Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformator powietrzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyniki badań nad analizą układu bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej (UBTE) z bezrdzeniowym transformatorem wysokiej częstotliwości. Na potrzeby obliczeń opracowano polowo-obwodowy model układu w środowisku Maxwell 3D. Rozpatrzono układ składający się z dwóch cewek sprężonych magnetycznie połączonych wspólnie z elementami obwodów zewnętrznych. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów uzyskanymi na zbudowanym stanowisku laboratoryjnym.
EN
In the paper, the wireless transmission energy system (WTES) using the highfrequency air-transformer has been discussed and investigated. The considered system consists of two magnetically coupled coils, which have been connected to the elements of external circuits. To analyze the electromagnetic field and to define the parameters of the considered system the field-circuit model has been elaborated in the Maxwell environment. In order to verify the calculation results obtained in the field-circuit model the experimental setup has been developed. The results of simulation calculations have been compared with the measurements obtained in the experimental setup.
PL
W artykule przedstawiono opis indukcyjnego bezstykowego układu ładowania baterii litowo-polimerowych zastosowanego przy ładowaniu bezzałogowych statków powietrznych. Układ zasilany jest z sieci jednofazowej. Zaprezentowano budowę sytemu, strukturę sterowania, procedurę projektowania transformatora powietrznego oraz wyniki badań eksperymentalnych.
EN
This paper presents a description of the lithium-polymer battery contactless charger system for unmanned aerial vehicles. The charger is supplied from an AC source. The article shows a structure of the system, control structure, design procedure of the air transformer and presents experimental results.
PL
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej (UBTE) współpracujący z mostkowym falownikiem napięcia. Rozpatrzono układ z szeregowo-równoległym połączeniem kondensatorów kompensujących. Omówiono sposób doboru optymalnych wartości pojemności rezonansowych oraz rezystancji obciążenia. Do wyznaczania optymalnych wartości pojemności i rezystancji obciążenia opracowano autorską aplikację. Na potrzeby obliczeń projektowych rozpatrywanego układu opracowano model symulacyjny, który zaimplementowano w środowisku Matlab. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. Zbudowano układ falownika mostkowego pracującego w UBTE. Przeprowadzono weryfikację wyników obliczeń z wynikami pomiarów.
EN
In the paper the system of wireless power transmission (UBTE) cooperated with a full H-bridge inverter has been presented. The serial-parallel connection of compensating capacitors has been considered. The way of selection of optimal values of resonant capacitances and value of load resistance has been discussed. The software to determination of the optimal values of capacitances and load resistance has been elaborated in Visual Studio C# environment. For the design calculations, the simulation model of the UBTE connected with inverter has been developed. The model has been implemented in Matlab environment. The selected results of calculations have been presented. Based on the obtained calculation results, the bridge inverter cooperated with TP has been designed and elaboreted. Finally, the verification of calculation results with measurement results has been conducted.
PL
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej (UBTE) złożony z: transformatora powietrznego, obwodu zasilania (inwertera klasy E) oraz obwodu odbiorczego. Rozpatrzono układ z szeregowo-szeregowym i szeregoworównoległym połączeniem kondensatorów kompensujących. Zaproponowano metodę doboru wartości parametrów układu z myślą o wykorzystaniu istniejących cewek powietrznych. Do potrzeb projektowania inwerterów klasy E w układach bezprzewodowego przesyłu energii opracowano specjalistyczne oprogramowanie (aplikację) w środowisku Matlab-Simulink. Przeprowadzono analizę wpływu wybranych parametrów układu na ustalony stan pracy. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.
EN
The paper present equivalent model of wireless power transfer composed of: air– transformer, power supply circuit (class E inverter) and load circuit. Series–series and series–parallel resonant circuit has been considered. The method of parameter value selection with the aim of using exist air coils has been proposed. Impedance reflections of way from secondary to the primary circuit have been explained. Graphical user interface of application integrated with equivalent model in order to design E class inverters in the wireless energy transmission have been realized and presented. The selected results of simulation have been presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowego przesyłu energii wykorzystujący inwerter rezonansowy klasy D. Dokonano przeglądu inwerterów klasy D. Opracowano model symulacyjny wybranego inwertera pracującego w układzie bezprzewodowej transmisji energii (UBTE). Zbadano wpływ parametrów wejściowych oraz elementów składowych układu na przebiegi napięć, prądów, moc i sprawność układu. Zaprojektowano i wykonano inwerter klasy D. Przeprowadzono badania testowe dla opracowanego układu bezprzewodowego przesyłu energii z wykorzystaniem transformatora powietrznego.
EN
The paper deals with the wireless power transmission system using an class D resonant inverter. A review of class D inverters was performed. The simulation model of the inverter operating in the wireless transmission energy system was developed. The influence of the input parameters and system components on the waveform of: voltage, current, power and system efficiency were examined. The class D inverter was designed and executed. The test researches for the developed wireless transmission energy system using an air–core transformer were carried out and discussed.
PL
W artykule przedstawiono polowy model transformatora powietrznego pracującego w układzie bezprzewodowego przesyłu energii. Zaprezentowano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola magnetycznego. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji.
EN
In the paper the field model of air-core transformer operating in a wireless resonant energy link has been presented and discussed. The proposed algorithm for solving the model equations using finite element method has been given. On the basis of the proposed algorithm the in-house software has been developed for determining the transient magnetic field. The selected results have been presented.
PL
W artykule przedstawiono obwodowy model układu bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej umożliwiający analizę statycznych i dynamicznych stanów pracy. Rozpatrzono układ złożony z transformatora powietrznego z szeregowo–szeregowym obwodem rezonansowym, elementów obwodu zasilającego i odbiorczego. Przedstawiono równania opisujące rozpatrywany układ bezprzewodowy. Podano warunki doboru pojemności obwodów rezonansowych. W celu rozwiązania równań opisujących rozpatrywany układ bezprzewodowej transmisji energii zastosowano metodę polegającą na dyskretyzacji czasu, tj. metodę kolejnych kroków czasowych (ang. time stepping method) oraz schemat numeryczny z parametrem wagowym. Przeprowadzono analizę stanów pracy układu. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.
EN
The paper deals with a circuit model of the wireless energy transmission system allowing the analysis of static and dynamic of the operating conditions. The system consisting of an air transformer with a series–series resonant circuit and the elements of circuits of transmitter and receiver has been considered. The equations of the studied wireless system have been given. The way of selection of capacity for the resonant circuits has been proposed and discussed. In order to solve the equations describing the considered wireless power transmission system the time stepping method and the numerical scheme with weight parameter have been applied. The selected results of simulation have been presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki polowej analizy zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w układzie bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej (WREL). Rozpatrzono transformator powietrzny złożony z dwóch sprzężonych cewek połączonych z elementami obwodów zewnętrznych. Model polowo-obwodowy rozpatrywanego układu opracowano w profesjonalnym oprogramowaniu Maxwell, w którym zaimplementowano popularną metodę elementów skończonych (MES). Utworzony 3D model transformatora łącznie z równaniami obwodów elektrycznych umożliwia wykreślenie trójwymiarowego rozkładu pola, wyznaczenie wartości parametrów całkowych i przebiegów prądów oraz napięć na poszczególnych elementach składowych układu. W pracy zbadano wpływ odległości pomiędzy cewkami oraz częstotliwości źródła zasilania na wartość sprawności układu. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń.
EN
In the paper, the results of a field analysis of electromagnetic phenomena in the system of the wireless power transmission (WREL) have been discussed and presented. The considered airtransformer consists of two coupled coils connected to the elements of external circuits. The fieldcircuit model of considered system has been developed in a professional Maxwell software, in which a popular finite element method (FEM) has been employed. The elaborated 3D model of the transformer together with external circuit allows to determining of the three-dimensional distributions of the electromagnetic field, defining of the integral parameters and plotting of the waveforms of currents and voltages on elements of external circuits. In the work the influence of the distance between the coils of air-transformer and the frequency of the power source of the value system efficiency have been studied. The selected results of the calculations have been given.
PL
Praca poświęcona jest wpływowi częstotliwości na moc wyjściową transformatora powietrznego o danej konstrukcji. Wpływ ten opisany jest za pomocą odpowiednich charakterystyk będących funkcją obciążenia, gdzie parametrem jest częstotliwość z zakresu 100 kHz do 5 MHz. Transformator przeznaczony jest do systemów nagrzewania indukcyjnego, jako transformator dopasowujący obciążenie do źródła zasilania. Obciążeniem w tym systemie jest wzbudnik z nagrzewanym wsadem, źródłem zasilającym jest falownik rezonansowy. Obliczenia przeprowadzono za pomocą modułu elektromagnetycznego EMAG programu ANSYS 5.4. Zasadnicze wyniki pracy to charakterystyki przedstawiające zmienność parametrów transformatora, takich jak sprawność, straty w uzwojeniach oraz moc wyjściowa transformatora w funkcji rezystancji i/lub prądu, obciążenia, napięcia zasilającego oraz częstotliwości. Głównym rezultatem pracy jest zależność mocy analizowanej konstrukcji od częstotliwości (np., ok. 4 kW przy 500 kHz i sprawności 96%).
EN
The paper deals with frequency influence on the output power of the corelles transformer of the given construction, that operates at high frequency range from 100 kHz to 5 MHz. The transformer is designed for induction heating systems. The excitation inductor together with heated charge is the load of the transformer that is supplied from power electronic inverter. The analysis was carried out by means of 2D FEM method aided with EMAG ANSYS 5.4 software. The main results of this analysis are characteristics of the transformer, such as the efficiency, the winding losses and the output power. They are presented as a function of load resistance/current, input voltage and operation frequency.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.