Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dachy zielone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta
PL
W artykule przedstawiono argumenty za stosowaniem na dużą skalę dachów, tarasów i ścian zielonych w metropoliach: przeciwdziałają zmianom klimatu i zmniejszają emisję C02 do atmosfery, niwelują negatywne skutki urbanizacji, redukują zjawisko miejskiej wyspy ciepła, retencjonują wody opadowe, tworzą przyjazną przestrzeń do życia i wypoczynku, a także poprawiają estetykę budynków.
EN
The paper presents the benefits of popularisation of green roofs, terraces and walls in urban areas. These solutions prevent climatic changes and reduce C02 emissions, mitigating negative effects of urbanisation. Additionally, they contribute to reduction of the urban heat island, retain rainwater, create friendly living and leisure spaces and improve building aesthetics.
2
Content available remote Słoneczne dachy zielone
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z dachami zielonymi, na których zainstalowano panele fotowoltaiczne. Zostają w nim omówione projekty fotowoltaiczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem korzyści ekonomicznych płynących z pracy Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej, a także zwiększenie efektywności paneli słonecznych poprzez umieszczanie ich na dachach zielonych. Wskazano również na inne korzyści płynące z efektywności energetycznej budynków wyposażonych w dachy zielone na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Rotterdamie.
EN
The paper describes the issues concerning PV panels mounting on green roofs. It presents photovoltaic projects carried out in Poland with focus on economic benefits of the Wrocław Solar Power Plant operation and increasing the efficiency of solar panels by mounting them on green roofs. The study also refers to other benefits of the energy efficiency of green-roofed buildings showcasing the solutions applied in Rotterdam.
3
Content available remote Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zalety instalacji dachów zielonych. Omówiono podstawowe funkcje współczesnych dachów w dużych miastach.
EN
The paper presents major benefits of green roofs installation. It describes the essential functions of modern roof systems in large urban areas.
4
Content available remote Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat
PL
Przedmiotem artykułu jest wpływ pokrycia dachowego na klimat. Zawiera on charakterystykę chłodnych dachów, dachów zielonych oraz dachów retencyjnych (dach zielony z drenażem magazynującym, dach bagienny, dach z roślinnością pływającą). Charakterystyka uwzględnia zakres temperatur i wilgotności, bilans wodny oraz rodzaj nasadzeń roślinności.
EN
The subject of this Article is the influence of the roofing on the climate. It includes characteristics of cold roofs, green roofs and retention roofs (green roof with storage drainage, marshy roof, roof with floating flora). The characteristics takes into account temperature and humidity range, water balance and type of plantings.
EN
Abstract: Climate changes as well as the urbanisation and economic development influence the characteristics of the stormwater runoff in the cities. The sealing of drainage basin surface leads to an increase of the runoff intensity, thereby decreasing the rainwater infiltration. This situation can lead to the risk of flooding in urban areas. Therefore, especially in great cities there is a need for application of such solutions that will support the operation of the sewage systems. The examples of such solutions are, among others, the green roofs. The paper presents the results of investigation of the water retention capacity of 4 green roof models containing following growing media: (1) the typical green roof substrate without any amendments, (2) the substrate with addition of about 1 % by weight of hydrogel (the cross-linked potassium polyacrylate), (3) the substrate containing about 0.25 % by weight of hydrogel, (4) the substrate with addition of expanded clay and perlite. The models were not vegetated in order to investigate only the water retention capacity of drainage elements and substrates. The water retention capacity of green roof models was investigated in the laboratory conditions with use of artificial precipitations simulated after diverse antecedent dry weather periods (ADWP) amounting to: 1, 2, 5, 7, and 12 days. The intensities of artificial precipitations were relatively high and ranged from 1.14 to 1.27 mm/min, whereas their durations ranged from 7.75 to 12.56 min. These values of intensities and durations corresponded to the design rainfall intensities calculated using Blaszczyk’s equation for annual rain depth equal to 600 mm and the return periods ranged from 5 to 15 years. The obtained results indicate that the water retention capacity of green roof models, expressed as the volumes (or depths) of rainwater retained within their structures, increases with an increase of ADWP. Results indicate that the relation between ADWP and the amount of water retained in the layers of green roofs in the case of relatively short antecedent dry weather periods provided for the analysis (from 1 to 7 days) may be approximately linear. The results of the one-way ANOVA indicate that in the case of all models there is a statistically significant difference between the values of retention depth for specified ADWP (p < 0.001). During more than half of simulated precipitations, especially in the case of longer ADWPs lasting 5, 7, and 12 days the best water retention capacity had Model 3, with substrate containing about 0.25 % by weight of hydrogel. On the other hand, the results show that the weakest retention capacity had Model 2 (with substrate containing 1 % by weight of hydrogel). In the case of longer ADWPs (lasting 7 and 12 days) relatively weak water retention capacity had Model 4 (with substrate containing the addition of expanded clay and perlite). It can be concluded that too large amount of hydrogel added to the substrate can have an unfavourable impact on the water retention capacity of green roofs.
PL
Dachy zielone są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w budownictwie, zwłaszcza w przestrzeni publicznej. Jako atrakcyjne wizualnie, praktyczne i ekologiczne elementy zielonej infrastruktury miast cieszą oczy ich mieszkańców i stają się miejscami ucieczki od miejskiego zgiełku.
7
Content available remote Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone
PL
W artykule opisano specyfikę badań odporności izolacji wodochronnych stosowanych na dachach zielonych na przerastanie korzeniami, a także opisano w jaki sposób te badania zmieniały się na przestrzeni lat.
EN
The article discusses specific issues related to the resistance of water insulation used for green roofs against the penetration of roots, and the way these tests changed over the years.
8
Content available remote Ocena ilości i dynamiki odpływu z ekstensywnych dachów zielonych
PL
W miastach duży udział powierzchni nieprzepuszczalnych stanowią dachy. Wykonanie na nich układów konstrukcyjnych z roślinnością, czyli tzw. dachów zielonych jest jedną z metod odzyskiwania terenów biologicznie czynnych w przestrzeni miejskiej. Ponadto taki sposób zagospodarowania, uprzednio uszczelnionych powierzchni, może zredukować odpływ wód opadowych do systemu kanalizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań zdolności ekstensywnych dachów zielonych w retencjonowaniu, opóźnianiu spływu i redukcji szczytowej fali odpływu wód opadowych. Badania prowadzono w centrum miasta Wrocławia na stanowiskach wykonanych w skali półtechnicznej. Uzyskane wyniki potwierdzają pozytywny wpływ dachów roślinnych na zatrzymywanie wody opadowej oraz opóźnianie odpływu. Średnia retencja na obu dachach zielonych wynosiła ponad 87% i była ponad czterokrotnie większa niż na dachu referencyjnym. Ponadto, zaobserwowano wyraźne opóźnienie odpływu z dachów zielonych (średnio o 75 min. pomiędzy maksymalną intensywnością opadu, a szczytową fazą odpływu). Stwierdzono wpływ sezonu i długości trwania okresu bezopadowego na zdolności retencyjne dachów zielonych. Długość trwania okresu bezopadowego był czynnikiem, który miał zauważalny wpływ także na wielkość redukcji szczytowej fali odpływu.
EN
Roofs have a high share in non-permeable surfaces in urban areas. Covering them with structural arrangements with greenery, i.e. so called green roofs is one of the ways to recover biologically active areas in cities. Additionally, such management of previously sealed surfaces may reduce the runoff of stormwater to the sewage system. The paper presents the results research of the capacity of extensive green roofs to retain, delay runoff and reduce peak runoff of stormwater. The research were conducted in the centre of Wrocław, on experimental sites constructed in a semi-technological scale. The obtained results confirm that green roofs have a positive influence on stormwater retention and runoff delay. The mean retention on both green roofs exceeded 87% and it was over four times higher than on the reference roof. Moreover, a noticeable delay in runoff from green roofs was noted (on the average 75 minutes between peak rainfall intensity and the peak runoff phase). It was determined that the season and the antecedent dry weather period influenced the retention capacity of green roofs. The antecedent dry weather period also has an influence on peak runoff reduction.
PL
Zastosowanie dynamicznych symulacji umożliwiających ocenę funkcjonowania sieci kanalizacyjnej staje się coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem w pracy inżynierów, zajmujących się zagadnieniami gospodarki wodno-ściekowej w miastach. Te techniki komputerowe wykorzystywane są do analiz oraz prognozowania różnych sytuacji mogących pojawiać się w trakcie eksploatacji kanalizacji. Symulacje komputerowe umożliwiają analizę różnych wariantów kształtowania się wielkości spływów powierzchniowych przy różnych warunkach zjawisk pogodowych i retencji powierzchni jak również zastosowania urządzeń do retencji lub infiltracji wód opadowych. Urządzenia do lokalnego zagospodarowania wód opadowych, zaliczane do obiektów typu LID (Low Impact Development) pozwalają zmniejszyć wpływ wód opadowych na odbiorniki. Celem pracy było wykazanie celowości wykorzystania symulacji spływu z wybranej zlewni z zastosowaniem oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie obliczeń hydrogramów odpływu w punktach kontrolnych kanalizacji deszczowej dla określenia wpływu urządzeń do bioretencji na dynamikę odpływu ścieków deszczowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną. W pracy wykorzystano wyniki z kampanii pomiarowych wykonanych we Wrocławiu, w rejonie analizowanej zlewni. Wykazano, że zastosowanie modeli hydrodynamicznych wspomaga ocenę wpływu obiektów LID na funkcjonowanie kanalizacji deszczowej.
EN
The application of dynamic simulations that enable to evaluate the operation of drainage networks is becoming an increas- ingly popular tool used in the work of engineers who deal with water and wastewater management issues in urban areas. These IT solutions are used for the purposes of analysing and forecasting various situations that might occur during the operation of the network. Computer simulations enable to analyse different variants of surface runoff volumes at various weather conditions and surface retention as well as to apply rainwater retention or infiltration facilities. Local rainwater management systems that belong to LID (Low Impact Development) facilities allow to reduce the influence of rainwater on the receiver. The aim of the study was to demonstrate the advisability to use the simulation of runoff from a selected catchment sup- ported by software that enables to calculate the runoff hydrograph at rainwater drainage system control points in order to determine the influence of bioretention facilities on the dynamics of stormwater runoff discharged through sewage network. The research was based on the results obtained from measurement campaigns conducted in Wrocław, in the area of the analysed catchment. It was demonstrated that the application of hydrodynamic models supports the evaluation of the influence of LID facilities on the operation of rainwater drainage systems.
PL
Zmiany klimatu, zwłaszcza występowanie gwałtownych i ulewnych deszczy oraz wzrost powierzchni szczelnych na obszarach zurbanizowanych przyczyniają się do zaburzeń w obiegu wody w środowisku. Niekorzystnym zjawiskiem wynikającym z tych zmian jest intensyfikacja spływu wód opadowych, która może powodować okresowe zalewanie ulic, chodników, posesji i budynków oraz może być przyczyną występowania przeciążeń hydraulicznych systemów kanalizacyjnych. W celu ograniczenia tych negatywnych skutków konieczne jest projektowanie zrównoważonych systemów odwadniających, w których stosowane są obiekty i urządzenia zwiększające infiltrację i retencję wód opadowych. Do takich rozwiązań zaliczane są m.in. dachy zielone. W artykule dokonano analizy funkcjonowania zielonych dachów ekstensywnych w aspekcie ich właściwości hydrologicznych. Celem badań było określenie możliwości retencjonowania wód opadowych oraz opóźniania ich odpływu z trzech ekstensywnych dachów zielonych różniących się między sobą układem warstw. Przeprowadzone analizy wykazały, że dachy zielone najlepiej zagospodarowywały wody i opóźniały odpływ w czasie występowania deszczy nie przekraczających w ciągu doby 10 mm. Opady o tej wysokości występowały z największą częstotliwością w latach objętych analizą (2011-2015). Wraz ze wzrostem wysokości opadów możliwości retencjonowania i przetrzymywania wód opadowych, w układzie warstwowym dachów zielonych, były redukowane. Z tych względów ekstensywne dachy zielone mogą być rozpatrywane jako zrównoważone systemy dla poprawy bilansu wodnego miast, ale w aspekcie ochrony przed skutkami ulewnych opadów o dużej wysokości, ich działanie powinno być wspomagane innymi systemami pozwalającymi odciążyć tradycyjne systemy odwodnieniowe na terenach zurbanizowanych.
EN
Climate change, especially the occurrence of violent and heavy rainfall and an increase in the sealed surface in urban areas contribute to disturbances in the circulation of water in the environment. Disadvantageous phenomenon resulting from these changes is to increase the rainwater runoff, which can cause temporary flooding of streets, sidewalks, residential areas and buildings. The increase in the volume of sewage discharged to sewers contribute to the emergence of adverse phenomena of hydraulic overload in these systems. In order to reduce these negative impacts it is necessary to design sustainable drainage systems, in which are used the facilities and equipment to increase rainwater retention and infiltration. Such solutions include, among others, green roofs. In the article, the analysis of the functioning of extensive green roofs in the aspect of their hydrological properties was carried out. The aim of the study was to determine the possibility of rainwater retention and runoff delay from three extensive green roofs with different system layers. The conducted analysis have shown that the green roofs efficiently retained water and delayed runoff during rainfall with a depth not more than 10 mm. Precipitation of this depth occurred with the greatest frequency in the years covered by the analysis (2011-2015). With an increase the depth of rainfall the possibilities of rainwater retention capacity of green roofs have been reduced. For these reasons the extensive green roofs can be considered as sustainable systems for the improvement of water balance of the cities, but in the aspect of protection against the effects of heavy precipitation in large depth, their operation should be supported by other systems that allow offload the traditional drainage systems in urban areas.
PL
Rozwój obszarów zurbanizowanych wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne, w tym na cykl hydrologiczny, który w wyniku uszczelniania powierzchni terenu zostaje zaburzony. Na terenach nie przekształconych przez człowieka istnieje równowaga pomiędzy zjawiskami opadu, spływu, wsiąkania i parowania wody deszczowej. W wyniku działalności antropogenicznej zmianie ulegają warunki powierzchniowego spływu wód, powodujący wzrost wysokości i intensywności odpływu ze zlewni. Stwarza to liczne problemy, których rozwiązanie wymaga podjęcia wspólnych działań sektora gospodarki wodno-ściekowej, architektury i urbanistyki oraz gospodarki przestrzennej. Współczesne tendencje w projektowaniu przestrzeni miejskiej coraz częściej opierają się na proekologicznych nurtach, takich jak Eco-Urbanism i Green Urbanism, według których miasta powinny być ekologiczne, przyjazne użytkownikom i właściwie korzystające z zasobów naturalnych. Biorąc powyższe pod uwagę zarządzanie wodami opadowymi w miastach powinno być realizowane zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego. W ramach tej idei stosowane są rozwiązania techniczne pozwalające m.in. zwiększyć retencję i infiltrację wód opadowych na terenach zurbanizowanych. W artykule zostały scharakteryzowane takie obiekty i urządzenia, jak niecki i zbiorniki infiltracyjne, ogrody deszczowe i dachy zielone, które nie tylko są funkcjonalne, ale także posiadają wysokie walory estetyczne i wprowadzają zieleń do szarych i betonowych przestrzeni miejskich wzbogacając architekturę krajobrazu. Przedstawiono ich zastosowania w zabudowie miejskiej, które pokazały, że możliwe jest zintegrowane podejście do zarządzania wodami opadowymi i planowania przestrzennego. Rozwiązania te przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych, uatrakcyjniają krajobraz miejski, poprawiają mikroklimat i wpływają na poprawę ładu przestrzennego i jakości życia w miastach.
EN
The development of urbanized areas adversely affects the environment, including the hydrological cycle, which is affected by the sealing of the surface of the terrain. In the areas not transformed by a man, there is a balance between the phenomena of precipitation, runoff, soaking and evaporation of rainwater. As a result of the anthropogenic activity, the surface water flow is altered, resulting in an increase in the height and intensity of drainage from the catchments. This creates many problems, which require the joint efforts of the water and wastewater sector, architecture and urban planning and spatial management. Contemporary trends in urban space design are increasingly based on environmental trends such as Eco-Urbanism and Green Urbanism, which suggest that cities should be environmentally friendly, user-friendly and should utilize natural resources properly. Taking into account the above, the management of rainwater in cities should be implemented in accordance with the concept of sustainable development. Within this idea, technical solutions are used which allow to increase the retention and infiltration of precipitation waters in urbanized areas. The objects, such as baskets and infiltration tanks, rain gardens and green roofs, which are not only functional but also have aesthetic qualities and bring green to gray and concrete urban spaces, enrich the landscape architecture. Their urban development applications have been featured to show that an integrated approach to rainwater management and spatial planning is possible. These solutions contribute to the protection of water resources, make the urban landscape more attractive, improve the microclimate and the spatial order and quality of life in cities.
PL
W pracy poruszono tematykę dachów zielonych z wykorzystaniem różnych materiałów termoizolacyjnych. Określono minimalne grubości materiałów termoizolacyjnych konieczne dla spełnienia nowych wymagań cieplnych i zaproponowano prawidłową konstrukcję wybranego złącza. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń parametrów fizykalnych można stwierdzić, że zaprojektowanie przegrody dachowej z użyciem nowoczesnych materiałów spełniające wymagania prawne w zakresie budownictwa niskoenergetycznego po 2021 roku jest możliwe.
EN
In this paper was raised up the subject of green roofs using different insulating materials. It was specified the minimum thickness of the insulating materials necessary to fulfillment the new thermal requirements and proposed some correct joints structure. On the basis of physical parameters calculations can be determined, that it is possible, to design a roof barrier with modern materials which meet legal requirements in the construction of low energy after 2021.
PL
Na obszarach. na których obserwuje się szybki proces urbanizacji dochodzi do zmian stanu środowiska naturalnego. W wyniku zmniejszania się w miastach terenów zielonych, czyli naturalnych miejsc infiltracji i retencji wód opadowych, nasilają się; problemy związane z gospodarką wodami opadowy mi. Dotychczasowe, tradycyjne odprowadzanie wód opadowych systemami kanalizacyjny mi do odbiorników staje się niewystarczające. Z. tych względów coraz częściej praktykowane jest w prowadzanie zrównoważonych systemów odwadniających SUDS (ang. Sustainable- Urban Drainage System), których jednym z głównych zadań jest kontrola szybkości odpływu z. terenów zurbanizowanych. Do tego typu rozwiązań należą m.in. dachy zielone. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych we Wrocławiu w celu ustalenia retencji wodnej dachów zielonych oraz ich wpływu na opóźnienia spływów na tle charakterystyki zmienności opadów.
EN
In areas with rapid urbanization conies to changes in the natural environment. As a result of the reduction of green areas, which are natural places for infiltration and stormwater retention, increasing problems linked with stormwater management. The existing, traditional stormwater drainage becomes insufficient. For these reasons, sustainable urban drainage systems (SUDS) are being increasingly implemented. One of their main tasks is to control the rate of runoff from urbanized areas. Such practices include, among others, green roof's. The article presents research results conducted in Wroclaw in order to determine the water relent ion of green roofs and their impact on the delay runoff in the context of characteristics of rainfall variability.
14
Content available remote Możliwości zastosowania geosyntetyków w konstrukcjach dachów zielonych
PL
Wykorzystanie geosyntetyków w konstrukcjach dachów zielonych. Rodzaje dachów zielonych, warstwy konstrukcyjne, funkcja i budowa. Rola retencji wodnej w prawidłowej eksploatacji dachów zielonych. Nowe technologie znajdujące zastosowanie przy retencjonowaniu wody dostępnej dla roślin w konstrukcjach dachów zielonych.
EN
The use of geosynthetics in green roof structures. Types of green roofs, construction rules and combination of basic layers, their function and structure. The role of water retention in the proper operation of green roofs. New technologies applied for the retention of water available for plants in green roof structures.
15
Content available Green construction in building renovation
EN
Modern materials and construction solutions draw more and more attention to ecology and building certification. Among the criteria appearing in revitalization, an important element is bringing plants back into heavily urbanized areas. In its natural form, this is not possible to carry out everywhere, often requiring large amounts of space. Nowadays, however, there are a number of green roofs and green wall systems, allowing "greener" construction without making significant changes in the urban environment. The article includes a presentation and analysis of selected solutions of biological surfaces known as green roofs and green walls, specifying various solutions and their most important features. The case study focuses primarily on material and design solutions, as well as the potential benefits, risks and limitations in their use. Plants structures on the surfaces of vertical and horizontal partitions continue to be a very interesting alternative to take into account when applying for grants, such as LEED or BREEAM certificates.
PL
Współczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne kładą coraz większy nacisk na kwestię ekologii oraz certyfikacji budynków. Wśród aspektów powtarzających się jako kryteria widnieje rewitalizacja, której istotnym elementem jest wprowadzanie na powrót roślinności do silnie zurbanizowanych aglomeracji miejskich. Nie wszędzie jest to jednak możliwe w naturalnej formie, wymagającej niejednokrotnie znacznych przestrzeni. W związku z powyższym powstały i nadal powstają liczne systemu dachów zielonych oraz zielonych ścian, pozwalające „zazielenić” budynek bez konieczności wprowadzania znaczących zmian w układzie zabudowy miejskiej i przeznaczania cennych powierzchni użytkowych. Artykuł stanowi prezentację oraz analizę wybranych rozwiązań powierzchni biologicznie czynnych określanych mianem dachów zielonych i ścian zielonych, wskazując ich różnorodne rozwiązania oraz najważniejsze funkcje. Studium przypadków uwzględnia przede wszystkim rozwiązania materiałowe, rozwiązania konstrukcyjne, a także potencjalne korzyści, zagrożenia i ograniczenia podczas ich stosowania. Struktury roślin na powierzchniach przegród pionowych i poziomych, stanowią wciąż niezwykle interesującą alternatywę, uwzględnianą również przy ubieganiu się o uzyskanie takich certyfikatów jak LEED, czy BREEAM.
16
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe dachów zielonych
PL
W artykule przedstawiono wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawiane dachom zielonym oraz metody oceny i klasyfikacji. Omówiono metody poprawnego wykonywania tego typu dachów.
EN
The article presents the fire safety requirements for green roofs, methods of assessment and classification. In addition, methods of correct construction of this type of roof is discussed.
17
Content available Dachy zielone od przeszłości do przyszłości
PL
W występującym obecnie proekologicznym trendzie rozwoju budownictwa ważną rolę mogą odegrać dachy zielone. Ich wznoszenie nie jest jednak czymś nowym. Zazielenianie dachów sięga czasów najstarszych cywilizacji, chociaż na przestrzeni wieków nieco inne były przyczyny obsadzania budowli lub ich części roślinami.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zastosowania ekstensywnych dachów zielonych na redukcję odpływu wód opadowych z terenów zurbanizowanych. Przy użyciu programu EPA SWMM5 przeprowadzono symulacje hydrodynamiczne dla opadów obliczeniowych (wzór Błaszczyka oraz IMGW) oraz dla zarejestrowanych rzeczywistych opadów nawalnych. Oddziaływanie dachów zielonych przedstawiono za pomocą dwóch parametrów: redukcji chwilowych maksymalnych natężeń przepływu i redukcji objętości odpływających ścieków opadowych.
EN
The article presents the results of research on the influence of extensive green roofs to reduce stormwater runoff from urbanized areas. Using software EPA SWMM5 hydrodynamic simulations were performed for rainfalls calculated using IDF relationships (Błaszczyk and IMGW equations) and recorded rainfall events. The impact of green roofs is shown by two parameters: the reduction of the maximum instantaneous flow rates and reduction of the volume of the runoff.
19
PL
Modelowanie odpływów z dachów zielonych, obok bezpośrednich pomiarów, jest cennym źródłem informacji o efektywności działania tego typu konstrukcji w aspekcie hydrologicznym. Wśród stosowanych modeli największe zastosowanie mają modele numeryczne. Pozwalają one na dokonanie oceny wpływu dachów zielonych na zmniejszenie i spowolnienie spływu, redukcję szczytowej fali odpływu oraz wielkość retencji. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wielkości odpływów z dachów zielonych otrzymane przy zastosowaniu modelu GARDENIA. Analizę przeprowadzono dla wybranych zdarzeń opadowych, zarejestrowanych w ramach prowadzonych badań, na dachach zielonych, wykonanych w skali półtechnicznej. Otrzymane wyniki badań wskazują na zadowalające dopasowanie danych obserwowanych z symulowanymi.
EN
Apart from direct measurements, modelling of runoff from green roofs is valuable source of information about effectiveness of this type of structure from hydrological point of view. Among different type of models, the most frequently used are numerical models. They allow to assess the impact of green roofs on decrease and attenuation of runoff, reduction of peak runoff and value of water retention. This paper presents preliminary results of research on computing the rate of runoff from green roofs using GARDENIA model. The analysis has been carried out for selected rainfall events registered during measuring campaign on pilot-scale green roofs. Obtained results are promising and show good fit between observed and simulated runoff.
PL
W artykule omówiono charakterystykę hydrauliczną dachów zielonych i ich wpływ na funkcjonowanie systemów kanalizacyjnych. Na przykładzie fragmentu zlewni miasta przedstawiono wyniki modelowania odpływu ścieków opadowych przy wykorzystaniu programu EPA SWMM. Analizy wykazały, że dachy zielone umożliwiają znaczące ograniczanie przepływu ścieków w miejskich systemach kanalizacyjnych.
XX
This paper presents hydraulic characteristics of green roofs and their effect on sewerage systems functioning. Based on a part of an urban catchments results of runoff modelling with the use of EPA SWMM software are presented. Analyses showed that green roofs can significantly reduce the flow in urban sewerage systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.