Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telemetria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Telemetria w diagnostyce silników asynchronicznych
PL
Aby poprawić niezawodność działania maszyn elektrycznych w długim okresie eksploatacji, należy systematycznie przeprowadzać testy diagnostyczne. Uzasadnia to monitorowanie maszyn, zwłaszcza tych, które nie mają rezerwy w miejscu pracy: agregatów prądotwórczych, maszyn wyciągowych w kopalniach itp. Problem monitorowania i diagnostyki maszyn elektrycznych koncentruje się na ocenie stanu technicznego układu mechanicznego i obwodu elektromagnetycznego. W artykule opisano cele zdalnego monitorowania i diagnostyki stanu technicznego maszyn elektrycznych. Opisano również urządzenia stosowane przez pracowników Laboratorium Instytutu Komel do monitorowania i diagnozowania maszyn elektrycznych oraz wyniki badań przeprowadzonych na maszynach elektrycznych w różnych stanach technicznych. Do monitorowania wykorzystuje się sieć GSM z transmisją danych. Sygnały diagnostyczne i infrastruktura techniczna do przesyłania danych pomiarowych jest również opisana w artykule.
EN
To improve operational reliability of electrical machines over a long period of time, the diagnostic tests should be performed systematically. This justifies the monitoring of machines, particularly those which do not have the reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The issue of monitoring and diagnostics of electrical machines is focused on assessing the technical condition of the mechanical system and the electromagnetic circuit. In this article, the objectives of remote monitoring and diagnostics of technical condition of electrical machines are described. Devices used by staff of Laboratory of Komel to monitor and diagnose electrical machines, results of tests performed on electrical machines in different technical condition are also described. In order to run monitoring, GSM network is used. Diagnostic signals and technical infrastructure for the transmission of measurement data are described in the article.
PL
W czasie działań ratowniczych lub prewencyjnych istnieje potrzeba realizowania w czasie rzeczywistym zdalnego pomiaru stężenia wybranych substancji chemicznych, również w miejscach trudno dostępnych dla człowieka lub na dużym obszarze. W takich warunkach korzystne może być zastosowanie szybko przemieszczającego się bezzałogowego statku latającego wyposażonego w zestaw pomiarowy i układ do bezprzewodowej transmisji danych. Takie podejście wymaga jednak rozwiązania problemów związanych z zaśmigłowym strumieniem powietrza, czasem reakcji czujników chemicznych oraz transmisji danych pomiarowych. W artykule przedstawiono system uwzględniający wymienione komplikacje wpływające na wykonywanie pomiarów.
EN
During the rescue or preventive actions, there is a need to perform real- -time remote measurement of the concentration of selected chemical substances, also in places difficult to access for people or large areas. In such conditions it may be beneficial to use a fast-moving unmanned aircraft equipped with a measuring set and a system for wireless data transmission. However, this approach requires solving problems related to the subtle air stream, the reaction time of chemical sensors and transmission of measurement data. The article presents a system that takes into account the above- mentioned complications affecting the measurement.
EN
Many sectors require the use of dedicated ICT systems to collect data from dispersed and oftentimes moving measurement systems. This is associated with the increasingly-common use of unmanned vehicles, mostly flying ones, carrying various measurement systems, such as concentration sensors detecting selected gases. The measurement data can be transmitted wirelessly to a central server. The article presents the architecture of a universal ICT tool that, owing to its flexible application programming interface, can be used for integrating, archiving and visualising data coming from a heterogeneous network of measurement devices in real time.
PL
W wielu dziedzinach niezbędne jest zastosowanie odpowiednich systemów teleinformatycznych do zbierania danych pochodzących z rozproszonych i często przemieszczających się systemów pomiarowych. Jest to związane z coraz powszechniejszym stosowaniem bezzałogowych pojazdów, głównie latających, które są nośnikiem różnych układów pomiarowych, w tym sensorów stężeń wybranych gazów. Dane pomiarowe mogą być przesyłane drogą bezprzewodową do centralnego serwera. W artykule przedstawiono architekturę uniwersalnego narzędzia teleinformatycznego, które poprzez elastyczny interfejs programowania aplikacji może być zastosowane do integracji, archiwizacji i wizualizacji w czasie rzeczywistym danych pochodzących z heterogenicznej sieci urządzeń pomiarowych.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy zużycia energii przez osobowy pojazd elektryczny typu gokart na układ napędowy, który stanowi szczotkowy silnik elektryczny prądu stałego LEMCO sterowany dedykowanym przekształtnikiem energoelektronicznym. Aktualność tematu badań związana jest z popularyzacją personalnych środków transportu, które są coraz bardziej dostępne dla zwykłego użytkownika. Przedstawiono istotne charakterystyki energetycznego układu pojazdu. Przeprowadzono eksperymentalne jazdy na wyznaczonych trasach, podczas których za pomocą autorskiego systemu telemetrii zgromadzono pomiary bieżących charakterystyk eksploatacyjnych pojazdu w ruchu. Następnie na podstawie wyników pomiarów oszacowano średnie zużycie elektrycznej energii na wybranych odcinkach trasy, a także sumaryczną dla wszystkich tras. Porównując krótkie przejazdy dla różnych tras, stwierdzono zależność zużycia energii od profilu trasy przemieszczania się pojazdu oraz stylu jazdy kierowcy. Po ukończeniu jazdy próbnej przeprowadzono rejestrację procesu uzupełnienia energii w baterii pojazdu i na tej podstawie zweryfikowano poprawność obliczeń zużycia energii. Uzyskane w trakcie eksperymentu dane będą stanowić podstawę do budowy modelu małogabarytowego pojazdu elektrycznego.
EN
The article presents the results of the analysis of energy consumption for traction by a passenger electric go-kart vehicle. The topicality of the research problem is related to the popularization of personal means of transport, which are becoming more and more accessible to the ordinary user. Important characteristics of the energy system of the vehicle are presented. Experimental driving on designated routes was carried out, during which the original telemetry system was used to collect measurement data of selected operating characteristics of the vehicle in motion. Then, on the basis of the measurement results, the average electricity consumption on the selected sections of the route was estimated, as well as the total consumption for all routes. Comparing short trips for different routes, the dependence of energy consumption on the route profile and driving style of the driver have been confirmed. After completion of the test drive, the process of energy replenishment in the vehicle battery was recorded and on this basis the correctness of energy consumption calculations was verified. The data obtained during the experiment will form the basis for the construction of a small electric vehicle model.
5
Content available remote Telemetry in diagnosis of asynchronous motors
PL
Aby poprawić niezawodność działania maszyn elektrycznych w długim okresie eksploatacji, należy systematycznie przeprowadzać testy diagnostyczne. Uzasadnia to monitorowanie maszyn, zwłaszcza tych, które nie mają rezerwy w miejscu pracy: agregatów prądotwórczych, maszyn wyciągowych w kopalniach itp. Problem monitorowania i diagnostyki maszyn elektrycznych koncentruje się na ocenie stanu technicznego układu mechanicznego i obwodu elektromagnetycznego. W artykule opisano cele zdalnego monitorowania i diagnostyki stanu technicznego maszyn elektrycznych. Opisano również urządzenia stosowane przez pracowników Laboratorium KOMEL do monitorowania i diagnozowania maszyn elektrycznych, wyniki badań przeprowadzonych na maszynach elektrycznych w różnych stanach technicznych. Do monitorowania wykorzystuje się sieć GSM z transmisją danych. Sygnały diagnostyczne i infrastruktura techniczna do przesyłania danych pomiarowych jest również opisana w artykule.
EN
To improve operational reliability of electrical machines over a long period of time, the diagnostic tests should be performed systematically. This justifies the monitoring of machines, particularly those which do not have the reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The issue of monitoring and diagnostics of electrical machines is focused on assessing the technical condition of the mechanical system and the electromagnetic circuit. In this article the objectives of remote monitoring and diagnostics of technical condition of electrical machines are described. Devices used by staff of Laboratory of KOMEL to monitor and diagnose electrical machines, results of tests performed on electrical machines in different technical condition are also described. In order to run monitoring, GSM network is used. Diagnostic signals and technical infrastructure for the transmission of measurement data are described in the article.
PL
Zbliżająca się rewolucja w branży ciepłowniczej nie niepokoi Veolii Energii Poznań. Zawdzięcza to posiadanym narzędziom, które pomogą dostosować system ciepłowniczy do nadchodzących zmian.
PL
Opisano wdrożenie systemu telemetrii instalacji ochrony katodowej rurociągu. We wstępie podano najistotniejsze informacje o rurociągu jako obiekcie ochrony przeciwkorozyjnej oraz omówiono źródła zagrożenia korozyjnego. Następnie opisano instalację ochrony katodowej oraz instalację urządzeń telemetrycznych. Zaprezentowano także najistotniejsze parametry konfiguracyjne urządzeń oraz ich funkcjonalność. Na końcu opisano wdrożony system gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych z urządzeń.
EN
In this paper the implementation of remote monitoring system of pipeline cathodic protection installation is described. In the introduction, the most important information about the pipeline regarding to corrosion protection is given and the sources of potential corrosion hazard are being discussed. The installation of cathodic protection and the installation of telemetry devices are subsequently described. The most relevant configuration parameters of the devices and their functionality are also presented. Finally, the implemented system for measurement data collection, processing and visualization is described.
PL
Racibórz, to 55-tysięczne miasto położone na Górnym Śląsku. Leży nad rzeką Odrą w dolinie górnej Odry. Do 1945 roku pozostawał w granicach Niemiec. To co różni Racibórz od większości miast Śląska, to bogactwo naturalne, ale nie w postaci węgla kamiennego lecz w postaci wód podziemnych utworów czwarto- i trzeciorzędu. Struktura geologiczna charakteryzująca się dużą miąższością żwirów, piasków i iłów wzajemnie się przeplatających stwarza idealne warunki do gromadzenia się wód w kilku poziomach wodonośnych. Wody podziemne pozyskiwane w omawianym obszarze są dobrej jakości, o zasobach zapewniających ich ciągłą nieprzerwaną eksploatację przez następne dziesięciolecia. Najstarsze z ujęć wód podziemnych, zwane ujęciem Bogumińska, jest eksploatowane od 1905 roku.
PL
W pracy zaprezentowano system transmisji danych z hybrydowym poszerzaniem widma, zaprojektowany z myślą o przesyłaniu informacji telemetrycznych na znaczne odległości. Wykorzystuje on modulację z kluczowaniem fazy sekwencji rozpraszającej, która wykazuje wysoką odporność na różnego rodzaju sygnały zakłócające, pozwala na prostą realizacje wielodostępu i nieskomplikowaną synchronizację.
EN
In this paper a novel hybrid spread spectrum transmission system designed for transmitting telemetric data from remote sites is presented. The system is based on Spreading-Code-Phase-Shift-Keying modulation and shows excellent immunity to narrowband and wideband interference. The implementation of synchronization subsystem and multiple access is also straightforward.
10
PL
W artykule przedstawiono prototyp systemu telemetrycznego wykonany w ramach Grantu Rektora Politechniki Warszawskiej przez Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych (KNEST) działające przy Wydziale Transportu. System jest przeznaczony do zdalnego monitorowania i rejestracji parametrów eksploatacyjnych pojazdów elektrycznych. W ramach projektu demonstratorem technologii był gokart elektryczny, dla którego rejestrowano prędkość, prąd, napięcie, temperaturę i współrzędne GPS. Dane wysyłane są w czasie rzeczywistym, co umożliwia monitorowanie wszystkich parametrów pojazdu elektrycznego w trybie online. Artykuł zawiera opis wymagań funkcjonalnych dla stworzonego systemu oraz użyte elementy podczas realizacji Grantu m.in. czujniki sygnałów. Autorzy przedstawiają etapy transmisji danych zbieranych z pojazdu do momentu ich wizualizacji na komputerze zdalnym przy pomocy autorskiej aplikacji.
EN
Article presents prototype of telemetric system developed as a part of Warsaw University of Technology Rector's Grant by Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych (KNEST) along Faculty of Transport. System is designed for remote monitoring and recording of operating parameters of electric vehicles. Under the project electric go-cart was a technology demonstrator for which velocity, current, voltage, temperature and GPS coordinates were recorded. Data are transferred in real-time, what allows to monitor all parameters of electric vehicle online. Article describes functional requirements for developed system and used elements in execution of Grant including sensors of signals. Authors present steps of transfer of acquired from vehicle data until their visualization at remote computer with help of authorial app.
PL
We wstępie artykułu opisano specyficzne wymagania dla urządzeń monitoringu w ochronie katodowej. Kolejne punkty dotyczą poszczególnych aspektów budowy i działania modułu MT-652. Opisano sposób jego zasilania oraz możliwość pracy na wbudowanym akumulatorze w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego. Wyszczególniono także parametry i możliwości kanałów pomiarowych oraz dodatkowych wejść i wyjść cyfrowych. W zakresie parametrów konfiguracyjnych nakreślone zostały ustawienia pomiarów oraz zdarzenia i reguły. Na koniec opisano możliwości komunikacyjne modułu, podano przykładowe zastosowania oraz wybrane możliwości współpracy z systemami telemetrycznymi.
EN
The introduction section describes specific requirements for cathodic protection monitoring equipment. Next sections relate to various aspects of MT-652 telemetry module construction and operation. Powering the module and ability of a built-in battery operation in case of power outage is described. Performance and capabilities of measuring channels and additional digital inputs and outputs were detailed. In terms of configuration, measurement settings, events and rules have been outlined. At the end, communication capabilities of the module were described and examples of applications and supported telemetry systems were listed.
PL
11 lat temu powstała Centralna Dyspozytornia w ZWiK sp. z o. o. w Raciborzu. Poprzez połączenie kilku wykorzystywanych tu narzędzi, spółka w istotny sposób ograniczyła straty wody w systemie dystrybucyjnym.
PL
W Ostrołęce daje się zauważyć malejącą tendencję zapotrzebowania na ciepło. Wynika to z jednej strony z pozytywnej tendencji, wzrostu świadomego, efektywnego odbioru, z drugiej - ze zjawiska wyludniania się miast oraz starzenia się ich mieszkańców. Budowana, z perspektywą rozwoju miasta, w latach największej liczebności mieszkańców sieć ciepłownicza w Ostrołęce jest więc rozległa i przewymiarowana.
14
Content available Przegląd technik inwentaryzacji rury szybowej
PL
Nadrzędnym celem pomiarów i obserwacji wykonywanych w szybach jest zapewnienie ich bezpiecznej pracy. Wiąże się to nie tylko z określeniem aktualnego stanu technicznego szybu, lecz również z określeniem przyczyn i źródeł powstawania zmian. Wraz z rozwojem technik laserowych i cyfrowych pojawiają się nowe możliwości prowadzenia bezpiecznej inspekcji i inwentaryzacji wyrobisk szybowych. W celu zachowania sprawności szybu wykonuje się szereg prac inwentaryzacyjnych, opisanych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 i jego załączniku (nr 4) [1,2]. Artykuł przedstawia przegląd technik pomiarowych stosowanych obecnie do pomiarów deformacji rury szybowej, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłych telemetrycznych metod pomiarowych. Szczegółowo opisano zaprojektowany dla Kopalni Soli ‘Wieliczka’ system monitoringu wykorzystany w latach 2014 i 2015 podczas wykonywania iniekcji usztywniających i uszczelniających szyb Kościuszko. W celu uniknięcia uszkodzeń konstrukcji szybu oraz awarii krytycznych skonstruowano i zainstalowano mobilny system monitorowania stanu szybu. Wyniki jego pomiarów pozwoliły wskazywać w czasie rzeczywistym zmiany, a w razie konieczności dokonywać modyfikacji przebiegu iniekcji i w sytuacjach awaryjnych wstrzymać proces. Analiza rezultatów wykazała niewielkie deformacje obudowy szybu podczas iniekcji oraz jednoznacznie potwierdziła zalety wykonanego systemu monitoringu i nowatorskiego sposobu iniekcji wysokociśnieniowych.
EN
Ensuring shaft’s safe operation is the primary aim of measurements and observations performed in mining shafts. This involves not only determining the current technical condition of the mining shaft, but also determining causes of observed changes. In order to preserve the efficiency of every shafts several inventory works have been performed, described in details in Ordinance (Regulation of the Minister of Economy from 28th of June 2002) and its appendix number 4 [1,2]. The report presents an overview of measurements techniques which are in use in order to perform shift tube’s inventory, with particular emphasis on telemetric measurement methods. As an example monitoring system designed for ‘Kościuszko’ shaft in ‘Wieliczka’ Salt Mine has been described in details. In order to prevent such situations, mobile system for monitoring the condition of the structure of the shaft was mounted and user in 2014 and 2015. Its indications allowed to define in the current time the value of deformation occurring in the shaft, and if necessary immediately modify the schedule and course of injection works. Analysis of the results shows a slight deformation of the shaft housing during the injection, and demonstrates the advantages of the monitoring system and a novel method of high-pressure injections.
15
Content available remote Pomiar momentu obrotowego w warunkach przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono budowę systemu pomiarowego zastosowanego podczas prac badawczych prowadzonych na terenie KGHM Polska Miedź SA przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL. Zaprezentowano możliwości zastosowania systemu oraz wyniki rejestracji i pomiarów w oparciu o wybrany przykład. System umożliwia przeprowadzenie pomiaru momentu obrotowego w czasie normalnej pracy układu napędowego. Możliwe jest wyznaczenie charakterystyk obciążenia (wyznaczenie sprawności), rejestracji momentu na wale podczas rozruchu itp. Zastosowany system nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian konstrukcyjnych układu mechanicznego ani nie zakłóca normalnej pracy napędu.
EN
The paper presents the construction of the measurement system used during the research work carried out in the KGHM Polish Copper SA by the Institute of Electrical Machines and Drives KOMEL. The possibilities of application of the system and the results of the registration and measurements based on the selected example are presented. The system allows to measure torque during normal operation of the drive. It is possible to determine the load characteristics (determination of efficiency), registration of the torque on the shaft during start-up, etc. Used system does not involve structural changes of the mechanical system or interfere with the normal operation.
PL
Sieci komórkowe i ich cyfrowa transmisja sygnału, pozwalają na wykorzystanie ich możliwości, które są łatwe do uzyskania, do budowy systemu pomiarowego. W celu dostosowania systemu zdalnego monitoringu do jego specyficznych wymagań, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, umożliwiające rejestrowanie i przesyłanie danych w sieci GSM lub Internet. W artykule autorzy opisują ciekawy przypadek uszkodzeń silników elektrycznych. Te silniki elektryczne były wykorzystywane do napędu pojazdów szynowych a pomiary zostały wykonane w trakcie normalnej eksploatacji pociągu. W tym artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów. Pomiary i rejestracje wykonywane były zdalnie za pomocą urządzeń telemetrycznych, których koncepcja została opracowana przez autorów niniejszego artykułu. Konstrukcja urządzenia i jego możliwe zastosowania są przedstawiane. Przedstawiono również przyszłe plany wykorzystania systemu telemetrycznego do pomiaru drgań.
EN
The mobile networks and their digital signal transmission, has allowed to use their opportunities, which are readily achievable, to construct a measuring system. In order to adapt remote monitoring system to grade requirements, it is necessary to appropriate facilities to enable logging and data transmission to the GSM or Internet network. The article describes an interesting case of electrical motors damages. These electrical motors were used for propulsion of railway vehicles and measurements were taken during normal operation of the train. In this article the sample results of the measurements are presented. Measurements and registrations held remotely using telemetry devices, which concept was developed by authors of this article. The structure of this device and its application are presented. The future plans for use the telemetry system for vibration measuring are presented also.
PL
Architektura CUDA firmy NVIDIA jest architekturą wielordzeniowych procesorów graficznych, w której jest stosowany model przetwarzania wielowątkowego. Procesor graficzny w architekturze CUDA może być traktowany jako procesor SIMD z pamięcią wspólną. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie CUDA do rozwiązania problemu 3–SAT. Przedstawione zostały 3 wersje algorytmu oraz wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych.
EN
The NVIDIA's CUDA architecture is multi–core GPU architecture with the multithreaded processing model. The GPU of CUDA architecture can be treated as a SIMD processor with shared memory. This work presents solving the 3–SAT problem using CUDA architecture. Three versions of algorithm are proposed. Apart from that the results of experimental tests are presented.
PL
W artykule przedstawiono projekt scalonego szerokopasmowego nadajnika dla systemu bezprzewodowej rejestracji potencjałów neuronowych. Prezentowany nadajnik został zaimplementowany w technologii CMOS 180 nm i pracuje w paśmie 4 GHz z modulacją OOK. Maksymalna oferowana szybkość transmisji sięga 80 Mb/s. Średni pobór mocy, przy szybkości transmisji 20 Mbit/s i zasięgu 4 m wynosi 1,8 mW. Struktura nadajnika zajmuje powierzchnie 0,4 x 0,75 mm2, na której oprócz elementów aktywnych mieszczą się cewki obwodu rezonansowego generatora LC i wzmacniacza RF. Napięcie zasilania układu wynosi od 1,5 V do 1,8 V, co pozwala na zasilanie nadajnika z jednej baterii pastylkowej. Układ sterujący nadajnika zaimplementowano w ultra niskomocowym układzie FPGA firmy Silicon Blue. Zawiera on kodera FEC, moduł przeplotu danych oraz kontroli mocy transmisji.
EN
The paper presents a low power integrated wideband telemetry system for neural recording. The presented system operates in 4 GHz band. It makes use of OOK modulation and offers very high data rate, up to 80 Mbits/s. The proposed system (Fig. 1) consists of an FPGA based controller and an an RF transmitter. The controller implements an FEC encoder, a bit interleaver, a scrambler and a pulse generator driving the RF transmitter. The FEC encoder is based on a bit-serial (233, 255) Reed-Solomon encoder. The scrambler is responsible for producing appropriate numbers of transitions in the transmitted signal to facilitate bit syn-chronization in the receiver. The RF transmitter was implemented in 180 nm CMOS process with an area of 0.4 x 0.75 mm2. It consumes 1.8 mW operating with the 20 Mbits/s data rate and the transmission range set to 4 m. All of the inductors were integrated on the transmit-ter silicon die, so the only external components are power supply bypass capacitors. For the experimental tests of the presented system a dedicated ultra wide-band antenna was designed on a 0.813 mm microwave substrate (Fig. 7). The radiating element (top layer) has dimensions of roughly 16 x 15 mm and the ground plane dimensions are 16 x 12 mm (bottom layer). The antenna features a very wide impedance band-width of 2.45 GHz (reflection coefficient below -10 dB) and operates in the frequency range 3.30 to 5.75 GHz. The antenna gain at the intended center frequency of the system, i.e. 4 GHz, is 2 dBi and VSWR is below 1.2. The accompa-nying receiver makes use of an AD8318 logarithmic detector.
PL
W monitorowaniu parametrów pracy sieci wodociągowej pomaga m.in. odpowiedni system telemetrii. Samo posiadanie wielu danych nie poprawi jednak funkcjonowania sieci. Dopiero ich wnikliwa codzienna analiza może przynieść efekty.
PL
Celem niniejszej publikacji jest opisanie systemu telemetrii kotła KRm o mocy 2,33 MW pracującego w kotłowni lokalnej, która należy do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Przedstawiono układ cieplny oraz konieczne prace modernizacyjne źródła ciepła, które należy wykonać. Wyszczególnione zostały komponenty systemu UCOS oraz opisany został mechanizm przesyłania sygnałów z wyszczególnieniem problemów. Opisano korzyści jakie daje wdrożenie automatycznego systemu sterowania.
EN
The purpose of this paper is to describe the telemetry system of KRm boiler with the capacity of 2.33 MW, working in the local boiler room, owned by Municipal Heating Company in Koszalin. Thermal system has been presented as well as necessary modernizing works of heat source which should be performed. Components of UCOS system have been listed and mechanism of signal transmission detailing problems has been described as well. Benefits of implementation of automatic control system has been characterized.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.