Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy BAL
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Machine wars – no longer science fiction
EN
The most popular drone countermeasure techniques are described. Results of an analysis of literature sources show that contemporary technical solutions are focused on neutralization of drones either by electronic means (jamming) or by net-capturing systems, can be effective when the drone attack is executed by a limited number of drones. It is noted that manufacturers of countermeasure devices focus on the counteraction to civil threats (snooping, tracking by criminals). These means can be useful against amateurs or badly prepared terrorists because the available solutions do not take into consideration the possibility that the attack can rely on the coordinated action of a group of drones (a swarm). In this paper, it is pointed out that development of unmanned technologies as well as countermeasures against these technologies, indicates the existence of an arms race directed towards achieving an advantage in this new kind of military action. A special feature of strategy for future combat missions will be the need for machines to fight against machines, not humans directly.
PL
Omówiono najpopularniejsze metody unieszkodliwiania dronów. Analiza zebranych danych literaturowych pozwala stwierdzić, że współczesne rozwiązania techniczne unieszkodliwiania dronów środkami elektronicznymi (tzw. zagłuszanie) lub za pomocą łapania w siatkę, mogą być skuteczne tylko w przypadku, gdy w ataku bierze udział ograniczona liczba dronów. Wskazano, że producenci narzędzi obronnych koncentrują się na przeciwdziałaniu zagrożeniom cywilnym (podglądanie, śledzenie w celach przestępczych). Oferowane środki mogą być skuteczne wobec amatora lub słabo przygotowanego terrorysty, gdyż dostępne na rynku rozwiązania nie uwzględniają możliwości skoordynowanego działania zespołu dronów (roju). W pracy wskazano, że rozwój zarówno technologii bezzałogowych, jak środków do ich niszczenia wskazują na istnienie wyścigu zbrojeń ukierunkowanego na osiągnięcie przewagi w nowej formie prowadzenia działań militarnych. Szczególną cechą strategii perspektywicznych misji wojskowych będzie konieczność, że z maszynami muszą walczyć maszyny, a nie bezpośrednio ludzie.
EN
This work presents the identification of static aerodynamic characteristics in the water tunnel experiments. The tested object was a scale model of unmanned aerial vehicle (UAV) target drone OCP-Jet. The research was performed in the water tunnel Rolling Hills Research Corporation model no. 2436, Military University of Technology, Warsaw. Water tunnel experiments allow to perform static and dynamic balance measurements, dye flow visualizations and PIV flow field measurements. The advantage of the use of the water tunnel are relatively inexpensive researches and the possibility to use small models manufactured with 3D printing technology. However, testing the flying objects in the water medium has limitations due to difficulties in satisfying the flow similarity criteria. In this paper the researches were focused on identification of the static aerodynamic characteristics with the use of balance measurements. The forces and moments characteristics were performed. The experimental results were compared with full scale aircraft characteristics, calculated with analytical methods and vortex lattice method.
PL
W niniejszej pracy przeprowadzono eksperymentalną analizę zmęczeniową łopatki sprężarki lotniczego silnika turbinowego. Rozkład temperatur na łopatce wykorzystano do określenia długości powstałej w trakcie badań szczeliny zmęczeniowej. Łopatka z karbem symulującym uszkodzenie obcym obiektem została poddana drganiom poprzecznym wstanie rezonansu. Podczas badań zarówno amplituda przemieszczenia wierzchołka ostrza, a także długość pęknięcia były monitorowane. W tym samym czasie wykonano kamerą termowizyjną zdjęcia rozkład temperatury. W pierwszej fazie pracy wykresy amplitudowo-częstotliwościowe uzyskano dla różnej wielkości pęknięć. Określono liczbę cykli obciążeń do inicjacji pęknięć, a także dynamikę wzrostu pęknięć w łopatce sprężarki narażonej na drgania. Dodatkowym efektem pracy jest porównanie długości szczelin zmierzonych bezpośrednio na badanej łopatce jak i na obrazie z rozkładami temperatury wokół pęknięcia. Przedstawiono zalety metody pomiaru długości szczeliny z wykorzystaniem zdjęć z kamery termowizyjnej. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule mają wartość teoretyczną i praktyczną.
3
Content available World's largest wooden church in Kerimaki
PL
Kościół w Kerimaki jest największym drewnianym kościołem chrześcijańskim na świecie i ma najbardziej przestronne wnętrze w Finlandii. Kościół został zaprojektowany przez architekta A. F. Granstedta, a jego budowa zajęła trzy lata i została ukończona w 1847 roku. Udział parafian w procesie budowania kościoła był uzależniony od ich statusu majątkowego. Każdy mężczyzna w wieku od 15 do 60 lat był zobowiązany do pomocy przy budowie. Kościół Kerimaki ma 45 metrów długości, 42 metry szerokości i 27 metrów wysokości. Wysokość kopuły wynosi 37 metrów, a całkowita długość ławek to 1670 metrów. Przewidziano 3000 miejsc siedzących, a jeśli weźmie się pod uwagę również miejsca stojące to kościół może pomieścić 5000 osób. Budynek został zaprojektowany na planie krótko- ramiennego podwójnego krzyża. Kościół był cudem swojej epoki, ciesielskim arcydziełem z ozdobnymi ławkami, kolumnami, galeriami, belkami stropowymi, łukami, kopułami i latarniami. W pierwotnym zamierzeniu kościół miał być zbudowany z kamienia, ale z powodu wysokich kosztów materiału parafii pozwolono zbudować go z drewna. Niemniej, od zewnątrz kościół na różne sposoby imituje budynek kamienny. Jego ściany z bali zostały pokryte poziomymi deskami. Narożne pilastry imitują te stosowane w kościołach kamiennych, podobnie jak motyw czteroliścia wyrzeźbiony na fryzach, otaczających główne wejście i łukowe okna na wschodniej i zachodniej ścianie szczytowej. Szczególny nacisk w tej prezentacji został położony na unikatowy system konstrukcyjny i architekturę kościoła.
EN
The Kerimaki church is the world's largest wooden Christian church and it has the most spacious interior in Finland. The church was designed by architect A. F. Granstedt; its construction took three years and was completed in 1847. The parishioners had to take part in the building process according to their income bracket. Every man between the ages of 15 and 60 was obliged to participate in the building. The Kerimaki church is 45 metres long, 42 metres wide and 27 metres high. The height of the dome is 37 metres and there are altogether 1670 metres of pews. The seating capacity is for over 3000 people, but standing room included, the church can accommodate 5000 people. According to the floor plan it is a short-armed double cruciform church. The church is a miracle of its own time, a masterpiece of carpentry with its pews, columns, galleries, tie-beams, arches, domes and lanterns. The church was originally intended to be built of stone, but because of its high cost the parish was allowed to build the church using timber. However, the exterior of the church imitates a stone building in many ways. The log walls of the church were clad with horizontal boards. The corner pilasters imitate stone churches, and the friezes carved with a quatrefoil motif framing the main entrance and the arched windows in the east and west gables mimic stonework. The emphasis of this paper is on the unique construction system and architecture of the church.
PL
W coraz szerszym zakresie systemy bezzałogowych aparatów latających (BAL) stanowił jeden z najbardziej rozwijających się segmentów rynku oraz obszar badań naukowych. Zapotrzebowanie na tego typu środki rośnie, a ich zastosowania są bardzo różne. Referat przedstawia stan obecny oraz perspektywy rozwoju systemów bezzałogowych aparatów latających. Kryteria i charakterystykę systemów BAL, ich zastosowanie w aspekcie pozamilitarnym i militarnym. Praca zawiera również opis bezzałogowych aparatów latających w zalezności od konstrukcji i zastosowania. Wykazano różnice pomiędzy systemami BAL, a innymi obiektami latającymi w celu przedstawienia zalet oraz wad pomiędzy nimi, a także w celu zdefiniowania obszarów, w których systemy BAL są najbardziej wydajne. Na zakończenie przedstawiono perspektywy użycia systemów BAL w Siłach Zbrojnych do roku 2020 oraz perspektywy ich użycia w aspekcie pozamilitarnym.
EN
The sector of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) system is one of the best developing market sectors as well as the area of researches. The need for such means is growing and their use varies. This paper presents current state and prospects for the development of unmanned aerial vehicles (UAVs), description of UAV systems and their use in the military environment and non-military ones. It also includes the description of unmanned aerial vehicles depending on their construction and use. The differences between UAV systems and other aerial vehicles are shown to point out the pros and cons and in order to define the areas within which the UAV systems are most efficient. The prospects of using the UAV systems in Polish Armed Forces up to 2020 and within civilian areas are presented at the end of this paper.
EN
The investigation of some problems of the creation of UAV family for a universal purpose is carried out. Application of high-strength and high-rigid materials for designing the basic primary structure in a combination with specific airframe structural scheme is one of the main aims of research.
PL
Przeprowadzono badania niektórych aspektów wytwarzania rodziny BAL o uniwersalnych właściwościach. Zastosowanie wysokowytrzymałych i o wysokiej sztywności materiałów w celu zaprojektowania podstawowej struktury w połączeniu ze specyficznym schematem strukturalnym jest jednym z głównych celów badań.
EN
Modern state, problems and trends are discussed for mini Unmanned Aerial Vehicles (mini-UAV) with reference to development of advanced mini-UAV relating to various missions. Some major concepts are considered for these UAV especially in view of their mission goals, motion and mission control schemes, typical structural features for mini-UAV together with corresponding ground service and control tools. Advantages and disadvantages are analyzed for several mini-UAV motion and mission control schemes. Some data are listed about financing for a number of programs associated with UAV research and development. Features are derived and discussed for a new class of UAV namely micro-UAV.
EN
Artificial neural network (ANN) capabilities are analyzed for some problems associated with UAV motion control. A synthesis of adjust controller is carried out to minimize a difference between behavior of the controlled system (control object + adjust controller) and a reference model. An approach offered is tested computationally by solving of longitudinal short-period UAV motion control problem. Results obtained demonstrate high efficiency of the approach.
PL
W ostatnich latach powstaje wiele gotowych urządzeń awionicznych przeznaczonych dla bezpiloowych obiektów latajacych. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę autopilota MP2000 firmy MicroPilot. Omówiono przygotowania obiektu z autopilotem do badań w locie oraz podjęto próbę oceny wykonania misji na podstawie danych zgromadzonych podczas lotu. Doświadczenia zdobyte przy badaniu autopilota będą wykorzystane przy pracach nad zbudowaniem własnego urządzenia tej klasy.
EN
The short description of the MicroPilot MP2000 autopilot is introduced in this article. This report contains a desription of the UAV, results from ground and flight tests, a complete pre-flight checklist and the evalution of the results given during the flight. The results of these research experiences will be used during preparation of the new autopilot.
PL
W artykule przedstawione są rozważania na temat możliwości zastosowania w mikrobezpilotowym aparacie latającym (MBAL) nowych materiałów konstrukcyjnych. Zostały zamodelowane fizyko-mechaniczne własności komponentów kompozytu węglowego PAN i nanokompozytu poprzez metodę statystyczną.
EN
In the paper are presented the considerations on the possibilities of using In micro unmanned serial vehicle (MUAV) of new materials construction. The authors reveal the interdependence of the components of the PAN carbon composite and nanocomposite in the statistical aspects by studying the physical and mechanical properties of the components
PL
W artykule przedstawiono możliwości obecne rakiet przeciwlotniczych typu Grom do zwalczania celów typu BAL, w tym istotę skutecznego zwalczania celów. Podano definicję dokładności systemowej i na jej podstawie określono kierunki modernizacji rakiet.
EN
In the article there were shown advanced abilities of manpads missiles sach as Grom for battle against the targets sach as UAV. There was shown a being of effective destruction of targets. There was also mentioned a definition of and direction of missiles updates depending on it.
11
Content available remote System akwizycji danych do aparatu latającego
PL
Referat prezentuje konstrukcję i oprogramowanie wykonanego miniaturowego systemu akwizycji danych do badań bezpilotowych aparatów latających. Przedstawione rozwiązanie systemu rejestracji pozwala na usprawnienie prób w locie. Rejestrator systemu wykorzystuje specjalizowany mikrokomputer zapisujący dane w wymiennej pamięci FLASH. W artykule opisana została struktura sprzętowa rejestratora i podstawowe dane techniczne. Przedstawione zostało oprogramowanie nadzorujące pracę rejestratora.
EN
This paper presents conception and practical realization of smart data aquisition system for unmanned vehicles. Actuators mounted on aircraft board arę responsible for control surfaces deflection. They are critical elements of the fly-by-wire (FBW) control systems. Actuator should be precise, fast, powerful and reliable. Important part of this eIement is electronic controller. Electromechanical actuators can be improved by using appropriate control techniques, hardware and software structure.
EN
The article presents assumptions that were the basis to develop maritime versions of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and the experiences of using UAVs in naval operations so far. In the further part of the article there have been presented the tasks to be performed by unmanned sea vessels, co-operating with surface vessels and submarines and also the future of the UAVs to operate over seas has been defined. Conclusions concerning the influence of UAVs in naval operations are described in the final part of the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.