Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dom jednorodzinny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Zamiar wykorzystania wód opadowych na danej działce powinien być poprzedzony analizą, jaką część wody pitnej można zastąpić wodą deszczową i ile wód opadowych (w zależności np. od wielkości i rodzaju dachu czy lokalizacji inwestycji) można pozyskać. Przeprowadzenie takiej analizy obliczeniowej dla domu jednorodzinnego jest stosunkowo proste.
PL
Nie ma dziś domu, w którym nie spotkalibyśmy rozmaitych automatycznie sterowanych urządzeń. W dążeniu do wygody i ekonomicznego gospodarowania wodą, prądem a także własnym czasem, ludzie coraz chętniej wykorzystują możliwości dostarczane przez producentów. Inteligentny, oszczędny dom to jednak coś więcej niż zbiór automatycznie sterowanych aparatów. Pełną "inteligencją" swoich domów będą się cieszyć pewnie dopiero nasze dzieci lub wnuki, ale już dziś można i warto!) wiele zrobić, aby zintegrować w jeden sprawnie działający system urządzenia, które grzeją, chłodzą i wentylują przestrzeń domową. To ważne zarówno dla środowiska, jak i dla portfeli nawet tak drobnych inwestorów, jak właściciele domów jednorodzinnych.
PL
Dachy pokryte roślinnością, zwana najcześciej dachami zielonymi, to prężnie rozwijająca się gałąź ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Poza budynkami wielorodzinnymi oraz buirowcami coraz częściej widujemy je również na dachach domów jednorodzinnych. Tym, kórzy zamierzaja wdrożyć to rozwiązanie sami lub są częścią instytucji inwestującej w ekologiczne budownictwo, prezentujemy krótki poradnik, na co zwrócic uwagę i o czym pamiętać, aby inwestycja w zielony dach przysporzyła samych korzyści.
PL
Budownictwo willowe po roku 1914 stanowi różnorodną i rozległą grupę obiektów. Brak systemu ich wartościowania powoduje, że ich analizy stanowią żmudny i złożony proces. Ich zasadność odnieść się może głównie do tendencji architektoniczno-urbanistycznych, w tym: ich wpływu na przestrzeń wcześniej powstałych osiedli, oceny jakości architektury w kontekście krajobrazowym i ciągłości tradycji projektowych, oraz jakości współczesnych ingerencji związanych z pracami renowacyjnymi. Szczególna ważna wydaje się ochrona objętych rejestrem willi z okresu dwudziestolecia międzywojennego, gdyż ich wartość kulturowa oraz jakość krajobrazu, które współtworzą razem z towarzyszącymi ogrodami, jest niezwykle znacząca dla tożsamości miasta.
EN
Villa architecture after 1914 comprises a diverse and extensive group of buildings. The lack of a system of valuating them leads to their analyses being a time-consuming and complex process. Their justification can refer primarily to architectural and urban planning tendencies, including: the impact on the space of previously built estates, the assessment of the quality of their architecture in the landscape context and the continuity of design traditions, contemporary interventions associated with renovation work. The protection of villas from the interwar period, appears to be particularly important. Their cultural value and the quality of the landscape, that they co-create with their accompanying gardens is highly significant to the identity of the city.
PL
Nowoczesne budownictwo stawia przed branżą instalacyjną coraz większe wyzwania, a inwestorzy często są świadomi tego, jak wiele jest obecnie rozwiązań zapewniających komfortową i bezproblemową eksploatację domu. Nasza realizacja, wyróżniona przez Kapitułę Korporacji statuetką Złotego Instalatora za 2018 r., to przykład wdrożenia bardzo ambitnych założeń projektowych - w dokładny i staranny sposób, przy użyciu materiałów wysokiej jakości.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wybranych parametrów jakości energetycznej budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować rzeczywisty standard ochrony cieplnej analizowanych budynków oraz odnieść się do obiegowych opinii o systemie drewnianego budownictwa szkieletowego.
EN
The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinions about the system of wooden frame construction.
PL
Artykuł przedstawia kompleksową analizę opłacalności inwestycji w źródło ciepła w małym, parterowym, energooszczędnym domu jednorodzinnym. Pod uwagę zostały wzięte różne rozwiązania z wykorzystaniem pomp ciepła, a także fotowoltaiki, w odniesieniu do instalacji bazującej na gazowym kotle kondensacyjnym - z różnych segmentów cenowych. Analiza uwzględnia kilka metod określania opłacalności inwestycji i odnosi się do wymogów wyznaczonych przez Warunki Techniczne.
PL
W obowiązującym obecnie „Krajowym Programie Ochrony Powietrza do 2020 roku" [1] można znaleźć zapis - w planie średnioterminowych działań do 2020 r. – informując o konieczności stworzenia modelu obliczeniowego dla określenia kosztów zdrowotnych przy ocenach skutków regulacji krajowych strategii oraz programów w zakresie energetyki i przemysłu, oraz uwzględniania kosztów zdrowotnych w kosztach zewnętrznych. Zdaniem autorów, tworzenie jakichkolwiek krajowych strategii czy programów dotyczących energetyki i przemysłu bez uwzględniania ponoszonych kosztów zewnętrznych może prowadź do całkowicie błędnej polityki w tym zakresie. Przekonują o tym poniższe analizy.
PL
Artykuł omawia zagadnienia dotyczące szczelności budynku. W części teoretycznej przytoczono m.in. najważniejsze informacje dotyczące parametrów określających szczelność. Omówiono również badanie pomiaru szczelności budynku metodą ciśnieniową z wykorzystaniem drzwi nawiewnych. W części praktycznej zaprezentowano badanie wykonane zgodnie z PN-EN 13829:2002. Zaprezentowano wynik testu przeprowadzonego w budynku jednorodzinnym wzniesionym w technologii murowanej przed i po poprawie błędów wykonawczych.
EN
The paper explains airtightness of the buildings. Theoretical part of paper brings legal aspects of building airtightness tests and requirements. The rules of performing the tests have been explained. Practical part of article presents case study performed according to PN-EN 13829. The results of airtightness test of the single family brick building are presented before and after proposed modifications of the building partitions and installations.
PL
Przedstawiono zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach. Scharakteryzowano współczynniki wydajności pomp ciepła. Przeanalizowano aspekty energetyczno-ekologiczne systemów ogrzewania w domach jednorodzinnych. Zaproponowano rozwiązanie multiwalentnego systemu ogrzewania z pompą ciepła jako głównym źródłem ciepła.
EN
The use of renewable energy sources in buildings has been presented. The coefficients of heat pumps’ performance have been characterized. The energy and ecological aspects of operating of heating systems in a single-family houses have been analysed. The solution of multivalent heating systems with a heat pump as a primary source of heat was proposed.
15
Content available Wewnątrz - zewnątrz domu
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z rekreacją, występującą w przestrzeniach architektonicznych jednorodzinnych domów zlokalizowanych w krajobrazie w terenach poza miastem. Funkcja wypoczynku odgrywa w przestrzeni domu wolno stojącego bardzo ważną rolę, ponieważ związana jest na co dzień z życiem rodziny. Artykuł prezentuje trzynaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów drugiego roku wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pokazują, zdaniem autora, tęsknotę do zamieszkania w naturalnym środowisku, w otoczeniu łąk, lasów, jezior, gór, mórz etc. w odosobnieniu, ciszy i spokoju. Dążenia i marzenia mieszkańców do bycia na co dzień z naturą znajdują swoje odbicie w projektowaniu oraz realizacji miejsc zamieszkania w środowisku mieszkaniowym wzajemnie ściśle powiązanym ze środowiskiem przyrodniczym.
EN
The paper discusses the issues tied with recreation in the architectural spaces of single-family detached houses located within the landscape outside of cities. Recreation plays a very important role in the space of a single-family detached house, as it is tied with the everyday life of a family. The paper presents thirteen award-winning architectural and urban designs developed by second year students during the 2015/2016 academic year, developed at the Chair of the Housing Environment of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. According to the author’s opinion, they illustrate the yearning for a life in a natural environment, surrounded by meadows, forests, lakes, mountains and seas, in isolation, peace and quiet. The efforts and dreams of inhabitants who want to be surrounded by nature every day have been reflected in the design and construction of residential areas in a housing environment that is strictly and mutually tied with the natural environment.
PL
Przeciętny człowiek do dobrego samopoczucia potrzebuje ponad 30 m3 świeżego powietrza dziennie. Doprowadzanie do pomieszczeń w strefie przebywania ludzi takiej ilości świeżego powietrza wiąże się jednak z istotnymi wydatkami energii cieplnej i elektrycznej. Dlatego też różnymi sposobami próbuje się zminimalizować nakłady energii, stosując przy tym odzysk ciepła.
PL
W artykule zaprezentowany został uproszczony projekt układ napędu bramy skrzydłowej do zastosowań w budynkach jednorodzinnych.
PL
Instalacja elektryczna stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii ­ zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.
PL
W artykule omówiono aktualne warunki techniczne dotyczące ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Przeprowadzono analizę porównawczą kosztów termoizolacji ścian zewnętrznych domu jednorodzinnego, względem wybranych, współcześnie wykorzystywanych materiałów termoizolacyjnych, w celu dokonania wyboru najtańszego rozwiązania.
EN
The article discusses the current technical conditions for the exterior walls of residential buildings. A comparative analysis of the costs of the thermal insulation of exterior walls of a detached house, in relation to selected recently used thermal insulation materials, in order to choose the cheaper solution.
PL
Od lat propagujemy budowę domów energooszczędnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to właśnie energia zużywana przez budownictwo mieszkaniowe ma ogromnie negatywny wpływ na środowisko. W artykule przedstawiono niezwykły projekt domu, którego budowa i eksploatacja nie degraduje środowiska naturalnego.
EN
For many years we have been promoting the construction of energy efficient houses as it goes without saying that it is the energy consumed by residential housing that has an extremely negative impact on the environment. The article presents a unique design of a house, the construction and use of which does not have an adverse environmental footprint.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.