Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stymulacji sadzeniaków (Solanum tuberosum L.) w zmiennym polu magnetycznym na wybrane parametry wegetacji roślin ziemniaka bardzo wczesnej odmiany Red Sonia (typ ogólnoużytkowy). Sadzeniaki ziemniaka stymulowano w zmiennym polu magnetycznym z wykorzystaniem cewki powietrznej bez rdzenia magnetycznego (solenoidu). Stosowano pole magnetyczne o indukcji w zakresie 20-80 mT oraz czas ekspozycji 1-30 s. Zakresem badań objęto wschody roślin oraz liczbę i długość łodyg roślin ziemniaka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki badań wskazują, że pole magnetyczne zastosowane w odniesieniu do sadzeniaków modyfikuje liczbę pędów rośliny ziemniaka. Nie wykazano statycznie istotnego wpływu pola magnetycznego na tempo wschodów roślin oraz długość łodyg.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of stimulation of seed potatoes (Solanum tuberosum L.) in a variable magnetic field on selected vegetation parameters of potato plants of the very early Red Sonia variety (general use type). Potato seed was stimulated in a variable magnetic field using an air coil without a magnetic core (solenoid). A magnetic field with an induction in the range of 20-80 mT and an exposure time of 1-30 s were used. The scope of research included plant emergence and the number and length of potato plant stems. The obtained results were subjected to statistical analysis. The research results indicate that the magnetic field applied to seed potatoes modifies the number of shoots of the potato plant. There was no statistically significant effect of the magnetic field on the rate of plant emergence and stem length.
EN
Samples of water, sediment and two native plants (Eichhornia crassipes and Ceratophyllum demersum), collected seasonally from eight sites, were analyzed to investigate the level of contamination with metals (Fe, Mn, Ni, Co, Zn, Cu, Cr, Pb and Cd) in the Nile River in the Cairo region, using heavy metal pollution and contamination indices in the case of water, and the geoaccumulation index, the pollution load index, the enrichment factor and the potential ecological risk factor in the case of sediment. The results clarified that the levels of metals among three compartments were in order: sediments > plants > water. The Nile water in Cairo is not critically polluted by the studied metals and the metal pollution index for most sites does not exceed the critical limit (< 100). Sediment samples showed a clear accumulation of Mn, Ni and Cd when compared with benchmarks cited by the Environmental Protection Agency (EPA), especially during low flow seasons. The contribution of Cd to the ecological risk assessment was about 80%, while the contribution of Ni was about 10%, reflecting that these elements originated primarily from anthropogenic sources. Eichhornia crassipes and Ceratophyllum demersum have a higher accumulation capacity for Mn, Cu and Fe compared to the other studied metals.
EN
Contamination of the natural environment with crude oil and its byproducts is an increasing problem which requires immediate and effective action. With the higher demand for hydrocarbons, the amount of resources being extracted, transported, and stored has grown significantly. The main types of removal involve mechanical, chemical, and biological methods. Currently, the most commonly used biological approach relies on microbial – mainly bacterial – abilities to degrade toxic substances. However, studies indicate a significant impact of phytoremediation processes on contamination disposal. Several phytoremediation strategies are applied to remove various xenobiotics from the environment, namely, phytostabilization, phytodegradation, phytoevaporation, phytoextraction, and phytostimulation. More and more attention is being paid to the cooperation between plants and other organisms, primarily bacteria and fungi. The identification of microorganisms that play a key role in supporting the proper development, growth, and functioning of plants in a hostile environment is very important. The use of natural interdependencies occurring in the plant–microorganism system can be an excellent alternative to the more invasive remedial options (mechanical or chemical) available. The effectiveness of phytoremediation treatment depends mainly on factors such as environmental conditions, the species of plant and microorganisms, and the type of contamination. Biological treatment is recognized by many scientists as one of the most valuable trends in contemporary environmental protection and ecosystem renewal. Due to the proven harmfulness of some hydrocarbons, it is very important to find and develop the most efficient and cost-effective methods of cleaning up different habitats. Phytoremediation can be used as an independent process or as a complementary element to other remediation methods.
PL
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego ropą naftową oraz produktami jej obróbki stanowi coraz większy problem, zmuszający do podejmowania natychmiastowych skutecznych działań. Wraz ze zwiększonym popytem na ropę oraz jej pochodne ilość związków wydobywanych, przetwarzanych, transportowanych oraz magazynowanych również wyraźnie wzrosła w ostatnich dekadach. Do głównych metod rekultywacji skażonego środowiska należą metody mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. Obecnie jednym z najczęściej stosowanych podejść biologicznych jest wykorzystanie naturalnych zdolności mikroorganizmów, głównie bakterii, do rozkładu substancji toksycznych, jednakże liczne badania wskazują na znaczną efektywność również procesów fitoremediacji w usuwaniu różnego rodzaju ksenobiotyków. Fitoremediacja obejmuje rozmaite techniki, mianowicie: fitostabilizację, fitodegradację, fitoewaporację, fitoekstrakcję oraz fitostymulację. Coraz większą uwagę poświęca się zagadnieniu współpracy pomiędzy roślinami a innymi organizmami, przede wszystkim bakteriami i grzybami. Identyfikacja mikroorganizmów pełniących kluczową rolę we wspieraniu prawidłowego rozwoju, wzrostu oraz funkcjonowania roślin w nieprzyjaznym otoczeniu jest bardzo istotnym aspektem badań. Wykorzystanie naturalnych współzależności występujących pomiędzy rośliną a mikroorganizmami może stanowić doskonałą alternatywę dla znacznie bardziej inwazyjnych metod stosowanych obecnie (np. mechanicznych lub chemicznych). Efektywność zabiegów fitoremediacji w dużej mierze zależy od takich czynników jak: rodzaj skażenia, czynniki środowiskowe, typ roślin oraz mikroorganizmów. Metody biologicznego oczyszczania skażonego środowiska uznawane są przez wielu naukowców za jeden z najważniejszych kierunków we współczesnej ochronie środowiska oraz odnowie ekosystemów. Ze względu na udowodnioną szkodliwość niektórych węglowodorów znalezienie i opracowanie coraz bardziej skutecznych oraz opłacalnych ekonomicznie rozwiązań remediacji zróżnicowanych siedlisk jest niezwykle istotnym trendem biotechnologii i ochrony środowiska. Fitoremediacja może być stosowana jako niezależny zabieg, a także jako element uzupełniający innych strategii rekultywacyjnych.
EN
The exposure of heavy metals in the Drenas site – Kosovo has risen dramatically in the last 30 years because of mining and smelting activities. The study investigated the heavy metal in soil, accumulation in different parts of apple trees near the industrial sites of Drenas. The accumulation ratio values of heavy metals were calculated to assess the potential health risks. The mean concentrations of the heavy metals in the soil were in the following order of magnitude Ni > Zn > Fe > Cr > Cu > Pb > Cd > As, while that in the apples were in the order of magnitude Ni > Cr > Fe > Cu > Pb > Zn > Cd > As, in the leaves – Fe > Zn > Cu > Cr > Ni > Pb > Cd > As and in the shoots – Zn > Fe > Cu > Cr > Ni > Pb > Cd > As. Compared to control, the contents of analyzed metals from plant tissues of apple trees in the contaminated area were significantly higher (p<0.001). The concentration of Ni, Pb, Cr, Fe etc. in the apple tissue increased along with the heavy metal content in soils in the polluted area. The high accumulation ratio values for Pb (1.1), Cd (0.62), Cr (0.93) and Ni (0.46) were characteristic for the investigated species and indicate the accumulation ability.
5
Content available remote Green corrosion inhibitors. A review
EN
Corrosion is a significant issue in wide range of fields, including but not limited to: oil and gas industry, water and land transportation, and sewage systems. Destruction of materials exposed to environment is closely related to corrosion. Pipelines and other metal elements exposed to freshwater, seawater, sewage, soil or harsh environmental conditions are especially susceptible to corrosion. Repairing damage caused by corrosion process costs billions of dollars a year. One of the main corrosion prevention methods is to use corrosion inhibitors. Chemical agents and biocides used as corrosion inhibitors are often highly toxic and pose a serious threat to human health and natural environment. Eco-friendly, low cost, and non-toxic alternative is to use natural, green corrosion inhibitors, such as fruits, fruits waste, seeds or leaves extracts, chitosan etc. These natural substances are a reach source of antioxidants, flavonoids, alkaloids, carbohydrates and biocides. Studies show that the use of natural extracts is highly cost-effective and practical technique in the fight against corrosion. Commercial use of green corrosion inhibitors could contribute to substantial savings in infrastructure maintenance costs. This study aims to exemplify natural surfactants that could be used as non-toxic, cheap and effective corrosion inhibitors.
PL
Niszczenie materiałów wystawianych na działanie warunków środowiskowych jest ściśle związane z procesem korozji. Jedną z głównych metod zapobiegania temu procesowi jest stosowanie inhibitorów. Wiele powszechnie używanych substancji charakteryzuje duża toksyczność dla człowieka oraz dla środowiska. Dobrą alternatywą dla takich środków są naturalne inhibitory korozji ekstrahowane z różnych części roślin. Badania dowodzą, że naturalne ekstrakty roślinne skutecznie hamują korozję, a niektóre wykazują także właściwości biobójcze, pomocne w walce z biokorozją. Celem pracy jest przedstawienie naturalnych ekstraktów, które mogą zostać wykorzystane w zapobieganiu korozji.
PL
Omówiono przyczyny powstawania i wpływ miejskich wysp ciepła oraz strategie zmierzające do redukcji temperatury w skupiskach ludności. Skupiono się przede wszystkim na technologiach związanych z nawierzchnią, zmierzających do zmniejszenia magazynowania przez nie ciepła i obniżenia temperatury powierzchni.
EN
The paper describes the causes and impact of urban heat islands and promotes strategies for lowering temperatures in population concentration. Main focus is concentrated on pavement technologies tend to store less heat and may have lower surface temperatures.
EN
In the course of analysing sewage sludge biochar (BC) as a material containing phosphorus loads, we determined the following: effect of thermal conversion of three different sewage sludge biochars on the content and availability of P in biochars (BC-1, BC-2 BC-3), effect of their application on selected forms of P in soil and on the accumulation of this component in Poa pratensis L. biomass. Regardless of the type of BC, the contents of P-H2O and P-CaCl2 were lower than the contents determined in unconverted sewage sludge. A significant increase in the content of P-CaCl2 compared to the control was noted in the soil of treatments where 1 and 2 % additions of BC-2 and BC-3 were applied. Soil pH (r = 0.826; p ≤ 0.05) and the content of Ca-exchangeable (r = 0.712; p ≤ 0.05) had the strongest effect on the content of P-CaCl2 in soil; however, no significant relationship was found between the amount of P-introduced with BC, the contents of Al-ox., Fe-ox. and the content of P-CaCl2. Significant (p ≤ 0.05) increase in the phosphorus content in plant biomass was noted in all treatments compared to the control. Regardless of the type of biochar applied, the highest amount of P-uptake was determined in treatments where the greatest addition of BC (2 %) was introduced into the soil. A significant relationship between P-uptake and the amount of P-introduced with BC into the soil (r = 0.726; p ≤ 0.05) was demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono badania prototypowych roślinnych filtrów aktywnych biologicznie FAB. Celem stosowania filtrów FAB jest z jednaj strony poprawa subiektywnych odczuć pracowników poprzez kontakt z przyrodą (idea biofilii), a z drugiej strony zapewnienie zauważalnego efektu oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. Niniejszy artykuł koncentruje się na problemach związanych z określaniem charakterystyk przepływowych takich filtrów.
EN
The article presents research on prototype biologically active plant filters FAB. The purpose of FAB filters is, on the one hand, to improve the subjective feelings of employees through contact with nature (concept of biophilia), and on the other hand to provide a noticeable effect of air purification in the room. This article focuses on problems related to the determination of flow characteristics of such filters.
EN
The aim of the study is to find out the role of the ecological and geographical fator in obtaining sustainable yields and the assessment of the environment as a background for the selection in breeding of vegetable adaptive ability. Objects of research: winter garlic, vegetables beans, headed salad. Research was conducted in various ecological and geographical zones of Belarus, Russia, Uzbekistan. Environmental parameters as the background for selection were determined using Kilchevsky's, L. V. Hotyleva’s (1985), technique, Kilchevsky (1985). Differences between testing points on environmental parameters for determining the trait “yielding capacity” have been revealed, maximum environmental productivity at assessing various genotype sets has been determined. Long-term research showed that sustainable productivity depends on the ability of a genotype to respond to environmental conditions. Based on the obtained results, statistical parameters of quantity traits of the parent material, their variability depending on ecological-geographical factor and the character of influence on the potential yields and ecological sustainability have been received. Using various ecological and geographical zones helps to reveal the potential of plants in given conditions on sustainability and productivity parameters. Testing of winter garlic, beans, head salad allowed differentiation of them according to adaptability capacity at various set of genotypes. It was found out that research must be carried out at highly productive and analyzing backgrounds to get the required material. One of the main methods enabling to increase plant selection efficiency is the use of natural ecological backgrounds.
PL
Celem badania było ustalenie roli czynnika ekologiczno-geograficznego w uzyskiwaniu organicznych plonów i ocenie środowiska w kontekście wyboru hodowli warzyw ze zdolnością adaptacyjną. Obiekty badań: czosnek ozimy, fasola, sałata głowiasta. Badania prowadzono w różnych strefach ekologiczno-geograficznych Białorusi, Rosji i Uzbekistanu. Parametry środowiskowe w kontekście selekcji zostały określone za pomocą techniki Kilchevskiego, L.V. Hotyleva (1985), Kilchevskiego (1985). Ustalono różnice pomiędzy punktami badawczymi parametrów środowiskowych w celu oznaczenia cechy „wydajność plonowania". Ustalono także maksymalną wydajność środowiska podczas oceny różnych zestawów genotypów. Długotrwałe badania wykazały, że wydajność ekologiczna zależy od zdolności genotypu do odpowiedzi na warunki środowiska. W oparciu o uzyskane wyniki otrzymano parametry statystyczne cech ilościowych materiału, ich różnorodność w zależności od czynnika ekologiczno-geograficznego i charakteru wpływu na możliwy plon i organiczność. Zastosowanie różnych stref ekologiczno-geograficznych pomaga odkryć potencjał roślin w określonych warunkach w odniesieniu do parametrów zrównoważonego charakteru i wydajności. Badania nad czosnkiem ozimym, fasolą i sałatą pozwoliły rozróżnić je w zależności od możliwości adaptacyjnych przy różnych zestawach genotypów. Zaobserwowano, że badania należy prowadzić w warunkach wysokiej wydajności i analizy, aby uzyskać wymagany materiał. Zastosowanie naturalnych warunków ekologicznych jest jedną z głównych metod pozwalających zwiększyć wydajność selekcji roślin.
PL
W artykule skoncentrowano się na problematyce związanej z szacowaniem strat ciepła w instalacjach i obiektach przemysłowych metodami pomiaru bezpośredniego oraz obliczeniowymi. Wskazano źródła niepewności pomiarów, zwracając uwagę na potrzebę uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów parametrów takich jak temperatura czy współczynnik przenikania ciepła tak, aby uzyskany końcowy wynik oszacowania strat ciepła był jak najdokładniejszy.
12
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
13
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
PL
W artykule dokonano analizy określenia zawartości metali ciężkich w roślinności odłogów dwóch sołectw gminy Trzebinia: Psarów i Płok. Odłogowanie niesie ze sobą istotne zmiany w fitocenozie. Zmiany te mają przeważnie negatywny charakter dla rolnictwa. Rośliny pobierają metale ciężkie z roztworu glebowego poprzez system korzeniowy. Ich pobór jest aktywny przez system korzenny (szczególnie Pb) i pasywny przez liście zwłaszcza ( w przypadku Zn, Cu). Problem toksycznej obecności metali ciężkich w roślinach ww. sołectw ma charakter wieloletni i jest wynikiem antropogenicznego oddziaływania człowieka na środowisko przez różnorakie formy działalności przemysłowej, górniczej i przetwórczej lokalnych surowców leżących na terenach silnie przekształconych przez przemysł wydobywczy i przetwórczy. Otrzymane wyniki stężenia kadmu w Psarach i Płokach w materiale roślinnym nieznacznie przekroczyły dopuszczalną normę zawartości pierwiastka dla pasz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ≤1 mg/kg s.m., co oznacza, że roślinność badanego obszaru nie może być wykorzystana na cele paszowe. Zawartość ołowiu w pobranym materiale roślinnym nie przekroczyła przywołanej normy. Otrzymane wyniki zawartości cynku i miedzi w materiale roślinnym nie przekroczyły dopuszczalnych zawartości tych pierwiastków dla pasz zaproponowanych przez IUNG. W Płokach wykazano dodatni kierunek zależność pomiędzy zawartością ołowiu w glebie i w roślinach.
EN
The study aimed at analysing the content of heavy metals in the vegetation of fallow lands of two rural administrative units in the municipality of Trzebinia, namely Psary and Płoki. Fallowing results in significant changes in phytocenosis. The changes generally have a detrimental effect on agriculture. Plants take up heavy metals from the soil solution through the root system. Their uptake by the root system (especially Pb) is active and passive by leaves, especially in the case of Zn, Cu. The problem of the toxic presence of heavy metals in plants found in the afore-mentioned administrative units is long-term in nature and results from the anthropogenic impact on the environment. The human influence assumes various forms of industrial, mining and processing activities of local raw materials located in areas heavily transformed by the extractive and processing industries. The obtained results of the cadmium concentration found in plant material from Psary and Płoki slightly exceeded the permissible concentrations of the element for feed, according to the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development, i.e. ≤1 mg/kg dry weight. This means that the vegetation of the area cannot be used for feed purposes. The lead content of the collected plant material did not exceed the reference standard. The obtained results of zinc and copper contents in plant material were lower than the permissible content of these elements for feeds proposed by IUNG. In Płoki, a positive relationship between the content of the lead in soil and in plants was determined.
15
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
EN
The aim of the study was to determinate the effect of soybean plant arrangement on the number and dynamics of the most important herbivores. Preliminary studies were carried out in 2015, at RZD Pawłowice, Poland belonging to Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Colonization of plants by herbivores was compared for row spacing 15 and 30 cm and also for seeding rate 50 and 90 seeds per square meter. Plants were directly observed throughout the vegetation season and sweep net was also used for collecting arthropods. It has been demonstrated, that the row spacing has a significant impact on the incidence of herbivorous organisms. Thrips were most numerous group of arthropods that appeared on the soybean plants. A total of 2371 specimens were observed during collecting with entomological net and 1902 individuals during plant observations. Also great number of aphids, flea beetles and caterpillars occurred on soybean plants. Most of these pests inhabited soybean growing in the lower density.
PL
Celem badań było określenie wpływu rozmieszczenia roślin w łanie na liczebność oraz dynamikę występowania ważniejszych fitofagów soi. Badania wstępne przeprowadzono w 2015 roku w RZD w Pawłowicach należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Porównywano zasiedlenie roślin przez fitofagi przy rozstawie rzędów 15 i 30 cm oraz gęstości wysiewu 50 i 90 nasion na m2. Rośliny były obserwowane bezpośrednio przez cały okres wegetacji, a do odłowu stawonogów wykorzystano również czerpak entomologiczny. Wykazano, że rozstawa rzędów ma istotny wpływ na występowanie organizmów fitofagicznych. Najliczniejszą grupą owadów obserwowanych na roślinach soi były przylżeńce. Łącznie odnotowano 2371 osobników w odłowach za pomocą czerpaka entomologicznego oraz 2072 osobniki w trakcie obserwacji bezpośrednich roślin. Licznie na soi występowały również mszyce, pchełki oraz gąsienice motyli. Większość szkodników w większej liczbie zasiedlała soję rosnącą w mniejszej obsadzie.
EN
The aim of the article was to determine the content of heavy metals (lead) in soils and plants in areas heavily degraded by mining and processing industries. The study was conducted in the area of the municipality of Trzebinia, in the western part of the Małopolska province. Altogether 83 research areas were designated (one area of 25 m2 ) from which the plant material and soil samples were taken from the levels of 0-20 cm and 20-40 cm. The analysis of soil material was based on the determination of granulometric composition of the soil with the use of the Casagrande method modified by Prószyński [according to the industry standard (BN-78/9180-11), soil reaction in 1M KCl and in water with the use of the potentiometric method, electrolytic conductivity of the soil with the use of the conductometric method, content of organic matter in soil by its annealing using the modified Tiurin method, the total Pb content in the soil using the FAA method. The analysis of plant material was based on the determination of the total content of Pb in plants using the atomic absorption spectrometry. It was found that the mean lead content in the soil for the municipality exceeded the permissible concentrations, stated in national regulations (Journal of Laws 2002), of this element for farmlands. The research conducted on fallows of Trzebinia indicated a positive direction of the relationship between the lead content in the soil layer of 0-20cm and the content of the metal in plants present there. The results of the lead content in the plant material did not exceed the permissible content of the element in animal feed proposed by IUNG (Kabata-Pendias et al. 1993).
EN
The activity of steel and chemical industries, fertilizers and the development of transport mean that heavy metals (copper) in toxic quantities directly affect the condition of soil and natural ecosystems occurring in nature. The study concerned aimed at the assessment of the copper content in the soil samples and plant material from the area of the municipality of Trzebinia where the problem of the presence of toxic heavy metals in soils is long-term and is the result of anthropogenic human impact on the environment. 83 research areas were designated from which the plant material and soil samples were taken from the levels of 0-20 cm and of 20-40 cm. The copper content in the soil was determined by applying the FAA Method. Additionally, in the soil samples the following were marked: granulometric composition, soil reaction in 1M KCl and in water, electrolytic conductivity and organic matter content. The content of the aforementioned element in the plant material was evaluated by applying the Atomic Absorption Spectrometry. The conducted research did not reveal any copper contamination of the soil in the municipality of Trzebinia (Journal of Laws 2002).The plant material did not exceed any IUNG standards of the content/of copper in the animal feed. No correlation was found between the copper content in the top layer of the soil and the content of the metal in plants.
EN
The study aimed at finding a relationship between the content of cadmium in the soil material and in the above ground parts of plants taken from the areas of the municipality of Trzebinia. Research areas were designated in areas degraded by mining and processing industries, which are now fallows. The total content of cadmium in soil and plant samples as well as soil factors such as organic matter content, granulometric composition, pH and electrolytic conductivity were marked in laboratory analyzes. The concentration of the element in the soils of the municipality exceeded the national regulations for agricultural land (Journal of Laws 2002). Similarly, the metal content in plants is higher than the acceptable standards for animal feed as stated in Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development (2012a). The results indicate a positive relationship between the content of cadmium in the soil at the level of 0-20 cm and its concentration in the above ground parts of plants of fallow lands of the Trzebinia municipality.
EN
The paper verified the hypothesis of the existence of the correlation between the content of zinc in soils and plants in the municipality of Trzebinia that is in the area which is highly degraded as a result of long term activity of mining and processing of local raw materials. In order to achieve the above, the total metal content in plant and soil material as well as the selected physicochemical properties of soil such as pH, electrolytic conductivity, organic matter content and granulometric composition were determined. 664 soil material samples and 332 plant material samples were collected in years 2010-2012 from 83 research plots located in fallow lands of the town of Trzebinia and in 10 village councils of the municipality. The results obtained of zinc content do not confirm the correlation between soil and plant. The disclosed concentration of the element is in line with indications of permitted levels of metal content in plants proposed by IUNG, which allows the use of plant material as animal feed. The mean content of zinc in the soils of the municipality is higher than the permitted level of national regulations. The claim that the soil of the municipality is contaminated with the element is eligible.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.