Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiertnica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ocena stanu technicznego obudowy szybów i szybików, zgodnie z obowiązującym w Polsce od listopada 2016 r. przepisami, wymaga wykonywania badań obmurza zarówno metodami nieniszczącymi jak i niszczącymi. Szczególne trudności sprawia pobieranie materiału do badań niszczących z uwagi na brak urządzeń przystosowanych do wykonywania w szybach odwiertów rdzeniowych. Aby umożliwić bezpieczne i precyzyjne pobieranie prób do badań wytrzymałościowych w specyficznych warunkach szybów górniczych opracowano innowacyjny zestaw wiercący o napędzie pneumatycznym. Dla potwierdzenia skuteczności opracowanego urządzenia wykonano próby ruchowe w warunkach dołowych. Pobrane z obmurza rdzenie oceniono pod kątem jakości i precyzji wykonania. Następnie, w oparciu o wyniki badań niszczących popranych prób rdzeniowych, określono możliwości ich wykorzystania do oceny parametrów wytrzymałościowych obudowy szybów.
EN
In accordance with the regulations in force in Poland since November 2016, the assessment of the technical condition of ore pass and shaft linings requires the testing of the shaft wall both by non-destructive and destructive methods. The collection of material for destructive testing is particularly difficult due to the lack of devices adapted for core drilling in shafts. In order to enable safe and precise sampling for strength tests in conditions characteristic for mining shafts, an innovative drilling assembly with pneumatic drive was developed. To confirm the effectiveness of the developed equipment, underground test runs have been carried out. Cores taken from the shaft wall were assessed for quality and precision of workmanship. en, on the basis of the results of destructive testing of the taken core samples, the possibilities of their use for assessing the strength parameters of the shaft lining were determined.
PL
Opisano parametry rejestrowane podczas wiercenia pali w gruncie, sprzęt kontrolno-pomiarowy w wiertnicach oraz sposób interpretacji danych z wiercenia. Na przykładach pomiarów z wykonania pali przemieszczeniowych porównano dane z sondowania CPT, parametry z metryk pali oraz dane rejestrowane w czasie wiercenia. Zbiorcza analiza danych z wiercenia dała pozytywny wynik w postaci lepszej kontroli warstw gruntu, oceny jakości wykonania pali i oszacowania ich nośności.
EN
The parameters recorded during the drilling of piles in the ground, control and measurement equipment as well as the interpretation of drilling data are described in the article. Examples from displacement piles measurements are used for comparing CPT probe data, parameters from pile data sheets and data recorded during the drilling process. An aggregate analysis of the drilling data gave a positive result in the form of better control of the soil layers, evaluation of the quality of pile construction and estimation of their bearing capacity.
PL
W artykule przeprowadzono krótki przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych. Omówiono zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.
EN
This paper presents a brief review of basic machines and devices applied in rock mining.It describes machines and devices participating in the processes associated with rock minerals extraction. The application of these machines and devices has been described.
PL
W artykule sprecyzowano pojęcie układu prostowodowego jako układu mechanicznego realizującego ruch postępowy bryły sztywnej. Analizę stosowanych i wykorzystywanych prostowodów przeprowadzono dla ładowarek oraz wozów wiercących pracujących w górnictwie skalnym.
EN
The article defines the notion of straight line mechanism as a mechanism that attains the linear motion of a rigid body. The analysis of applied straight line mechanisms has been carried out for loaders and drilling rigs used in rock mining.
PL
W artykule opisano problematykę generowania i doprowadzenia sprężonego powietrza przewodem wiertniczym do narzędzia wiercącego. Ponadto wyjaśniono i opisano istotę funkcjonowania sprężarek śrubowych. Na przykładzie wiertnicy ROC F6 przedstawiono techniczne rozwiązanie układu wyposażonego w sprężarkę śrubową. Podano także procedurę doboru wydajności sprężarki w zależności od parametrów wierconego otworu.
EN
The article presents the issues of generating and supplying compressed air to a drilling tool via a drill string. The functioning of rotary-screw compressors has been explained and described. A technical solution of a system equipped with a rotary-screw compressor has been presented based on the example of the ROC F6 drilling rig. A procedure of the selection of the compressor capacity depending on the drillhole parameters has been presented.
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót najciekawszych artykułów zamieszczonych w 31. numerze „Trenchless International” (wiosna 2016).
PL
Fabryka Liebherr w austriackiej miejscowości Nenzing jest oddziałem firmy produkującym szeroką gamę specjalnych maszyn do głębokiego fundamentowania. Wśród nich są wiertnice obrotowe, palownice oraz maszyny łączące cechy palownic i wiertnic. Poza powyższymi Liebherr-Werk Nenzing GmbH oferuje również szeroki wybór uniwersalnych koparek linowych, a także żurawi o możliwościach udźwigu do 300 t.
EN
The Liebherr factory in the Austrian town of Nenzing is a division of the company which manufactures a wide range of special machinery for deep foundation. They include rotary drilling rigs, piling machines and machines that combine the features of both. Apart from the above, Liebherr-Werk Nenzing GmbH also offers a wide range of universal dragline excavators, as well as cranes with lifting capacity up to 300 t.
9
Content available Atlas Copco przedstawia SmartROC T40
PL
W lutym 2016 r. firma Atlas Copco Sp. z o.o. rozpoczęła wśród swoich klientów cykl testów najnowszej wiertnicy górnomłotkowej zbudowanej na platformie SmartROC. Model sprowadzony do Polski nosi oznaczenie T40.
EN
In February of 2016, Atlas Copco Sp. z o.o. began a series of tests of the latest tophammer drill rig built on the SmartROC platform, performed at customers' sites. The model brought to Poland has the type marking T40.
PL
W artykule przedstawiono reguły rządzące procesem przepływu powietrza podczas pracy wiertnicy drążącej otwory strzałowe w górnictwie skalnym. Szczególną uwagę zwrócono na wypływ zwiercin z dna otworu wiertniczego. Podano podstawowe równania i zależności opisujące ten proces. Rezultaty analizy zaprezentowano w postaci nomogramu. Umożliwia on wstępny dobór parametrów przepłuczki powietrznej tak, aby usuwanie z dna otworu i wynoszenie zwiercin na powierzchnię było możliwie najefektywniejsze.
EN
The article presents the principles of the airflow process during the operation of a drilling rig that drills blastholes in rock mining. Particular attention has been paid to the outflow of drill cuttings from the bottom of a blasthole. Basic equations and correlations describing the process have been specified. The analysis results have been presented in the form of a nomogram, which allows for the preliminary selection of the parameters of air drilling flow in order to remove drill cuttings and lift them to the surface as effectively as possible.
11
Content available Wiertnica jako narzędzie kopiarki
PL
W wielu obszarach budownictwa zarówno wodnego, jak i lądowego istnieje duże zapotrzebowanie na wykonywanie różnego rodzaju odwiertów. Wiertnice, które stały się uniwersalną przystawką maszyn roboczych, są wykorzystywane przy fundamentowaniu, ale także przy budowie mostów, dróg, autostrad, linii trakcyjnych kolei i tramwajów itd. W artykule skupimy się na odwiertach pod fundamenty ekranów akustycznych.
EN
In many areas of the civil engineering industry, both water and land, there is much demand for various types of drilling. Drilling augers, which have become a universal adapter tool for construction machines, are used for making foundations, but also in the construction of bridges, roads, motorways, railways and overhead railway and tram traction lines etc. This article focuses on drilling for foundations of noise barriers.
12
Content available Pionierzy wiertnictwa HDD w Polsce
PL
Technologia HDD polega na wierceniu kierunkowym w procesie zabudowy instalacji podziemnych. Jest to najbardziej uniwersalna i ekonomiczna technologia umożliwiająca bezwykopową zabudowę rurociągów. Metoda technicznie zaawansowana, bezpieczna i szybka w realizacji, stosowana jest wszędzie tam, gdzie należy ograniczyć ingerencję w środowisko i pokonać istniejące przeszkody terenowe, tj. rzeki, jeziora, brzegi morskie, bagna, lasy, tereny chronione, jak również drogi, tory kolejowe, tereny zurbanizowane itp. Stosowana jest przy zabudowie gazociągów, ropociągów, wodociągów, kanalizacji, ciepłociągów, w teletechnice, energetyce i telekomunikacji.
PL
Rozpoznanie złóż prowadzi się za pomocą otworów wiertniczych, poprzez wykorzystanie metod geofizycznych oraz wykonując badawcze wyrobiska górnicze. W światowym górnictwie węgla kamiennego jedną z podstawowych metod wyprzedzającego rozpoznania jest metoda oparta na technice sejsmicznej. Jej skuteczność w polskich kopalniach jest jednak niska, wobec tego nie może stanowić podstawy do projektowania eksploatacji. Innowacyjnym sposobem szczegółowego rozpoznania zalegania pokładu węgla, jak również występujących w nim zaburzeń geologicznych (uskoków, wymyć, ścienień), mogą być wiercenia kierunkowe wykonywane z istniejących wyrobisk górniczych. Polegają one na wierceniu otworów za pomocą urządzeń pozwalających na pomiar trajektorii otworu podczas wiercenia oraz zmianę kierunku wiercenia stosownie do zadanej trajektorii. Dzięki temu można precyzyjnie określić miejsce występowania zaburzenia, jego zasięg lub wielkość. Wiercenia kierunkowe z wyrobisk górniczych powszechnie stosowane są w kopalniach australijskich i chińskich. W polskim górnictwie, ze względu na brak urządzeń posiadających certyfikaty do pracy w wyrobiskach podziemnych, metoda ta nie była dotychczas wykorzystywana. Pierwsze tego typu urządzenie, posiadające wymagane certyfikaty, zakupiła JSW SA. Aktualnie prowadzone są szkolenia załogi i testy urządzenia.
EN
The exploration of deposits is conducted through drilling, use of geophysical methods and by research roadways. In the global coal mining industry, one of the basic methods of pre-diagnosis is method based on the seismic techniques. The effectiveness of this method in Polish mines, however, is low, therefore, can not be a basis for exploatation design. The directional drilling can be the innovative way for a detailed diagnosis of coal seam, and the geological disturbances (faults, wash-out, thinning) from the existing roadways. They are about drilling boreholes with devices to measure the trajectory of the borehole during drilling and direction of drilling according to the desired trajectory. This allows you to determine precisely the area of the disorder, its range or size. Directional drilling from existing roadways are commonly used in Australian and Chinese mines. The Polish mining, due to the lack of equipment certified for use in underground operation, this method has not been used so far. The first rig having the required certificates has been purchased by JSW S.A. Currently, maintenance crew training and testing equipment are being conducted.
PL
Spośród wielu czynników charakteryzujących pracę na wiertni ważne znaczenie ma także szkodliwe działanie przyspieszenia drgań mechanicznych na stanowiskach pracy załóg wiertniczych. Zdarza się, że ich poziom przekracza dopuszczalne wartości obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów prawnych. W artykule przedstawiono zagadnienie drgań mechanicznych podczas obsługi wiertnicy na stanowiskach pracy. Opracowano program w postaci arkusza kalkulacyjnego, który eliminuje konwencjonalne obliczenia zgodnie z wymaganiami europejskich zaleceń.
EN
Among many factors characterizing working conditions on the rig site, the acceleration caused by mechanical vibrations existing on work stations has harmful effect on human body. It happens that their level exceeds permissible values of standards and regulations. This publication describes the mechanical vibration issue during drilling rig servicing on work stations. A spreadsheet was created in order to eliminate laborious calculation and to enable performing calculations in accordance with European recommendations.
15
Content available Wiertnica model SM-14 w ofercie Amago
PL
Wielofunkcyjność i wszechstronność maszyny do wykonywania mikropali Soilmec SM-14 sprawia, że jest to najlepszy wybór do prac w każdych warunkach gruntowych, pozwalający na zastosowanie szerokiej gamy technologii fundamentowych. Wyprodukowana na podstawie wieloletnich doświadczeń, idealnie odpowiada zapotrzebowaniu specjalistów na całym świecie.
EN
Multi-functionality and versatility of the Soilmec SM-14 reticulated root pile machine makes it the best choice for work under any ground conditions, allowing the use of a wide range of foundation technologies.
PL
W wielu sektorach budownictwa istnieje zapotrzebowanie na wykonywanie różnego rodzaju odwiertów. Zarówno wiertnice, które powoli stają się uniwersalną przystawką maszyn roboczych, jak i maszty wiertnicze współpracujące z nośnikiem są wykorzystywane przy budowie dróg, autostrad, mostów, linii trakcyjnych kolei i tramwajów, fundamentowaniu itd.
PL
Wprowadzenie w latach 50. XX w. wiertnicy linowo-udarowej URALEC BU-20-2 było znacznym osiągnięciem w mechanizacji procesu urabiania w kamieniołomach. W 1. części artykułu opisano m.in. budowę i zasadę pracy wiertnicy. W niniejszym artykule opisano wydajność wiertnicy w praktyce, m.in. w kamieniołomie wapienia Czatkowice.
PL
Patrząc na szybki rozwój techniki wiercenia w kamieniołomach trudno jest zapomnieć lata 50. XX w., kiedy wprowadzenie wiertnicy linowo-udarowej URALEC BU-20-2 było szczytowym osiągnięciem w mechanizacji procesu urabiania w kamieniołomach. Artykuł ukazuje i przypomina pracę maszyn wiertniczych w kopalniach eksploatujących skały zwięzłe i bardzo zwięzłe drugiej połowy XX wieku.
19
Content available TRACTO-TECHNIK: Hands on Days, Bachorzew 2013
PL
W siedzibie DTA-TECHNIK Sp. z o.o., reprezentującej w Polsce TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, 26 i 27 września 2013 r. odbyła się kolejna edycja wystawy Hands on Days. Tym razem oprawa imprezy nawiązywała swoją formą do biesiady wielkopolskiej. Nie zabrakło więc odpowiedniego wystroju, ludowych przyśpiewek oraz lokalnych przysmaków. Oczywiście, główną atrakcją były pokazy i prezentacje urządzeń mających zastosowanie w technologiach bezwykopowych i geotermii.
20
Content available remote Emisja hałasu urządzeń wiertniczych do środowiska obsługi wiertnic
PL
Wierceniu otworów w górnictwie naftowym towarzyszy emisja hałasu. W artykule przedstawiono rozkład poziomu hałasu w środowisku obsługi urządzenia wiertniczego, wykonano arkusz kalkulacyjny służący do obliczania i rejestrowania wyników badań poziomu hałasu oraz wykreślono mapę rozkładu tego czynnika w środowisku wiertni. Zagrożenia wynikające z emisji hałasu powinny być zmniejszane, w szczególności u źródła, do niskiego poziomu, biorąc pod uwagę postęp techniczny i zastosowanie środków zmniejszających hałas w projektowaniu urządzeń wiertniczych. Jest to trudny do ograniczenia problem dla innych typów urządzeń wiertniczych.
EN
Drilling a well in the oil industry is accompanied by noise emission. This publication presents noise level distribution inside the drilling rig service environment. A spreadsheet was created to enable computing and recording of noise measurements, also a map of noise distribution around the drilling rig was prepared. The detrimental effects of noise ought to be minimized at the noise source with the help of technical advancement and application of measures to reduce noise, at the stage of drilling rig design. It is a problem which is difficult to control for other types of drilling equipment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.