Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wtryskiwanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This study presents an assessment of the effects of usage time for polypropylene (PP) experimental samples including those dyed with pigments of different UV resistance. A standard double cavity mold was used to create the samples by injection molding. Selected indices were analyzed in terms of color change (UV resistance of pigments), and UV radiation resistance of a PP polymer medium. The experiment revealed a significant impact of the accepted usage time and the type of dye concentrates on the indices characterizing the sample color change (CIELab) and a change in the structure and state of the PP medium surface.
PL
Oceniono wpływ czasu użytkowania próbek PP, w tym barwionych pigmentami o różnej odporności na UV, na wybrane wskaźniki użytkowe. Próbki doświadczalne wytworzono metodą wtryskiwania z zastosowaniem standardowej dwugniazdowej formy badawczej. Analizę wybranych wskaźników barwionych próbek przeprowadzono na podstawie: wyznaczonej zmiany barwy (odporność na UV pigmentów), a także odporności na promieniowanie UV nośnika polimerowego (PP). Wykazano istotny wpływ przyjętego w programie badań czasu użytkowania oraz rodzaju koncentratów barwiących na wartości wskaźników charakteryzujących barwę próbek (CIELab), a także strukturę i stan powierzchni tworzywa użytego jako nośnik (PP).
EN
The weld lines in injection molded parts arise as a result of the collision of two fronts of the flowing material, which fills the mold cavity and are sometimes unavoidable. They decrease the mechanical properties and surface state of the moldings, due to insufficient connection of the fronts of melted polymer streams. The paper discusses the reasons for the occurrence of weld lines in molded parts, which have been divided into ones related to the design of the injection molded part, properties of the injected material, injection mold construction and injection parameters. The design of the molded parts should ensure even, smooth flow of the material in the cavity, but in the case of parts with many injection points, holes, varied wall thickness, complicated and irregular structure the weld lines can not be avoided. The type of material processed significantly influences the strength of the weld line area. Too high viscosity of the material, fillers and large particles of the coloring agent highly oriented in the weld line area, are the factors lowering properties of the molded part. Considering the design of the injection mold, the most important aspects in forming proper parts with weld lines are correct venting of the mold, small differences in the material temperature in all cavity areas, correctly selected injection points, avoiding jet filling of the cavity. The quality of such parts can be improved by changing the injection conditions, mainly by increasing the mold and melt temperature, also increasing the holding pressure and the injection speed. The possibilities of preventing the weld lines creation or reducing the negative effects of their occurrence have been presented, e.g. by changing the design and location of gates in injection molds, changing processing conditions or using unconventional methods of injection molding, like cascade cavity filling, push-pull and multiple live-feed injection molding, vibration process. Further examinations in the range of cyclic heating/cooling of the injection mold are suggested as the most promising regarding the quality of parts in the area of weld line, their strength and surface state.
PL
Obszary łączenia strumieni tworzywa w wypraskach wtryskowych powstają w wyniku zderzenia się ze sobą dwóch frontów przepływającego tworzywa, wypełniającego gniazdo formujące, i są niekiedy zjawiskiem nieuniknionym. Z powodu niedostatecznego połączenia ze sobą frontów strumieni uplastycznionego tworzywa pogarszają się właściwości mechaniczne oraz stan powierzchni wyprasek. Omówiono przyczyny występowania obszarów łączenia strumieni tworzywa w wypraskach związane z: budową wypraski, właściwościami wtryskiwanego tworzywa, konstrukcją formy wtryskowej oraz warunkami wtryskiwania. Budowa wyprasek powinna zapewniać równomierny przepływ materiału w gnieździe formującym, jednak w wypadku wyprasek z wieloma punktami wtrysku, otworami, zróżnicowaną grubością ścianek, skomplikowanym kształtem nie można uniknąć powstawania linii łączenia strumieni tworzywa. Rodzaj przetwarzanego materiału ma istotny wpływ na wytrzymałość obszaru łączenia strumieni tworzywa. Zbyt duża lepkość tworzywa, obecność napełniaczy i dużych cząstek środka barwiącego silnie zorientowanych w obszarze linii łączenia są czynnikami pogarszającymi właściwości formowanych wyprasek. Do najważniejszych czynników, uwzględnianych podczas projektowania formy wtryskowej, decydujących o wytwarzaniu poprawnych wyprasek z liniami łączenia strumieni tworzywa zalicza się: prawidłowe odpowietrzanie formy, niewielkie różnice w temperaturze materiału we wszystkich obszarach gniazda formującego, odpowiednio dobrane punkty wtrysku oraz unikanie strumieniowego wypełniania gniazda. Jakość takich wyprasek można także poprawić w wyniku zmiany warunków wtryskiwania, głównie zwiększenia temperatury formy i tworzywa wtryskiwanego, a także zwiększenia ciśnienia docisku i prędkości wtrysku. Przedstawiono możliwości zapobiegania powstawaniu obszarów łączenia strumieni tworzywa lub ograniczania negatywnych skutków ich występowania, np. w wyniku zmiany budowy i usytuowania przewężek w formach wtryskowych, zmiany warunków przetwarzania lub zastosowania niekonwencjonalnych metod wtryskiwania, takich jak: wtryskiwanie kaskadowe, pulsacyjne liniowe i rozdzielcze lub wibracyjne. Dalsze badania w zakresie wtryskiwania z cyklicznym nagrzewaniem/ochładzaniem formy wtryskowej są sugerowane jako najbardziej obiecujące pod względem otrzymywania dobrych jakościowo wyprasek w obszarze łączenia strumieni tworzywa, o dużej wytrzymałości i dobrym stanie powierzchni.
EN
This article presents the results of studies on the tribological properties of linear wear and kinetic friction of polylactide processed by 3D printing (FFF) and injection moulding. Research was conducted on a pin on disc apparatus, and the test specimens used were polylactide cylinders with the counter specimen of C45 steel disc. Research was planned and executed with the planned experiment method for two variables: velocity of the counter specimen and pressure. The range of specified values was in the following sections: p = (0.2;0.6) MPa and v = (0.2;1.0) m/s . The conducted experiment had a target of defining the influence of a somewhat new method of 3D printing on the tribological properties of materials that might find application in prototyping plain bearings.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych: zużycia liniowego oraz tarci kinetycznego dla polilaktydu przetworzonego w procesie druku 3D (FFF) oraz w procesie wtryskiwania. Badania przeprowadzone zostały na aparaturze pin on disc, próbkę stanowił materiał badany, przeciwpróbkę – tarcza stalowa C45. Badania zostały zaplanowane i przeprowadzone przy pomocy eksperymentu rotalnego dla dwóch zmiennych – prędkości obrotowej tarczy stalowej oraz nacisku. Zakres określonych wartości zawierał się w przedziałach: p = (0.2;0.6) MPa and v = (0.2;1.0) m/s . Przeprowadzony eksperyment miał na celu przedstawienie wpływu stosunkowo nowej metody druku 3D na właściwości tworzyw sztucznych, mogących znaleźć zastosowanie w wytwarzaniu prototypowych lub krótkobieżnych łożysk ślizgowych.
PL
Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, zwłaszcza w produkcji opakowań oraz obudów. Omówiono zjawisko samoistnego wyboczenia wyprasek, które występuje przede wszystkim w elementach cienkościennych. Obok podstaw teoretycznych przedstawiono symulacje numeryczne wraz z eksperymentalną walidacją zjawiska.
EN
Injection molding technology has a wide range of industrial applications, especially in packaging and casing production. In this paper the spontaneous buckling of thin-walled injection molded plastic parts was described. Theoretical background along with numerical simulation and experimental validation of this phenomenon were presented.
PL
Analizowano dostępne na rynku ciecze stosowane do chłodzenia form wtryskowych. Oceniono właściwości termiczne oraz przepływowe badanych cieczy. Określono również wpływ temperatury cieczy oraz prędkości jej przepływu na efektywność transportu ciepła, a także spadek ciśnienia w kanale chłodzącym, badając w ten sposób wydajność chłodzenia formy wtryskowej.
EN
The analysis of commercially available coolants used for injection mold cooling was performed. The thermal and fluid properties of the coolants were evaluated. The influence of coolant temperature and its flow rate on the efficiency of heat transfer and pressure losses in the cooling channel were investigated, with the aim to evaluate the mold cooling efficiency.
EN
In the paper a possibility of utilization of modern measurement methods in production of plastic parts was presented. This was realized on an example of a bus seat manufactured by injection molding process. Coordinate measuring technique and its application range was briefly discussed. The results of static and dynamic photogrammetry were shown. Thermography was used to investigate cooling process of both: a mold and an object. Material that was used in research and to manufacture seats was also presented with its features and parameters. As it was shown in the research and analysis of results, thanks to utilization of modern measurement and analytic methods accuracy parameters of workpieces manufactured by injection molding process were significantly improved.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania nowoczesnych metod pomiarowych do analizy procesu produkcji elementów z tworzyw polimerowych. Omawianą analizę zastosowano do procesu wytwarzania fotela autobusowego metodą wtryskiwania. Na tym przykładzie opisano współrzędnościową technikę pomiarową i jej możliwości aplikacyjne. Pokazano wyniki badań metodą fotogrametrii statycznej i dynamicznej. Do analizy procesu stygnięcia formy i wypraski wykorzystano natomiast badania termowizyjne. Stwierdzono, że zastosowanie nowoczesnych metod pomiarowych i analitycznych umożliwia lepsze poznanie procesów i wprowadzenie zmian pozwalających na istotną poprawę parametrów dokładności wykonania wyprasek metodą wtryskiwania.
PL
Przedstawiono specjalne techniki formowania wtryskowego, MuCell® i InduMold, zastosowane do produkcji wysokiej jakości części samochodowych, na przykładzie konsoli centralnej samochodu Audi Q5. Oceniano właściwości mechaniczne, termomechaniczne i termiczne wytworzonych detali, a także zmiany w strukturze materiału rejestrowane z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej. Analizę jakości powierzchni przeprowadzono na podstawie obserwacji za pomocą mikroskopu świetlnego. Wyniki badań świadczą o możliwości łącznego wykorzystania technologii ­MuCell® i InduMold do produkcji wysokiej jakości części dla przemysłu motoryzacyjnego.
EN
The article presents special injection molding techniques: MuCell® and InduMold used in the production of high quality automotive part on the example of the central console of Audi Q5 car. The mechanical, thermomechanical and thermal properties of the manufactured parts were examined and discussed with respect to changes in the structure of the material evaluated by scanning electron microscopy. The measurements were supplemented by surface quality analysis performed by optical microscopy. Research has demonstrated the ability to combine MuCell® and InduMold technologies in the production of high quality parts for the automotive industry.
EN
This article presents the results of examination of processing conditions such as mold Tf and injection Tw temperature influence on mechanical properties of the moldings made of copolymer ABS (acrylonitrilebutadiene-styrene) without and with a coloring agent in the form of a pigment and its masterbatches. The pigment was added in the amount of 1 wt ‰ and 2 wt ‰, while the masterbatches were added in the amount of 1 wt % and 2 wt %. The mechanical properties of the molded parts were determined in hardness, impact strength and tensile strength tests. The analysis of the obtained results allowed to state that the addition of the coloring agent in a form of pigment does not significantly affect the values of hardness and impact strength. However, the change of the processing conditions, e.g., increasing the mold temperature, contributed to the decrease of hardness and, at the same time, to the increase of impact strength. The tensile strength of the moldings made of ABS without and with the addition of the masterbatch is similar, regardless of the injection molding parameters, whereas their strain at break and Young’s modulus change, depending on the injection molding parameters. When using the low values of the mold temperature (30 °C) and injection temperature (230 °C), lower values of Young’s modulus were found, however, the aforementioned temperatures allow for obtaining a higher strain at break (noticed for colored samples).
PL
Oceniano wpływ warunków przetwórstwa: temperatury wtryskiwania Tw oraz temperatury formy Tf na właściwości mechaniczne wyprasek wytworzonych z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) bez dodatku i z dodatkiem środka barwiącego w postaci koncentratu lub pigmentu. Koncentrat dozowano w ilości 1 % mas. i 2 % mas., a pigment w ilości 1 ‰ mas. i 2 ‰ mas. Badania właściwości mechanicznych wyprasek obejmowały twardość, udarność i statyczną próbę rozciągania. Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że dodatek środka barwiącego nie wpływa w istotnym stopniu na twardość i udarność wyprasek. Natomiast zmiana parametrów przetwórstwa, np. podwyższona temperatura formy, przyczynia się do zmniejszenia twardości, a jednocześnie zwiększenia udarności. Bez względu na warunki przetwórstwa wytrzymałość na rozciąganie próbek z tworzywa ABS bez dodatku oraz z dodatkiem koncentratu barwiącego była zbliżona, natomiast w zależności od warunków wtryskiwania następowała zmiana ich odkształcenia przy zerwaniu oraz modułu sprężystości przy rozciąganiu. W wypadku wyprasek barwionych zastosowanie niskiej temperatury formy wtryskowej (30°C) oraz niskiej temperatury wtryskiwania (230°C) powodowało zmniejszenie wartości modułu sprężystości oraz, na ogół, zwiększenie wartości odkształcenia przy zerwaniu.
EN
In this work the energy needed for reciprocating screw motion and heating of the barrel were examined by changing various parameters of the injection molding process, measuring the process characteristics and calculating the corresponding values of SEC (specific energy consumption). Five thermoplastic polymers were examined. It was found that the optimal condition from the energy consumption point of view to perform the plasticization of thermoplastic polymers on the research position is low value of rotational velocity of the screw. Furthermore, an increase of the SEC value with increasing barrel temperature was shown. It was also found that changes of back pressure do not affect the energy consumption of the plasticizing system of the injection molding machine.
PL
Badano zużycie energii potrzebnej na wykonanie ruchu posuwisto-obrotowego ślimaka oraz ogrzewanie cylindra w procesie wtryskiwania prowadzonym w zmiennych warunkach procesowych. Dokonano pomiaru charakterystyk wyjściowych procesu wtryskiwania oraz wyznaczono na ich podstawie wartości SEC (jednostkowego zużycia energii). Przetwarzano pięć typowych polimerów termoplastycznych. Stwierdzono, że mała prędkość obrotowa ślimaka zapewnia optymalne, ze względu na niewielkie zużycie energii, warunki do prowadzenia procesu wtryskiwania na analizowanym stanowisku badawczym. Wykazano ilościowy wpływ wzrostu temperatury cylindra na wartość SEC, a także brak wpływu zmiany ciśnienia uplastyczniania na zużycie energii przez układ uplastyczniający wtryskarki.
PL
Przedstawiono przykładowe zastosowanie oprogramowania do projektowania i wytwarzania wytworów oraz narzędzi wtryskowych Cadmould do analizy wypełnienia gniazda formy i skurczu przetwórczego na przykładzie wypraski technicznej. Warunki symulacji numerycznej odniesiono do rzeczywistych warunków wytwarzania wyprasek.
EN
Application of Cadmould software as a tool used in the design and manufacture of injection molding parts and tooling, in the analysis of mold cavity filling and assessment of parts shrinkage on the example of technical moulded piece is presented in the paper. The conditions of numerical simulation were referred to real conditions of manufacturing moulded parts.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych, tj. wytrzymałości w próbie statycznego rozciągania, twardości i udarności liniowego polietylenu małej gęstości napełnionego rozdrobnionymi łuskami orzeszków ziemnych. Badania przeprowadzono przy różnym udziale masowym łusek dyni wynoszącym 0, 5, 10, 20, 30 oraz 40% i różnej wielkości ziarn napełniacza. Próbki do badań uzyskano w procesie wtryskiwania. Stwierdzono wzrost współczynnika sprężystości wzdłużnej i twardości oraz spadek pozostałych badanych właściwości wraz ze wzrostem wielkości ziarn i udziału napełniacza.
EN
The manuscript presents the results of testing the mechanical properties namely strength in the static tensile test, hardness and impact of linear low density polyethylene filled with shredded peanut shells. The tests were conducted at different mass content of pumpkin scales equaling 0, 5, 10, 20, 30 and 40% and different sizes of filler grains. The test samples were obtained in the process of injection moulding. It was stated that Young modulus and hardness increase while other tested properties decrease with the increase of grain size and filler content.
PL
W ramach pracy zbadano serię próbek z terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren, wykonanych metodą modelowania uplastycznionym tworzywem (FDM), która należy do najpopularniejszych metod wytwarzania przyrostowego. Do otrzymania próbek użyto drukarki 3D Dimension Elite BST 786 (Stratasys). Próbki referencyjne otrzymano metodą wtryskiwania z zastosowaniem wtryskarki laboratoryjnej Battenfeld 350 Plus. Określono wpływ grubości warstwy tworzywa oraz orientacji modelu w przestrzeni roboczej urządzenia na właściwości mechaniczne wyrobów, a także na ich dokładność wymiarową. W tym celu wybrano trzy różne kąty orientacji wytwarzanych przyrostowo próbek względem osi Y (0°, 45° lub 90°) oraz dwie grubości warstwy (0,254 lub 0,178 mm). Stwierdzono, że właściwości próbek wykonanych metodą FDM były z reguły gorsze niż właściwości próbek otrzymanych metodą wtryskiwania oraz że najlepszymi właściwościami charakteryzowały się próbki wytwarzane z zastosowaniem większej grubości warstwy i kąta orientacji wynoszącego 90°.
EN
In this work, we investigated a series of specimens made of acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer using fused deposition modeling (FDM) method, currently one of the most popular additive manufacturing techniques. We used Dimension Elite BST 786 (Stratasys) 3D printer for the manufacture of specimens, while reference samples were produced by injection molding using laboratory injection molding machine Battenfeld 350 Plus. The effect of the plastic layer thickness and orientation of the model in the device workspace on the mechanical properties and dimensional stability of the products was studied. For this purpose, three different specimen orientation angles with respect to Y axis: 0° (flat), 45° (hemispheric) and 90° (lateral) and two layer thicknesses: 0.254 mm and 0.178 mm were assumed. It was found that the properties of the specimens produced by FDM method are generally less advantageous than those of injection-molded samples. The best specimen properties were obtained using the higher layer thickness and orientation angle of 90°.
PL
Zbadano efektywność porowania chemicznego, realizowanego przy użyciu różnych poroforów, w procesie wtryskiwania polietylenu dużej gęstości (HDPE). Wykorzystano sześć rodzajów poroforów – cztery endotermiczne oraz dwa egzotermiczne. Wypraski wytwarzano z zastosowaniem ciśnienia docisku, a także bez niego. Oceniano masę, gęstość, stabilność wymiarową, stan powierzchni oraz strukturę uzyskanych wyprasek, a także przetwarzalność mieszaniny uplastycznionego tworzywa z poroforem na podstawie jej przepływu przez formę wtryskową wyposażoną w gniazdo spiralne specjalnej konstrukcji. Z wykorzystaniem stanowiska badawczego własnej konstrukcji zbadano rozrost porów, oznaczono też masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) mieszaniny tworzywa z poroforami.
EN
The aim of this work was to evaluate the effectiveness of chemical blowing by using various blowing agents in the process of high density polyethylene (HDPE) injection molding. Six types of blowing agents were used, including four endothermic and two exothermic ones. The parts were molded either with or without holding pressure. The mass, density, dimensional stability, surface state and structure of molded parts were assessed. Also, the processability of the mixture of plasticized HDPE with blowing agent was evaluated on the basis of its flow into the injection mold with spiral cavity. The growth of pores and mass flow rate (MFR) of the plastic-blowing agent mixture were investigated using a self-designed test stand.
PL
Przedstawiono wpływ wkładek wykonanych z materiałów o dużej przewodności cieplnej na proces wtryskiwania tworzyw sztucznych. Skoncentrowano się na dwóch kluczowych wielkościach: deformacji oraz czasie cyklu. Przeprowadzone analizy wykazały korzystny wpływ zastosowania stopów wysokoprzewodzących na deformację oraz czas chłodzenia, jednak wielkość tego wpływu jest ściśle związana z geometrią produkowanej wypraski.
EN
Presented in this work is the effect of using the inserts made from materials of high thermal conductivity on molding process of plastics. Authors focused on two key process parameters i.e. deformation and cycle time. Performed analyzes have shown beneficial effects of the use of high conductivity alloys on deformation and cooling time, but the extend of these effects is closely related to the geometry of the produced mold.
PL
Przedstawiono zastosowanie tzw. optymalizacji topologicznej do wyrobów produkowanych poprzez wtryskiwanie tworzyw sztucznych. Jest to metoda obliczeniowa pozwalająca na uzyskanie maksymalnej sztywności geometrii wypraski, a jednocześnie redukcję jej masy. Zaprezentowano możliwości wybranych narzędzi numerycznych wykorzystujących optymalizację topologiczną i ograniczenia w kontekście procesu wtryskiwania.
EN
The use of so-called topological optimization for products manufactured by means of injection molding of plastics, is presented. This is a computational method that allows for maximum rigidity of the mold geometry, while reducing its mass. Possibilities of selected numerical tools using topological optimization and constraints in the context of injection molding process, are presented.
PL
W artykule omówiono wpływ parametrów wtryskiwania, takich jak temperatura formy Tf i temperatura wtryskiwania Tw na właściwości mechaniczne wyprasek wytworzonych z tworzywa ABS (akrylonitryl - butadien - styren) bez oraz z dodatkiem środka barwiącego w postaci koncentratu oraz pigmentu. Koncentrat dozowano w ilości 1% i 2%, a pigment w ilości 1‰ i 2‰. Właściwości mechaniczne wyprasek wyznaczano w badaniach twardości, udarności i statycznej próbie rozciągania. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła stwierdzić, że dodatek środka barwiącego nie wpływa znacząco na uzyskane wartości twardości i udarności. Natomiast zmiana warunków przetwórstwa np. podwyższenie temperatury formy, przyczyniła się do zmniejszenia twardości i jednocześnie do zwiększenia udarności. Z kolei wytrzymałość na rozciąganie próbek z tworzywa ABS niebarwionego oraz zawierającego koncentrat barwiący jest zbliżona, bez względu na warunki przetwórstwa. Natomiast, w zależności od warunków wtryskiwania, zmienia się ich odkształcenie przy zerwaniu oraz moduł sprężystości przy rozciąganiu. Zastosowanie niskiej temperatury formy wtryskowej 30°C oraz niskiej temperatury wtryskiwania 230°C przyczynia się do zmniejszenia wartości modułu sprężystości, jednak umożliwia uzyskanie większej wartości odkształcenia wyprasek przy zerwaniu.
EN
The results of examination of the influence of mould and injection temperature on mechanical properties of samples made of terpolymer ABS (acrylonitrile - butadiene - styrene) without and with colouring agent in the form of pigment and its masterbatches are presented in the article. Pigment was added in amount of 1‰ and 2‰, while masterbatches were added in an amount of 1% and 2%. Mechanical properties of moulded parts were determined in static tensile tests and measurements of hardness and impact resistance. The analysis of the obtained results allowed to state that addition of colouring agent does not significantly affect values of hardness and impact strength. However the change in processing conditions, eg. increasing mould temperature contributed to decrease in hardness and, at the same time, increase in impact strength. The tensile strength of mouldings made of ABS without and with addition of masterbatch is similar, regardless of the injection moulding parameters. Whereas, their strain at break and Young’s modulus change, depending on the injection moulding parameters. When using the low values of mould temperature 30°C and injection temperature 230°C the lower values of Young’s modulus were found, but it allows to obtain higher strain at break.
PL
W artykule omówiono wpływ starzenia promieniami UV na morfologię wyprasek wtryskowych wytworzonych z tworzywa ABS z dodatkiem środka barwiącego w postaci proszku oraz koncentratu barwiącego (granulatu) na nośniku ABS i PS. Starzenie promieniami UV w warunkach przyspieszonych prowadzono przez 745 godzin, przy pomocy komory Solarbox 1500e. Zmiany w morfologii obserwowano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM). Wykazano, że promieniowanie UV przyczynia się do zmian strukturalnych tworzywa, zależnych od rodzaju środka barwiącego.
EN
The results of examination of the influence of ageing by UV rays on the morphology of injection moulded parts made of terpolimer ABS with addition of colouring agent in the form of powder and its masterbatch (granulate) based on ABS and PS have been presented. Ageing by UV rays, under accelerated conditions, was carried out for 745 hours using the Solarbox 1500ecell. Changes in the morphology were observed by scanning electron microscope (SEM). It has been shown that the UV radiation contributes to structural changes in polymer, which are dependent on the type of colouring agent.
PL
Poprawnie zaprojektowany układ termostatowania jest jednym głównym czynników efektywnego ochładzania wyprasek wtryskowych w gnieździe formy a tym samym efektywności całości procesu wtryskiwania. Ponadto równomierne ochładzanie poszczególnych obszarów wypraski w formie powoduje ograniczenie do minimum naprężeń własnych i deformacji wypraski po jej wyjęciu z formy. Ze względu na funkcje wypraski nie zawsze możliwe jest zapewnienie jej równomiernej grubości ścianki co ułatwia uzyskanie równomiernego ochładzania w procesie wtryskiwania. Wypraski od których oczekiwana jest duża sztywność bardzo często są mocno użebrowane, co pozwala oszczędzić materiał i uzyskać równomierną grubość ścianki, jednak powoduje dużą kumulację ciepła a tym samym konieczność większej intensywności jego odbioru z formy.
EN
Properly designed system of temperature control is one of the guarantors of effective cooling of injection moldings in the mold cavity and thus the efficiency of the whole injection molding process. Furthermore uniform cooling of specific areas in the compact form reduces to a minimum the stresses and deformation of the molding after removal from the mold. Due to the function of the compact it is not always possible to ensure the uniform wall thickness which facilitates the uniform cooling in the injection molding process. Moldings of which is expected to be high rigidity are of ten ribbed, thus saving material and achieve a uniform wall thickness, however, results in a large accumulation of heat and needs more effective mold cooling systems.
EN
The results of examination of the influence of polymer processing parameters and addition of coloring agents in the form of yellow organic pigment PY 191 and its masterbatches based on acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) or polystyrene (PS) on the color and gloss of injection molded parts have been presented. Gloss investigations, at the light incidence on the molding surface in the direction of polymer flow in the cavity and in the opposite direction at an angle of 60° and 20° were made (Figs. 3–6). Color tests were also carried out (Table 4). The obtained results showed that high mold temperature (Tf = 80 °C) and lower injection temperature (Tω = 230 °C) allow to obtain parts of higher gloss and smaller variation in their color.
PL
Omówiono wpływ warunków przetwórstwa oraz dodatku środków barwiących w postaci żółtego pigmentu organicznego PY 191 oraz jego koncentratów na bazie kopolimeru akrylonitryl--butadien-styren (ABS) lub polistyrenu (PS) na barwę oraz połysk wyprasek. Wykonano badania połysku powierzchni wyprasek przy świetle padającym zgodnie z kierunkiem przepływu tworzywa w gnieździe formującym oraz w kierunku przeciwnym pod kątem 60° i 20° (rys. 3–6). Przeprowadzono również badania barwy porównując barwę wytworzonych wyprasek do wzorców wybranych ze wzornika NCS (z ang. Natural Color System) (tabela 4). Na podstawie otrzymanych wyników określono, że najwyższa z badanych temperatura formy (Tf = 80 °C) oraz niższa temperatura wtryskiwania (Tω = 230°C) umożliwiają uzyskanie wyprasek charakteryzujących się większym połyskiem oraz mniejszym zróżnicowaniem barwy.
20
Content available remote Wybrane metody chłodzenia form wtryskowych
PL
Omówiono wybrane metody chłodzenia form wtryskowych oraz tendencje w rozwoju konstrukcji tych układów w aspekcie podniesienia ich efektywności. Ponadto zaprezentowano zasady budowy układów chłodzenia pozwalających na uzyskanie efektywnego, dynamicznego i równomiernego odbioru ciepła z wypraski.
EN
Selected methods of injection mold cooling and the development trends in the design of these systems in terms of improving the efficiency of their operation were discussed. Also the rules for construction of cooling systems allowing to obtain an efficient, dynamic and uniform heat transfer from polymer were presented.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.