotworu, utraty stateczności wyrobisk górniczych i towarzyszących tym zjawiskom zagrożeń utraty zdrowia, a nawet życia załogi. Jedną z metod zwalczania skutków tego zagrożenia jest jego skuteczne prognozowanie. Dokonując analizy istniejących metod prognozowania wstrząsów górotworu, można wykazać, że nie ma aktualnie skutecznych metod predykcji czasu wystąpienia wstrząsu. Wobec tego wniosku zaproponowano wdrożenie do praktyki górniczej metody sterowania wysokoenergetycznymi wstrząsami górotworu przez prowokowanie górotworu robotami strzałowymi. W artykule wykazano, że grupowe strzelanie przodków eksploatacyjnych stanowi pośrednią metodę predykcji wstrząsów górotworu i ograniczenia ich skutków.
EN
KGHM Polska Miedź S.A. mines extract annualy ca. 30 million tones of copper ore. Statistically 18 high energy rock-mass tremors (each having average energy of 6x10\6J) occur per one million of the mined ore. The tremors cause numerous rockbursts, stress releases, looses of stability within the mine workings and thus health and life hazards for the mine personnel. One of the method of this hazards control is the efficient forecasting of the events. Analysis of the existiny methods of rock-mass tremors prediction revealed that we currently do not have any effective method of predicting the time of the rock tremor occurrence. Therefore it was suggested to implement in the mines the method of controlling the high energy tremors by the rock-mass provocation using the group face blasting. Author proved in the paper that the group face blasting is the indirect method of the rock-mass tremors prediction and simultaneously reduction of their effects.
PL
Omówiono uwarunkowania geologiczne i geomechaniczne złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej w aspekcie prowadzonej eksploatacji. Przedstawiono wpływ warunków geologicznych i zagrożenia tąpaniami na technologię prowadzenia robót wybierkowych od etapu eksploatacji doświadczalnej do chwili obecnej.
EN
Rock-mass and geomechanical conditions of the copper ore deposit on the foresudetic monocline were discussed taking into consideration the mining activity. The influence of rock-mass conditions and bumps hazard on the mining technology since the stage of experimental exploitation until the present is presented.
PL
W artykule rozważono kwestię wpływu wstrząsów górotworu spowodowanych robotami strzałowymi oraz innymi czynnikami wynikającymi z faktu eksploatacji złoża. Na przykładzie danych z kopalń rud miedzi przeprowadzono analizę porównawczą metod obliczeniowych maksymalnej prędkości drgań cząstek górotworu. Zaproponowano wykorzystanie kryterium Hadleya wiążące tę wartość z cechami utraty stateczności wyrobisk, szczególnie ob-wałami. Przeprowadzono obliczenia i sporządzono nomogram określający zależność pomiędzy energią wstrząsu, maksymalną prędkością drgań górotworu oraz zasięgiem obwału (zawału).
EN
The problems of bumps caused by blasting influence and other factors resulting from deposit exploitation are considered in the paper. Basing on an example of data from copper ore mines the comparative analysis of calculation methods of the maximum rock mass vibration velocity is carried out. Use of the Hadley's criterion connecting this value with features of working stability loss, particularly with roof falls, is proposed. Calculations are made and the nomogram determinating relation between bump energy, maximum rock mass vibration velocity and the range of caving is grawn out.
PL
Wstrząsy górotworu są przyczyną tąpań i odprężeń we wszystkich trzech kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Przedstawiając dane dot. wydobycia, ilości wstrząsów, ich energii i liczby tąpnięć za okres ostatnich 15 lat wykazano, że zagrożenie wstrząsami wynika z bilansu przemian energetycznych, jakie zachodzą w górotworze objętym działalnością górniczą. W oparciu o dane statystyczne dot. wstrząsów w O/ZG "Rudna" wskazano na możliwości sterowania wstrząsami górotworu poprzez ich prowokowanie robotami strzałowymi.
EN
Rock-mass tremors cause bumps and decompression in all three LGOM mines. Presenting the data on the output, number of tremors and their energy as well as bumps number within last 15 years it was shown that the tremors hazard results from the balance of energetic changes which occur in the rock-mass covered by the mining activity. On the basis of the statistical data about the tremors in the Rudna mine the possibility of the rock-mass tremors control by their provocation using blasting, was showed.
PL
W artykule omówiono zmiany w filarowo-komorowym systemie eksploatacji złóż rud miedzi od początku lat 70. w aspekcie ograniczania zagrożenia tąpaniami i zawałami oraz obniżania kosztów eksploatacji. Scharakteryzowano kolejne modyfikacje filarowo-komorowego systemu eksploatacji z omówieniem najnowszej jego odmiany z tzw. "filarem ruchowym zamykającym".
EN
The changes of the room-and-pillar mining methods for the copper ores, which were aimed to reduce the bumps hazard and to lower the operating costs, since seventies are discussed in the paper. The overall description of the subsequent modifications of the room-and-pillar system together with the newest type, with so called "mobile, closing pillar", is presented here as well.
PL
W atykule omówiono odległości ogniska wstrząsu od frontu eksploatacyjnego i jego energii na przyrost stężenia metanu w wyrobiskach prowadzonych w jego sąsiedztwie na podstawie analizy wyników pomiarowych prowadzonych w kopalni "Jas-Mos" i kopalni "Marcel". W przypadku wstrząsów stropowych związanych z eksploatacją ścianową określono potencjalne granice wpływu wstrząsu na przyrost stężenia metanu w ścianach. Wskazano, że wpływ wstrząsu stropowego w jednym pokładzie na wstąpienie wzrostu stężenia metanu w wyrobiskach znajdujących się w pokładach sąsiednich może być lepiej uwidoczniony tworzeniem się krawędzi poślizgu bloków skalnych i innych nieciągłości.
EN
Influence of the bump source distance from the working front and its energy on the methane concentration increase in the workings run in its neighbourhood is discussed basing on the measurement results obtained in "Jas-Mos" and "Marcel" collieries. In case of roof rock bumps connected with longwall working the limits of the potencial bump influence on the methane concentration are determined. It is pointed out, that influence of the roof rock bump in one seam on the concentration of methane in neighbourhood seams can be better appeard by occurance of rock block slide edges and other discontinuities.
PL
W artykule podjęto próbę sprecyzowania kryteriów wystąpienia tąpnięcia pokładowego. Opierając się na przyjętym modelu obliczeniowym i zagrożeniach upraszczających wprowadzono równania, które według Autorów opisują tąpnięcia pokładowe zachodzące na skutek "skoku naprężeń" bądź też "utraty nośności warstwy pokładu".
EN
An attempt to precise the criteria of seam bump occurence are taken up in the paper. Basing on the accepted calculation model and simplifying assumptions equations have been derived which according to the Authors describe a seam bump occuring as a result of "jump of stress" or "loss of seam stratum bearing capacity".
PL
Strop zasadniczy złoża w warunkach kopalń LGOM wykazuje znaczną samonośność i przesklepia się nad wąskimi polami zrobów (o szerokości mniejszej od krytycznej) powodując wystąpienie wysokiego ciśnienia górotworu w caliznach otaczających zroby. Podobny stopniowy wzrost ciśnienia górotworu występuje w caliźnie przed frontem rozcinki złoża, gdy wybieg frontu powiększa się aż do osiągnięcia wybiegu krytycznego, przy którym dochodzi do załamania się warstw stropowych lub zniszczenia calizny na krawędzi rozcinki. Szczególnie wysokie ciśnienie górotworu występuje na przyzrobowym skrzydle frontu eksploatacyjnego przy oddziaływaniu krytycznych szerokości zrobów oraz krytycznych wybiegów frontu eksploatacyjnego, co powoduje występowanie odprężeń i tąpań.
EN
The direct roof of the deposit in the LGOM mines is mostly self-supporting and forms pressure dome over the narrow goaf panels (with the width smaller than critical one) causing high rock pressure within the unmined rock-mass in the vicinity of goafs. The similar progressive increase of the rock-mass pressure occurs in the unmined rocks, when the front advance is enlarged up to the critical length, when the roof beds are broken-down or the unmined rock-mass is destroyed along the excavation line. Especially high rock-mass pressure is in the mining front wing close to the goaf with the influence of critical goaf width and critical advances of the excavation front, what causes press relief and bumps.
14
PL
W artykule przedstawiono możliwości wprowadzenia metody tomo-grafii pasywnej do oceny i lokalizacji stref zagrożenia sejsmicznego, szczególnie w skałach stropowych. Tomografia pasywna daje szansę wykorzystania ogromnej ilości sejsmografów, będących w posiada-niu geofizycznych stacji kopalnianych do diagnostyki górotworu. Na przykładzie obliczeniowym zobrazowano bardzo dobrą korela-cję stref o wysokich wartościach prędkości propagacji fali P w ska-łach stropowych z rozkładem hipocentrów ognisk silnych wstrząsów sejsmicznych. Przedstawiono również możliwości zastosowania to-mografii pasywnej do oceny potencjalnego zagrożenia sejsmicznego w rejonie stref uskokowych.
EN
Possibilities of the passive tomography introduction for estimation and location of the seismic hazard zones, especially in the roof rocks, are presented in the paper. The passive tomography gives a chance of using a huge number of seismographs being in the possesion of the mine geophysical stations for rock mass diagnostic. A very good correlation of high values of propagation of waves P velocity zones in the roof rocks with distribution of strong seismic tremors focuses are described basing on an analytical example. Possibilities of passive tomography application for estimation of a potential seismic hazard in the region of the fault zones are also presented.
PL
W kopalni rejestruje się wstrząsy podziemne za pomocą sejsmomet-rów. Różne metody obliczeniowe mogą prowadzić do różnych wyników.W pracy przedstawiono pomiary sejsmometrów w postaci zbiorów rozmytych. Podano metodę obliczania epicentrum wstrzą-su górniczego wykorzystując wcześniej określone zbiory rozmyte. Metoda polega na określeniu argumentu, dla którego suma funkcji przynależności osiąga maksimum.Przedstawiono przykład okreś-lania epicentrum wstrząsu górniczego na podstawie danych z kopa-lni węgla kamiennego 'Szombierki' przy użyciu różnych metod pomiarowych.
EN
Tremors are recorded in a mine by means od seismographs. Various calculation methods can lead to different results. Readings of seismometers are presented in the paper in the form of fuzzy sets. Epicentre of mining tremor calculation method using the earlier determined fuzzy sets is given. The method consist in determination of an argument for which the membership function sum reaches the maximum. An example of mining tremor a picentre determination using various measuring methods is presented basing on data from Szombierki Colliery.
PL
Kopalnia 'Mysłowice' od 1978 roku do oceny stanu zagrożenia tąpaniami slosuje metody geofizyki. Są to metody: sejsmologiczna, sejsm o akustyczna, prześwietlań i profilowań sejsmicznych oraz grawimetryczna. W ciągu prawie 20 lat stosowania tych metod w kopalni zgromadzono dużą ilość wyników. Sposób ich wykorzys-tywania przez kopalnię oraz kompleksowa analiza zgromadzonych ' 'ormacji geofizycznych stanowi przedmiot niniejszej publikacji.
EN
Ths geophisical methods have been used at Myslowice Mine for the roi.< bumps hazard determination since 1978. There are the following methods: seismologjcal, seism oacustic, seismic geotomo-aaphy and logging as well as gravimetric. During almost 20 years of these methods application a considerable number of results has been collected at the mine. The way of making use of them by the mine and a complex analysis of the gathered geophisical information are the mbject of this paper.
17
Content available remote Wpływ wstrząsów sejsmicznych na zagrożenie metanowe w KWK 'JAS-MOS'
PL
W artykule omówiono wpływ wstrząsów sejsmicznych na przyrost stężenia metanu w wyrobiskach zlokalizowanych w czterech po-kładach grupy siodłowej w KWK 'Jas-Mos'. Wykazano, że przyrosty stężenia metanu mogą wystąpić zarówno w wyrobiskach ścianowych przy eksploatacji z zawałem stropu jak rownież z pod-sadzką hydrauliczną. Zaobserwowano szczególnie duże przyrosty stężenia metanu w drążonych wyrobiskach korytarzowych.
EN
Influence of the seismic tremors on increase of methane concent-ration in the workings located in four seame of the anticline series of strata in Jas-Mos Colliery is discussed. It is pointed out that methane concentration can occur as well at long wall mining with caving as with hydraulic stowing. Particularly big increases of methane concentration have been noticed in driven narrow workings.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę analizy strumienia emisji sejsmoakustycznej w aspekcie oceny zagrożenia tąpaniami. Wprowadzono koncepcję grupowania się zjawisk sejsmoakustycznych w czasie i w przestrzeni przy przyjęciu założenia o wzroście aktywności sejsmoakustycznej przed wystąpieniem wstrząsu oraz grupowania się źródeł w rejonie tworzenia się wstrząsu. Analizowano odstępstwo strumienia emisji sejsmoakustycznej od modelu opisanego procesem Poissona. Zdefiniowano pojęcie grupowania się zjawisk i wprowadzono ideę analizy parametrów funkcji korelacji czasowej i funkcji korelacji przestrzennej. Parametry czasowej i przestrzennej funkcji korelacji mogą służyć jako miary do oceny stanu zagrożenia tąpaniami. Przedstawioną metodę wstępnie testowano na danych pomiarowych rejestrowanych w warunkach kopalń rud miedzi w celu oceny zagrożenia tąpaniami. Uzyskane wyniki wskazują na celowość stosowania powyższej metody i kontynuację badań
EN
A method of the analysis of the grouping of seismo-acoustic emission phenomena in the rockmass has been presented. A notion of the grouping of phenomena has been defined and that means that time intervals between them are shaller than those from the Poisson distribution. Moreover, a measure of the grouping as a norm of the time correlation function of the origin of these phenomena has also been determined. Finally, a method of the analysis of the grouping of the origins of these phenomena has been presented by means of the spatial correlation function
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.