Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przeanalizowano problemy globalnej logistyki, spowodowane ograniczeniami (kwarantanną) wynikającymi z epidemii koronawirusa COVID-19. Przedstawiono kierunki rozwiązania globalnych i lokalnych problemów polskiego rynku transportowego i logistycznego. Rozważono możliwości rozszerzenia sfer wpływów Grupy Wyszehradzkiej w ramach programu rozwoju międzynarodowych centrów logistycznych w Polsce, poprzez stopniową integrację infrastruktury kolejowej Polski i Ukrainy. Przeanalizowano geopolityczny oraz infrastrukturalny potencjał sieci kolejowej Ukrainy.
EN
The article analyses global logistics problems caused by quarantine activities related to COVID-19 coronavirus. Vectors were presented to solve global and local problems of the Polish transport and logistics market. The possibilities of expanding the influence sphere of the Visegrad Group under the international logistics centers development program through the gradual integration of the Poland and Ukraine railway infrastructure. The geopolitical and infrastructural potential of Ukraine's railway network was analysed.
EN
The current state of the regional market of transport and logistics services in Kazakhstan is characterized by a disparity between the increasing demand for Logistics services and the lack of logistics capacity. In this article, the authors propose a method for determining the most promising areas of the Republic of Kazakhstan for the construction of a logistics center, based on the Analytic Hierarchy Process (AHP).
EN
The aim of this paper is to present an analysis of the main factors influencing negatively Klaipeda Sea Port performance and competitiveness as well as their limiting impact on the development of this transport system entity in general. This case study research is proposing some alternative solutions decreasing negative influences of comparatively declining land transport infrastructure connectivity to the Sea Port hinterland. Analysis of hinterland connectivity is based on the extended gate concept, where a series of terminals and related logistical activities are integrated into a functional single entity. The intensity of real road transport flows on the main connecting road intersections has been evaluated using digital tools with input data from the ArcGIS platform. Also, accessibility to other terminals (at the local, regional and global scale) as well as the terminal is linkage to the regional transport system has been taken into account. One of the objectives of this research was to define objectively the state of traffic flow on the highway connecting Klaipeda sea-port to its hinterland because the road infrastructure was not qualitatively improved for a long period, while the average annual seaport turnover is constantly growing by 6% - 9%. Secondly, it was defined how substantially is possible to decrease the load of road traffic in case of reestablishing of an inland waterway connection between practically the same points of the transport route. Using mathematical modeling of traffic flows is proved that, road transport highway connection in/from the Klaipeda Seaport is loaded substantially and requires systemic improvement (building at least additional lanes in both directions, etc.) to promote further growth of Klaipeda sea-port capacities. The option to apply an additional inland waterway connection allows to decrease the road traffic flow up to 9 – 11% with the possible development of this option, what in its’ turn also decrease the negative influence on the environment.
4
Content available Transport kolejowy w systemie logistycznym Polski
PL
W artykule przedstawiono transport kolejowy jako element systemu logistycznego Polski. Zaprezentowano charakterystykę transportu kolejowego, stan infrastruktury oraz możliwości przewozowe Polskich Kolei Państwowych. W ramach artykułu wskazano rynek towarów i usług, główne korytarze transportowe oraz przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań opisano wybrane problemy polskiej kolei oraz zaproponowano kierunki rozwoju transportu kolejowego.
EN
The article presents rail transport as an element of the Polish logistics system. Firstly, it presents basic information about rail transport such as rail’s infrastructure, main companies responsible for the organization of transport and transport capability of the Polish State Railways. Secondly, the paper indicates the market of goods and services, main transport corridors and intermodal transport with the use of rail transport in Poland. Furthermore, based on the conducted research, selected problems of the Polish railways were described. The Article is finished by a propose the directions for the development of rail transport.
PL
Sprawna obsługa logistyczna mieszkańców miast, ułatwiająca przemieszczanie osób wewnątrz miasta oraz połączenia z obszarami zewnętrznymi, może być realizowana poprzez systemy multimodalnego transportu zbiorowego. Obejmują one rożne środki transportu i elementy infrastruktury. Realizacja tych inwestycji zazwyczaj jest kapitałochłonna i wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych. Od kilkunastu lat zwraca się uwagę na sektor prywatny jako na potencjalnego inwestora dla przedsięwzięć publicznych, a jedną z form jego uczestnictwa jest partnerstwo publiczno-prywatne PPP. Celem artykułu jest analiza „dobrych praktyk” realizacji inwe-stycji miejskiej infrastruktury logistycznej w formule PPP. Przeprowadzone badania obejmowały: budowę szybkiego tramwaju w Nottingham, aktualnie realizowany system nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej, kolei w Bolonii oraz pilotażowy projekt budowy i utrzymania linii szybkiego tramwaju w Krakowie. Właściwa analiza została poprzedzona syntetycznym omówieniem aktualnej polityki rządu w kwestii rozwoju PPP, ponieważ wsparcie instytucji państwowych ma istotny wpływ na udaną implementację projektów.
EN
Efficient logistics service for city residents, facilitating the movement of people inside the city and connection with external areas can be implemented through multi-modal collective transport systems. They include various means of transport and infrastructure elements. The implementation of these investments is usually capitalintensive and requires significant investment expenditures. For over a dozen years, attention has been paid to the private sector as a potential investor for public projects, and one of the forms of its participation is the PPP - public-private partnership.The article presents the current government policy on the development of PPPs, because the support of state institutions has a significant impact on the successful implementation of projects. Moreover, a PPP analysis of „good practices” was carried out: construction of a fast tram in Nottingham, currently implemented system of a modern, fully automated railway in Bologna and a pilot project of construction and maintenance of a fast tram line in Krakow.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dostępności transportowej na obszarach wiejskich w Polsce. W jej ocenie uwzględniono zmiany w długości zamiejskich dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej w ujęciu krajowym oraz wojewódzkim. Przyjęta metodyka badania pozwoliła na obliczenie gęstości przestrzennej oraz demograficznej zamiejskich dróg gminnych oraz powiatowych. Przyjmując, że gęstość infrastruktury wpływa na dostępność transportową, oceniono tempo i kierunki tych zmian. Obliczenia przedstawiono dla lat 2000–2015 w przekroju krajowym i wojewódzkim. W Polsce, uwzględniając aspekt infrastrukturalny, na obszarach wiejskich widoczna jest poprawa dostępności transportowej. Można jednak zaobserwować zróżnicowany pod względem przestrzennym i demograficznym zakres tych zmian. Ma na to wpływ zróżnicowanie w rozwoju długości dróg zamiejskich w Polsce. Poprawa wskaźnika gęstości średnioważonej, a tym samym dostępności transportowej, jest zauważalna w regionach Polski centralnej (województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie) oraz wschodniej. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu zmian w długości infrastruktury transportu na dostępność transportową obszarów wiejskich w Polsce.
EN
The article presents an analysis of the accessibility of transport infrastructure in rural areas in Poland. In assessing changes in accessibility, the evolution of the length of non-urban poviat and municipal roads with a hard surface in the national and voivodship terms was taken into account. In Poland, there is an improvement in the accessibility of transport infrastructure in rural areas in Poland. However, it is possible to observe the scope of these changes, which is spatially and demographically diverse. It is influenced by the diversity in the increase in the length of non-urban roads in Poland. The improvement of indicators and, hence, the accessibility of transport infrastructure is noticeable in the regions of central Poland (Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie province) and eastern Poland.
PL
Przedmiotem badań jest analiza czynników i uwarunkowań transportowych i im pochodnych, determinujących rozwój systemu logistycznego Polski, jako integralnego komponentu globalnego systemu logistycznego. Celem artykułu jest identyfikacja barier transportowych i regulacyjnych ograniczających sprawność i efektywność przepływu towarów w handlu międzynarodowym i w rezultacie tego funkcjonowania makrosystemu logistycznego Polski oraz wskazanie jego potencjału rozwojowego w relacji do innych krajowych systemów logistycznych. Sformułowano hipotezę o konieczności dalszej intensyfikacji działań inwestycyjnych i regulacyjno-koordynacyjnych w sektorze transportu w celu poprawy sprawności jego funkcjonowania, co w konsekwencji przyczyni się wzrostu ułatwień w sferze przepływów towarowych oraz konkurencyjności Polski w skali globalnej. W pracy wykorzystano metodę analizy statystycznej danych pozyskanych z raportów międzynarodowych organizacji gospodarczych (WTO, WEF, WB). Uzyskane wyniki badań i sformułowane na ich podstawie wnioski wskazują, że konieczne jest zapewnienie większej spójności systemu logistycznego Polski z globalnym systemem logistycznym, co - wzorem innych krajów - można osiągnąć poprzez rozwój infrastruktury transportu, a w efekcie lepszą dostępność i jakość usług transportowych.
EN
The subject of the research is to analyze the transport oriented factors and conditions of logistics macro- systems development as integral components of the global logistics system with special attention paid to the Polish logistics system. The main aim of the paper is to identify transport infrastructural and regulatory barriers hindering effectiveness and efficiency of the Polish logistics system as well as to indicate its development potential by reviewing it with logistics macro-systems of neighboring countries and leading countries in the global scale. The hypothesis asserts that it is necessary to intensify the efforts in the investments and regulatory sphere of that logistics system in order to improve its efficiency. It has been used the statistical analysis as a method to examine data of international economic organizations presented in their reports on the examined subject. The results of the conducted research indicate that higher level of cohesion of the Polish logistics system with the global one needs to be achieved. Consequently, the level of competitiveness of the Polish economy as well as trade enabling should increase significantly.
8
EN
This article attempts to organize concepts, classifications and methods of measurement, as well as to identify the factors affecting the accessibility of transport. The available reference literature does not offer a uniform, clear and unambiguous definition of transport accessibility. Due to the necessity for a change in the direction of transport policy in relation to the development of transport, the need for a more precise interpretation of transport accessibility, essential to research or practice, has been emphasized herein. The accessibility of transport as an economic category is placed in the areas of both the supply of services and transportation needs. The importance of the issue of transport accessibility stems from the role played by transport – an area of crucial importance in ensuring economic growth of the country. The passenger transport market in Poland is an example of the significance of the linear and nodal transport infrastructure as a factor determining the quality of transport accessibility. There is also emphasis on the necessity for a gradual modernization of the transport infrastructure with the aim of improving the level of services to guarantee that the quality-related needs of today’s customers are met.
9
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania pojęć, klasyfikacji, metod pomiaru oraz wskazania czynników kształtujących dostępność transportową. W literaturze przedmiotu dotychczas nie wypracowano jednolitej, jasnej, niebudzącej wątpliwości definicji dostępności transportowej. Ze względu na konieczność zmiany kierunków polityki transportowej związanych z rozwojem transportu, wskazano na potrzebę poszukiwań bardziej precyzyjnych interpretacji dostępności transportowej, nie-zbędnych w badaniach naukowych czy w praktyce. Dostępność transportowa jako kategoria ekonomiczna mieści się zarówno w obszarze podaży usług, jak i potrzeb transportowych. Waga zagadnienia dostępności transportowej wynika z roli pełnionej przez transport, kluczowej gałęzi zapewnienia wzrostu gospodarczego kraju. Rynek przewozów pasażerskich w Polsce jest przykładem znaczenia liniowej i punktowej infrastruktury transportu jako czynnika warunkującego jakość dostępności transportowej. Wskazano na konieczność sukcesywnej modernizacji infrastruktury transportu dla podniesienia poziomu usług gwarantujących spełnienie potrzeb jakościowych współczesnych klientów.
PL
Rozwój infrastruktury transportu zmienia środowisko. Zrównoważony rozwój wymaga dokonywania w procesie rozwoju infrastruktury transportu wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych umożliwia osiąganie wielu efektów środowiskowych oraz łagodzenie zagrożeń dla bioróżnorodności związanych z powodzią, czy brakiem wody.
EN
Expansion of transport infrastructure impacts the environment. Sustainable development requires choosing the most environmentally friendly option of the transport infrastructure evolution. The goal of the article is to prove that complex development of inland waterways enables the achievement of numerous environmental effects and mitigation of threats to biodiversity related to floods or lack of water.
PL
W artykule omówione zostały problemy dotyczące infrastruktury transportu drogowego wschodniej Polski, w tym województw: podlaskiego, wschodniej części mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, na przykładzie biegnącej przez te województwa drogi ekspresowej S19, popularnie nazywanej trasą „Via Carpathia”. Przedstawiono argumenty, że budowana na szlaku S19 infrastruktura drogowa jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego wschodniej Polski a także istotnym elementem bezpieczeństwa ekonomicznego, gospodarczego, społecznego i militarnego całego naszego kraju.
EN
The article discusses problems related to road transport infrastructure in the Eastern Poland, including the following provinces: Podlasie, the eastern part of Mazovia, Lublin and Podkarpackie, on the example of the S19 expressway running through these provinces, popularly referred to as the "Via Carpathia" route. The arguments are presented that the road infrastructure built on the S19 route is a key factor in the security and economic development of Eastern Poland, as well as an important element of economic, social and military security of our entire country.
12
PL
W artykule przedstawiono wpływ elementów systemu transportowego na jego ostateczny kształt i jakość funkcjonowania, na przykładzie infrastruktury transportu samochodowego. Ponadto odniesiono się do ostatnio głoszonej tezy, jaką jest „konieczność utrudniania ruchu” kierowcom samochodów osobowych na terenie miast, co może spowodować zmniejszenie ruchu samochodów osobowych w ich obszarach. W dalszej części artykułu zostały przedstawione wybrane przykłady inwestycji drogowych, wraz z wyliczonym dla nich rachunkiem ekonomicznym wskazującym na szybki czas zwrotu poniesionych na ich budowę nakładów finansowych. Artykuł powstał w ramach pracy badawczej pt.: „Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna nr POPT.02.01.00-00-0021/15-00, pt.: Wsparcie instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa w latach 2015-2016, realizowanego dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) zorganizowanego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (umowa nr DZP/RID-I-41/7/ NCBR/2016).
EN
The article presents the influence of elements of the transport system on its final shape and quality of operation, on the example of road transport infrastructure. In addition, reference was made to the recent thesis, which is the „need to obstruct traffic” for drivers of passenger cars in cities, which may reduce passenger car traffic in their areas. In the further part of the article, selected examples of road investments were presented, together with the economic calculation calculated for them, indicating a quick payback period of the financial outlays incurred for their construction. The article was created as part of a research work entitled: „Analysis of the impact of the built road infrastructure on the level of economic activity in the surrounding territorial units”, under the Operational Program Technical Assistance No. POPT.02.01.00-00-0021 / 15-00, Fri: the institution for strategic coordination of the Partnership Agreement in the years 2015-2016, implemented for the Ministry of Investment and Development and the Road Innovation Development Program (RID) organized and financed by the National Center for Research and Development and the General Directorate of National Roads and Motorways (contract No. DZP / RID- I-41/7 / NCBR / 2016).
EN
In this article the global trends in bike-sharing are revealed. In particular, a brief review of the emergence of and improvement in bike-sharing systems and the number of countries who have introduced bike-sharing, as well as the size of the bike park in various countries, are revealed. The features of the bike-sharing systems adopted in Spain, the Netherlands, and Denmark are considered. The bike-sharing system in the capital of Kazakhstan is shown, revealing the problems faced by the cycling infrastructure in the country. As seen in other countries, the concept of luminous bike paths designed with national patterns was developed, which were planned to be located in parks in the cities of the republic. This project is expected to enhance tourism in the region.For Kazakhstan, research into bike-sharing is particularly relevant, but lack of suitable cycling infrastructure, inadequate statistics, and inadequate literature on the topic obstructs comprehensive research into the problem, due to which there persists a logical question: is the bike-sharing system in the urban logistics of Kazakhstan a myth or an approaching reality?
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych związanych z analizą i oceną zagadnienia dostępności transportowej, w tym transportu publicznego oraz sposobów jej pomiaru. W zakresie analizy i oceny uwzględniono przede wszystkim jej geograficzny, ekonomiczny oraz społeczny charakter. W nawiązaniu do przedstawionych płaszczyzn analizy zagadnienia dostępności podjęto próbę przedstawiania sposobów jej pomiaru, wyróżniając miary przestrzenne, ekonomiczne oraz społeczne. W ujęciu metodycznym artykuł bazuje na krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu z zakresu zagadnienia dostępności transportowej. Ważne dla pracy było podejście interdyscyplinarne umożliwiające przeprowadzenie porównań dostępności transportowej w ujęciu przestrzennym (geograficznym), ekonomicznym oraz socjologicznym.
EN
The article presents possible cross-sections of the analysis and assessment of the issue of transport accessibility with particular regard to public transport. The analysis focused primarily on its geographic and economic character. However, the presented assessment of transport accessibility draws attention primarily to two basic elements shaping it – namely: transport infrastructure and transport services.
PL
Infrastruktura transportu w Polsce nie odpowiada wymaganiom zrównoważonego rozwoju, czego skutki odczuwalne są przez całą gospodarkę, m.in. wskutek kongestii, ograniczonej dostępności regionów czy osłabienia pozycji konkurencyjnej polskich portów morskich. Sposobem na złagodzenie problemów dostosowania infrastruktury transportu do potrzeb gospodarki może być rozwój śródlądowych dróg wodnych, zwłaszcza tych, które mogłyby odciążyć transport na zapleczu portów morskich, czy zmniejszyć kongestię na drogach. Alternatywą dla kolei dużych prędkości, która jest w Polsce bardzo kontrowersyjna, może być koncepcja hyperloop. Sposobem na zrównoważony rozwój transportu jest również wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych umożliwiających integrację gałęzi transportu.
EN
Transport infrastructure in Poland does not meet the requirements of sustainable development, which is felt by the whole economy, among other things due to congestion, limited accessibility of regions or weakening the competitive position of Polish seaports. The way to mitigate the problems of adaptation of transport infrastructure to the needs of the economy may be the development of inland waterways, especially those, which could relieve the transport problems in the seaport hinterland or reduce the congestion on the roads. An alternative to high-speed rail, which is very controversial in Poland, may be the concept of hyperloop, The way to sustainable transport development is also to implement infrastructure solutions, that enable the integration of transport modes.
PL
Instrumentami dynamicznie zwiększającymi swój udział w ostatnim dwudziestoleciu na rynku projektów infrastrukturalnych są fundusze infrastrukturalne. Ich powstanie wywołało ożywione zainteresowanie taką formą inwestowania i wyjątkowo dynamiczny przyrost nowych funduszy. W przekroju sektorowym fundusze infrastrukturalne, mimo relatywnie krótkiego okresu aktywności, odgrywają znaczącą rolę w uzupełnianiu luki finansowej w strukturze finansowania projektów infrastruktury transportu. Szczególnie dużą rolę pełnią w finansowaniu wysoce kapitałochłonnej infrastruktury drogowej. Celem opracowania, o charakterze przyczynkowym, jest ocena rozwoju rynku funduszy infrastrukturalnych ze szczególnym naciskiem na inwestycje w infrastrukturę transportu.
EN
Infrastructure funds are instruments of dynamic progress and a share on infrastructure projects market in the last twenty years. Infrastructure funds creation has evolved lively interest of such form of investing and extremely dynamic increase of new funds. In view of a sector infrastructure funds, despite of relatively short term of activity, have played significant role in fulfilling a financial gap in projects connected to transport infrastructure, particularly in road infrastructure. An aim of an article, of contribution nature, is to assess a development of infrastructure projects with emphasis to transport projects.
PL
Od kilku lat na łamach prasy toczy się dyskusja na temat wysokości pobierania opłat za dostęp do infrastruktury transportowej. Jednoczenie mówi się o konieczności zrównoważenia rozwoju poszczególnych gałęzi transportu i konieczności rewitalizacji transportu wodnego śródlądowego i kolejowego. Dokładniejsze przyjrzenie się tym zagadnieniom pozwala nam sądzić, iż są to bardziej hasła niż realne działania.
EN
Paper refers to research of Motor Transport Institute to characterise transport potential of Mazovia. Much of cargos are carried by international corridor No. 2. that leads through Mazovia. The fact that Mazovia is a transit region appears to be an advantage. Only through some of the geographical areas runs such an important transport route, a major stream of cargo, goods and people. This region, through lack of infrastructure in the east, does not fully exploit its transport potential, which properly directed, could provide faster economic growth. The crucial is the need to build the eastern section of the A-2 highway, which will facilitate the connection of eastern European Union border regions with Mazovia region and thus with the rest of Poland and the European Union.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie badań realizowanych przez ITS, dotyczących charakterystyki potencjału transportowego Mazowsza, przez które Paneuropejskim Korytarzem Transportowym nr 2 przewożone są masy ładunków. Fakt, iż Mazowsze jest regionem tranzytowym wydaje się atutem, gdyż nie przez każdą krainę geograficzną przechodzą tak ważne szlaki transportowe, duże potoki ładunków, towarów i ludzi. Region ten, poprzez braki infrastrukturalne na wschodzie województwa, nie w pełni wykorzystuje jednak swój transportowy potencjał, który odpowiednio ukierunkowany mógłby zapewnić szybszy rozwój gospodarczy. Kluczowa jest w tym przypadku konieczność budowy wschodniego odcinka autostrady A-2, która usprawni połączenie wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej z Mazowszem a co za tym idzie z resztą Polski i Unii Europejskiej.
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania dotyczące funkcjonowania pieszych i rowerzystów w systemie transportowym miast. Przedstawiono przykłady rozwiązań wykorzystanych w Radomiu. Ponadto zdefiniowano podstawowe problemy związane z kształtowaniem infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.
EN
In the article essential requirements concerning functioning of pedestrians and cyclists were discussed in the transport system of cities. Examples of answers used in Radom were presented. Moreover the basic problems associated with the forming of infrastructure intended for pedestrians and cyclists were defined.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.