Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  data processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper considers the problem of information credibility. Currently, such a problem is affecting scientists, as well as ordinary people who are dependent on information networks. Hence, the Author formulates three postulates that should be observed in dealing with the quality of information: P1 – identify the source of information, P2 – determine the level of credibility of the information source, P3 – recognize the purpose of information dissemination. The first two postulates are universal because they are applicable to all the users of information. The third becomes more and more important in the social and political choices of citizens. In scientific work, empirical facts are being transformed to empirical data (increasingly, to the form of big data) which are results of advanced registration and processing by means of technical and information science tools, such as: a) technical transforming the empirical signal into information; b) statistical selection of signals, and, next, statistical processing of the received data; c) assessment of results for suitability in applications. Other “epistemic” factors, however, are also involved, as: d) conceptual apparatus used for idealization (and then for interpretation), e) assessment of the results in terms of compliance with the epistemological (sometimes, also commercial or ideological) position. All these factors should be the subject of careful study of errology proposed by P. Homola.
PL
Rozważany jest problem wiarygodności informacji. Problem ten dotyka zarówno naukowców, jak i zwykłych ludzi zależnych od sieci informacyjnych. Sformułowano zatem trzy postulaty, które są niezbędne do dbania o jakość informacji: P1 – zidentyfikowanie źródła informacji, P2 – określenie poziomu wiarygodności źródła informacji, P3 – ustalenie celu rozpowszechniania informacji. Pierwsze dwa postulaty są uniwersalne, ponieważ dotyczą wszystkich użytkowników informacji. Trzeci staje się coraz ważniejszy w wyborach społecznych i politycznych obywateli. W pracy naukowej fakty empiryczne przekształcane są w dane empiryczne (coraz częściej w postaci tzw. big data), które są wynikiem coraz bardziej zaawansowanego rejestrowania i przetwarzania za pomocą narzędzi technicznych i informatycznych, takich jak: a) techniczne przekształcenie sygnału empirycznego w informację, b) statystyczny dobór sygnałów i dalsze przetwarzanie statystyczne otrzymanych danych, c) ocena wyników pod kątem przydatności w zastosowaniach. W grę wchodzą jednak także inne czynniki „epistemiczne”, takie jak: d) aparat pojęciowy wykorzystywany do idealizacji (a następnie interpretacji), e) ocena wyników pod kątem zgodności z pozycją epistemologiczną (czasem także komercyjną i ideologiczną). Wszystkie te czynniki powinny być przedmiotem dokładnego studium tzw. errologii zaproponowanej przez P. Homola.
2
Content available Utrzymanie ruchu a Przemysł 4.0
PL
Utrzymanie ruchu (UR) to codzienna, systematyczna praca, związana z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania degradacji stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz występowaniu awarii, a gdy już do nich dojdzie – usuwanie degradacji w celu przywrócenia środkom produkcji ich możliwie najlepszej funkcjonalności.
3
Content available Exhaled breath analysis by resistive gas sensors
EN
Breath analysis has attracted human beings for centuries. It was one of the simplest methods to detect various diseases by using human smell sense only. Advances in technology enable to use more reliable and standardized methods, based on different gas sensing systems. Breath analysis requires the detection of volatile organic compounds (VOCs) of the concentrations below individual ppm (parts per million). Therefore, advanced detection methods have been proposed. Some of these methods use expensive and bulky equipment (e.g. optical sensors, mass spectrometry - MS), and require time-consuming analysis. Less accurate, but much cheaper, are resistive gas sensors. These sensors use porous materials and adsorption-desorption processes, determining their physical parameters. We consider the problems of applying resistive gas sensors to breath analysis. Recent advances were underlined, showing that these economical gas sensor scan be efficiently employed to analyse breath samples. General problems of applying resistive gas sensors are considered and illustrated with examples, predominantly related to commercial sensors and their long-term performance. A setup for collection of breath samples is considered and presented to point out the crucial parts and problematic issues.
4
Content available A quaternion clustering framework
EN
Data clustering is one of the most popular methods of data mining and cluster analysis. The goal of clustering algorithms is to partition a data set into a specific number of clusters for compressing or summarizing original values. There are a variety of clustering algorithms available in the related literature. However, the research on the clustering of data parametrized by unit quaternions, which are commonly used to represent 3D rotations, is limited. In this paper we present a quaternion clustering methodology including an algorithm proposal for quaternion based k-means along with quaternion clustering quality measures provided by an enhancement of known indices and an automated procedure of optimal cluster number selection. The validity of the proposed framework has been tested in experiments performed on generated and real data, including human gait sequences recorded using a motion capture technique.
EN
This article examines one of the basic issues related to the technique of mobile satellite measurements in railway tracks. This problem concerns the correction of the determined coordinates of the track centerline. The need to perform this operation results from the GNSS receivers positioning at a certain height above the level of the existing track axis, leading to longitudinal and lateral shifts of antennas. The key problem here is the determination of the local horizontal coordinate system in each measured position. For the analysis, the authors defined the directional baseline vector of the measuring platform on the basis of positions given by two satellite antennas, positioned over the pivots of its bogies. This work presents the procedure for determining the corrections values.
PL
W pracy poruszono jedną z podstawowych kwestii związanych z techniką mobilnych pomiarów satelitarnych w torze kolejowym – korygowanie wyznaczonych współrzędnych osi toru. Konieczność przeprowadzenia tej operacji wynika z ustawienia anten GNSS na pewnej wysokości nad poziomem istniejącej osi toru, przy występowaniu jego pochylenia w kierunku podłużnym i poprzecznym. Kluczowym problemem staje się przy tym konieczność określania w każdym punkcie pomiarowym kierunków osi układu współrzędnych w płaszczyźnie poziomej. W omawianej metodzie posłużono się kierunkowym wektorem bazowym, wyznaczonym na podstawie współrzędnych anten usytuowanych nad czopami skrętów obydwu wózków platformy. W pracy przedstawiono procedurę określania wartości korekt.
EN
The article focuses on the field of innovative trends for efficient data processing in the conduct of research of organic soil pollution using a soil air analyzer for surveys of soil contamination in situ at industrial enterprises in Slovakia. The content of the article is a discourse of theoretical knowledge from the field of the geological environment; the authors’ own survey to monitor the processing and evaluation of the measured values obtained (e.g., CO2, CH4, NEL, BTEX). Currently, standard data processing procedures using the software that is supplied have basic or limited functionality, and the processing time is several hours, including manual and repetitive tasks. As we present in the article, the new Windows PowerShell tool is being used more efficiently, reducing the data processing time which represents an 86% time saving. There is currently no suitable or faster way of evaluating the measured data in Slovakia and the Czech Republic.
EN
This paper deals with the data processing in the form of a point cloud scanned using a handheld 3D laser scanner. The aim of the paper was to use this data to create a representative FEM model and compare two different ap¬proaches, one them involved creating a CAD model and the other one did not. The data processing was carried out in the freeware systems MeshLab and Meshmixer and FEM analysis in the software ANSYS Workbench.
PL
Celem prezentowanego cyklu badań było wypracowanie metod i rozwiązań służących do wspomagania procesów decyzyjnych w odlewnictwie i inżynierii materiałowej. W szczególności chodziło o dobór metod przetwarzania danych, formalizmów reprezentacji wiedzy oraz stworzenie algorytmów decyzyjnych, opartych na współczesnych osiągnięciach sztucznej inteligencji, dostosowanych do specyfiki przemysłu odlewniczego i metalurgicznego. Obok rezultatów o charakterze poznawczym, zamierzonym efektem prowadzonych prac była realizacja rozwiązań informatycznych w postaci prototypowych systemów (lub modułów) dedykowanych dla odpowiedniej klasy problemów decyzyjnych.
EN
The aim of this research programme was to develop a series of methods and solutions to support the decision-making process in foundry and materials engineering. The specific problems discussed included the selection of methods for data processing and knowledge representation formalisms, backed up by the creation of decision algorithms based on contemporary achievements of artificial intelligence, tailored to the needs of foundry industry and metallurgy. In addition to the results of a cognitive nature, the intended outcome of the work was the implementation of IT solutions in the form of prototype systems (or modules) dedicated to the appropriate class of decision problems.
EN
This paper presents a geomagnetic detection method for pipeline defects using complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise (CEEMDAN) and wavelet energy product (WEP) - Teager energy operator (TEO), which improves detection accuracy and defect identification ability as encountering strong inference noise. The measured signal is first subtly decomposed via CEEMDAN into a series of intrinsic mode functions (IMFs), which are then distinguished by the Hurst exponent to reconstruct the filtered signal. Subsequently, the scale signals are obtained by using gradient calculation and discrete wavelet transform and are then fused by using WEP. Finally, TEO is implemented to enhance defect signal amplitude, completing geomagnetic detection of pipeline defects. The simulation results created by magnetic dipole in a noisy environment, indoor experiment results and field testing results certify that the proposed method outperforms ensemble empirical mode decomposition (EEMD)-gradient, EEMD-WEP-TEO, CEEMDAN-gradient in terms of detection deviation, peak side-lobe ratio (PSLR) and integrated side-lobe ratio (ISLR).
PL
W artykule przedstawiono autorską metodę badania reakcji człowieka na dźwięk przestrzenny. Wykorzystano ogólnodostępne urządzenia takie jak sensor Kinect, zestaw dźwięku przestrzennego Creative. Opracowano metodę badawczą, metodę analizy oraz niezbędne scenariusze badawcze. Ponadto zaproponowano dwie ankiety przed i po badaniu. Następnie opracowano wyniki badań, a na ich podstawie sformułowano wnioski.
EN
The article presents the author's method of studying human reaction to spatial sound. Public devices such as: Kinect sensor, Creative surround sound set were used. A research method, method of analysis and necessary research scenarios were developed. In addition, two questionnaires were proposed: before and after the study. Next, the results of the research were developed and the conclusions were formulated on their basis.
EN
Global maritime transport is one of the causes of air pollution. Annex VI of the International Maritime Organisation’s (IMO) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) refers to air pollution. Air pollution is mainly caused by the conversion of energy in internal combustion engines, in particular in the case of transient engine operation. The main pollutant is soot. It is an impure carbon substance of various sizes, resulting from incomplete combustion of hydrocarbons. This document concerns data-based modelling of soot emissions – the main component of exhaust particles – in transient engine operation. In a unique manoeuvring aid system, the prediction of exhaust emissions will become a new element. If the navigator knows the consequences of his actions, the human role will be strengthened in relation to the decision making on energy-efficient and emission-poor vessel traffic, in particular during manoeuvres. Thanks to the mathematical model, the soot formation process during stationary engine operation – at constant speed and load – will be mapped first. The model will then be extended to simulate engine operation and soot formation in the transition phase.
PL
Globalny transport morski jest jedną z przyczyn zanieczyszczenia powietrza. Załącznik VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (MARPOL) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) odnosi się do zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenie powietrza jest głównie powodowane przez konwersję energii w silnikach spalinowych, w szczególności w przypadku przejściowej pracy silnika. Głównym zanieczyszczeniem jest sadza. Jest to zanieczyszczona substancja węglowa różnej wielkości, będąca wynikiem niepełnego spalania węglowodorów. Niniejszy dokument dotyczy modelowania emisji sadzy – głównego składnika cząstek spalin, w pracy silnika w warunkach przejściowych w oparciu o dane. W unikalnym systemie wspomagania manewrów, przewidywanie emisji spalin stanie się nowym elementem. Jeżeli nawigator zna konsekwencje swoich działań, to rola człowieka zostanie wzmocniona w odniesieniu do podejmowania decyzji o energooszczędnym i ubogim w emisje spalin ruchu statków, w szczególności podczas manewrów. Dzięki modelowi matematycznemu,w pierwszej kolejności zostanie odwzorowany proces powstawania sadzy podczas stacjonarnej pracy silnika – przy stałych obrotach i obciążeniu. Następnie model ten zostanie tak rozszerzony, aby umożliwić symulację pracy silnika i powstawania sadzy w fazie przejściowej.
13
Content available Fractional order model of measured quantity errors
EN
The paper presents an interpretation of fractional calculus for positive and negative orders of functions based on sampled measured quantities and their errors connected with digital signal processing. The derivatives as a function limit and the Grunwald-Letnikov differintegral are shown in chapter 1 due to the similarity of the presented definition. Notation of fractional calculus based on the gradient vector of measured quantities and its geometrical and physical interpretation of positive and negative orders are shown in chapter 2 and 3.
14
Content available Wybrane aspekty wdrażania RODO
PL
Globalizacja i rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) spowodowały istotne zmiany w administracji publicznej i biznesie w Unii Europejskiej. Wprowadzone 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) uwzględnia zachodzące zmiany, rozsądnie regulując aspekty przetwarzania i ochrony danych. RODO stosuje nowe podejście do oceny ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem RODO. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe założenia RODO. W kolejnej zawarto analizę literatury i przepisów prawnych. Ostatnia część pracy koncentruje się na omówieniu wybranych rekomendacji dotyczących RODO. Opracowanie zawiera zalecenia, które wynikają z przeprowadzonych przez Autora działań związanych z wdrażeniem RODO i pełenieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zawarte w pracy treści mogą być bezpośrednio wykorzystane zarówno przez osoby odpowiedzialne za ochronę danych, menadżerów, jak i informatyków. Ponadto opracowanie może być przydatne dla wykładowców i studentów podczas zajęć dydaktycznych na wielu kierunkach studiów.
EN
Globalization and development of Information and Communication Technology (ICT) have caused significant changes in public administration and business in the European Union. The General Data Protection Regulation (GDPR), introduced on 25 May 2018, takes into account the implemented changes, reasonably regulating the aspects of data processing and protection. The GDPR applies a new approach to risk assessment. The purpose of this article is to present selected issues related to the implementation of the GDPR. The first part of the article presents the basic assumptions of the GDPR. The next contains an analysis of literature and legal provisions. The last part of the work focuses on discussing selected recommendations regarding the GDPR. The study contains recommendations that result from the activities carried out by the author related to the implementation of the GDPR and his experience as the Inspector of Personal Data Protection. The content contained in the work can be directly used by persons responsible for data protection, managers as well as IT specialists. In addition, the study may be useful for lecturers and students during didactic classes in many fields of study.
PL
Zgodnie z wymogami zarządzania danymi z wielu systemów, informatyzacja przedsiębiorstw petrochemicznych uległa znaczącym zmianom. Analizie poddano problemy konwencjonalnych metod podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach petrochemicznych. W celu ich przezwyciężenia zbadano technologię przetwarzania w chmurze. Technologia ta może pomóc w eksploracji metod optymalizacji wspólnego podejmowania decyzji przy użyciu aplikacji rozproszonego przetwarzania danych MapReduce. Połączenie optymalizacji zarządzania zasobami przedsiębiorstwa petrochemicznego i technologii przetwarzania w chmurze umożliwia wspólne podejmowanie decyzji. Korzysta się tu z zalet równoległego stosowania tej technologii w celu reorganizacji działań osób odpowiedzialnych za decyzje w różnych działach. Dzięki temu podejmujący decyzje mogą poprawić współpracę i uzyskać zoptymalizowane możliwości przetwarzania danych o zasobach przedsiębiorstwa z wielu systemów. Analizując wspólne działanie w połączeniu z procesem informatyzacji wybranego przedsiębiorstwa oraz perspektywy zastosowań, osiągnięto zwiększenie wydajności w wyniku zarządzania przedsiębiorstwem petrochemicznym.
EN
The conventional decision making methods for petrochem. enterprises were analyzed and compared with cloud computing technol. For optimizing the collaborative decision making by using the MapReduce-distributed processing framework. This framework benefited from an advantage of parallel processing the cloud-computing technol. to reorganize the decision members in particular departments. This reorganization allowed decision members of an improvement of the collaboration with each other and achieving an optimized enterprise resource data processing capability from multiple systems.
PL
Przedstawiono autorską koncepcję architektury sekwencjonowania danych pomiarowych o dużej częstości, odbieranych z wielokanałowych układów detekcyjnych w czasie rzeczywistym. Na wstępie omówiono genezę pracy w odniesieniu do rozwoju rozwiązań systemów pomiarowych z równoległym przetwarzaniem danych. Wskazano na najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania układu sekwencera. Przeprowadzono dyskusję proponowanej architektury oraz omówiono realizację modelu w języku Matlab w celu doboru parametrów użytkowych implementowanych rozwiązań. Przedstawiono implementację architektury układu sekwencera w systemie diagnostyki gorącej plazmy w tokamaku WEST.
EN
This paper describes developed architecture of the sequencer dedicated for high rate measurement data collected from multiple channels in real time. Introduction presents a brief description and genesis of the project and its achievements in relation to presently existing and used measurements system where parallel data processing is crucial. Authors point out advantages of the developed architecture. Additionally is discussed model of the architecture realized in MATLAB environment in order to select most optimal parameters adjusted to specific processes. Last sections presents implementation of the sequencer architecture in plasma diagnostics measurement system for WEST tokamak.
17
Content available remote GMU Safety Interactive Platform Organization and Possibility of its Applications
EN
The organization and a possibility of the Gdynia Maritime University (GMU) Safety Interactive Platform applications are described. The GMU Platform structure and main functions of its particular parts are presented. Moreover, the future plans about the usage and extension of the GMU Platform are shown.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczących synchronizacji danych pozyskanych z dwóch systemów akwizycji ruchu na potrzeby analizy chodu człowieka. Oba systemy to zestawy czujników inercyjnych firmy Xsens: MT Awinda i Xbus Kit. W artykule omówiony zostanie format pliku do zapisu danych uzyskanych z pomiarów, oraz opracowana metoda synchronizacji pomiarów pochodzących z obydwu zestawów. W wyniku przeprowadzonych badań udało się także ujednolicić dane generowane przez czujniki umiejscowione w różnych miejscach na ciele człowieka do jednego układu odniesienia. Opracowana metoda zapewnia także progresywne przetwarzanie wartości kątów z zakresu od -180° do 180° na wartości bezwzględne w stosunku do położenia początkowego czujników.
EN
The article talks about results of data synchronization measurements sourced from two recording gait systems for human gait analyses. Two systems are Xsens sensor kits: MT Awinda, Xbus Kit. The article cover file format used to save data and synchronization method for sensor measurement from above mentioned kits. On the basis of the studies carried out, sensor measurement from different places on human body are unify to a common frame of reference. The discussed method provides also progressive data processing for angles range from -180° to 180° conversion to the absolute angle value from initial sensor settings.
EN
An example of artificial neural network model for predicting air pollution has been presented. The research was conducted in Serbia, the Moravica District, on the territory of two municipalities (LuCani and Ivanjica) and the town Čačak. The level of air pollution was classified by a neural network model according to the input data: municipality, site, year, levels of soot, sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2) and particulate matter. The model was evaluated using a lift chart and a root mean square error (RMSE) has been determined, whose value was 0.0635. A multilayer perceptron has also been created and trained with a back propagation algorithm. The neural network was tested with the data mining extensions (DMX) queries. The results have been obtained for air pollution based on new input data that can be used to predict the level of pollution in future if new measurements are carried out. A web-based application was designed for displaying the results.
PL
CBM jest nowym eksperymentem fizyki wysokich energii (HEP) budowanym w celu badania stanów materii o bardzo dużej gęstości. Artykuł przedstawia budowę i rozwiązania technologiczne systemu akwizycji danych (DAQ), ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opracowanych przez autorów artykułu. Przedstawiono ogólną budowę systemu systemu detektorowego oraz systemu akwizycji danych. Omówiono platformę sprzętową używaną w eksperymencie, w tym dwa kluczowe elementy: specjalizowany układ scalony STS-XYTER2 oraz płytę AFCK zaprojektowaną wg. standardu μTCA. Przybliżono zagadnienia związane z transmisją danych: opracowany projekt wsadu dla układów FPGA, protokoły transmisji danych, algorytm sortowania próbek oraz oprogramowanie sterujące torem odczytu. Nakreślono również planowane prace oraz kierunki rozwoju projektu łącznie z czynnikami motywującymi zmiany.
EN
CBM is a new high energy physics (HEP) built to study new states of matter of very high density. Article presents architecture and design features of data acquisition (DAQ) chain, with special consideration given to author’s achievements. General architecture of detector and data acquisition systems was outlined. Hardware platform of the experiment was presented, including key elements: STS-XYTER2 chip and μTCA compliant AFCK board. Various topics related to data transmission were depicted: FPGA design, data transmission protocols, data sorting algorithm and software used to control the DAQ chain. Finally, plans of future work are mentioned together with decisive factors.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.