Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recuperation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest analiza porównawcza i próba określenia, który z omawianych typów wentylacji jest najkorzystniejszy w przypadku budynków jednorodzinnych. We wstępie przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące systemów wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Starano się przybliżyć jej współczesne problemy wynikające głównie z braku wystarczającego nawiewu świeżego powietrza. Druga część artykułu poświęcona jest analizie porównawczej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z odzyskiem ciepła przy uwzględnieniu trzech kryteriów: kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych, jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń i zapotrzebowania na energię na cele grzewcze. Przedmiotem badań był projekt budynku jednorodzinnego o powierzchni 185 m2. W pracy wykorzystano wykonane przez autorkę kosztorysy budowy systemów wentylacyjnych aktualne na rok 2018, dane pomiarowe z wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The paper presents a comparative analysis and an attempt to determine which of the analyzed types of ventilation is the most advantageous for single-family buildings. At first basic information on ventilation systems used in residential buildings is presented. Attempts have been made to bring its contemporary problems, resulting mainly from the lack of sufficient fresh air supply. The second part of the article is devoted to the comparative analysis of gravitational and mechanical ventilation with heat recovery system taking into account 3 criteria: investment and operating costs, quality of the air supplied to rooms and energy demand for heating purposes. The subject of the research was the design of a single-family building with an area of 185 m2. The paper uses the author’s cost estimates of the construction of ventilation systems valid for 2018, measurement data from the provincial Inspectorate of Environmental Protection in Poznan as well as the methodology of determining the energy performance of buildings.
2
Content available remote Telemetryczny system do pomiarów efektywności energetycznej wentylacji
PL
W artykule przedstawiono oryginalny system telemetryczny dedykowany do pomiarów efektywności energetycznej wentylacji mechanicznej. Jego konstrukcja umożliwia łatwe wykonywanie pomiarów w miejscu zamontowania wentylacji.
EN
The article describes the original dedicated telemetry system measuring the energy efficiency of the mechanical ventilation. Its design allows for easy measurement taking at the site of the ventilation’s installation.
3
Content available remote Nowe standardy energetyczne w europejskim mieszkalnictwie
EN
The paper presents an innovative method to increase the overall effi ciency of the internal combustion engine. The presented method is based on the kinetic energy derived from the fl ow of exhaust gases in the exhaust system of the internal combustion engine. Th is energy is used to drive a high speed turbogenerator which is integrated with the gained energy system management. Such a system, which uses energy otherwise lost in the engine exhaust system, allows the acquisition of additional electrical energy. As a result, it improves the energy balance of a motor vehicle. Th is is particularly important in a situation of constantly expanding system of electric receivers in vehicles. Th e paper presents an analysis of the research results of the system of energy recovery, carried out on turbo supercharged engine with spark ignition. Th e article also gives the research results on the impact of the proposed system on the environment.
PL
Zauważalny w ostatnim dziesięcioleciu wzrost liczby pojazdów elektrycznych komunikacji miejskiej, wyposażonych w zdolność hamowania odzyskowego stanowi szansę zmniejszenia energochłonności trakcji miejskiej. Istotna staje się ocena możliwości ograniczenia zużycia energii za pomocą zwiększenia stopnia rekuperacji. W artykule przedstawiono analizę efektywności hamowania odzyskowego w sieci tramwajowej stolicy Republiki Czeskiej – Pragi.
EN
Growth in the number of electric vehicles transport equipped with regenerative braking capability is noticeable in the last decade. It opens the possibility of reducing of the energy consumption of urban traction. Important is the assessment of the possibilities to reduce energy consumption by increasing the degree of recovery breaking recuperation. The article presents an analysis of the efficiency of regenerative braking on the tram network of capital of the Czech Republic, Prague.
PL
W artykule opisano testowy system ogrzewania i wentylacji w modernizowanym mieszkaniu budynku miejskiego (kamienicy), w którym zastosowano centralę wentylacyjną z rekuperatorem i pompę ciepła typu powietrze/powietrze z dolnym źródłem ciepła wspomaganym przez ciepło odpadowe z systemu wentylacji.
EN
Article describes a combination of a heat recovery unit and an air heat pump working as complete HVAC system installed in retrofitted flat in an old city house.
7
PL
W pracy przedstawiono analizę finansową systemów klimatyzacji z wykorzystaniem różnych systemów do odzysku ciepła w obiekcie użyteczności publicznej. Pozyskiwanie energii powstającej w układzie może być realizowane poprzez systemy takie jak rekuperacja, regeneracja czy pompa ciepła, które znajdują powszechne zastosowanie we wspomnianych obiektach użyteczności publicznej czy w budynkach mieszkalnych, wielo i jednorodzinnych. Do przeprowadzania analizy posłużyła sala wykładowa Wydziału Fizyki Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Analizę poprzedza projekt instalacji klimatyzacyjnej w trzech wersjach. Wariant pierwszy, będący punktem odniesienia, stanowi centrala bez odzysku ciepła. Z wariantem bazowym porównano dwie centrale z systemami rekuperacyjnym oraz regeneracyjnym. W analizie wzięto pod uwagę koszty inwestycyjne, na które składają się koszty zakupu centrali wraz z niezbędną automatyką oraz koszty eksploatacyjne, w których ujęto koszty związane z użytkowaniem owych central tj. koszt pracy wentylatorów, wymiany filtrów, dostarczenia mediów zasilających urządzenia. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż poniesione wyższe nakłady inwestycyjne zakupu centrali klimatyzacyjnej skutkują niższymi kosztami jej użytkowania. Koszty użytkowania centrali z najbardziej popularnym w zastosowaniu wymiennikiem rekuperacyjnym są niewiele wyższe od kosztów centrali z wymiennikiem regeneracyjnym, a oba rozwiązania pociągają za sobą około czterdziesto procentowe oszczędności w stosunku do systemu bez odzysku ciepła.
EN
This article presents the financial analysis of air conditioning systems using various heat recovery systems at public service. It moves also the issue of recovery systems of heat – energy in air conditioning systems and ventilation. Acquisition of energy arising in the system can be implemented by systems such as for secondary recuperation, regeneration or the heat pump, which are common in the use of public facilities or residential, multi and single family houses. To carry out the analysis of the Lecture Hall had served the Faculty of Physics of AGH University of Science and Technology. The analysis of the project precedes the installation unit in three versions. The firs variant, which is the point of reference is the AHU without heat recovery. It been compared with two AHU: with recuperation and regenerative systems. In the analysis of investment costs and operating costs were taken into account. Analysis carried out shows that incurred higher investment purchase AHU will result in lower operating costs. Cost of ownership of most popular in application recuperative exchanger are not much higher than the cost of the AHU of the regenerative heat exchanger. And both solution involve a nearly forty percent savings in relation to the system without heat recovery.
PL
W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The paper presents the operating costs analysis for the model mechanical ventilation systems, commonly used in detached houses. The potential reduction of the operating costs are shown on the basis of the calculations.
9
Content available remote Use of the System for Energy Recuperation and Control in Diesel Machines
EN
An increasing number of electric and electronic devices in vehicles improves the safety and comfort of users as well as imposes higher requirements to power supply systems. Moreover, the global shortage of fuel requires a development of hybrid and electric vehicles. Recovery o f waste thermal energy and its conversion into electricity are the economic and environment friendly methods to supply power to vehicles. Actions leading to creation of testing methods and technologies, enabling development of the system for recovery and conversion of thermal energy into electricity, are presented in the article. The concept of a model of a recuperator and its tests on a properly adapted test stand for diesel engines are discussed. The method for cooperation of the control system with the power supply system of the machine as well as a concept of a control system aiming at integration of operation of three power sources (a battery, a generator and a recuperator) are presented. A prototype of an innovative controller with an algorithm for maximum power point tracking (MPPT) is presented and impact of its use on tests results is discussed. Tests results have confirmed the usefulness of the system in the machines with diesel engines as well as in other objects, where there is heat loss and where proper temperature difference can be assured.
PL
Zdecydowana większość obecnie produkowanych tramwajów posiada układy rekuperacji energii, pozwalające na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa komunikacyjne, wymieniając stary tabor bez rekuperacji na nowy z rekuperacją, powodują, że w sieci zasilającej częściej pojawia się energia hamowania, która w przypadku braku odbiorów niejednokrotnie będzie wytracana na oporach hamowania. Aby zwiększyć efektywność rekuperacji, należy dążyć do modernizacji infrastruktury technicznej i przystosowania sieci zasilającej do zmieniających się warunków.
PL
W pracy omówiono zastosowanie gruntowego żwirowego wymiennika ciepła wykorzystywanego w systemach wentylacji z odzyskiem ciepła. Analizie poddano skuteczność pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, obejmujących zimę oraz lato. Zaprezentowano wyniki uzyskanych, dzięki wymiennikowi, temperatur i oceniono odczuwalny komfort po całorocznej eksploatacji.
EN
In this article we present the work of the ground-coupled heat exchanger working in the systems with heat recovery. Efficiency of work under varying weather conditions, including winter and summer were analyzed. We also present the results of the temperature and comfort after a year-long operation.
PL
Przedstawiono opis dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego do badań sprawności procesu odzyskiwania energii kinetycznej w niewielkim układzie napędowym.
EN
The paper presents a description of didactic laboratory stand for research of efficiency of kinetic energy recovery in smali drive system.
EN
The statistical analysis and probability characteristics of voltage random variation on the pantograph of DC electric locomotive in the recuperation mode are presented in the article.
PL
Praca przedstawia analizę statystyczną zmian napięcia pantografu maszyny stałoprądowej stosowanej w lokomotywach podczas pracy systemu w trybie odzyskiwania energii podczas hamowania. Analizie statystyczne poddano przebiegi uzyskane w rzeczywistych warunkach pracy elektrycznej lokomotywy VL8.
14
Content available remote Hamowanie rekuperacyjne w miejskim pojeździe hybrydowym z napędem na koła tylne
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania rozdziału sił hamowania na osie pojazdu i jego wpływ na efektywność hamowania rekuperacyjnego. Zaprezentowano przyjęty model kinematyczny oraz założenia upraszczające przyjęte w modelowaniu równań ruchu opisujących proces hamowania. Zaprezentowano wyniki modelowania procesu hamowania pojazdu ze zmiennym obciążeniem. Wyznaczono siły hamowania kół osi przedniej i tylnej oraz współczynnik stopnia skuteczności hamowania. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano metodę rozdziału momentów hamowania na oś przednią i tylną. Metoda ta zapewnia osiągnięcie największej efektywności rekuperacji energii.
EN
In this article the results of brake forces distribution modeling is presented and its impact on the efficiency of recuperative braking. Kinematic model of the vehicle and the simplifying assumptions adopted in the modeling equations of motion describing the braking process are presented. Results of modeling of the baking process with variable vehicle load are presented. Braking forces of front and rear wheels and braking efficiency ratio are determined. On the basis of the analysis method of braking torque distribution between front and rear axle was proposed. This method ensures to achieve the greatest efficiency of recuperation.
15
PL
Stosowane obecnie układy odzysku energii z maszyn cieplnych wykorzystują głównie dwa źródła energii. Pierwszym z nich jest energia kinetyczna spalin, a drugim energia cieplna unoszona ze spalinami i oddawana do układu chłodzenia. W celu zamiany tej odpadowej energii na pracę użyteczną lub prąd elektryczny stosowane są urządzenia wykorzystujące różne zjawiska fizyczne. Najszerzej stosowane układy tego typu wykorzystują energię kinetyczną spalin w turbosprężarkach. W bardziej zaawansowanych technicznie systemach wykorzystuje się odpadową energię cieplną, zamieniając ją na energię elektryczną korzystając np. z efektu Seebecka, zjawisk piezoelektrycznych lub zjawisk termochemicznych. W artykule zostały omówione układy odzysku odpadowej energii z silnika pojazdu, za pomocą takich urządzeń jak: turbina, generator termoelektryczny TEG (Thermoelectric Generator) lub ogniwo termo-foto-woltaiczne TPV (Thermophotovoltaic).
EN
Currently used systems for energy recovery from thermal machines primarily use mainly the two sources of energy. The first is the kinetic energy of the exhaust gases, and second heat carried away with the exhaust gas and returned to the cooling system. In order to convert this waste energy to useful work or electric current the devices using different physical phenomena are used. The most widely used systems of this type utilizes the kinetic energy of the exhaust gas in turbochargers. In the more technically advanced systems waste heat is utilized to change it to electric energy with use of for example the Seebeck effect, piezoelectric phenomena or thermochemical phenomena. The article discusses recovery systems of waste energy from the vehicle's engine, using equipment such as turbines, TEG (Thermoelectric Generator) or TPV (Thermophotovoltaic cell).
PL
Kwestia właściwego funkcjonowania wentylacji ma istotne znaczenie dla samopoczucia mieszkańców domu, rozumianego jako konstrukcja budowlana. Rekuperacja jest odzyskiem energii wewnętrznej z powietrza usuwanego z pomieszczeń, która poprzez wymiennik przenika do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna z rekuperacją pozwala na ograniczenie zużycia ciepła. Jest też ona najlepszym i najskuteczniejszym rodzajem wentylacji, gdyż poza oszczędnością wynikającą z zastosowania rekuperatorów, poprawia ona również stan higieniczny powietrza.
EN
The question of the proper ventilation is essential for wellbeing of residents of the house meant as a construction. Recuperation is the recovery of internal energy from exhaust air removed from premises. The energy penetrates ventilation air of the premises as a result of heat transfer in the exchanger. Ventilation system with recuperation can reduce heat energy consumption. It is also by far the best and most effective ventilation system because apart from savings due to the use of recuperators, the hygienic condition of the air is improved.
EN
This paper presents a new way to increase efficiency and reliability of air cooling machine (BMX) in terms of detander application and basic compressor of fundamentally new heat exchanger – Krajniuk’s cascaderecuperative pressure exchanger (KOD). The rules of KOD working circuit, during which BMX KOD working circuit is carried out and the primary thermal energy source can be the thermal energy of any origin, are described. The impact of adjustment on the cooling depth and efficiency of the device and the possibility to change the heat and mechanical work expenditure on the BMX KOD working circuit organization is given.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zastosowania upustu na sprawność turbiny gazowej. Upust w turbinie zrea-lizowano według idei prof. Roberta Szewalskiego, która polega na zastosowaniu upustu międzystopniowego w turbinie gazowej do podgrzewu powietrza zasilającego komorę spalania. Dzięki przeprowadzonej modyfikacji osiąga się wzrost sprawności obiegu oraz spadek zużycia paliwa. Analiza numeryczna obiegu cieplnego przed i po modernizacji została przeprowadzona za pomocą kodów CFM. Obiegiem wyjściowym dla przeprowadzonych obliczeń jest blok gazowo - parowy w Gorzowie Wielkopolskim.
EN
The modernization of the GT8C gas turbine into Szewalski cycle has been presented in the paper. The Szewalski idea is based on the exhaust gases extraction from gas turbine for air preheating before it enters the combustion chamber. The extracted gas transfers heat to air via the regenerative heat exchanger. Such modification leads to the cycle efficiency increase. Simultaneously amount of fuel burned in the combustion chamber decrease. The numerical analysis of thermal cycles, before and after the modification, has been carried out by means of an in-house COM-GAS code and Aspen Plus commercial package. Thermodynamic analysis has been performed assuming parameters characteristic for PGE Gorzow combined power plant.
PL
W artykule opisano problematykę, jaką niesie ze sobą proces rekuperacji energii podczas hamowania odzyskowego górniczej lokomotywy akumulatorowej. Omówiono zalety i wady, jakie wiążą się z odzyskiem energii, a także wskazano kierunki rozwoju układów zasilająco-sterujących górniczych lokomotyw akumulatorowych. Dużą uwagę poświęcono badaniom stanowiskowym, mającym na celu zarejestrowanie właściwości parametrów składowych energii elektrycznej zwracanej do baterii akumulatorów podczas pracy w układzie z rekuperacją energii. Przedstawiono budowę stanowiska badawczego, scharakteryzowano metodę badawczą oraz zaprezentowano wstępne wyniki uzyskane podczas badań stanowiskowych.
EN
The article discusses the issue of the energy recuperation process during the recovery braking of a mine-battery locomotive. The author discussed the advantages and disadvantages related to energy recovery, along with the development trends in the control and power supply systems for mine-battery locomotives. A lot of store was set by workplace testing aimed at registering the component parameters of electrical energy returned to the batteries whose work is based on energy recuperation. The structure of the testing stand was presented, along with the testing method. Finally, the initial results of the tests were described.
PL
W pracy przedstawiono możliwości odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z wykorzystaniem rekuperacji. Omówiono efektywności energetyczne poszczególnych rozwiązań oraz zaprezentowano sposób określenia tej efektywności. Wykonano obliczenia dla dwóch typów wymienników ciepła: rura w rurze oraz wymiennika płytowego. Wyznaczono ich efektywności eksperymentalnie.
EN
The paper presents the possibility of heat recovery in ventilation and air conditioning. There are discussed energy efficiency of individual solutions and demonstrates how to determine the effectiveness. The are shown calculations for two types of heat exchangers, duble-pipe type and plate. Their effectiveness was also determined experimentally.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.