Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik tarcia statycznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy wpływu nacisku jednostkowego oraz czasu stacjonarnego styku na wartości współczynnika tarcia statycznego elastomerów EPUR o twardościach: 75, 80, 83 i 93 °ShA w skojarzeniach ze stalą C45 w różnych warunkach smarowania. W badaniach zmieniano wartości nacisku jednostkowego w zakresie p = 0,2–0,8 MPa i czas stacjonarnego styku pod obciążeniem w zakresie t = 1–9 min. Badania przeprowadzano zarówno w warunkach tarcia suchego, zwilżenia wodą, jak i po smarowaniu dwoma rodzajami smarów plastycznych: o małej i dużej adhezji do stali. Badania prowadzono na urządzeniu, którego zasada działania opiera się na równi pochyłej. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że zarówno nacisk jednostkowy, jak i czas stacjonarnego styku mają znaczny wpływ na wartość współczynnika tarcia statycznego w parze EPUR-stal.
EN
Tribological tests were aimed at determining the value of static friction coefficient µ0 of EPUR with hardnesses 75, 80, 83, and 93 °ShA, during friction on C45 steel under various lubrication conditions. In the tests, the unit pressure values in the range of p = 0.2–0.8 MPa and the time of stationary contact under load were changed in the range of t = 1–9 min, both in dry friction conditions, lubricating with water, and lubricating with two types of greases – with low and high adhesion to steel. The tests were carried out on a device whose operating principle is based on an inclined plane. The results of the tests showed that both the unit pressure and the stationary contact time have a significant impact on the value of the static friction coefficient in the EPUR steel pair.
EN
The paper presents the results of studies on the effects of gamma irradiation on the static friction coefficient of thermoplastic polymer – polysulfone. These polar polymers belong to the group of amorphous thermoplastics and are widely used for various applications, e.g., automotive and electronic industries (dielectrics in capacitors), waste water recovery, medical uses (hemodialysis membranes), requiring autoclave, and steam sterilization. Polysufones are known for their toughness and stability at high temperatures. The aim of this study is to analysed changes in the static coefficient of friction in association with a contact pressure (in the range 0.2 – 0.8 MPa) depending on the ionizing radiation dose of PSU (in the range 50-150 kGy). Additionally, microhardness, and wear intensity were measured, because tribological properties of polymers as well as mechanical properties that influence their durability and applications. The studies confirmed that the static coefficient of friction increases with an increase in contact pressure (in the test range). The research has shown that mechanical (microhardness) and tribological (static coefficient of friction and tribological wear) improve as the radiation dose of irradiated material increase. Moreover, the tribological wear increases with increasing the sliding velocity. This gamma irradiated polymer is characterized by higher microhardness, a static coefficient of friction, and a higher wear rate compared to PSU in the initial state, because of changes in structure. It requires further research.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu promieniowania gamma na właściwości tarcia statycznego polisulfonu. Ten polarny polimer należący do grupy termoplastów o budowie amorficznej został wybrany z uwagi na jego szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w przemyśle samochodowym, elektronicznym (dielektryki w kondensatorach), oczyszczaniu wody, medycynie (membrany do hemodializy), autoklawach. Polisulfony są znane ze swojej wytrzymałości i stabilności wymiarów w wysokich temperaturach. Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu promieniowania gamma (w zakresie 50–150 kGy) na zmiany wartości współczynnika tarcia statycznego (w zakresie 0,2÷0,8 MPa). Dodatkowo wykonano badania mikrotwardości oraz intensywności zużywania z uwagi na to, że właściwości tribologiczne polimerów takie jak właściwości mechaniczne mają wpływ na ich trwałość i właściwości użytkowe. Analiza wyników wykazała, że wraz ze wzrostem dawki promieniowania gamma zwiększała się wartość pomiarów mikrotwardości, współczynnika tarcia statycznego oraz intensywności zużywania. Wyniki wykazały wpływ prędkości poślizgu na zużycie liniowe materiału. Przyczyną zaobserwowanych zmian są zmiany zachodzące w strukturze polimeru pod wpływem promieniowania, co wymaga prowadzenie dalszych badań.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wartości statycznego współczynnika tarcia dla włókien polimerowych (aramidowych i węglowych) podczas współpracy ciernej z próbką litą ze stali konstrukcyjnej 18G2A dla różnych wartości siły naciągu włókien (zakres od 5 do 25 N). W trakcie pomiarów, wraz ze wzrostem siły naciągu włókien, odnotowano zbliżanie się, początkowo bardzo rozbieżnych, wartości statycznego współczynnika tarcia, aż do ich niemal całkowitego wyrównania się, gdy siła naciągu wynosiła 25 N. Zaobserwowano również ścisły związek pomiędzy naprężeniami normalnymi oraz stycznymi występującymi we włóknach.
EN
Nowadays, polymer fibres are widely used in automotive, aerospace, military, and bioengineering industries, mainly as a component to improve composite properties and for the production of laminates or special application fabrics and cables. Surprisingly, there is a lack of substantial information concerning tribological characteristics of pure fibres in the commonly available scientific literature. The experiment presented in this paper investigates the static friction coefficient (COF) of two types of friction pairs for different values of fibre loading forces (from 5 to 25 N): (1) a carbon fibre bundle with a constructional steel rod and (2) an aramid fibre bundle with a constructional steel rod. For low values of fibre tensioning forces, significant differences between aramid and carbon fibres in static COF values were observed. As the value of the tension force grows, static COF values become more and more similar, and finally at 25 N, they were approximately equal. Due to the fibres specific structure, they reveal an interesting feature: tension in fibres in normal direction simultaneously causes tension in their longitudinal direction.
PL
W pracy przedstawiono badania współczynnika tarcia statycznego polietylenu PE-UHMW poddanego różnym dawkom promieniowania jonizującego oraz starzeniu, imitującemu biologiczne oddziaływanie organizmu na materiał. Badania tribologiczne prowadzono w ruchu posuwisto-zwrotnym podczas rozruchu, kojarząc badany materiał z typowymi metalami stosowanymi w chirurgii implantacyjnej: stalą austenityczną ANSI 316L oraz stopem tytanu Ti6Al4V. Analizowano zmiany współczynnika tarcia statycznego μ0 związanego z naciskiem p (w zakresie 0,5÷2,5 MPa) w zależności od dawki napromieniowania polietylenu PE-UHMW (w zakresie 25-250 kGy), dla obu rodzajów metalowych przeciwpróbek. Ustalono, że wraz ze wzrostem nacisku jednostkowego (w badanym zakresie) wartości współczynnika tarcia statycznego, co typowe, maleją. Stwierdzono, że optymalna dawka promieniowania, ze względu na wartość siły tarcia, mieści się pomiędzy 100 a 250 kGy, dla wszystkich badanych nacisków oraz skojarzeń materiałowych. Mechanizm zmniejszenia wartości oporów tarcia w tym przypadku nie został rozpoznany i wymaga prowadzenia dalszych badań, podobnie jak wyznaczenie oporów tarcia kinetycznego.
EN
The paper describes an investigation of a static friction coefficient of PE-UHMW polyethylene subjected to ionizing radiations and aging, which imitated a biological influence of the human body on the tested material. Tribological tests were conducted in a reciprocating motion at the beginning of movement against ANSI 316L austenitic stainless steel and Ti6Al4V titanium alloy, both common materials applied in implantation surgery. Changes in the static friction coefficient were analysed in association with a contact pressure (in the range 0.5–2.5 MPa) depending on the ionizing radiation dose of PE-UHMW (in the range 25–250 kGy), for both kinds of metal counter samples. The studies confirmed that the static friction coefficient decreases with an increase in contact pressure (in the tested range). It has been found that the optimal ionizing radiation dose, due to the friction value, falls between 100 and 250 kGy, for all tested contact pressures and material couples. The mechanism of the reduction in frictional resistance values has not been identified in this case and requires further research, and the kinetic friction resistance needs to be determined.
PL
Tematem przeprowadzonych badań było tarcie spoczynkowego występujące w typowych skojarzeniach ślizgowych metal–polimer. W pracy opisano procedurę badawczą oraz wyniki badań statycznego współczynnika tarcia μ0. Polimery poddane badaniom to przede wszystkim polimery ślizgowe stosowane w budowie maszyn na łożyska, prowadnice i uszczelnienia. Wyselekcjonowane materiały opisane w pracy to: polieteroeteroketon (PEEK), polieteroeteroketon z włóknami węglowymi (PEEK BG), poliamid (PA 6), polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW), polioksymetylen (POM), polioksymetylen z 40% dodatkiem włókna szklanego (POM + 40GF), polioksymetylen z 10% dodatkiem proszku politertafluoroetylenu (POM + 10% PTFE), politetrafluoroetylen (PTFE), politetrafluoroetylen z 40% dodatkiem proszku brązu (PTFE +40% Brąz), politereftalanetylenu (PET) i polisulfon (PSU). W ramach badań współpracowały one ze stalami: C45, hardox 500 oraz AISI 316L. Badania prowadzono w ruchu liniowym, przemiennym dla węzła tarcia typu trzpień–płytka. Eksperyment uwzględniał stałą wartość chropowatości powierzchni elementu stalowego oraz czas spoczynku pomiędzy cyklami ruchowymi. Dla badanych par ślizgowych zostały wyznaczone charakterystyki zależności współczynnika tarcia statycznego μ0 od nacisku jednostkowego p w zakresie 0,1÷3,0 MPa. Uzyskane wyniki wyraźnie wykazują duży wpływ nacisku jednostkowego na wartość współczynnika tarcia statycznego.
EN
The main goal of the experiments was to determine the value of a static friction coefficient for particular friction pairs. Each friction couple consists of a plastic sample and a steel countersample. Pairs of materials that were chosen for the tests are ones most frequently used for friction nodes in machine design and many another branches of industry. Understanding and ability to influence the value of COF allow the reduction of energy losses and the design of more robust products. This article contains the results of studies and the description of a static friction coefficient μ0 testing procedure. The selected plastics were PEEK, PEEK BG, PA 6, PE-UHMW, POM, POM + 40GF, POM + 10% PTFE, PTFE, PTFE +40% Bronze, PET and PSU (as a group of materials commonly used for bearings, guides and gaskets etc.); and during the investigations, they rubbed together with steels C45, Hardox 500, and AISI 316L. Each test consists in an induction of reciprocating movement between the friction pair pin-plate-type. The experiment assumed that the value of a steel element surface roughness and the rest time between the cycles are constant. Characteristics describing the dependence between the static friction coefficient and the unit pressure (of range 0.1 – 3.0 MPa) were prepared for all selected rubbing pairs. The results clearly indicate a meaningful influence of unit pressure on the value of static COF.
EN
The paper presents comparison of average static values of external friction coefficients of single caryopses of wheat of Naridana cultivar with caryopses in the-so called stabilised system at their various orientation towards the motion direction on a steel base. The research was carried out on the research position with an optielectronical system of lift angle of the plane arm. It was found out that average values of static friction coefficients of single wheat caryopses and caryopses in the stabilised system depend on the manner of their arrangement during measurements. For single caryopses, a significantly lower value of this parameter was reported in case of caryopses contact with a base with a back side up and their arrangement with longitudinal axis perpendicular towards the movement direction, whereas for caryopses in the stabilised system - at their arrangement with the back side on a steel plate and with a longitudinal axis in parallel to the motion direction. Moreover, it was determined that average values of static friction coefficients for single caryopses are considerably higher than for caryopses in the stabilised system at their identical arrangement during measurements.
PL
W pracy przedstawiono porównanie średnich wartości statycznych współczynników tarcia zewnętrznego pojedynczych ziarniaków pszenicy odm. Naridana z ziarniakami w tzw. układzie stabilizowanym, przy różnej ich orientacji w stosunku do kierunku ruchu po podłożu ze stali. Badania przeprowadzono na stanowisku z optoelektronicznym układem pomiaru kąta uniesienia ramienia równi. Stwierdzono, że średnie wartości współczynników tarcia statycznego pojedynczych ziarniaków pszenicy i ziarniaków w układzie stabilizowanym zależą od ich sposobu ułożenia w trakcie pomiarów. Dla pojedynczych ziarniaków istotnie niższą wartość tego parametru odnotowano w przypadku styku ziarniaków z podłożem stroną grzbietową i ułożeniu ich podłużną osią prostopadle w stosunku do kierunku ruchu, zaś dla ziarniaków w układzie stabilizowanym - przy ułożeniu ich stroną grzbietową na stalowej płytce i podłużną osią równolegle do kierunku ruchu. Stwierdzono również, że średnie wartości współczynników tarcia statycznego dla pojedynczych ziarniaków są znacznie wyższe niż dla ziarniaków w układzie stabilizowanym, przy identycznym ich ułożeniu podczas pomiarów.
PL
Warunki otoczenia występujące podczas współpracy elementów nie pozostają bez wpływu na wartość współczynnika tarcia statycznego. W literaturze można znaleźć przede wszystkim opracowania dotyczące wpływu temperatury na procesy tarcia materiałów polimerowych. Wciąż jednak niewiele jest informacji na temat wpływu wilgotności na te procesy. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy wpływu temperatury i wilgotności powietrza na współczynnik tarcia statycznego wybranych par ślizgowych typu metal-polimer. Przedstawiono wyniki badań dla wybranych par ślizgowych typu metal-polimer w warunkach tarcia technicznie suchego. Badania przeprowadzono na stanowisku typu "pin-on-disc" w komorze klimatycznej w zakresie temperatury od 10°C do 90°C oraz wilgotności względnej od 35% do 95%.
EN
Environmental conditions significantly affect the value of the coefficient of static friction during co-operation of sliding machine elements. The studies about the influence of temperature on the friction processes can be found in the literature, but there is little information about the effect of humidity on these processes. The authors have attempted to analyse the influence of temperature and humidity on the coefficient of static friction of chosen sliding couples (a polymeric material on metal) under dry friction conditions in a climate chamber at temperatures ranging from +10°C to +90°C and relative humidity from 35% to 95%. Tribological investigations in the static friction were carried out on the rig "pin-on-disk".
PL
Artykuł prezentuje metodykę i przykładowe wyniki badań tarcia spoczynkowego miniaturowych łożysk ślizgowych polimer-polimer. Przedstawiono parametry badanych łożysk, budowę stanowiska badawczego z uwzględnieniem elementów toru akwizycji danych, metodykę przeprowadzania pomiarów wraz z wartościami zadawanych parametrów wejściowych oraz sposób obróbki danych pomiarowych. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań tarcia oraz wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.
EN
This paper presents methodology and selected results for friction test experiments on miniature journal polymer-on-polymer bearings. There is not so much data regarding polymer versus polymer frictional contacts in particular used in miniature devices. In the first paragraph there is introduction followed by second paragraph with test rig design (Fig. 1), tested bearing dimensions (Fig. 2) and all experimental parameters. Step-by-step experiment process, data acquisition and 3-stage data processing is described. The method for experimental estimation of the static friction coefficient is shown. In the third paragraph the discussion of the experimental results is presented. On several plots the selected experimental data are show illustrating influence of particular parameters (sliding speed, bearing load and standstill time under load before starting to slide) on the friction coefficient. The fourth paragraph specifies conclusions from the experiments and the references are listed at the end.
PL
W artykule przedstawiono zbudowane stanowisko do badania procesów tarcia skojarzeń ciernych, stosowanych w konstrukcjach sprzęgieł i hamulców. Praca zawiera schemat i opis działania stanowiska oraz zaprojektowanych torów pomiarowych. W pracy dokonano teoretycznej analizy obciążeń badanych skojarzeń oraz ich wpływu na wartości wyznaczanych współczynników tarcia. Zawarto opis zastosowanego systemu pomiarowego sterowanych i wyznaczanych parametrów badawczych. W podsumowaniu przedstawiono możliwości utylitarnego wykorzystania potencjalnych wyników badań.
EN
The paper presents the stand prepared for investigation of friction processes in clutches and brakes. The structure and operation of the stand and measurement lines are described. Theoretical analysis of the friction pair is made in the paper including the effect of the values of determined friction coefficients. There is also the description of the measurement system and test parameters. The summary presents the possibility of application of tests results.
PL
Praca zawiera opis prostego stanowiska do badania tarcia statycznego. Przedstawiona została ogólna zasada działania, opierająca się na równi pochyłej. W artykule opisano zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, ograniczające wpływ czynników zewnętrznych na dokładność pomiaru kąta tarcia statycznego [ro]0. Pokrótce przedstawione zostały zalety stanowiska badawczego.
EN
The paper describes simple experimental device for static friction measurement. It has been characterised main idea of measurement which based on inclined plane. In the article have been described new construction details, which decrease external influences. In a paper also have been mentioned advantages of new tester.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.