Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Icing Effect on Steel Bar Structures
EN
Progressive changes in climate have been substantially contributing to the occurrence of abnormal environmental loads acting on building structures. These loads are often the cause of construction disasters occurring in the world. Therefore, it is of crucial importance to properly determine loads acting on the exposed structures and to include the most unfavourable combination of actions. Ice load is classified as an environmental variable. It is imprecisely defined in the Polish standards for structural design. The paper refers to the Polish standards: PN-87/B-02013 Loads on structures. Variable environmental loads. Ice load, PN-EN 1993-3-1:2008 Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-1: Towers, masts and chimneys. Towers and masts, PN-EN 1993-3-2:2008 Eurocode 3: Design of steel structures 3-2: Towers, masts and chimneys – chimneys as well as international standards: ISO 12494:2017 Atmospheric Icing of Structures and Minimum design loads for buildings and other structures, ASCE Standards ASCEISEI 7-05, 2006. Since there is no separate Eurocode for ice action at present, it has been proposed to follow the rules for determining the action when designing a structure compliant with the standards listed above. The general difficulty in applying international regulations lies in the language barrier affecting some of designers or simply in the lack of detailed data for Poland. The Act of 12 September 2002 on normalisation abolished the obligatory application of standards in building design, contributing to their voluntary use. Therefore, it is the designer who decides whether or not to implement a given standard. Steel structures, particularly bars and structures with small cross-sections exposed to atmospheric conditions are affected by icing. Hydraulic steel structures are also exposed to a number of actions, including icing. Ice load is dominant, while wind load is an accompanying phenomena. The paper presents the combinations of atmospheric interactions describing wind and ice loads. It also points out that for structures sensitive to ice action, it is highly recommended to learn from the experience of the electricity industry. Overhead power lines, as well as traction lines, may use certain technical solutions to monitor their operation under adverse atmospheric conditions. In support of the arguments put forward, the article contains a calculation example illustrating the effect of icing on a steel bar element. The authors compared a percentage increase in weight of the bar with icing in the ratio to self-weight of the bar. The analysis was conducted in compliance with the following standards: ISO 12494, N-87/B-02013 and ASCEISEI 7-05, 2006. The paper is an introduction to further broader reflections on the effect of icing on particularly vulnerable structures such as truss systems, power poles, steel bracings and other unprotected engineering elements, which during use are exposed to direct impact of weather conditions. Additionally, it draws attention to the problem of ambiguity of legal provisions regarding the icing effect that are to be applied in structural design.
PL
Postępujące zmiany klimatyczne przyczyniają się do występowania ponad normatywnych obciążeń środowiskowych działających na konstrukcje budowlane. Obciążenia te są często przyczyną występujących na świecie katastrof budowlanych. Dlatego bardzo ważne jest właściwe określanie działających na obiekt budowlany obciążeń jak również przyjęcia najbardziej niekorzystnej kombinacji działających oddziaływań. Oddziaływanie oblodzeniem jest zaliczane do obciążeń zmiennych środowiskowych. Jest ono nie precyzyjnie określone w polskich przepisach normowych dotyczących projektowania konstrukcji. W pracy odniesiono się do norm polskich: PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem, PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-1: Wieże, maszty i kominy. Wieże i maszty, PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 3-2: Wieże, maszty i kominy – kominy oraz norm międzynarodowych: ISO 12494:2017 Atmospheric Icing of Structures i Minimum design loads for buildings and other structures, ASCE Standards ASCEISEI 7-05, 2006. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie istnieje oddzielny Eurokod dotyczący oddziaływania oblodzeniem, zaproponowano zasady określania tego oddziaływania podczas projektowania konstrukcji stosując wymienione normy. Trudność stosowania norm międzynarodowych wiąże się z barierą językową projektantów lub po prostu brakiem szczegółowych danych dla Polski. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji zniosła obligatoryjność stosowania norm przy projektowaniu obiektów budowlanych, przyczyniając się do dobrowolności ich stosowania. Zatem decyzji projektanta pozostawiono, według których norm wykonuje projekt lub czy w ogóle z nich skorzysta. Konstrukcje stalowe, szczególnie prętowe i o niewielkich polach przekroju, narażone na wpływy atmosferyczne podlegają oddziaływaniu oblodzeniem. Również stalowe konstrukcje hydrotechniczne narażone są na szereg oddziaływań, w tym także na obciążenie oblodzeniem. Oddziaływaniem towarzyszącym oblodzeniu jest oddziaływanie wiatrem. W pracy pokazano kombinacje oddziaływań atmosferycznych dotyczące obciążeń wiatrem i oblodzeniem. Wskazano, że dla konstrukcji wrażliwych na oblodzenie warto korzystać z doświadczeń przemysłu elektroenergetycznego. W napowietrznych liniach elektroenergetycznych jak również sieciach trakcyjnych można stosować pewne rozwiązania techniczne umożliwiające monitoring ich stanu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W artykule zamieszczono przykład obliczeniowy obrazujący wpływ oddziaływania oblodzeniem dla stalowego elementu prętowego. Porównano między innymi procentowy przyrost ciężaru pręta z oblodzeniem w stosunku do ciężaru własnego pręta. Analizę wykonano dla następujących norm: ISO 12494:2017, PN-87/B-02013 i ASCEISEI 7-05, 2006. Praca stanowi wstęp do dalszych szerszych rozważań nad uwzględnieniem oddziaływania oblodzeniem dla konstrukcji szczególnie narażonych takich jak kratownice wiat, słupy elektroenergetyczne, prętowe konstrukcje stężeń i inne konstrukcje obiektów nieosłoniętych, które podczas użytkowania narażone są na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych. W pracy zwrócono uwagę na problem niejednoznaczności przepisów prawnych dotyczących oddziaływania oblodzeniem podczas projektowania konstrukcji.
PL
Celem badań jest analiza współczynnika przenikania ciepła przy dociepleniu obiektu wybranym materiałem izolacyjnym. W artykule przedstawiono, jaka grubość danego izolatora jest w stanie zapewnić wymagania izolacyjności cieplnej budynku wobec nowych norm oraz odniesiono się do wytycznych z ubiegłych lat. Dla pięciu różnych standardowych typów obiektów budowlanych przeprowadzono analizę skutków termomodernizacji pięcioma typami materiałów izolacyjnych, tradycyjnymi i sprawdzonymi oraz innowacyjnymi, rzadziej wybieranymi przez inżynierów.
EN
The aim of the work is to analyze the heat transfer coefficient when insulating the object, the selected insulation material. The article presents the thickness of a given insulator that is able to provide the thermal insulation requirements of a building with respect to new standards and reference to guidelines from previous years. For five different standard types of construction works, thermo-modernization was carried out with five types of insulation materials, traditional and tested, and innovative ones less frequently chosen by engineers.
EN
The paper concerns closed monolithic rectangular tanks produced in one stage (one technological process without interruptions or dilatations) that function as floating platforms in inland waters. It presents an analysis of static work of the above-described tanks subject to the hydrostatic load of walls and bottom as well as the uniform load of the upper plate. Calculations were made with the use of the finite difference method in terms of energy, assuming the Poisson’s ratio ν = 0. Based on the obtained results, charts are provided that illustrate the variation of bending moments for the characteristic points of the analysed tanks as per specific workloads. The paper also provides test calculations for buoyancy, stability and the metacentric height for one type of the tank that was produced for the study. In this case, in addition to the above-mentioned loads, the calculation also took into account load temperature and ice load floe. The paper presents photographs taken when launching a pontoon prototype.
PL
Istota działań rewitalizacyjnych polega na podejmowaniu aktywności na obszarach zdegradowanych w sposób kompleksowy, dotyczący zarówno kwestii przestrzennych, społecznych, jak i ekonomicznych. Jest to proces niezwykle złożony i wielowątkowy, wymagający wyczucia i cierpliwości, gdyż efekty są nieraz odłożone w czasie. O sukcesie tych działań można mówić tylko wtedy, gdy wynikają one z kontekstu danej przestrzeni i w niej poszukują potencjału do dalszego rozwoju. Lokalizacja obszarów zdegradowanych w tkance miejskiej zazwyczaj powiązana jest z historycznymi częściami miasta. Złożoność i znaczna skala występujących tam problemów wymaga niejednokrotnie dużych nakładów finansowych oraz skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Specyfika tych obszarów wprowadza również wiele ograniczeń i nie daje pełnej swobody działania. Artykuł ten jest próbą przedstawienia przykładowych rozwiązań aktywizujących procesy rewitalizacyjne w tej wymagającej strukturze.
EN
The point of the revitalization process is to undertake activities in degraded areas concerning the issues of spatial, social and economic problems. It is a process extremely complicated requiring tact and patience, because the effects are often postponed. These actions can create success only when their results are based on the potential of space context. Location of degraded areas is very often associated with the historical parts of the city. The complexity and the vast scale of the problems connected with this space very often requires large amounts of money and the complicated and time-consuming procedures. The specificity of these areas also introduces a number of limitations and does not give full freedom of action. This article is an attempt to present examples of solutions activating revitalization processes in this challenging structure.
PL
W pracy odniesiono się do zapisów Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w kontekście braku obligatoryjności stosowania norm przy projektowaniu obiektów budowlanych. Środowisko projektantów od lat boryka się z rozterkami, które normy stosować, eurokody czy PN oraz czy można wybierać grupy norm w zależności od tego, co jest korzystniejsze z punktu widzenia projektanta lub inwestora.
EN
The paper refers to the provisions of the Act of 12 September 2002 on Standardization, the Act of 7 July 1994 on Construction Law and the Ordinance of the Minister of Infrastructure of 12 April 2002 on the technical conditions to be met by buildings and their location in the context of the absence of mandatory standards for the design of buildings. The designers’ environment has for years struggled with dilemmas which standards to apply: European or Polish, or whether there is an option to select a group of norms depending on their greater favourability to designers or investors.
PL
Chcąc ingerować nawet w niewielkim zakresie w obiekt znajdujący się na obszarach rewitalizowanych, wchodzimy na ścieżkę normalnej procedury administracyjnej mającej na celu wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy. Niniejszy artykuł przybliży na konkretnych przykładach problemy związane z tą procedurą w świetle działań projektowych opartych na bazie często starej, funkcjonującej zabudowy, która w wielu aspektach nie jest dostosowana do obowiązujących przepisów. Okazuje się bowiem, że szeroki zakres formalności zniechęca do ingerowania w starą zabudowę lub taka ingerencja może mieć znamiona samowoli budowlanej, jeśli prowadzona jest z pominięciem skomplikowanej i długotrwałej procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.
EN
In order to interfere even to a small extent with an object located in revitalized areas, we enter the path of normal administrative procedure to issue a construction permit decision for rebuilding, extension or superstructure. This article will address concrete problems in the context of design activities based on often-old, functioning buildings, which are not aligned with existing legislation on many issues. It turns out that the wide range of formalities discourages interfering with old buildings or such interference may have the character of the arbitrariness of the building, then omitting the complicated and lengthy procedure to obtain a building permit.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprężonego styku śrubowego według eurokodu oraz normy PN. Zgodnie z normą europejską dokonano sprawdzenia nośności połączenia w pierwszym stanie granicznym na rozciąganie i przeciąganie styku, zaś według normy PN obliczono nośność w pierwszym stanie granicznym zerwania śrub oraz nośność w drugim stanie granicznym rozwarcia styku. Porównanie otrzymanych wyników pokazuje różnice w nośności styku w zależności od przyjętego toku postępowania zawartego w normach.
EN
The article presents the calculation results of prestressed end-plate bolted connection according to Eurocode and Polish Standard. According to the European norm there were verified the tensile resistance and load bearing capacity of the contact area under the first ultimate limit state, whereas the Polish standard was used to calculate the resistance of bolt shank fracture under the first ultimate limit state and the resistance of spacing under the second ultimate limit state. Comparison of the obtained results demonstrates that there is a difference in the resistance of spacing resulting from the adopted course of action included in particular codes and standards.
PL
Przedmiotem opracowania jest problematyka przemysłowych suszarni drewna, gdzie zaobserwowano trudności związane z utrzymaniem wymaganych parametrów suszenia oraz ze znacznym zużyciem energii i wydłużeniem procesu odprowadzenia wilgoci z materiału. W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące suszarnictwa, wskazując na wyjątkowe cechy suszonego drewna. Cel badań obejmował analizę parametrów powietrza, takich jak: prędkość przepływu powietrza oraz jego strumień, dających możliwość podniesienia wydajności całego urządzenia, a także określenie szczelności komory. Wyniki badań przedstawiono w postaci graficznej, wskazując na konkretne uchybienia związane z funkcjonowaniem między innymi układu wentylacyjnego. Ze względu na skutki niedotrzymania wymaganych parametrów medium suszącego, takie jak wzrost zużycia energii, a w najgorszym przypadku zniszczenia suszonej tarcicy, w pracy omówiono najczęściej pojawiające się błędy związane z eksploatacją suszarni, a także ich wpływ na sprawność realizowanych tam procesów.
EN
In this paper the drying chamber used in industry is considered. Investigated chamber was found to have problems associated with the preserve of the required air flow parameters and with considerable energy consumption what elongate the process of removing moisture from the material. The paper presents basic problems concerning wood drying, pointing to the unique features of dried material. The objective of this study is the analysis of the distribution of air parameters such as velocity and flow. Moreover, the tightness of the chamber is also determined. The article presents research results in graphical form, indicating specific failures related to the operation of the ventilation system. The increase in energy consumption and possible destruction of dried timber, require to describe the most popular mistakes related to the dryer operation as well as their impact on the efficiency of the drying processes.
PL
Technologie BIM coraz częściej i szerzej są wykorzystywane w Polsce w procesie projektowania i realizacji inwestycji. Korzyści płynące ze stosowania BIM są dostrzegane zarówno przez projektantów, jak i inwestorów. W artykule pokrótce przedstawiono technologie, podstawowe zagadnienia, definicje i standardy BIM. Przeanalizowano również stanu rozwoju i perspektyw wdrożenia BIM w Polsce.
EN
BIM technology is increasingly and widely used in Poland in the design and realization of investments. The benefits of BIM are perceived by both designers and investors. The article briefly presents the technologies, basic concepts, definitions and standards for BIM. Also analyzed the state of development and perspectives of implementation of BIM in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń statycznych płyty posadzkowej, uzyskane metodą różnic skończonych w ujęciu wariacyjnym. Przyjęto schemat statyczny płyty, spoczywającej na sprężystym podłożu typu Winklera. W pierwszej kolejności wykonano obliczenia płyty, bez uwzględnienia jej współpracy z podłożem. Na podstawie normowych badań laboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie wyznaczono moduł sztywności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Materiały te potraktowano jako podłoże sprężyste pod posadzki i ponownie wykonano obliczenia płyty metodą różnic skończonych, uwzględniając jej współpracę z przyjętym modelem podłoża winklerowskiego.
EN
The article presents the results of the static calculations of a slab, made with the finite difference method in the variation approach. Scheme of plate resting on Winkler’s elastic substrate were adopted. At first, calculations were made without including the cooperation with the substrate. On the basis of code research laboratory compressive strength, modulus of sandwich panels with a core of polyurethane foam plates were determined. These materials are treated as an elastic substrate for floors. Static calculations were made one more time, taking into account its cooperation with the adopted Winkler’s model. An evaluation of the impact of cooperation elastic substrate under the concrete slab.
PL
Teren zalewowy jest to pas ziemi leżący wzdłuż cieków wodnych, porośnięty często łęgowymi zespołami roślinnymi związanymi funkcjonalnie z wylewami rzeki i stanowiący strefę przejściową do ekosystemów roślin grądowych. Bardzo często roślinność występująca w tym pasie złożona jest z roślin jednorocznych, krzewów oraz drzew, o różnej wysokości i charakteryzujących się różnym zagęszczeniem. Część z tych obszarów wykorzystywana jest rolniczo jako pastwiska i łąki, z których można uzyskać paszę dla zwierząt. Na podstawie dokumentacji fotograficznej terenów zalewowych i badań terenowych przeprowadzanych w powyżej zbiornika Jeziorsko wykazano istotne różnice w sposobie zagospodarowania w analizowanych przekrojach dolinowych. Znacznie mniejszy rozwój roślinności krzewiastej, a właściwie jej brak obserwuje się na obszarach wykorzystanych do wypasu bydła.
EN
Flood plains are a specific sedimentary environment. They constitute a natural clarifier tank and filter for rivers carrying various impurities including: heavy metals and biogenic elements, which are transported during floods and floods. Much of these pollutants are accumulated on the river bank called a bufferstrip. It comprises a strip of land lying along the watercourses, often overgrown with riparian plant associations related functionally to the flooding of the river and forming a transition zone ecosystem of oak-hornbeam forest plants. The vegetation found in this strip is very often made up of annual plants, shrubs and trees of different heights and characterized by diversified density. Some of these areas are used for agriculture as pastures and meadows, providing animal feed. On the basis of aerial photographs, maps and studies, significant differences in the way development in the analyzed part of valley is shown. Much smaller growth of shrubs of a complete lack thereof is observed in the areas used for grazing cattle. Despite the favorable conditions (access to water and light), the continuous grazing on vegetation by animals did not develop in a manner threatening the reduction of floodplains bandwidth.
PL
Poznańskie jezioro Malta jest sztucznym zbiornikiem utworzonym w wyniku spiętrzenia Cybiny na cele sportowo-rekreacyjne: tory regatowe i kąpielisko. W związku z intensywną eksploatacją i wymogami związanymi z użytkowaniem na potrzeby zawodów wioślarskich zbiornik raz na cztery lata jest opróżniany z wody i wykonywane są prace rekonstrukcyjne uszkodzonych elementów (skarp i dna) oraz czyszczenie dna (zebranie nagromadzonych osadów dennych i pogłębienie) zbiornika. Autorzy w prezentowanej publikacji, na podstawie dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej, ocenili stan elementów konstrukcyjnych w wybranych miejscach po czteroletnim okresie eksploatacji. Na tej podstawie można stwierdzić konieczność i oszacować zakres przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo-konserwacyjnych.
EN
The Malta Lake in Poznań is an artificial reservoir created as a result of damming the Cybina River waters for sports and recreational purposes: regatta courses and bathing site. Due to its intensive exploitation and requirements related to the use of the reservoir for the rowing competition purposes, it is drained every four years to enable reconstruction of damaged elements (slopes and bottom) and cleaning of the reservoir’s bottom (collecting bottom deposits and deepening). Based on technical documentation and on-site verification, the authors evaluate the state of the construction elements in selected points after a four-years’ exploitation period. This information is then used in order to identify the need for repair and maintenance works, as well as evaluate their necessary scope.
EN
The article presents the results of validation of static calculations carried out for a monolithic rectangular tank with walls of trapezoidal cross-section. Static calculations were made with the use of software based on the finite element method (FEM) and the finite difference method (FDM) in terms of energy (including spatial static work of the tank). Validation of the results was conducted on a concrete tank model using an innovative measurement tool, i.e. a coordinate measuring arm with a touch probe.
14
Content available remote Błędy montażowe stalowego podciągu stropowego wraz z propozycją naprawy
PL
W artykule przedstawiono stalowy podciąg złożony z dwóch dwuteowników 300 PN połączonych blachami nakładkową i podkładkową oraz śrubami. Wykazywał on zmienioną geometrię blachy podkładkowej w części podporowej. Marka stalowa, do której należało zamocować podciąg na podporze, została niewłaściwie osadzona w elemencie żelbetowym. W artykule pokazano stan po wykonaniu i zamocowaniu podciągu oraz proponowany program naprawczy elementu.
EN
The article presents a steel joist consisting of two 300 PN I-beams combined with overlay and underlay plates and bolts. The joist demonstrated a changed geometry of the underlay plate in its supporting part. An embedded plate the joist should be amounted to in the supporting element was incorrectly fixed to a reinforced concrete element. The work shows the status after completing and attaching the joist as well as the proposed repair program for this element.
PL
Spojrzenie z sześcioletniej perspektywy czasu na nowelizację przepisów prawa budowlanego dotyczącej rozwiązań energooszczędnych pozwala na relatywną ocenę ich celowości i użyteczności. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami odpowiedź o klasie energooszczędności budynku powinna zawierać się w świadectwie charakterystyki energetycznej. A jak wypada konfrontacja z rzeczywistością? Dla użytkownika danego obiektu głównym kryterium oceny rozwiązań energetycznych jest cena, która przekłada się na koszty eksploatacji. Jednakże te nie zawsze wypadają na satysfakcjonującym poziomie, pomimo wysokiej klasy energetycznej budynku. Zatem jak dla potencjalnego użytkownika określić optimum, które pozwoli osiągnąć wymagany poziom energooszczędności przy jednoczesnym niskim koszcie utrzymania nieruchomości? Czy znowelizowane przepisy pomagają w wypracowaniu „złotego środka”? Słowa kluczowe: rozwiązania energooszczędne, koszty eksploatacji, charakterystyka energetyczna, energochłonność.
EN
A six-year time perspective allows for a relative assessment of the amendment of building law regulations on widespread energy saving solutions. The response of the energy efficiency class is included in the energy performance certificate of a building. What does the confrontation with reality look like? For the user of the facility, the main measure is obviously the price in case of energy saving and the cost of ownership. So how to determine for potential user the optimum that will achieve the required level of energy efficiency with low cost of living? Is the changed building law regulations help in developing the “golden mean”?
PL
Celem pracy jest sprawdzenie na przykładzie wybranego placu zabaw znajdującego się w Poznaniu, czy spełnia obecne normy dotyczące koniecznego nasłonecznienia. Wiele istniejących placów zabaw zostaje modernizowanych, pozostając w swej pierwotnej lokalizacji. W związku z coraz bardziej ekspansywną zabudową, miejsca przewidziane na rekreację zmniejszają się. Istniejące od lat w tych samych lokalizacjach place zabaw otaczane są coraz wyższymi budynkami, również drzewostan istniejący często przy takich obiektach przez lata uległ znacznemu rozrostowi, co może wpływać negatywnie na stopień nasłonecznienia.
EN
The aim of this work is to investigate, through the example of a selected playground in Poznań, whether it complies with existing regulations regarding necessary solar exposure. Many existing playgrounds become modernized, remaining in its original location. Due to more and more expansive building development, places meant for recreation continue to shrink. Playgrounds existing for years in the same locations are surrounded by higher and higher buildings, and trees, which are frequent near such facilities, become taller in the course of time. This may negatively affect the degree of solar exposure of playgrounds.
17
Content available remote Zmiana sposobu użytkowania i renowacja żelbetowego osadnika popłuczyn
PL
W artykule przedstawiono istniejący prostopadłościenny żelbetowy zbiornik służący jako osadnik popłuczyn, zlokalizowany na terenie stacji uzdatniania wody. Został on poddany modernizacji polegającej na zmniejszeniu obiektu, dobudowaniu nowych komór oraz renowacji powierzchni betonowych. W artykule zaprezentowano zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne oraz naprawę powierzchni betonowej.
EN
The article presents an existing reinforced concrete rectangular tank which functions as a washings sedimentation tank located within the water treatment plant. The tank underwent modernisation, which consisted in making the object smaller, attaching new chambers and renovating concrete surface. The article shows designed construction solutions as well as it proposes to repair the concrete surface using recognized company’s products.
PL
W pracy omówiono przyczyny zarysowań powierzchniowych i obwodowych płyt żelbetowych przekrywających cylindryczne zbiorniki na ścieki. Płyty oparte były na całym obwodzie ścian zbiornika oraz na trzech słupach umieszczonych wewnątrz zbiornika. Przyczyną zarysowań była praca termiczna płyt.
EN
The article presents reasons of surface and circular scratches in reinforced concrete plates covering cylindrical tanks for sewage. Plates were based on the entire circumference of the tank walls and on the three pillars placed inside of the tank. Thermal working of the plates was the cause of scratches.
PL
W artykule przedstawiono uszkodzenia oraz sposób naprawy monolitycznego, żelbetowego zbiornika – osadnika popłuczyn zlokalizowanego na terenie stacji uzdatniania wody. Zaproponowano naprawę środkami uznanej firmy. Pokazano rezultat zaprojektowanego sposobu naprawy zbiornika. Szczególną uwagę zwrócono, na jakość zrealizowanych robót.
EN
In article present damages and manner of repair monolithic reinforced concrete tank situated in the area of water station. It suggest repair products of recognize firm. Show the result of designed manner and repair of tank. It return particular note, on quality of realized job.
20
PL
Celem pracy jest przedstawienie sposobu obliczania oddziaływania temperaturą według normy PN-EN 1991-1-5:2005 „Eurokod 1, Oddziaływanie na konstrukcję, Część 1-5: Oddziaływanie ogólne, oddziaływanie termiczne”. Przedstawiono uszkodzenia płyt obudowy ściennej spowodowane działaniem temperatury. Podano wartości składowej równomiernej temperatury oraz wartość wydłużenia liniowego płyty. Spróbowano odnieść się do przyczyn powstania uszkodzeń oraz przedstawiono sposób naprawy.
EN
Presentation of manner of scaling of interaction is purpose of work according to norm temperature „ eurocode 1 PN-EN 1991-1-5:2005, interaction on construction, part 1-5 general interaction, thermal interaction ”. It present damages of plates of wall casings cause operation of temperature. Value of stretch of linear plate serve values of warehouse even temperatures and value of stretch of linear plate . For reasons of revolts of damages try to concern and manner of repair present.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.