Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miał gumowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ dodatku miału gumowego SBR na właściwości zapraw cementowych
PL
Zagospodarowanie odpadów gumowych ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Ważny jest też aspekt ekonomiczny. W wyniku recyklingu materiałowego odpadów gumowych otrzymuje się granulat o różnych frakcjach, który jest z powodzeniem stosowany np. w budownictwie drogowym do modyfikacji asfaltów. Prowadzone są także badania zastosowania granulatów gumowych do produkcji betonu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań zapraw cementowych z dodatkiem miału gumowego SBR z recyklingu odpadów gumowych pochodzących ze sprzętów AGD, uszczelek samochodowych i taśmociągów przemysłowych. Zastosowanie miału gumowego w zaprawach cementowych powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz gęstości pozornej i zwiększenie nasiąkliwości ze wzrostem ilości miału gumowego. Wzrost ilości gumy sprawia, że zaprawa staje się materiałem mniej kruchym, ponieważ rośnie relacja między wytrzymałością na rozciąganie i wytrzymałością na ściskanie.
EN
The management of rubber waste is of great importance for environmental protection, the economic aspect is important. The material recycling of rubber waste results in granulate with different fractions. It is successfully used e.g. in road construction to modify asphalt. Research is also being conducted into the use of rubber granules for the production of cement concrete. The article presents the results of tests of cement mortars with the addition of SBR rubber dust from recycled rubber waste from household appliances, car seals and industrial belt conveyors. The application of rubber dust in cement mortars causes a decrease in their compressive and tensile strength, a decrease in apparent density and an increase in absorbability with an increase in the amount of rubber dust. The increase in the amount of rubber makes the mortar less brittle as the relation between tensile strength and compressive strength increases.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11. Mieszankę zaprojektowano w dwóch wariantach: z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 i dodatkiem włókien akrylowych oraz z asfaltem drogowym 50/70 i dodatkiem wzbogaconego miału gumowego (mączki gumowej). Mieszanki te oceniane były pod względem zawartości wolnych przestrzeni, odporności na deformacje trwałe, odporności na działanie wody i mrozu, sztywności i trwałości zmęczeniowej oraz odporności na spękania niskotemperaturowe.
EN
The paper presents the results of the investigations of the physical and mechanical properties of the SMA11 mix asphalt. The mixture was designed in two variants: using PMB 45/80-55 modified asphalt and the addition of acrylic fibers as well as 50/70 road asphalt and the addition of enriched crumb rubber. These mixtures were evaluated in terms of void content, resistance to permanent deformation, resistance to water and frost, stiffness and fatigue life as well as resistance to low-temperature cracking.
PL
Matryce cementowe znane są dotychczas z badań betonów. Matryce cementowo-asfaltowe z zaczynu cementowego i emulsji asfaltowej są stosowane w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE). Wytrzymałość matrycy w mieszankach MMCE nie była dotychczas badana. Matryce cementowo-asfaltowe z dodatkiem miału gumowego o uziarnieniu 0/1 mm proponowane są przez autora do stosowania w MMCE [3, 26]. W artykule zamieszczono wyniki badania cech mechanicznych wymienionych matryc do celów porównawczych oraz do wstępnej oceny ich przydatności do podbudów z MMCE. Wykonano badania wytrzymałości na pośrednie rozciąganie, wytrzymałości na ściskanie oraz modułów sztywności metodą NAT i 4 PB-PR.
EN
Cement matrices are known from concrete testing. Cement-asphalt matrices made of cement and asphalt emulsion are used in mineral-cement-emulsion mixes (MCEM). The matric strength in MCEM mixtures has not been studied so far. Cement-asphalt matrices with 0/1 mm rubber powder are proposed by the author for use in the MCEM [3, 26]. In this paper the results of the investigation of the mechanical properties of matrices are presented for comparative purposes and for the preliminary evaluation of their suitability for MCEM. The following tests were made: indirect tensile strength, bending strength, compressive strength and rigidity modules in NAT and 4 PB-PR.
PL
Mieszanki MMCE z dodatkiem miału gumowego były przedmiotem rozpoznawczych badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Politechnice Lubelskiej. Ustalono wstępnie na podstawie przeglądu literatury, dotyczącej stosowania miału gumowego do mieszanek związanych cementem, jego dodatek w ilości 2%, 4% i 6% w stosunku do kruszywa. Zaprojektowano mieszanki a następnie wykonano próbki i przebadano je pod kątem spełnienia wymagań w zawartych w Instrukcji [9]. Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić przydatność miału gumowego w mieszankach MCE i stanowi postawę do opracowana dalszych szczegółowych prac w celu ustalenia nowych wymagań ilościowych wykraczających poza wymagania zawarte w Instrukcji.
EN
MCE mixtures fortified with fine rubber were the subject of research in laboratory tests in Lublin University of Technology. As a basic literature review shows, an amount of fine rubber in mixtures with cement in MCEM should be 2%, 4% and 6% of the aggregate. The mixtures were designed planned and prepared as samples for tests assessing the fulfillment of the requirements contained in the Manual [9]. Analysis of the results allows to assess the usefulness of fine rubber in MCE mixtures and is a basis for further detailed studies that are aimed at setting new quantitative requirements, going beyond the requirements included in the Manual.
PL
Mieszanki kauczukowe z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR), stosowane w technicznych wyrobach gumowych, zostały poddane modyfikacji polegającej na częściowym zastąpieniu sadzy dewulkanizowanym miałem gumowym z jednoczesną zmianą składu mieszanek, niezbędną w celu zachowania ich właściwości przetwórczych. Mikronizowany miał gumowy wprowadzano do mieszanek kauczukowych po uprzedniej obróbce chemicznej, przez fluorowanie z fazy gazowej bądź aktywację plazmochemiczną w tzw. zimnej plazmie. Zastosowanie miału gumowego o powierzchni zmodyfikowanej plazmochemicznie jako alternatywy dla miału niemodyfikowanego powoduje wzrost wytrzymałości wulkanizatów. Wzrasta ich współczynnik tarcia, odporność na zużycie ściernei wielokrotne zginanie. Efekt modyfikacji zależy od rodzaju środowiska gazowego oraz mocy i czasu trwania wyładowania, przy czym konieczna jest optymalizacja dla różnych mieszanek kauczukowych. Mikronizowany miał gumowy o powierzchni modyfikowanej plazmowo można z powodzeniem wprowadzić do mieszanki w większych ilościach, nawet do 50 cz. mas./100 cz. mas. kauczuku, bez negatywnego wpływu na parametry przetwórstwa i procesu wulkanizacji oraz znaczącego pogorszenia właściwości mechanicznych wulkanizatów.
EN
Rubber mixes made of styrene-butadiene rubber (SBR), applied for production of technical rubber goods, were modified by a partial replacement of carbon black with a commercial devulcanized rubber powder of micronized particles. The replacement was accompanied by a simultaneous changes to the composition of rubber mixes, indispensable for maintaining their processing parameters. Devulcanized rubber powder of micronized particles was introduced to rubber mixes after chemical treatment realized either by gas fluorination or plasmochemical activation using the so-called “cold” plasma. Application of plasma-activated rubber powder instead of a virgin one makes mechanical strength of the vulcanizates increased. The coefficient of friction, abrasion resistance and the resistance to multiple bending of the materials also increases. The effect of modification depends on the kind of reactive gas being applied, power and time of plasma discharge and has to be optimized for various rubber systems. Plasma activation of the surface of a micronized rubber powder makes possible its incorporation to rubber mix in much higher extent, even up to 50 phr, without any significant deterioration of their processing and vulcanization as well as negative effect on mechanical properties of the rubber vulcanizates.
PL
Wykorzystanie materiałów z recyklingu opon samochodowych w nawierzchni drogowych jest przedmiotem badań naukowych od wielu lat. W rafinerii LOTOS Asfalt opracowano nowy typ polimeroasfaltu z dodatkiem granulatu gumowego. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki prac badawczych prowadzonych w IBDiM. Celem było przeprowadzenie ocenę laboratoryjnej lepiszcza 25/55-60 CR i oceny możliwości jego zastosowania do betonu asfaltowego o wysokim module (ACWMS). Artykuł podzielony na dwie części przedstawiona ocenę laboratoryjną przydatności asfaltu 25/55-60 CR do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności ACWMS. W części I przedstawiono badania lepiszczy, podczas gdy druga część dotyczy mieszanek ACWMS.
EN
The use of materials from recycled car tires in road pavements has been a subject of interest for scientific research for many years. A new type of polymer modified binder with crumb rubber was developed by the refinery of LOTOS Asphalt. This publication presents the results of research work carried out in IBDiM (Road and Bridge Research Institute). The aim was to perform laboratory evaluation of a binder 25/55-60 CR and assess the possibility of its application for high modulus asphalt concrete (ACWMS). Paper divided in two parts presents laboratory evaluation on usability of PMB modified with crumb rubber in high modulus asphalt concrete. Part I focuses on binder tests is devoted to binder tests, while the second part deals with bituminous mix.
PL
W publikacji przedstawiono drugą część badań laboratoryjnych nad oceną przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności, tym razem w zakresie badań mieszanek mineralno-asfaltowych. Zaplanowano badania mieszanki ACWMS 16 z dwoma asfaltami: 25/55-60 CR i 25/55-60. Program pracy obejmował badania podstawowych właściwości oraz dodatkowe cechy z uwzględnieniem wpływu starzenia krótkoterminowego STOA i długoterminowego LTOA.
EN
Paper presents second part of laboratory evaluation on usability of PMB modified with crumb rubber in high modulus asphalt concrete. Two mixtures were tested: reference AC WMS 16 with PMB 25/55-60 and innovative mix AC WMS 16 with PMB 25/55-60 CR. Program of work covers all typical required tests and wide set of additional tests including resistance to low temperature cracking, fatigue, complex modulus and STOA and LTOA aging. Test results were subjected to detailed analysis, that compared those two mixtures.
PL
Modyfikacja asfaltu elastomerem SBS jest dobrze znaną i powszechnie stosowaną w Polsce i na świecie technologią poprawy właściwości użytkowych lepiszczy drogowych. Guma stosowana do produkcji opon samochodowych jest zaliczana do grupy elastomerów otrzymanych w wyniku wulkanizacji kauczuku z dodatkiem wypełniaczy. Guma jest stosowana od lat 60. XX wieku również jako modyfikator asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych. Jak wykazały najnowsze badania, jednoczesne zastosowanie obydwu modyfikatorów zapewnia wysoką termostabilność lepiszcza, możliwość jego transportu na dużą odległość oraz poprawę właściwości lepkosprężystych zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze użytkowej.
EN
Modification of asphalt with SBS elastomer is a wellknown technology of enhancing the functional properties of road binders and it is commonly applied in Poland and all around the world. Rubber used for the manufacturing of tyres in included in a group of elastomers produced in the vulcanization process of India rubber with fillers as additives. Rubber has been used since 1960's as a modifier of asphalts and asphalt mineral mixtures. The latest studies prove that the co-application of both modifiers ensures thermal stability of binders, the possibility of their transportation for long distances and the enhancement of their viscoelastic properties both in high and low usable temperatures.
PL
Zbadano wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na właściwości mechaniczne, dynamiczno-mechaniczne oraz morfologię kompozycji termoplastycznych na bazie polietylenu małej gęstości i miału gumowego. Kompozycje termoplastyczne zawierające 50 cz. mas. rozdrobnionych odpadów gumowych otrzymano metodą periodyczną i ciągłą. Ponadto określono wpływ dewulkanizacji miału gumowego na kompatybilność uzyskanych kompozycji. W tym celu odpady gumowe poddane zostały dewulkanizacji termomechanicznej prowadzonej w różnych warunkach, co umożliwiło otrzymanie dewulkanizatów o różnym stopniu dewulkanizacji.
EN
Ground tire rubber (GTR) was devulcanized in twin-screw extruder at 180–220°C and 200–500 rpm, and blended (1:1) with low d. polyethylene (PE-LD) at 180°C and 80 rpm. Similarly, GTR/PE-LD composites were prepd. by coextrusion of components at 180°C and 20–500 rpm. The composite materials were studied for tensile strength, elongation at break, hardness, abrasibility, dynamic mech. properties and morphology. The devulcanization of GTR resulted in improving the mechanical properties of the GTR/PE-LD composites.
12
Content available remote Wpływ całkowitej zawartości sadzy na właściwości mieszanin SBR/dewulkanizat
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu napełniacza aktywnego w postaci sadzy na właściwości kompozycji kauczuku butadienowo-styrenowego i dewulkanizatu gumowego otrzymanego metodą ciągłą. Scharakteryzowano zależności pomiędzy sumaryczną ilością sadzy, stanowiącą sumę sadzy dodawanej i sadzy zawartej w dewulkanizacie gumowym, a charakterystyką przebiegu wulkanizacji, właściwościami fizycznymi oraz dynamicznymi właściwościami mechanicznymi otrzymanych wulkanizatów.
EN
Ground tire rubber was devulcanized by extruding at 180°C and 300 rpm and blended with butadiene-styrene rubber, C black and other additives, cured at 150°C and 4.9 MPa and then studied for tensile strength, elongation at break, hardness, resilence, grindability and bending fatigue strength. The addn. of C black resulted in an improvement of the compd. processability. The addn. of the devulcanized rubber contributed to a substantial decrease in the tensile strength and loss tangent of the compds.
PL
Właściwości gotowej do wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej zależą od wielu czynników. Są to między innymi właściwości zastosowanego asfaltu, kruszywa, a także dodatków do MMA. W niniejszym artykule przedstawiono właściwości wybranych dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych najczęściej stosowanych w Polsce i na świecie.
EN
Properties ready to be built hot mix asphalt depend on many factors. These include properties of the asphalt, aggregates and additives to HMA. The article presents the properties of selected additives to hot mix asphalt the most commonly used in Poland and abroad.
PL
W ostatnich latach coraz popularniejszym dodatkiem modyfikującym asfalt jest miał gumowy. Lepiszcze asfaltowo-gumowe jest coraz powszechniej używane do budowy nawierzchni drogowych i lotniskowych. Prekursorem zastosowań miału ze zużytych opon samochodowych do nawierzchni asfaltowych był Mac Donald, który w roku 1966 w stanie Arizona po raz pierwszy zastosował mieszankę asfaltu i miału gumowego do napraw lokalnych uszkodzeń nawierzchni asfaltowych.
EN
For the last several years, rubber dust has become increasingly popular additive modifying asphalt. Asphalt-glue binder is being commonly used for road construction. The forerunner of the dust application of worn tyres for asphalt pavements was Mac Donald, who for the first time in 1966 in the state of Arizona used the asphalt and rubber dust mix for repair of the local asphalt pavements.
PL
Tematem artykułu jest zastosowanie asfaltu modyfikowanego miałem gumowym w nawierzchniach drenażowych.
16
Content available remote Valorisation of post -consumer tyre ground rubber
EN
Rubber crumb (average particle size below 0.3 mm) was modified in various way and admixed to the virgin matrix compound. Fatigue to failure test and cut growth were chosen as main validation parameters. These are the most sensitive factors determining the influence of rubber crumb on the properties of new rubber compounds. The best results were achieved when rubber crumb was modified by addition of functionalized rubbers such as epoxidased NR, maleinised EPDM,or carboxylated NBR. In all cases the significant improvement of fatigue resistance was observed. It was possible to introduce up to 20 % of modified fine powder keeping the level of fatigue to failure comparable with matrix compound.
PL
Miał gumowy o granulacji poniżej 0.3 mm poddano modyfikacji powierzchniowej różnymi metodami i dodawano do sporządzanej na nowo mieszanki gumowej. Jako parametry do oceny skuteczności modyfikacji przyjęto właściwości zmęczeniowe wulkanizatów. Najlepsze rezultaty uzyskano w wyniku modyfikacji miału gumowego kauczukami funkcjonalizowanymi jak np. epoksydowany NR, karboksylowany NBR, lub maleinizowany EPDM. We wszystkich przypadkach spowodowało to poprawę odporności na wielokrotne zginanie, która utrzymywała się na poziomie wulkanizatów bez dodatku miału gumowego.
PL
W niniejszej pracy syntezowano kompozyty, składające się z polieterolowych i polidienolowych elastomerów uretanowych oraz miału gumowego, w celu zbadania wpływu miału gumowego na właściwości fizyczne tych kompozytów. Elastomery otrzymywano metodą jednoetapową. Do syntez zastosowano diol polibutadienowy, diol polioksypropylenowy i triol polipropylenowy w różnych proporcjach celem otrzymania elastomerów o różnym stopniu usieciowania. Napełniacz poddano modyfikacji w celu polepszenia jego adhezji do polimeru. Miał gumowy modyfikowano roztworem bromu w metanolu, roztworem kwasu solnego i kwasem nadoctowym. Zauważono wpływ sposobu modyfikacji na właściwości fizyczne kompozytów. Kompozyty otrzymane z diolu polibutadienowego wykazują mniejszą chłonność wody niż kompozyty wykonane z diolu polioksypropylenowego, ze względu na hydrofobowy charakter łańcucha butadienowego. Twardość kompozytów zwiększa się ze wzrostem zawartości triolu polipropylenowego, co wynika ze zwiększonej gęstości usieciowania. Kompozyty napełniane miałem gumowym modyfikowanym roztworem bromu w metanolu mają większą twardość i lepsze właściwości wytrzymałościowe niż kompozyty napełniane miałem gumowym bez przeprowadzonej modyfikacji lub miałem gumowym modyfikowanym roztworem kwasu solnego lub kwasem nadoctowym. Zaobserwowano, że modyfikacja napełniacza zwiększa chłonność wody. Stwierdzono, że najwięcej wody chłoną kompozyty napełniane miałem gumowym modyfikowanym roztworem kwasu solnego.
EN
The composite materials from polyetherol and polybutadiene based urethane elastomers and rubber powder were synthesised in order to study the effect of polarity of the matrix and the method of rubber powder modification on physical and mechanical properties of the products. The composites were prepared by one-shot method. The degree of crosslinking of urethane matrixes was changed by the use of different proportions of diol and triol during synthesis. The surface of rubber powder was modified by means of bromine/methanol solution, the solution of HCl and peracetic acid. The considerable effect of the modification of the powder on mechanical and physical properties of composites was observed. Composites synthesised from polybutadiene diol are less water-susceptible than those having the polyoxypropylene backbone. The composites filled with bromine-modified rubber powder show better mechanical properties than those filled with unmodified rubber or modified with other chemicals.
18
Content available remote Przegląd różnych metod utylizacji odpadów gumowych
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania odpadów gumowych w postaci zużytych opon i artykułów technicznych. Opisano znane metody utylizacji odpadów gumowych, takie jak: recykling materiałowy oraz energetyczny. Dokonano porównania obu metod. Przedstawiono również możliwości wykorzystania całych opon. Szerzej opisano korzyści wynikające z zastosowania recyklingu materiałowego. Rozdrobnione odpady gumowe można ponownie wykorzystać do produkcji mieszanek gumowych oraz jako napełniacz nieaktywny do różnego typu mieszanin polimerowych. Mieszaniny poliuretanowo-gumowe, gumowo-żywiczne, tworzywowo-gumowe, dzięki swoim dobrym parametrom fizycznym, znalazły szerokie zastosowanie. Opisano możliwości ich wykorzystania.
EN
The possibilities of utilisation of rubber wastes such as used tyres and technical articles have been presented here. Well-known methods of utilization of rubber wastes such as material and energetistic recycling have been described. Both methods have been compared. There have been presented methods of using the whole tyres as well. The advantages of material recycling have been described widely. Granulated rubber wastes may be reused in production of rubber blends and they may be also used as inactive filler to various type polymer blends. The polyurethane-rubber blends, rubber-resinous blends, polymer-rubber blends, thanks to their good physical parameters are used widely. The possibilities of their use have been described here.
19
Content available remote Ocena oddziaływania asfaltu na gumę
PL
Jedną z możliwości wykorzystania miału gumowego otrzymywanego w wyniku rozdrabniania zużytych opon i innych wyrobów gumowych jest jego stosowanie do modyfikacji asfaltów drogowych. Właściwości użytkowe asfaltu modyfikowanego gumą zależą w znacznym stopniu od oddziaływania na granicy faz guma- asfalt. Na podstawie przeprowadzonych badań szybkości pęcznienia w asfalcie i w (nie utlenionej) pozostałości podestylacyjnej z ropy naftowej specjalnie przygotowanych próbek gumy stwierdzono, że w temperaturze 180 0C zachodzą dwa konkurencyjne procesy: penetracja ciekłego asfaltu do gumy powodująca jej pęcznienie i dalsze sieciowanie kauczuku, które ogranicza pęcznienie. Uznano, że oddziaływanie gumy z asfaltem jest głównie natury fizycznej (absorpcja), a spęczniany miał gumowy będzie bardziej podatny na działanie sił ścinających.
EN
Rubberized asphalt is very promising application of rubber powder received by grinding waste tyres and other rubber products. The properties of such material are strongly influenced by interaction of asphalt and rubber. The investigations of swelling of special samples of vulcanisates in asphalt and not oxidised residue of distillation of crude oil, show that in temperature -180 0C two competitive processes are running; the penetration of melted asphalt into rubber vulcanisates and further cross linking of polymer in rubber. It was concluded that rubber- asphalt interaction is mainly physical nature and rubber granulate after swelling will be more susceptible to scission forces.
20
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań asfaltu modyfikowanego miałem gumowym ze zużytych opon samochodowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.