Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miny morskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówione zostały metody likwidacji niewybuchów podwodnych w postaci min morskich, torped i bomb odnajdywanych na dnie morza jako wynik działań bojowych w okresie II W.Ś. Niewybuchy broni podwodnej odnajdywane w pobliżu a nawet wewnątrz portów morskich, podejść do nich i na trasach żeglugowych stanowią zagrożenie bezpieczeństwa transportu morskiego. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na skalę zjawiska oraz problemy związane z jego likwidacją i zapewnieniem bezpieczeństwa transportu szczególnie w pobliżu obszarów zurbanizowanych gdzie zastosowanie metod wybuchowych jest szczególnie trudne i niebezpieczne.
EN
The article presents various aspects of neutralization dangerous objects, especially unexploded ordnance (UXO), found on Gdańska Bay seabed. The article describes the methodology for determine danger zone (safety area) in case of controlled or accidental detonation as well as describes UXO liquidation procedures. The new methods of low order detonation and devices for liquidation of dangerous objects and UXOs were described. The research problem considered by author in the paper was to assess the scale of threat from UUXO to maritime shipping (ships and vessels), ashore construction (piers and breakwaters and other port facilities).
2
Content available remote Koncepcja systemu walki na potrzeby obrony przeciwminowej
PL
Miny morskie, z uwagi na wysoką efektywność, niski koszt oraz wysoką skuteczność stanowią doskonałą broń, zwłaszcza w działaniach asymetrycznych. Główne trendy rozwoju tej broni ukierunkowane są na maksymalizację trudności w możliwości wykrycia i neutralizacji min morskich z stosowaniem najnowszych technologii (np. podwodne dryfujące i improwizowane ładunki wybuchowe). Dynamiczny rozwój tej broni stwarza rosnące zagrożenie minowe, które wymaga adekwatnych zmian w szeroko pojętej obronie przeciwminowej. Wizja przyszłych działań obrony przeciwminowej zakłada operowanie z pokładów platform morskich lub brzegowych, z wykorzystaniem przede wszystkim pojazdów bezzałogowych, w ramach bojowych modułów OPM, przeznaczonych do szybkiego oszacowania zagrożenia minowego, a następnie podjęcia działań w zakresie neutralizacji lub niszczenia min. W referacie zostaną przedstawione elementy nowej koncepcji systemu zarządzania walką, budowanej na bazie doświadczeń specjalistów CTM na tym polu. System ten może być dedykowany zarówno dla załogowych środków walki (okręty obrony przeciwminowej), jak również dla ośrodków brzegowych i innych platform nawodnych, niezbędnych dla sterowania misją z wykorzystaniem bezzałogowych, nawodnych i podwodnych pojazdów morskich. Zastosowanie nowoczesnej architektury, zgodnej z założeniami NATO, oraz najnowszych rozwiązań w zakresie telekomunikacji i sterowania, to podstawowe wymagania stawiane współczesnym systemom obrony przeciwminowej.
EN
Because of very high effectiveness and low costs, the mine warfare is still very useful, especially in asymmetric activities. Nowadays, the new manners in searching and neutralization of mines, using the newest technologies (e.g. underwater, drifting, improvised explosive devices) are the main trends. The dynamic development of mines is the crucial problem connected to growing up mine threats and challenge for new solutions and technologies proposed in mine counter measure systems responsible for guarantee the required level of security and safety in vessel navigation and exploitation of natural resources. The vision of future mine countermeasure activities is based on acting from maritime platforms (dedicated or non-dedicated) or ashore based units, using the special unmanned vehicles, designated for rapid mine threat estimating and deciding to neutralize or destruct the mine. The elements of this new mine countermeasure system concept based on CTM.
3
Content available Wybrane problemy badań i produkcji broni podwodnej
PL
Podjęto kolejną próbę zdefiniowania potrzeb w zakresie wojny minowej w odniesieniu do min i środków ich zwalczania. Wskazano na możliwości podjęcia stosownych badań w kraju i wdrożenia uzyskanych wyników.
EN
It was undertaken next trial to define needs in the field of mine war in relation to mines and means of their combat. It was shown possibilities to undertake appropriate tests in our country and to implement obtained results.
4
Content available remote Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych (USV) do zwalczania min morskich
EN
In the article ideas are presented to attempt to introduce systems which are able to neutralise sea mines. These systems interact with USVs. Technical solutions, which are usually used on minesweepers, can be used on board of the USVs. Also, requirements of other vessels, where such equipment stems from, are presented. A further part of the article presents the means of manoeuvring with a single vehicle and a group of vehicles when combating sea mines.
5
Content available remote Organiczna obrona przeciwminowa w działaniach na wodach przybrzeżnych
EN
The article presents current basic platforms and mine countermeasures assets and the connection between the depth of the basin and forecasted assets to be employed. The concept of conducting mine countermeasures using organic assets and Airborne Mine Countermeasures (AMCM) while conducting operations on coastal waters was discussed further.
6
Content available Miny morskie – prognoza rozwoju
PL
Artykuł jest próbą zdefiniowania kierunków rozwoju min morskich z uwagi na możliwości ich wieloaspektowego użycia w realizacji zadań natury taktycznej, a nawet operacyjnej. Zdaniem autorów możliwa będzie pewnego rodzaju unifikacja mająca na celu uniwersalną konstrukcję zapewniającą różnorakie zastosowania (mina denna, kotwiczna lub wypływająca) z możliwością automatyzacji procesu stawiania min.
EN
The paper attempts to define directions in developments in sea mines according to possibilities of their multifunction use to carry out tactical level tasks, or even operational level ones. The authors believe that a kind of unification will be possible aimed at universal structure providing for various applications (bottom mine, moored or floating mine) with a possibility of automation of mine-laying processes.
PL
W artykule omówiono kwestie rozwoju oraz bojowego użycia morskiej broni minowej w kontekście doświadczeń wynikających z powojennych działań minowych. Problematyka ta stanowi bez wątpienia jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic. W tym kontekście wszelkie analizy w tym zakresie bazować mogą jedynie na danych szacunkowych. Generalnie potwierdzają one tezę, że obecnie i w najbliższej przyszłości miny morskie, obok broni rakietowej, stanowić będą jeden z podstawowych środków rażenia sił okrętowych przeciwnika na Morzu Bałtyckim.
EN
Some questions on the development and combat use of mine weapon systems in the light of post WW II operations are presented in the paper. All analyses in this matter are limited to the estimations rather because all referred data belongs to a classified category. In general they confirm that nowadays and in the nearest future the sea mines along with the rocket weapon systems will be one of the basic assets to engage enemy’s naval forces in the Baltic sea.
8
Content available remote Wybrane problemy zwalczania min na morzach płytkich
PL
Artykuł jest próbą określenia możliwości sił obrony przeciwminowej MW RP w realizacji przedsięwzięć wchodzących w zakres pojęcia "czynna obrona przeciwminowa" i ustalenia priorytetów zapewniających stworzenie docelowo jednolitego systemu przeciwminowego, zdolnego do skutecznego przecidziałania zagrożeniu minowemu na akwenach o zmiennej batymetrii.
EN
An attempt is presented in the paper to describe the Polish Navy capacities in anti-mine defence under a concept of the "Active Anti-mine Defence" and to define a priorities system to create an objective and integrated anti-mine system for effective fighting against the mine threat on littoral waters.
PL
Dokonano przeglądu stosowanych obecnie podwodnych środków rażenia (torped, bomb głębinowych i min morskich). Rozpatrzono kwestie użycia tych środków w warunkach morza płytkiego i zamkniętego, którego niewielki porównawczo obszar , małe głębokości, ukształtowanie linii brzegowej i struktura morfologiczna w określony sposób z jednej strony ograniczają stosowanie niektórych z nich, z drugiej zaś zdecydowanie wpływają na charakterystyki taktyczno-techniczne i rozwój nowych środków rażenia.
EN
The overview of currently used underwater active weaponry (torpedoes, depth bombs and sea mines) is presented in the paper and a more detailed consideration is made for their use at littoral and limited waters where the specific characteristics of these waters from one side cause the limitations for the use of some such weapons and on the other hand influence their tactical-technical characteristics and the development of new active weapon systems.
10
Content available remote Urządzenia rozpoznania minowego i kierunki ich rozwoju
EN
The article presents a short characteristics and possibilities of mine reconnaissance tactical equipment that our vessels are provided with and the development directions of this type of equipment.
11
Content available remote Wybrane problemy zwalczania min morskich
PL
Artykuł jest próbą określenia możliwości sił obrony przeciwminowej MW RP w realizacji przedsięwzięć wchodzących w zakres pojęcia "czynna obrona przeciwminowa" i ustalenia priorytetów zapewniających stworzenie docelowo jednolitego systemu przeciwminowego, zdolnego do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniu minowemu na akwenach o zmiennej batymetrii, od wód bardzo płytkich po głębokich
EN
This paper is an attempt to determine Polish Navy MCM possibilites in realization of active MCM operations and determinate priorities securing the creations of an uniform MCM system, clever to effective counter the mine threat on areas about variable of bathymetry, from very shallow waters to deep water
12
Content available remote System rozpoznania powietrznego min morskich
PL
W artykule przedstawiono koncepcję struktury systemu rozpoznania powietrznego min morskich z podziałem na podsystem pozyskiwania transmisji i przetwarzania danych. Ponadto przedstawiono propozycję powiązań systemu z elementami współpracującym oraz innymi instytucjami, prowadzącymi działania w strefie odpowiedzialności Marynarki Wojennej RP
EN
This article present structure of airborne system designed for recognize sea mines with its division on subsystems for data gathering, processing and transmission.
13
Content available remote Ssaki morskie w działaniach przeciwminowych
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące amerykańskiego programu wykorzystania ssaków morskich (MMS-Marine Mammals System). Zawarto w nim podstawowe informacje dotyczące dyslokacji, struktury oraz zadań wykonywanych przez poszczególne podzespoły systemu. Szczególną uwagę zwrócono na informacje związane ze sposobami wykorzystania ssaków morskich podczas operacji przeciwminowych, zwalczania min kotwicznych oraz obiektów rozmieszczonych na dnie. Wspomniano jedynie o nowym podsystemie Mk8 działającym od niedawna wykorzystywanym na akwenach bardzo płytkich (VSW-very shallow water).
EN
The following article contains information about US programme of naval mammals utilization (the MMS - Marine Mammals System). The basic information relating the dislocation, structure as well as information about tasks executed by each system component were contained. Special attention was paid on information about utilization of naval mammals during MCM operations, hunting of anchor mines as well as recognizing objects on the seabed
14
Content available remote Charakterystyka i ocena technik rozpoznania powietrznego min morskich
PL
W artykule przedstawiono techniki, umożliwiające realizację rozpoznania powietrznego min morskich wraz z ich krótką oceną pod kątem prędkości i sposobu przeszukania akwenu oraz szerokości pasa przeszukania. Dodatkowymi czynnikami, branymi w trakcie analizy pod uwagę był wpływ na prowadzenie działań warunków hydrometeorologicznych akwenu i rodzaju obiektuZ
EN
This article present analysis and assessment of techniques for airbone recognize sea mines and different factors, which have an influence on this process
15
Content available remote Moduł trałowania niekontaktowego w symulatorze broni podwodnej
PL
W artykule przedstawiono opracowany i wdrożony w Symulatorze Broni Podwodnej moduł trałowania niekontaktowego. Bazując na metodykach trałowania rzeczywistego umożliwia on zobrazowanie obszaru w granicach którego spełnione zostały warunki pobudzenia zapalnika niekontaktowego miny, a w odniesieniu do trałowania magnetycznego zobrazowanie również rzeczywistych przebiegów pola trałującego, charakterystyki zapalnika niekontaktowego miny i momentu jego zadziałania. Powyższe stanowi bez wątpienia narzędzie dydaktyczne ulatwiające zrozumienie zagadnień, którym podczas trałowania w warunkach rzeczywistych towarzyszy zawsze pewna nieokreśloność uwarunkowana szeregiem różnorodnych czynników. Powstała również możliwość analizowania wpływu poszczególnych wielkości wchodzących w zakres pojęcia SUT (Sposób Użycia Trału) na wielkość obszaru trałującego co ma wyraźny aspekt badawczy.
EN
The paper presents non-impact sweeping module implemented in the Underwater Weapons Simulator. Based on real sweeping techniques it permits displayning an area within which conditions for mine non-impact fuse activation are met. As for magnetic sweeping it also permits displaying real distribution of the activation. The above, undoubtedly constitutes a didactic tool which facilitates understanding problems which in real conditions are always accompanied by a degree of uncertainty, conditioned by a number of varying factors. There arises a possibility of analyzing the effect of particular magnitudes embraced within the notion of Sweep Use Method on the size of the sweeping area which has clear investigative character.
16
Content available remote Zwalczanie małogabarytowych obiektów podwodnych na akwenach morskich
EN
The article presents factors that determine the process of fighting small submarine objects in seas. A rapid development of technology that has taken place recently, using very sensitive receivers (hydrophones), very complicated methods of signal analysis caused a revolution in fighting small submarine objects system. This article is an attempt to present tendencies and main directions development of systems to search for these objects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.