Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low floor tram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents elastokinematic analysis of spatial, 4-link coupler system used in low floor tram power-trains with classic drive bogies. This article is a continuation of previous work, where were analysed only the kinematic properties of such coupling. In this paper, the experimental characterization of linear and angular stiffness of metal and rubber bushing installed in the coupler rods. Estimated stiffness coefficients were then inserted into the coupler model with compliant bushings jointed with perfectly rigid platforms and rods. Stiffness matrix of the coupler was calculated and its selected coefficients were interpreted.
PL
W pracy proponuje się dla tramwaju o konstrukcji niskopodłogowej zastosować napęd bezprzekładniowy (NB) bazujący na maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM). Ze względu na ograniczoność rozmiarów takiej maszyny i niezbędną jej przeciążalność, na podstawie wyników komputerowego 2D modelowania pola magnetycznego otrzymano krzywą magnesowania maszyny i zbudowano w środowisku MATLAB/Simulink wirtualny komputerowy model PMSM z uwzględnieniem jej nasycenia magnetycznego. W wózku pociągowym specjalnej konstrukcji dla tramwaju niskopodłogowego z powodu ograniczonej przestrzeni dla instalacji 4-ch silników napędzających koła niemożliwe jest stosowanie ciągłego czujnika kątowego położenia wirnika, który umożliwiłby kształtowanie wyrównanego momentu elektromagnetycznego. Dlatego wykorzystano układ z trzech czujników Halla, zamontowanych w silniku, a dla uniknięcia pulsacji momentu elektromagnetycznego, które powodowałyby szybkie zużycie obręczy kół tramwajowych, zastosowano obserwator hybrydowy, który oblicza prędkość kątową, a także funkcje trygonometryczne sin i cos bieżącej wartości kąta położenia wirnika wg sygnałów z dyskretnych czujników Halla. Dla badań opracowanego układu dwustrefowego sterowania prędkości PMSM stworzono model komputerowy NB, który symuluje pracę cyfrowego systemu sterowania. Na modelu przeprowadzono szereg doświadczeń, które wykazały poprawność zastosowanego rozwiązania.
EN
It is proposed to apply direct electric drive (DED) based on synchronous machines with permanent magnets (PMSM) to drive of five-section low-floor tram. Given the limited size of the motor and its required overload capacity, based on the results of computer modeling of 2D magnetic field, the magnetization curve of machines was obtained and virtual computer model of PMSM was created in MATLAB/Simulink taking into account magnetic saturation of the machine. In vehicle cart designed especially for low-floor trams, the space for installation of 4 motor-wheels with DED is limited. Therefore it is impossible to use continuous angular sensor of the rotor position, which would facilitate smooth shape of electromagnetic torque. That is why Tyree Hall sensors are used. To prevent pulsation of electromagnetic torque, which would lead to rapid wearing of tram wheels’ rims, hybrid observer is applies. This observer calculates angular speed and trigonometric functions sin and cos of rotor position angle on the basis of discrete Hall sensors signals. For the study of developed two-zone speed control system of PMSM of DED, the computer model that simulates the work of a digital control system was created. Using the model, series of experiments were conducted. They showed the efficiency of the applied approach.
PL
Artykuł przedstawia analizę dynamiczną przestrzennego sprzęgła 4-cięgłowego, znakoprzemiennego, stosowanego w tramwajach niskopodłogowych z klasycznymi wózkami napędowymi. Praca ta jest kontynuacją poprzednich, gdzie analizowano właściwości kinematyczne i elastokinematyczne takiego sprzęgła. W celu opisu dynamiki układu przekazywania momentu napędowego od silnika do zestawu kołowego tramwaju, dotychczasowy model sprzęgła został rozszerzony o parametry masowe. Obliczono przebiegi czasowe momentu napędowego w zależności od pionowych drgań zestawu kołowego, pochodzących np. od nierówności toru.
EN
This paper presents dynamic analysis of spatial, 4-link coupler system used in low floor tram power-trains with classic drive bogies. This paper is a continuation of previous work, where the properties of kinematic and elastokinematic such coupling were analysed. In this work, the model was extended by the coupling parameters of the dynamic system giving mass transfer driving torque from the engine to the tram wheel set. The waveforms of torque, depending on the vertical vibration of the wheel set, derived from the inequalities of the track were calculated.
PL
Artykuł przedstawia elastokinematyczną analizę przestrzennego sprzęgła 4-cięgłowego, znakoprzemiennego, stosowanego w tramwajach niskopodłogowych z klasycznymi wózkami napędowymi. Artykuł ten jest kontynuacją poprzedniej pracy, przedstawionej na zeszłorocznej konferencji, gdzie analizowano tylko właściwości kinematyczne takiego sprzęgła. W tej pracy wyznaczono doświadczalnie charakterystyki liniowej i kątowej sztywności tulei metalowo-gumowych instalowanych w cięgłach sprzęgła. Oszacowane sztywności wprowadzono następnie do modelu sprzęgła, w którym poza rozważanymi tulejami, pozostałe elementy są uważane za idealnie sztywne. Obliczono zastępczą macierz sztywności sprzęgła i wybrane jej współczynniki porównano z wynikami uzyskanymi wykorzystując drugą metodę, znaną z literatury.
EN
The paper presents elastic-kinematic analysis of spatial, 4-link coupler system used in low floor tram power-trains with classic drive bogies. This article is a continuation of previous work presented at last year's conference, where only the kinematic properties of such coupling were analysed. In this paper, the experimental characterization of linear and angular stiffness of metal and rubber bushing installed in arms horizontal coupling are calculated. Estimated stiffness has been then inserted into the coupling model in which the outside of the considered cores, other elements are considered to be perfectly rigid. Calculated clutch replacement stiffness matrix and selected coefficients have been compared with the results obtained using the second method, known from the literature.
PL
Artykuł przedstawia kinematyczną analizę przestrzennego układu dwóch szeregowo połączonych sprzęgieł 4-cięgłowych, znakoprzemiennych, stosowanych w niskopodłogowych tramwajach z klasycznymi wózkami napędowymi. W pracy zawarto opis konstrukcji mechanizmu oraz zasadę jego działania. Sformułowano nieliniowy model obliczeniowy układu pojedynczego oraz podwójnego sprzęgła, które może pracować przy wychylonych i przesuniętych wałach napędowych. Założono idealne przeguby kinematyczne w mechanizmie. W analizie symulacyjnej rozważono wpływ różnych parametrów konstrukcyjnych sprzęgła na jego zdefiniowane wskaźniki jakości pracy, jak np. równobieżność, czy bicie promieniowe przy różnych położeniach wału wyjściowego.
EN
The paper presents kinematic analysis of spatial, double 4-link coupler system used in low floor trams power-trains with classic drive bogies. A design description of the mechanism and its operation principles are explained. Nonlinear model of single and double coupler, acting for various axle positions, is formulated under assumptions of ideal kinematic joints. Kinematic analysis is focused on influence of the couplers dimensional parameters on its quality factors, like homokinecity and ran out in various operation conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.