Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moc elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ważnym elementem zarządzania organizacją jest planowanie jej rozwoju i działań operacyjnych. W procesie podejmowania decyzji związanych z tymi działaniami w przypadku wielu przedsiębiorstw niezbędne jest wykonywanie prognoz obszarowo-czasowych, z krótszym lub dłuższym wyprzedzeniem czasowym. Dotyczy to przede wszystkim tych przedsiębiorstw, których działalność obejmuje duże obszary lub zjawiska stanowiące podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji, w odniesieniu do rozwiązywanych zagadnień, rozwijających się w układzie powierzchniowym, powierzchniowo-czasowym, a także przestrzennym. Przykładem mogą tutaj być kopalnie surowców mineralnych, instytucje zajmujące się badaniem i ochroną środowiska naturalnego, przedsiębiorstwa sieciowe, np. telekomunikacyjne czy energetyczne. Przedstawiono metodykę badawczą wykorzystującą metody geostatystyki liniowej i nieliniowej, zastosowanej do modelowania, szacowania i prognozowania (2D, 3D) wartości parametrów opisujących różnorodne zmienne zregionalizowane. Dane wejściowe do analiz przestrzennych stanowiły wartości parametrów geologicznych, pochodzące z opróbowania wyrobisk górniczych w kopalniach rud miedzi, tj. zawartość Cu, miąższość i zasobność złoża (bilansowego), oraz wartości mocy elektrycznej w węzłach sieciowych najwyższych napięć 220 i 400 kV dla obszaru Polski. Zastosowane techniki pozwoliły na szczegółowe odwzorowanie zróżnicowania wartości badanych parametrów, wydzielenie anomalnych stref, określenie przedziałów ufności na odpowiednim poziomie ryzyka, oszacowanie niepewności i analizę zmienności tego ryzyka.
EN
A major element of managing an organization is the planning of its development and operations. As part of the relevant decision making process it is necessary for many enterprises to make areal-temporal forecasts more or less ahead of time. This particularly applies to enterprises whose activity covers large areas or phenomena, which constitute the basis for making rational decisions concerning the problems being solved, developing in the areal system, the areal-temporal system as well as in the spatial system. Industrial mineral mines, institutions studying and protecting the natural environment and network (telecommunications or power) companies are examples here. A research methodology using methods of linear and non-linear geostatistics applied to the (2D, 3D), modelling, estimating and forecasting of the values of parameters describing various regionalized variables is presented. The input data for the spatial analysis were the values of the geological parameters: Cu content, (recoverable) deposit thickness and endowment coming from the sampling of mine workings in copper ore mines and electric power values in the nodes of 220 and 400 kV ultra-high voltage distribution networks for area of Poland. Thanks to the above techniques the variation in the values of the investigated parameters was mapped in detail, anomalous zones were distinguished, confidence levels at an appropriate risk level were determined, uncertainty estimated and the variation of the risk was analysed.
PL
W artykule przedstawiono analizę mocy wytwarzanej przez blok energetyczny spalający biomasę. Wykonana analiza obejmuje okres eksploatacji jednostki wytwórczej wynoszący około 6 lat. Obliczenia wykonano na podstawie próby statystycznej obejmującej kilkaset tysięcy pięciominutowych przedziałów wytwarzanej mocy elektrycznej. Na podstawie zebranych danych empirycznych przeprowadzono analizę rozkładów statystycznych wytwarzanej mocy elektrycznej oraz wyznaczono rozkłady teoretyczne, których poprawność zweryfikowano testem zgodności λ Kołmogorowa.
EN
The article presents an analysis of the power generated by the biomass-burning power unit. The analysis covers the entire lifetime of the generating unit, which is approximately 6 years. The calculations were made on the basis of a statistical sample comprising several hundred thousand five-minute intervals of electric power output. Based on the collected empirical data, the statistical distributions of the generated electric power were analyzed and theoretical distributions were determined, the correctness of which was verified by Kolmogorov's λ compatibility test.
PL
Elektrownie wiatrowe, słoneczne, geotermalne czy wodne stanowią czyste i niewyczerpane źródła energii. Coraz ostrzejsze normy emisji spalin oraz polityka Unii Europejskiej wymagają coraz większych nakładów inwestycyjnych oraz rozwoju technologicznego w sektorze odnawialnych źródeł energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach oraz wprowadzone systemy wsparcia finansowego w sektorze energetycznym, wynikające z realizacji określonej polityki energetycznej w kraju, spowodował szybki wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych. Wzrost mocy zainstalowanej w rozproszonych źródłach energii wymaga również zmian w krajowym systemie elektroenergetycznym, opartym do tej pory na dużych elektrowniach systemowych. W artykule zaprezentowano analizę struktury wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w Polsce w latach 2000-2018 na tle wykorzystania energii pierwotnej i produkcji energii odnawialnej w Polsce oraz zachodzących zmian w produkcji i zużyciu energii elektrycznej.
EN
Wind, solar, geothermal and hydro power plants are clean and inexhaustible energy sources. The increasingly exacting requirements exhaust emission standards and the policy of the European Union countries require ever higher investment expenditures and technological development in the sector of renewable energy sources. The development of renewable energy sources in recent years and the introduced financial support systems for the energy sector have resulted in a rapid increase in the installed power of renewable energy sources in Poland. The increase in the power of decentralised electricity sources also requires changes in the national power system based so far on large system power plants. The article presents an analysis of the structure electricity generation using photovoltaic cells in Poland in 2000-2018 against the framework of primary energy use, renewable energy production and changes in the production and consumption of electricity.
PL
Artykuł dotyczy analizy odkształcenia prądu płynącego podczas pracy przez pospolite urządzenie domowe jakim jest odkurzacz. Posłużono się powszechnie wykorzystywanymi parametrami umożliwiającymi opis przebiegów okresowych oraz przeprowadzono analizę sygnałów otrzymanych z czynnych eksperymentów. Do pomiarów użyto analizatora jakości energii Elspec Blackbox G4500. Wyniki zestawiono w postaci wykresów w dziedzinie czasu i częstotliwościowej. Analiza wykazuje, że prąd płynący przez odkurzacz ma charakter nieliniowy oraz, że wraz ze spadkiem siły ssącej urządzenia następuje pogorszenie jego współczynnika mocy.
EN
The article concerns the analysis of distortion of the current flowing during the operation of common household appliances such as a vacuum cleaner. Commonly used parameters enabling description of periodic waveforms were used and the signals obtained from active experiments were analyzed. The energy quality analyzer Elspec Blackbox G4500 was used for the measurements. The results were presented in the form of graphs in the time and frequency domain. The analysis shows that the current flowing through the vacuum cleaner is non-linear and that as the suction power of the device decreases, its power factor deteriorates.
PL
W artykule przedstawiono dyskusję dotyczącą definicji mocy elektrycznej stosowanych w jednofazowych obwodach elektrycznych z przebiegami sinusoidalnymi zapisanych w normie IEEE 1459-2010. Struktura artykułu jest taka, że najpierw podany jest krytyczny komentarz odnoszący się do konkretnego zapisu normy, następnie podana jest propozycja zapisu, który zdaniem autora powinien się znaleźć w normie i w końcu wyjaśnienie i dyskusja proponowanych zapisów.
EN
A discussion on the definitions of electric power used in single-phase electric circuits with sinusoidal waveforms stored in the IEEE Standard 1459-2010 has been presented in the paper. The structure of the paper is such that firstly a critical comment is given relating to a specific record of the standard, then a proposition is given which, in the author's opinion, should be included in the standard and finally clarification and discussion of the proposed notation have been submitted.
PL
Ostatnie lata to niewątpliwy rozwój polskiej gospodarki. To nie tylko inwestycje w nowe obiekty produkcyjne, ale także modernizacja całych sektorów i branż. W rozwoju tym znaczącą rolę odgrywa koszt energii elektrycznej. W praktyce rozumiemy przez to zużycie energii i koszty jej dostawy. Okazuje się, że bardzo istotnym składnikiem opłat za energię elektryczną jest tzw. „pobór mocy biernej”. Jest to istotny składnik kosztów, który w szczególnych przypadkach bardzo znacznie może przekroczyć koszty zużycia energii czynnej. W publikacji zilustrowano fakt, że zwłaszcza w przypadku tzw. przekompensowania pojemnościowego, koszt mocy biernej jest drastycznie wysoki, niemający związku z kosztami przesyłu energii.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników symulacji energetycznych dotyczących grupy obiektów użyteczności publicznej o zróżnicowanej funkcji połączonych w lokalny obszar bilansowania w celu redukcji szczytowej mocy elektrycznej w okresie letnim. Przeanalizowano zapotrzebowanie na moc chłodniczą obiektów tego obszaru w okresie doby w polskich warunkach klimatycznych oraz redukcję mocy szczytowej w wyniku zastosowania technik DSM (ang. Demand Side Management) w badanych obiektach. W pracy rozpatrzono zastosowanie technik DSM: aktywnej – wstępnego schładzania obiektów w godzinach wczesno-porannych, oraz technik pasywnych – zmiany pojemności cieplnej elementów budynku oraz zastosowanie materiałów zmienno-fazowych w ich obudowie zewnętrznej. Zastosowanie w/w technik przeanalizowano także pod kątem ich opłacalności finansowej. Przeprowadzone analizy pokazują wysoki potencjał stosowania technik DSM w celu ograniczenia zapotrzebowania na moc chłodniczą w okresach szczytowego obciążenia sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo wykazano, że połączenie szeregu obiektów o zróżnicowanej funkcji w jeden obszar bilansowania może prowadzić do bardziej równomiernego zapotrzebowania na moc elektryczną w ciągu doby. Przeprowadzona analiza kosztowa wykazuje korzyści finansowe płynące z zastosowania technik DSM.
EN
The aim of this article is analysis of energy simulation for a group of public utility buildings connected into one local assess area in order to reduce the cooling power demand peak in summer time. The analysis deals with the daily cooling energy demand of the area for the climatic conditions of Poland and the reduction of peak power demand by using Demand Side Management techniques applied in these buildings. For this end the use of various DSM techniques: active one, i.e. a decrease of operative temperature in the buildings in early morning and two passive techniques, i.e. thermal capacity increase for construction elements and use of phase changing materials in external walls, were examined. Moreover, use of the abovementioned techniques was analyzed considering their financial benefits. The analysis showed a high potential of DSM techniques application to reduce the cooling power demand during electricity grid peak hours. Additionally, connecting various public utility buildings into one assess area may lead to more steady daily electricity power demand. The analysis also showed some financial benefits of application of the DSM techniques considered.
EN
The paper provides results of analysing the superficial variability of electrical power using two geostatistical methods – lognormal kriging and ordinary kriging. The research work was to provide detailed characterization and identification of the electrical load variability structure at nodes of a 110 kV network over the whole territory of Poland having been analyzed on the basis of results from kriging techniques applied. The paper proposes the methodology using two techniques of modelling and estimating average values Z* of electrical powers, i.e. lognormal kriging and ordinary kriging. The input data for calculations were electrical powers at nodes of 110 kV network related to the same time moment, i.e. 11:00 a.m. in summer and winter seasons. Kriging calculations were made for various variants of examinations. Filtering was carried out for assumed complex theoretical models of semivariograms of electrical powers, which means their dividing into several models components of the covariance (nugget effect, 1 spherical model, 2 spherical model), which were filtered out successively. Then, estimations were made for average values Z* of powers while particular components are passed over. The results of analyses made with considering particular components of semivariograms models were shown in raster maps providing distributions of estimated average values Z* of electrical powers. This allowed the orientation of variations in values of this parameter, both over the territory of the whole country and in time domain, for two seasons – summer and winter, and also when various models components were assumed of semivariograms of the loads. Detailed analysis of spatial-time variability of average values Z* of electrical loads over the country allowed to identify their range and nature of variability.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy powierzchniowej zmienności mocy elektrycznych z wykorzystaniem dwóch metod geostatystycznych – krigingu lognormalnego i krigingu prostego. Celem pracy było dokładne scharakteryzowanie i rozpoznanie struktury zmienności obciążeń elektrycznych w węzłach sieci 110 kV na obszarze całego kraju, analizowanej na podstawie uzyskanych rezultatów użycia technik krigingowych. W artykule zaproponowano metodologię wykorzystującą dwie techniki modelowania i szacowania wartości średnich Z* mocy elektrycznych, tj. kriging lognormalny i kriging prosty. Danymi wejściowymi do obliczeń były moce elektryczne w węzłach sieci 110 kV, związane z tym samym momentem czasowym, tj. godz. 11.00, w okresach letnim i zimowym. Obliczenia krigingowe wykonano przy założeniu różnych wariantów badania. Przeprowadzano filtrowanie przyjętych złożonych modeli teoretycznych semiwariogramów mocy elektrycznych, czyli rozdzielenie modeli na różne składowe (efekt samorodków, 1 model sferyczny, 2 model sferyczny), które były kolejno odfiltrowywane. Następnie szacowano wartości średnich Z* mocy, z pominięciem poszczególnych składowych. Rezultaty analiz wykonanych z uwzględnieniem kolejnych składowych modeli semiwariogramów przedstawiono na mapach rastrowych rozkładów wartości średnich estymowanych Z* mocy. Pozwoliło to na zorientowanie się w zmianach wartości tego parametru zarówno na obszarze całego kraju, jak i w czasie, w dwóch sezonach roku, letnim i zimowym, a także przy założeniu różnych składowych modeli semiwariogramów obciążeń. Dokładna analiza zmienności przestrzenno-czasowej średnich Z* obciążeń elektrycznych, przeprowadzona dla obszaru kraju, umożliwiła zorientowanie się w ich zakresie i charakterze zróżnicowania.
PL
Zastosowanie systemu zmienno-przepływowego bez uprzedniej analizy wpływu na cały system klimatyzacyjny może powodować nawet, w niektórych warunkach pracy systemu, efekt całkowicie odwrotny – wzrost zapotrzebowania na moc elektryczną przez system klimatyzacyjny.
PL
W artykule rozważano ekonomiczny aspekt intensywnej wentylacji drążonych wyrobisk. Przyjęto metodę symulacji komputerowych. Dostarczenie do strefy przodkowej dużej ilości powietrza związane jest z bardzo wysokim spiętrzeniem stacji wentylatorów lutniowych i dużym zapotrzebowaniem mocy elektrycznej. Wykazano, że do zapewnienia intensywnej wentylacji długich wyrobisk drążonych w górotworze o bardzo wysokiej temperaturze pierwotnej należy stosować podwójne instalacje lutniowe, przy czym lutniociągi te powinny mieć średnicę co najmniej 1 m. Lutnie powinny mieć małe wartości jednostkowych oporów aerodynamicznych.
EN
The paper considered the economic aspect of the intensive ventilation of workings being driven. The method of computer simulation was adopted. Provision of large volumes of air to the face zone is associated with a very high concentration of air-duct fan stations and high demand for electric power. It has been demonstrated that in order to provide intensive ventilation of long workings driven in the rockmass with very high ambient temperature double air-duct ventilation systems should be installed and the air-ducts should have a diameter of at least 1 m. The air-ducts should have low unit values of aerodynamic resistance.
PL
W artykule przedstawiono tendencje zmian zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej w latach 2006-2010. Tendencje te porównano z analizą po stronie podażowej mocy i energii elektrycznej. Zwrócono uwagę na możliwości wystąpienia deficytów mocy i energii elektrycznej, dokonano analizy ich przyczyn. Zasugerowano sposoby przeciwdziałania defictom mocy i energii w perspektywie krótkoterminowej (godzina, doba), oraz długoterminowej (miesiąc, rok). W prognozie uwzględniono możliwości działań w sieci średniego i niskiego napięcia, działań realizowanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego.
EN
The article presents the trends of the power demand and electical energy for the period 2006-2010. These trends were compared with analysis of the supply side of power and electrical energy. The special attention was drawn to the posiibility of deficit of power and electric energy and it was made the analysis of their reasons. The ways of counteraction against power and electric energy shortages in the short term (hours, night) and longterm (month, yaer) were suggested. The forecast inludes the possibility of activities realized in the medium and low voltages network among others by local self-government units.
PL
Zacienienie wpływa znacząco na parametry pracy modułu fotowltaicznego. Kiedy część modułu jest zacieniona, niektóre ogniwa są spolaryzowane w kierunku zaporowym i zachowują się jak obciążenie, a nie jak generator. Miękkie źródła zacienienia, takie jak konary drzew, elementy konstrukcyjne budynku czy kominy, które rozpraszają i załamują światło, znacząco ograniczają ilość promieniowania, docierającego do powierzchni modułu, podczas gdy twarde źródła, znajdujące się bezpośrednio na powierzchni (odchody ptaków, śnieg, liście) zatrzymują światło całkowicie. W literaturze nie ma wielu doniesień na temat charakterystyk komercyjnie produkowanych modułów fotowoltaicznych, pracujących w warunkach częściowego zacienienia. W artykule przedstawiojno wyniki badań eksperymentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu natężenia padającego promieniowania oraz częściowego zacienienia, uzyskanego poprzez zacienianie różnych części modułu, na generowaną moc elektryczną. Przedstawiono wyniki obliczeń spadku mocy maksymalnej dla niektórych konfiguracji zacienienia.
EN
Photovoltaic modules are very sensitive to shading. When a part of photovoltaic module is shaded some of its cells become reverse biased, acting as loads instead of generators.The soft sources of shading (tree branch, roof vent, chimney or other item from which shadow is diffuse or dispersed) significantly reduce the amount of light reaching the cells of the module. Hard sources of shading obstructions, sitting directly on the top of the glass (bird droppings, snow, leafs) stop light reaching the cells.There is still a lack of information related to the behaviour of commercial photovoltaic modules operating in case of partial shading. In the experiments it has been stressed the influence of the irradiation and the amount of shaded cells by shading different portions of the cells. As an example, a calculation of power loses has been performed for some confogurationg of shaowing. It can be observed that power losses can change from 19% (1/4 of the celi completely shaded) to 60% (9 cells completely shaded).
PL
W artykule przedstawiono ocenę mocy elektrycznej współczesnych statków kontenerowych dla całego zakresu stosowanych pojemności kontenerowych. Moc ta została określona w oparciu o model regresji wielokrotnej na podstawie analizy parametrów zgromadzonych w formie bazy informacji o kontenerowcach. Przy wyznaczaniu zależności na moc elektryczną dokonano podziału na statki, w których do wytworzenia energii elektrycznej wykorzystywane są prądnice wałowe i zespoły prądotwórcze oraz jednostki, w których moc elektryczna wytwarzana jest tylko przez spalinowe zespoły prądotwórcze.
EN
Electric power estimation of contemporary container vessels for whole container capacity range is presented in the paper. The multiple regression model has been used to determine electric power, based on the container ships database created for that reason. During electric power calculations the division into ships with electric power created by shaft and diesel generators and vessels with diesel generators only was done.
EN
Permanent growth of sea trade demand has contributed to strong expansion of container carriers [5, 6]. The number of the biggest capacity container carriers is growing along with the number of container vessels at sea. The increasing demand for small feeders and feeders with higher trade capacity, meaning more TEU on board and higher en route speed resulting from higher number of large capacity container carriers that will call at a few main seaports, is predictable. Such a developing way of contemporary container vessels have led to the need of research-developing activities with references to design and ship building proces s, and new view at the electric matters. Approximations in use to determine the container vessels electric power are not accurate any more for the contemporary container carriers. Revision of the electric power relations and searching for the new mathematical models let determine with an essential approximation the electric power demand for contemporary vessels. The electric power calculations for the contemporary container carriers where the diesel and shaft generators have been used within whole range of container capacities, have been shown in the article. The electric power using multiple regression model has been calculated based on values collected in the container vessels data base. Different electric power relations have been determined for the container vessels with diesel and shaft generators and different for the ships with diesel generators only. Moreover, the diesel generators number and power have been discussed.
PL
Znaczący rozwój transportu morskiego doprowadził do silnego rozwoju statków przewożących kontenery [5, 6]. Wraz z progresywnie rosnącą liczbą nowych statków kontenerowych rośnie ich pojemność kontenerowa. Dla rozwoju dużych jednostek kontenerowych przewiduje się wzrost zapotrzebowania na tzw. szybkie dowozowe jednostki kontenerowe o większych niż dotychczas możliwościach przewozowych tj. większej liczbie kontenerów i większych prędkościach eksploatacyjnych. Taki kierunek rozwoju współczesnych kontenerowców doprowadził do potrzeby prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania i budowy statków kontenerowych oraz konieczność innego spojrzenia na sprawy energetyczne tych jednostek. Stosowane do niedawna przybliżone zależności na określenie mocy elektrycznej kontenerowców coraz bardziej odbiegają od rzeczywistej mocy j instalowanej na współczesnych statkach kontenerowych. Weryfikacja zależności na dobór mocy elektrycznej oraz poszukiwanie nowych modeli matematycznych, pozwoli już we wstępnym etapie projektowania określić z dużym przybliżeniem zapotrzebowanie na moc elektryczną tych statków. W referacie przedstawiono ocenę mocy elektrycznej współczesnych statków kontenerowych dla całego zakresu stosowanych pojemności kontenerowych, w których do wytworzenia energii elektrycznej wykorzystuje się spalinowe zespoły prądotwórcze oraz prądnicę wałową. Moc ta została wyznaczona w oparciu o model regresji wielokrotnej na podstawie analizy parametrów zgromadzonych w formie bazy informacji o kontenerowcach. Przy wyznaczaniu zależności na moc elektryczną dokonano podziału na statki, w których do wytworzenia energii elektrycznej wykorzystywane były prądnice wałowe i spalinowe zespoły prądotwórcze oraz jednostki, w których moc elektryczna wytwarzana była tylko przez spalinowe zespoły prądotwórcze. Jako uzupełnienie rozpatrywanego zagadnienia przedstawiono kwestie, na które należy zwrócić uwagę dobierając liczbę i moc spalinowych zespołów prądotwórczych.
16
Content available remote Parametry mocy elektrycznej
PL
Moc czynna jest proporcjonalna do powierzchni pętli, jaką tworzy charakterystyka obiektu we współrzędnych: prąd, zastępczy strumień magnetyczny. Pokazano, że podobnie jak moc czynną można określić moc bierną na podstawie powierzchni, jaką tworzy charakterystyka obiektu we współrzędnych: prąd, napięcie. Przedstawiono niektóre właściwości tak określonej mocy biernej.
EN
The active power is proportional to the surface of loop made by object characteristics in coordinates: current and replacing magnetic flux. Similarly can be definite the reactive power – on the base of the surface made by object in coordinates: current and voltage. Some properties of the reactive power definite this way were presented.
PL
W artykule przedstawiono zmianę mocy grzewczej,mocy elektrycznej i współczynnika efektywności energetycznej sprężarkowej pompy ciepła dla dwóch charakterystycznych punktów pracy pompy grzejnej, wynikających m.in. z temperatury dolnego źródła ciepła oraz temperatury zasilania instalacji grzewczej c. o. postronie górnej. Jako dolne źródło ciepła niskotemperaturowego rozpatrzono: powietrze, grunt dla pomp ciepła solanka-woda oraz wodę w przypadku pomp ciepła woda-woda. W pracy zaprezentowano również przykładowe wyniki pomiarów eksploatacyjnych pomp ciepła w domach jednorodzinnych.
EN
The article contains changing of heating power, electrical power and coefficient of performance (COP) for two characteristic points of workingheat pump resulting from a lower source of heat and supply temperature of upper side of central heating system. As a lower source of low-temperature heat there were considered: air, ground for brine to water to water heat pumps.What is more two working heat pumps for one-family houses were shown as example of operating measurements.
18
Content available remote Measure of electric reactive power
EN
Generated electric power can either be dissipated or occur in the form of an electric field and a magnetic field. By replacing the voltage in the well-known equation for dissipated power (energy) with its derivative (a function orthogonal to the voltage) the average electric and magnetic field power exchanged between an electrical object and the rest of the closed electric power system was obtained. The measure of the (reactive) power is the surface area of the closed loop, which the objects characteristic forms in current-voltage coordinates.
PL
Z równań elektrodynamiki wynika, że występują tylko dwa zasadnicze procesy elektroenergetyczne: energia elektryczna może być rozpraszana oraz może być gromadzona w postaci pola elektrycznego i magnetycznego. Proces rozpraszania energii elektrycznej można opisać za pomocą mocy czynnej, której miarą może być powierzchnia zamkniętej pętli jaką tworzy charakterystyka obiektu we współrzędnych prąd elektryczny - strumień magnetyczny. Dla opisu właściwości energetycznych obiektu stosuje się, oprócz mocy czynnej, również inne parametry mocy elektrycznej: moc pozorną oraz moc bierną. Moc pozorna jest największą wartością mocy czynnej możliwą do osiągnięcia dla danej wartości skutecznej napięcia. Moc bierna jest jednoznacznie zdefiniowana dla sinusoidalnych przebiegów napięcia i prądu. Dla przebiegów niesinusoidalnych moc bierną definiuje się, najczęściej przy założeniu, że prąd w przewodach systemu elektroenergetycznego da się rozłożyć na składowe ortogonalne. Badania prawdziwości tego założenia prowadzone są od ponad 70 lat. Jeśli moc bierna ma opisywać proces wymiany energii pola elektrycznego i magnetycznego, to jej miarę można określić podobnie jak miarę mocy czynnej. Ponieważ w obiekcie zachodzą tylko dwa podstawowe procesy elektroenergetyczne, z których jeden jest opisany przez moc czynną, to drugi można opisać zamieniając w równaniu definiującym moc czynną, na przykład napięcie, na pochodną napięcia względem czasu, czyli na funkcję ortogonalną do napięcia. Miarą tak zdefiniowanej mocy biernej jest powierzchnia zamkniętej pętli, jaką tworzy charakterystyka obiektu we współrzędnych prąd - napięcie. Miara ta jest jednoznaczna. Charakterystyka obiektu w tych współrzędnych redukuje się do odcinka linii (nie tworzy pętli), gdy parametrem zastępczym obiektu jest tylko rezystancja jednoznacznie zależna od napięcia, czyli gdy między obiektem a resztą systemu elektroenergetycznego nie jest wymieniana energia pola elektrycznego i magnetycznego. Takich właściwości nie mają charakterystyki w innych współrzędnych. Również moc bierna definiowana według innych koncepcji nie zawsze jest równa zeru, gdy w obiekcie nie ma zmiennego w czasie pola elektrycznego i magnetycznego. Jeśli zależność rezystancji zastępczej od napięcia nie jest jednoznaczna, to oznacza, że do obiektu jest dostarczana dodatkowa energia bezpośrednio nie pochodząca ze źródła napięcia, która zakłóca stan równowagi powodując dodatkowe oscylacje, a więc pojawienie się mocy biernej.
PL
W pracy omówiono problem identyfikacji zależności mocy elektrycznej od cieplnej bloku energetycznego. Charakterystyka ta pomaga przy rozważaniach zmiany krzywej grzewczej miasta i oraz w zaplanowaniu harmonogramu pracy upustów. Ponadto może być wykorzystana do określania maksymalnej mocy elektrycznej przy danej temperaturze powietrza zewnętrznego, zakładając, że zostanie pokryte zapotrzebowanie odbiorców. Podano wyniki pomiarów dla bloków ciepłowniczych Elektrowni Bełchatów.
EN
The article discusses an issue of electric and thermal relation identification in a power unit. This specification is very useful as regards analysis of alterations of a heating curve of the city and fixing schedule of tapping points operation. Moreover it may be also used in order to specify maximum electric power at a given temperature of external air, making an assumption that demand of recipients will be covered. There are showed measurements results of heating blocks in a Power Station of Belchatów.
20
Content available remote Characterizing digital energy use
EN
The impact of digital technologies on modern society is profound and growing, with broad influence on economic growth, energy efficiency, and productivity. There is a clear economic and national security imperative for the U.S. and other nations to understand the role that new digital technologies play in modern society, and to understand the Security, Quality, Reliability, and Ayailability (SQRA) needs of these important technologies. In order to measure the evolution and variety of digital equipment types and applications, and to quantify digital energy use, digital equipment, digital processes, and digital businesses, this article provides useful definitions of what constitutes "digital" in practical terms, such that the definitions can be applied in real-worid settings. With good definitions, trends and disruptions can be identified. Unambiguous classification also allow the development of systems and databases to better track changes and provide key indicators of the impact of a more digital society on the electric power system.
PL
Wpływ technologii cyfrowych na współczesne społeczeństwo jest znaczący i ciągle wzrasta, co daje się powszechnie zauważyć w takich dziedzinach jak wzrost gospodarczy, efektywne wykorzystanie energii i zwiększenie produktywności. Konieczne jest, ze względów ekonomicznych i dla bezpieczeństwa narodowego, by USA i inne kraje rozumiały role, jaką nowe technologie cyfrowe odgrywają we współczesnym społeczeństwie, i by rozumiały wymogi Bezpieczeństwa, Jakości, Niezawodności i Dyspozycyjności (ang. SQRA) tych ważnych technologii. W celach dokonywania pomiaru ewolucji i różnorodności typów sprzętu cyfrowego i jego zastosowania oraz w celu kwantyfikacji użytkowania energii cyfrowej, sprzętu cyfrowego, procesów cyfrowych i działalności opartej na technice cyfrowej, niniejszy artykuł podaje pożyteczne definicje pojęcia "cyfrowy" w praktyce, tak by je zastosować w realnych sytuacjach. Mając właściwe definicje, można rozpoznać trendy i awarie. Jednoznaczna klasyfikacja pozwala także na opracowanie systemów i baz danych dla lepszego śledzenia zmian i dostarczania kluczowych wskaźników wpływu cyfrowego społeczeństwa na system mocy elektrycznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.