Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultrafiltration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Purpose: The article presents the results of economic efficiency analysis for the construction of preliminary water purification systems before the membrane demineralization process. Two types of pre-treatment systems were analysed: conventional system and ultrafiltration. Design/methodology/approach: The profitability analysis of the construction of water pre-treatment systems (WPS) before membrane demineralization was carried out based on technological, economic and financial assumptions. Findings: The simulations allowed determining the boundary conditions for the profitability of this type of investment in the form of the adopted treatment technology, conditioned by the water pre-treatment method. The simulation results showed that with the current investment and operating costs of the combined rapid filtration process on three-layer beds and dynamic sorption and, alternatively, membrane pressure ultrafiltration, the choice of the latter pre-treatment method allows obtaining significantly better economic results. Originality/value: The results of the cost analysis of both tested variants indicate that the use of pressure ultrafiltration as the final process is much more effective than the conventional treatment system based on rapid filtration and dynamic sorption.
PL
Celem badań była ocena możliwości zastosowania procesu ultrafiltracji do oczyszczenia wybranych wód opadowych pochodzących z dachu domku jednorodzinnego z miasta Wodzisław Śląski. Proces membranowy prowadzono w komorze ciśnieniowej amerykańskiej firmy Osmonics typu GH-100-400 o pojemności 350 cm3 zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne zapewniającej warunki dead-end. W badaniach zastosowano cztery płaskie membrany ultrafiltracyjne o symbolach MT, ST, V3 i BN różniące się materiałem membranotwórczym i graniczną masą molową (MWCO). W trakcie filtracji ciśnieniowej wyznaczono zależność objętościowego strumienia permeatu od czasu prowadzenia procesu. Określono również właściwości transportowe stosowanych membran dla wody zdejonizowanej, grubość membrany oraz kąt zwilżalności. Efektywność procesu oceniano również w oparciu o zmianę ładunku zanieczyszczeń organicznych, takich jak ChZT, OWO, OW, NW, barwę oraz absorbancję UV254. Na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić, że najlepszą membraną pod względem własności transportowych była membrana ST wykonana z polieterosulfonu (10 kDA), chociaż w przypadku tej membrany zjawiska foulingu było najbardziej intensywne. Uzyskano również wysokie usunięcie zanieczyszczeń organicznych oraz barwy wód opadowych.
EN
The aim of the study was to assess the applicability of the ultrafiltration process for the treatment of selected rainwater from the roof of a detached house in the city of Wodzislaw Slaski. The membrane process was carried out in a pressure chamber produced by Osmonics, an American company, type GH-100-400 with a capacity of 350 cm3 equipped with a magnetic stirrer providing dead-end conditions. Four flat ultrafiltration membranes with PT, PW, V3, BN symbols and of different membrane material and MWCO were used. During the pressure filtration, the relationship between the volumetric permeate flux and the time of the process was determined. The transport properties of the applied membranes for deionized water, membrane thickness and the angle of wettability were also determined. The effectiveness of the process was also evaluated based on the change in organic pollutants load, i.e. COD, TOC, TC, IC, colour and absorbance in UV254. Based on the obtained test results, it was found that the best membrane in terms of transport properties was the PES membrane (cut-off 10 kDa). However, in the case of this membrane, the phenomenon of fouling was the most intense. It was also obtained high removal of organic impurities and rainwater colour.
EN
The increasingly stringent requirements for wastewater treatment enforce the adoption of technologies that reduce pollution and minimize waste production. By combining the typical activated sludge process with membrane filtration, biological membrane reactors (MBR) offer great technological potential in this respect. The paper presents the principles and effectiveness of using an MBR at the Głogów Małopolski operation. Physicochemical tests of raw and treated wastewater as well as microscopic analyses with the use of the FISH (fluorescence in situ hybridization) method were carried out. Moreover, the level of electric energy consumption during the operation of the wastewater treatment plant and problems related to fouling were also discussed. A wastewater quality analysis confirmed the high efficiency of removing organic impurities (on average 96% in case of BOD5 and 94% in case of COD) and suspension (on average 93%).
PL
Wraz ze wzrostem wymagań stawianym ściekom oczyszczonym wdrażane są technologie umożliwiające dużą redukcję zanieczyszczeń i jednocześnie małą produkcję odpadów. Biologiczne reaktory membranowe (MBR) dzięki połączeniu klasycznego procesu osadu czynnego z membranową filtracją ścieków stwarzają duże możliwości technologiczne. W pracy przedstawiono zasadę działania oczyszczalni pracującej w Głogowie Małopolskim oraz efektywność jej działania. Wykonano analizę fizykochemiczną ścieków surowych i oczyszczonych oraz analizę mikroskopową z wykorzystaniem metody FISH (fluorescence in situ hybridization), a także przedstawiono poziom zużycia energii elektrycznej podczas pracy oczyszczalni oraz omówiono problemy związane z zarastaniem membran. Analiza jakości ścieków potwierdziła wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych (średnio 96% w przypadku BZT5 i 94% w przypadku ChZT) oraz zawiesiny (średnio 93%).
EN
In this work, the concept based on using pressure driven membrane processes was developed to effectively recover caustic and acidic cleaning baths that wash out of technological lines in dairy plants. As a result, the influence of both microfiltration (MF) and the integrated system of micro- and ultrafiltration (MF/UF) process parameters were assessed on the efficiency of the regeneration of caustic cleaning baths. It was found that MF process allows reducing the level of contaminants in caustic cleaning baths, yet the integrated MF/UF system is more efficient in the removal of high molecular organic compounds. In turn, during the regeneration of acidic cleaning baths, the influence of process parameters of ultrafiltration (UF) and integrated ultraand nanofiltration systems (UF/NF) on the on their effectiveness was examined. As a result, it was confirmed that integrated UF/NF system is crucial to regenerate acidic cleaning baths.
PL
W ramach przeprowadzonych prac badawczych opracowano koncepcję efektywnego regenerowania alkalicznych i kwasowych kąpieli myjących powstających podczas mycia linii technologicznych zakładów mleczarskich. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów dokonano oceny wpływu parametrów procesowych mikrofiltracji (MF) i zintegrowanego układu mikro- i ultrafiltracji (MF/UF) na efektywność regenerowania alkalicznych kąpieli myjących. Stwierdzono, że proces MF umożliwia zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia alkalicznych kąpieli myjących, ale dopiero zastosowanie układu MF/UF pozwala na usunięcie wielkocząsteczkowych związków organicznych. Z kolei podczas regenerowania kwasowych kąpieli myjących zbadano wpływ parametrów procesowych ultrafiltracji (UF) i zintegrowanego układu ultra- i nanofiltracji (UF/NF) na ich efektywność. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono, że do regenerowania kwasowych kąpieli myjących niezbędne jest wykorzystanie układu procesów UF/NF.
EN
This paper evaluates ceramic membrane performance and fouling mechanisms in the ultrafiltration of model oil-in-water solutions with addition of NaCl. First, the work estimated the effect of main process parameters, i.e. transmembrane pressure, cross-flow velocity and NaCl content in the feed on oil rejection and permeate flux using 23 experimental design. The ultrafiltration experiments were carried out using pilot installation with commercial tubular ceramic 300 kDa membrane. Ultrafiltration data obtained using experimental design technique was used to determine the regression coefficients of polynomial equations. These equations give information on non-conjugated as well as conjugated effects of two operating parameters and one feed parameter on ceramic membrane performance in ultrafiltration process of model oil-in-water-NaCl solutions. Moreover, these equations can help to determine optimal conditions for ultrafiltration process from the point of view of membrane permeability and selectivity. Next, ultrafiltration results were analyzed using resistance-in-series model. It was found that the process is membrane resistance limited. It was also stated that, resistance caused by reversible fouling is greater than irreversible fouling resistance. Finally, pore blocking models based on modified Hermia’s equation were used to determine membrane fouling mechanism responsible for permeate flux decline with ultrafiltration time. In investigated system ceramic membrane fouling was caused by complete and intermediate pore blocking mechanisms
EN
Linden honey ultrafiltration (15 kDa MWCO ceramic membrane) was performed as honey solution pre-treatment before spray drying. Feed and retentate solutions with the addition of maltodextrin as a carrier were spray dried. Drying yield and physical properties of powders were studied (after drying and after 12 weeks of storage). During ultrafiltration it was possible to remove some amount of sugars responsible for honey low glass transition temperature, while keeping protein compounds. Yet, it did not have a significant impact on the drying performance and improvement of powder physical properties immediately after drying and after storage. However, the possibility to remove sugars from honey solution by ultrafiltration can be an encouragement for further research.
EN
The partial solution for the growing contamination of the environment is the implementation of new technologies. The most of the currently operated systems for surface and groundwaters treatment as well as for wastewater treatment characterize with complex technological arrangements based on a number of unit operations. In water-wastewater management membrane processes are more often applied, especially those in which the difference of pressure at both membrane sites is used as a driving force. As an example of such application is the use of nanofiltration for groundwaters treatment at Water Treatment Plant Zawada near Dębica or the treatment of municipal landfill leachate and industrial wastewater at Eko Dolina Waste Utilization Plant in Łężyce near Gdynia (reverse osmosis unit capacity of 120 m3/d). Municipal wastewater treatment based on membrane technologies has already been implemented at domestic wastewater treatment plant. It is especially profitable, when the load of contaminant present in a wastewater varies within a year. In the case of membrane systems use, this issue can be neglected. As an example of membrane based system may serve WWTP in Rowy n/Ustka started up in 2013 and modernized in 2017. The latest trends and developments of selected suppliers of membrane systems are also presented.
PL
Częściowym rozwiązaniem wzrastającego zanieczyszczenia środowiska wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Większość współczesnych dużych systemów uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczania ścieków charakteryzuje się bardzo złożonymi układami technologicznymi zakładającymi sekwencję wielu procesów. W gospodarce wodno-ściekowej w coraz to większym zakresie wykorzystywane są procesy membranowe, przede wszystkim te, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Przykładem jest między innymi zastosowanie nanofiltracji do uzdatniania wód głębinowych w SUW Zawada k. Dębicy oraz oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów stałych i ścieków przemysłowych technologią membranową w zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Eko Dolina w Łężycach k/Gdyni (wydajność RO 120 m3/dobę). Oczyszczanie ścieków komunalnych w oparciu o technologie membranowe zostało już wdrożone w krajowych oczyszczalniach ścieków. Jest to szczególnie opłacalne, gdy ładunek zanieczyszczeń obecnych w ściekach waha się w ciągu roku. W przypadku zastosowania systemów membranowych, problem ten można pominąć. Przykładem wdrożenia systemu membranowego może być WWTP w Rowach k/Ustki, którą zbudowano w 2013 r. i zmodernizowano w 2017 r. Ponadto przedstawiono najnowsze rozwiązania oraz trendy rozwoju w niektórych firmach realizujących technologie membranowe u klientów.
EN
To improve dye retention, there is a concurrent interest in the development and optimization of an alternative and promising method for the dye recovery in aqueous solutions. In this regard, considerable attention was paid to the polyoxometalates (POMs) assisted ultrafiltration (POMAUF). The aim of the present study is to eliminate toluidine blue (TB) dye by ultrafiltration membrane using keggin polyoxometalates (POMs) as complexing agents. In the first step, the keggin polyoxometalates K3[PW12O40]∙6H2O (PW12) and K7 [PW11O39]∙14H2O (PW11) were prepared. Then, the obtained powders were characterized by X-ray diffraction and infrared spectroscopies. Afterwards, the removal of toluidine blue (TB) using polyoxometalates assisted ultrafiltration (POMAUF) was studied. Factors affecting the retention of dye and permeate flux such as transmembrane pressure, operating time, polyoxometalates concentration, ionic strength, surfactant and pH were investigated. All results of both compounds have been presented and discussed. The results reveal that the addition of POMs leads to an increase in dye retention from 11 to 95% for the PW12 and to 98% for the PW11. The results of this work have thus suggested the promising enhancement of ultrafiltration membrane selectivity for the dye removal using new complexing agents such as POMs in place of polyelectrolytes and surfactants.
EN
The study presented the results of the examinations obtained during treatment of dairy wastewater in a membrane photoreactor where photocatalysis was sequentially combined with low-pressure membrane process. The aim of the study was to determine the effectiveness of degradation of the contaminants contained in such wastewater during photocatalysis and in the arrangement that combined photocatalysis with ultrafiltration. Several experiments were performed in order to determine the most beneficial conditions of the photocatalysis process, e.g. the dose of the photocatalysts used (TiO2 and ZnO), duration of the process and pH of wastewater subjected to oxidation. The dose of titanium dioxide was changed from 1 to 40 g/dm3, whereas the content of zinc oxide ranged from 1 to 6 g/dm3. The results obtained in the study showed that the extension of the irradiation time to over 30 minutes (TiO2) and over 45 minutes (ZnO) during photocatalysis does not lead to increased removal of contaminants from the dairy wastewater. It was also demonstrated that the increase in the doses of both photocatalysts does not lead to the increase in the efficiency of their treatment. In the case of treatment of dairy wastwater with TiO2, the photocatalysis occurred most effectively for its dose of 10 g/dm3. Removal rates for COD, TOC and total nitrogen were 58% (1670 mg/dm3), 62% (450 mg/dm3) and 56% (128 mg/dm3), respectively. Replacing titanium dioxide with zinc oxide (ZnO – 2 g/dm3) in the photocatalysis process allowed for obtaining higher degrees of removal of contaminants determined as COD, TOC and total nitrogen to the level of 77.8% (870 mg/dm3), 62% (445 mg/dm3) and 52% (139 mg/dm3), respectively. Since both photocatalysts were supplied to the photoreactor in the form of a suspension, the membrane in the next reactor represented an efficient barrier for their particles. It was observed that higher volumetric stream of the permeate was obtained during the process of low-pressure membrane filtration of sewage initially treated in the process of photocatalysis with titanium dioxide (4.6·10-5 m3/m2·s – TiO2 and 4.1·10-5m3/m2·s – ZnO). It was found that the ultrafiltration process in the case of the feed material with TiO2 led to the reduction in COD, TOC and total nitrogen by 78% (370 mg/dm3), 72% (126 mg/dm3) and 40% (80 mg/dm3). Slightly better quality of permeate was obtained when the feed material contained ZnO powder. Degree of retention of the contaminants COD, TOC and total nitrogen were 68% (280 mg/dm3), 66% (143 mg/dm3) and 42% (76 mg/dm3), respectively.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań jakie otrzymano podczas oczyszczania ścieków mleczarskich w fotoreaktorze membranowy w którym sekwencyjnie skojarzono procesy fotokatalizę z niskociśnieniowym procesem membranowymi. Celem badań było określenie skuteczności degradacji zanieczyszczeń znajdujących się w tego rodzaju wodach odpadowych w samodzielnie prowadzonym procesie fotokatalizy jak również w układzie kojarzącym go z procesem ultrafiltracji. Przeprowadzono szereg eksperymentów w celu ustalenia najkorzystniejszych warunków prowadzenia procesu fotokatalizy tj. dawka zastosowanych fotokatalizatorów (TiO2 i ZnO), czas prowadzenia procesu oraz wartość pH ścieków poddawanych utlenianiu. Dawkę ditlenku tytanu zmieniano w zakresie od 1 do 40 g/dm3 a tlenku cynku od 1 do 6 g/dm3. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że wydłużanie czasu naświetlania powyżej 30 minut (TiO2) oraz powyżej 45 min (ZnO) w procesie fotokatalizy nie wpływa na zwiększanie usunięcia zanieczyszczeń z oczyszczanych ścieków mleczarskich. Wykazano również, że zwiększanie stosowanych dawek obu fotokatalizatorów nie skutkuje wzrostu efektywności ich oczyszczania. W przypadku oczyszczania ścieków mleczarskich z TiO2 proces fotokatalizy przebiegał najkorzystniej jego dawce wynoszącej 10 g/dm3. Stopień usunięcia ChZT, OWO i azotu ogólnego wynosił odpowiednio 58% (1670 mg/dm3), 62% (450 mg/dm3) i 56% (128 mg/dm3). Zastąpienie ditlenku tytanu tlenkiem cynku (ZnO – 2g/dm3) w procesie fotokatalizy pozwoliło na uzyskanie wyższych stopni usunięcia zanieczyszczeń oznaczanych jako ChZT, OWO i azotu ogólnego odpowiednio do poziomu 77.8% (870 mg/dm3), 62% (445 mg/dm3) i 52% (139 mg/dm3). Z uwagi na fakt, że oba dawkowano do fotoreaktora w formie zawiesiny to znajdująca się w kolejnym reaktorze membrana była skuteczną barierę dla ich cząstek. Zaobserwowano, że wyższy objętościowy strumień permeatu uzyskano w trakcie prowadzenia procesu niskociśnieniowej filtracji membranowej ścieków wstępnie podczyszczonych w procesie fotokatalizy z ditlenkiem tytanu (4,6·10-5 m3/m2·s – TiO2 i 4,1·10-5 m3/m2·s – ZnO). Stwierdzono że wykorzystany proces ultrafiltracji w przypadku nadawy z TiO2 przyczynił się do obniżenia wartości wskaźników ChZT, OWO i azotu ogólnego odpowiednio o 78% (370 mg/dm3), 72 % (126 mg/dm3) i 40% (80 mg/dm3). Nieznacznie lepszej jakości permeat otrzymano, gdy nadawa zawierała proszek ZnO. Stopień retencji zanieczyszczeń ChZT, OWO i azotu ogólnego wynosił odpowiednio 68% (280 mg/dm3), 66 % (143 mg/dm3) i 42% (76 mg/dm3).
PL
Kofeina jest substancją należącą do grupy mikrozanieczyszczeń. Jest postrzegana jako substancja stosunkowo nieszkodliwa i łatwo rozkładalna w środowisku naturalnym, jednakże w miarę upływu czasu osiąga bardzo wysokie stężenie w wodach powierzchniowych, dlatego też istotne jest poznanie możliwości jej usuwania. W pracy przedstawiono ocenę stopnia usunięcia kofeiny w procesie ultrafiltracji z zastosowaniem membran nanokompozytowych. Zastosowano membrany nanokompozytowe z polieterosulfonu (PES) z dodatkiem jednościennych nanorurek węglowych zmodyfikowanych grupami karboksylowymi (SWCNT-COOH). Zmiany stężenia modyfikatora, a także stężenia polimeru w roztworze membranotwórczym pozwoliły na wytworzenie membran zapewniających uzyskanie wysokiej retencji kofeiny przy zachowaniu optymalnego strumienia permeatu. Osiągnięty stopień usunięcia kofeiny mieścił się w granicach 68-100 % w zależności od właściwości separacyjnych membrany. Określono również charakterystykę badanych membran, wyznaczając ich porowatość oraz stopień hydrofilowości.
EN
Caffeine is a substance that belongs to group of microcontaminants. However it is seen as relatively harmless and easy to decompose in environment. Furthermore caffeine achieve very high concentrations in surface waters so it is important to study the possibilities of its removal. This study presents the estimation of caffeine removal during ultrafiltration process. Within the framework of this research nanocomposite membranes were prepared from poly(ethersulfone) (PES) with addition of carboxylated single-walled carbon nanotubes (SWCNT-COOH). Modification of nanotubes concentration and contribution of polymer in membrane-forming solution allowed to achieve high caffeine retention with preservation of optimal flux during filtration. Caffeine rejection varied from 68 to 100 %. It depended on separation properties of each membrane. Characteristic of studied membranes by the measurement of their porosity and hydrophilicity was also determined in this study.
PL
Od lat 90. ubiegłego stulecia trwają intensywne badania nad dodatkiem nonocząstek do membran polimerowych. W ostatnich latach prowadzone są prace badawcze związane z wytwarzaniem i zastosowaniem tlenku grafenu (graphene oxide GO). Celem pracy było opracowanie technologii wytwarzania membran polimerowych z dodatkiem nanostruktur węglowych reprezentowanych przez tlenek grafenu. Membrany preparowano z użyciem komercyjnego GO z firmy Sigma Aldrich. Warstwą podporową membrany była tkanina polipropylenowa lub poliesterowa. Matryca polimerowa była formowana z fluorku winylidenu jako polimeru (polyvinylidene fluoride PVDF) rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym dimetyloacetamidzie (dimethyl acetamide DMA). Glikol polietylenowy (polyethylene glycol PGE) dodawano jako plastyfikator. Membrany preparowano metodą inwersji fazowej z dodatkiem lub bez GO. Warstwę aktywną z tlenkiem grafenu wytwarzano trzema sposobami: przez rozpylenie (spraying), dodając do objętości masy polimerowej matrycy i przez wylanie supercienkiej warstwy na matrycy (casting). Zawartość tlenku grafenu w membranie wynosiła około 10 μg/cm2. Dla wytworzonych membran określano grubość, wielkość największych porów, wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie i morfologię. Testy związane z transportem wody prowadzono na laboratoryjnym urządzeniu do ultrafiltracji - OSMONICS KOCH. Po badaniach hydrodynamiki obliczano: objętościowy strumień permeatu oraz opór membrany dla membran referencyjnych i z dodatkiem tlenku grafenu.
EN
Since 1990 until the present time there is intensive research on nanoparticles addition to membrane materials. In recent years, many research centres conducted research on production and application of graphene oxide. The aim of the paper was to develop production technology of polymeric membranes with addition of carbon nanostructures represented by graphene oxide. Membranes were prepared using graphene oxide (GO) purchased from Sigma Aldrich. The support membranes was polypropylene or polyester textile. The polymeric matrix was formed using polymer dissolved in an organic solvent, namely polyvinylidene fluoride (PVDF) in dimethyl acetamide (DMA). Polyethylene glycol (PGE) was added as plasticizer. The membranes were prepared by phase inversion with and without GO. The active layer with the GO was produced by three ways: spray method, addition to mass of basic polymer matrix and casting a super thin layer on the polymer matrix. GO content in the membrane was about 10 μg/cm2. The membrane thickness, sizes of the largest pores, mechanical tensile strength, morphology and hydrodynamics of membranes were investigated. Research on water transport were performed on the ultrafiltration experimental setup - OSMONICS KOCH. After experiments the following parameters were calculated: volumetric permeate flux, membrane resistance for the reference membrane and with the addition of graphene oxide.
PL
Porównano właściwości oraz potencjał separacyjny i podatność na zjawisko blokowania trzech membran ultrafiltracyjnych. Przedmiotem badań były membrana komercyjna UE50 oraz dwie wytworzone w warunkach laboratoryjnych membrany – polieterosulfonowa (PES) oraz polieterosulfonowa modyfikowana nanorurkami węglowymi z grupami hydroksylowymi (PES-SWCNT-OH). Potencjał separacyjny membran określono względem wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych – kofeiny, bisfenolu A i pentachlorobenzenu. Wykazano, że stopień eliminacji tych związków zależał głównie od ich właściwości fizyczno-chemicznych. Skuteczność usuwania związków o wysokiej hydrofobowości, tj. bisfenolu A i pentachlorobenzenu była zdecydowanie większa niż hydrofilowej kofeiny. Ponadto stwierdzono, że za efekt separacji mikrozanieczyszczeń odpowiadało zjawisko adsorpcji na membranie modyfikowanej nanorurkami węglowymi, które zwiększały jej pojemność adsorpcyjną. Wszystkie badane membrany ultrafiltracyjne charakteryzowały się mniejszą skutecznością separacyjną wraz ze wzrostem ciśnienia transmembranowego. Przy wyższych ciśnieniach transport masy przez membranę był szybszy, co skutkowało krótszym czasem kontaktu mikrozanieczyszczeń z membraną. Badania wykazały, że powierzchnia modyfikowanej membrany ultrafiltracyjnej ulegała mniejszemu blokowaniu niż powierzchnia membrany komercyjnej UE50. Za przyczynę lepszej odporności modyfikowanej membrany na to zjawisko uznano większą chropowatość jej powierzchni objawiającą się występowaniem licznych wypustek, co utrudniało powstawanie równomiernej warstwy osadu. Za istotny należy również uznać fakt, że membrana była modyfikowana nanorurkami węglowymi z grupami tlenowymi, co nadało jej bardziej hydrofilowy charakter. Właściwość ta ograniczała podatność membrany na blokowanie, gdyż zmniejszała siłę oddziaływań hydrofobowych między powierzchnią a usuwanymi zanieczyszczeniami.
EN
This study compares retention characteristics and retention potential as well as antifouling properties of three ultrafiltration membranes. The commercial membrane UE50 and two membranes produced under laboratory conditions – polyethersulfone membrane (PES) and polyethersulfone membrane modified with hydroxyl-functionalized carbon nanotubes (PES-SWCNT-OH) – were selected for the research. Retention potential was determined for selected organic micropollutants, i.e. caffeine, bisphenol A and pentachlorobenzene. It was determined that removal degree of micropollutants depended mainly on their physicochemical properties. Removal efficacy of highly hydrophobic substances, i.e. bisphenol A and pentachlorobenzene was significantly higher than of hydrophilic caffeine. Furthermore, it was found that adsorption played a key role in the micropollutant removal and the process was more intense on the modified membrane as nanotubes enhanced sorption capacity of the membrane. For all the ultrafiltration membranes studied, the retention of micropollutants decreased with an increase of the transmembrane pressure. At higher pressures, mass transport through the membrane was faster and resulted in shorter contact time between the micropollutants and membrane. Moreover, the modified ultrafiltration membrane had better antifouling properties compared to the commercial membrane UE50. It was an effect of its rougher surface with multiple protrusions, which interfered with even sediment layer formation. Importantly, the membrane was modified with hydroxyl-functionalized carbon nanotubes, which added to its hydrophilic character. The same it improved the antifouling properties of the membrane by weakening the hydrophobic interactions between the membrane surface and target pollutants.
EN
New priorities for the environment have resulted in a reassessment of modern technology for treatment of urban wastewater. Urban wastewater treatment mainly involves the elimination or reduction of anthropogenic organic micropollutants in the aquatic environment. In this paper, the effectiveness of bisphenol A elimination from wastewater, after biological treatment, through a complex ultrafiltration/reverse osmosis purification process was evaluated. The effectiveness of the wastewater treatment process in the tested system was also evaluated with a number of other physical and chemical analyses for pH, turbidity, colour, absorbance, TOC, phenol index, conductivity and the concentration of selected heavy metals. Within this study, the change in the hydraulic performance of the membranes was also investigated. The effectiveness of the reduction of bisphenol A concentrations during the process of ultrafiltration was small, due to the significant difference between the size of the pores of the membrane and the size of eliminated micropollutants. In the process of reverse osmosis, the wastewater treatment system reported that the concentration of bisphenol A was reduced by 68%. In the tested treatment system, the ultrafiltration/reverse osmosis completely removed colour, lead and chromium. Other contaminants were eliminated by more than 31%. In both membrane processes, there was evidence that the membrane pores were blocked, but this occurred to a greater extent during the process of reverse osmosis.
PL
Częściowym rozwiązaniem problemu wzrastającego zanieczyszczenia środowiska wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Większość współczesnych dużych systemów uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczania ścieków charakteryzuje się bardzo złożonymi układami technologicznymi zakładającymi sekwencję wielu procesów. W gospodarce wodno-ściekowej w coraz to większym zakresie wykorzystywane są procesy membranowe, przede wszystkim te, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Przytoczono przykłady instalacji odsalania i demineralizacji stosowane do otrzymywania wody do picia i do celów przemysłowych w polskiej energetyce i kopalnictwie. Zastosowanie nanofiltracji do uzdatniania wód głębinowych w SUW Zawada k. Dębicy. Oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów stałych i ścieków przemysłowych technologią membranową przedstawiono na przykładzie PKN Orlen SA w Płocku oraz w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Eko Dolina w Łężycach k/Gdyni (wydajność RO 120 m3/dobę), ponadto przedstawiono najnowsze rozwiązania oraz trendy rozwoju w niektórych firmach realizujących technologie membranowe u odbiorców=klientów.
EN
The increasing environmental pollution may be partially solved by the implementation of new technologies. The most of large scale surface and ground water as well as wastewater treatment systems is based on complex technological loops comprised of a number of unit operations. In modern water-wastewater management, membrane processes has become more frequently used, especially their branch driven by a pressure difference at both sides of a membrane. In the current paper, exemplary systems of water desalination and demineralization used in production of potable and technological water at national heat and power and mining plants are shown. The use of nanofiltration for groundwater treatment at Water Treatment Plant Zawada (near Dębica, Poland) is discussed. Municipal landfill leachates treatment by means of membrane separation is presentented on the basis of PKN Orlen SA installation in Płock and Waste Utilization Plant Eco Dolina in Łężyce (near Gdynia, Poland). Additionally, current trends and novel solutions offered by selected membrane systems suppliers are discussed.
EN
This paper presents ultrafiltration results of model BSA (bovine serum albumin) and MB (myoglobin) solutions prepared with or without NaCl addition. The protein concentrations in the solutions were equal to 0.05 g dm 3 for MB and 0.5 g dm 3 for BSA. The ultrafiltration tests were performed using a laboratory scale unit equipped with 90 mm ceramic disc membranes with a filtration area of 5:6-10-3 m2 and cut-off of 50 or 150 kDa. The tests were run under constant process conditions, i.e. a cross flow volume (CFV) of 5 ms-1, transmembrane pressure (TMP) of 0.2 MPa, temperature of 20 ◦C and NaCl concentration of 0 or 10 wt%. The installation worked in a semi-open mode with a continuous permeate discharge and retentate recycle. The performance of the membranes was measured with the permeate volumetric flow rate, JV (m3m 2s 1) while their selectivity was determined by the protein rejection, R. The paper evaluates and discusses the protein rejection mechanisms as well as the influence of the membrane cut-off and sodium chloride concentration in the feed on the flux decline during the ultrafiltration of BSA and MB. Moreover, it provides an analysis of the first fouling phase by applying usual filtration laws.
EN
This paper presents an experimental study on chicken egg white solution ultrafiltration, where membrane fouling has been the main point of concern. Separation process has been performed with a 150 kDa tubular ceramic TiO2/Al2O3 membrane. The operating parameters have been set as follows: transmembrane pressure 105–310 kPa, cross-flow velocity 2.73–4.55 m/s, pH 5 and constant temperature of 293 K. Resistance-in-series model has been used to calculate total resistance and its components. The experimental data have been described with four pore blocking models (complete blocking, intermediate blocking, standard blocking and cake filtration). The results obtained show that the dominant fouling mechanism is represented by cake filtration model.
EN
In the study, particle size distribution of the MIEX® resin was presented. Such analyses enable to determinate whether presence of fine resin fraction may be the reason for unfavorable membrane blocking during water purification by the hybrid MIEX®DOC – microfiltration/ultrafiltration systems. Granulometric analysis of resin grains using the laser diffraction particle size analyzer (laser granulometer) was carried out as well as the microscopic analysis with scanning electron microscope. The following samples were analyzed: samples of fresh resin (a fresh resin – not used in water treatment processes) and samples of repeatedly used/regenerated resin that were collected to analysis during mixing and after sedimentation process. Particle size distribution was slightly different for fresh resin and for repeatedly used/regenerated resin. The grains sizes of fresh resin reached approximately 60 μm (d10), 120 μm (d50) and 220 μm (d90). Whereas the sizes of repeatedly used/regenerated resin were about 15 μm (d10), 40 μm (d50) and 115-130 μm (d90). The smallest resin grains sizes were in the range of 0.3-0.45 μm. This ensures that the ultrafiltration membranes retain all resin grains, even the smallest ones. Whereas the microfiltration membranes must be appropriately selected to guarantee full separation of the resin grains and at the same time to exclude a membrane pores blocking.
EN
The goal of this article was to review the literature which discusses the problem of oily wastewater purification by membrane filtration. The authors focused on membranes containing zirconium compounds, mainly ZrO2, used in pressure driven membrane processes. The efficiency of the oil removal processes for various membranes (ceramic and composite), usually above 95% for the oil contaminated sewage, was compared. The influence of zirconium compounds on the properties of ceramic membranes was also discussed. The methods of producing ceramic membranes have been briefly characterized as well. Ceramic membranes are usually obtained by sol-gel technique but also by isostatic compression, reverse phase technique, or hydrothermal crystallization. Ceramic membranes are formed with zirconia, which cause an increase in filtration efficiency by improvement of hydrophilic properties of the membrane. Moreover, the addition of ZrO2 results in increased chemical and hydrothermal membrane stability. The efficiency of the filtration processes using the presented membranes was high, suggesting that membrane filtration processes are highly effective purification methods.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury, w którym omówiono problem oczyszczania ścieków olejowych w oparciu o filtrację membranową. Skupiono się na membranach ciśnieniowych zawierających związki cyrkonu, głównie ZrO2. Porównano skuteczność procesów oczyszczania dla różnych membran (ceramicznych i kompozytowych). Omówiono wpływ związków cyrkonu na właściwości użytkowe membran ciśnieniowych. Membrany ceramiczne są zwykle uzyskiwane za pomocą techniki zol-żel, ale również przez prasowanie izostatyczne, technikę odwróconej fazy lub krystalizację hydrotermiczną. Membrany ceramiczne są formowane z tlenkiem cyrkonu, co skutkuje wzrostem skuteczności filtracji.
EN
The paper presents usefulness of membrane processes (ultrafiltration (UF) and nanofiltration (NF)) for treatment of backwashing water of pool water system. The backwashings were taken from circulations located in two indoor facilities from pools of various functionalities. Moreover, the used samples had different quality in terms of physical and chemical parameters. The test used various membranes, both in respect of the polymer that they were made of and their separation capacity. Transport and separation properties of ultrafiltration (MW and V5) and nanofiltration (DK and HL) membranes were specified. Furthermore, backwashing water samples before and after membrane process treatment were subjected to Microtox® toxicity test. The conducted processes helped to reduce turbidity and specific absorbance at UV254nm 1m , both during ultrafiltration as well as nanofiltration.Much higher hydraulic performance was observed in ultrafiltration membranes. After each filtration cycle a Microtox® toxicity test was carried out which revealed reduced washings toxicity in relation to bacteria in all tested samples.
PL
W pracy określono przydatność procesów membranowych (ultrafiltracji UF i nanofiltracji NF) do oczyszczania popłuczyn filtracyjnych z instalacji wody basenowej. Popłuczyny zostały pobrane z obiegów zlokalizowanych w dwóch obiektach krytych, o różnym przeznaczeniu niecek. Próbki charakteryzowały się zróżnicowaną jakością, opisaną parametrami fizykochemicznymi. Badania prowadzono z wykorzystaniem różnych membrany, zarówno pod względem tworzącego ich polimeru, jak i zdolności separacyjnych. Wyznaczono właściwości transportowo-separacyjne membran UF (MWi V5) i NF (DK i HL). Dodatkowo próbki popłuczyn, przed i po procesie membranowym poddano przesiewowemu testowi toksycznościMicrotox®. Odnotowano obniżenie ilości substancji wpływających na mętność wody oraz związków organicznych wyrażonych wskaźnikiem absorbancji w UV254nm 1m , zarówno w procesach ultrafiltracji, jak i nanofiltracji. Znacznie wyższą wydajnością hydrauliczną odznaczały się membrany ultrafilracyjne. We wszystkich przeprowadzonych cyklach filtracyjnych stwierdzono obniżenie toksycznych właściwości popłuczyn w stosunku do bakterii Aliivibrio fischeri w teście Mirotox®.
EN
Animal blood plasma contains ~91% water and requires concentration prior to it been dried. Our studies concerned the suitability of membrane technology. The efficiency of the investigated filtration process for membranes was stable over time, and displayed no tendency to clog. The protein level in obtained filtrates ranged from 0.15-0.26%. Increased content of protein in the concentrate is a function of the degree of plasma concentration. For the raw material containing 6.05% proteins, with 2.3 times the concentration, it was 13.84% and with 3 times the concentration, it was 18.24%. The filtration efficiency increases with the temperature of the process but decreases with increased levels of concentration. For both of the investigated membranes the permeability was similar; however, the 0.07 μm membrane had higher filtration efficiency by an average of 30%.
PL
Plazma krwi zwierzęcej zawiera ok. 91% wody, dlatego wymaga zatężenia przed właściwym suszeniem. Przedstawione wyniki badań wykazały przydatność technik membranowych. Zawartość białka we wszystkich otrzymanych filtratach wynosiła od 0,15 do 0,26%, niezależnie od jego stężenia w plazmie. Stężenie białka w koncentracie wzrasta wraz ze stopniem zatężania. Dla surowca zawierającego 6,05% białka, przy 2,3-krotnym zatężeniu było równe 13,84%, zaś 3-krotnym 18,24%. Wydajność procesu filtracji membranowej jest stabilna w czasie. Membrany nie wykazują tendencji do zatkania się. Wydajność filtracji wzrasta z temperaturą i maleje wraz ze wzrostem stopnia zatężania. Dla obu użytych membran przepuszczalność osocza jest porównywalna, jednak membrana 0,07 μm ze względu na wyższą skuteczność filtracji (30%) jest preferowana do stosowania w skali przemysłowej.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.