Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  melting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Heating of an electrical contact by a vacuum arc
EN
The electric arc is a self-sustained electric discharge characterized by a very high current density at the cathode and a low cathode voltage. This corresponds to high power densities causing heating, melting and evaporation of the electrical contact. The erosion of an electrical contact implies a limitation of the lifetime of the electrodes in the electric interruption devices. The cathode and anode spot are defined as superheated regions of cathode and anode surfaces from which the metal vapor emerge. The Heat sources of a contact are the Joule heat produced by the current and the impinging positive ions on the surfaces. The hot surface emits electrons and metal vapor. In this paper, the heating process of an electrical contact with an electric arc in vacuum is considered. We present a numerical simulation of an electrical contact heated by an arc in vacuum for tungsten, copper and aluminum electrodes. The purpose is the identification of the main source of heating of the electrical contact in vacuum arc discharge. We also investigate the time needed for an electrode to reach the melting and vaporization temperature and compare these times to those experimentally obtained by some authors on arcs with duration less than 100 nanoseconds.
PL
W artykule analizowano proces nagrzewania elektrod kontaktu w próżni. Przedstawiono numeryczną symulację nagrzewania przez wyładowanie elektryczne. Analizowano też czas po którym metal topnieje I odparowuje.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań przemysłowych wykonanych w ramach 1 Etapu projektu, którego końcowym celem jest opracowanie innowacyjnej stali elektrotechnicznej nowej generacji, przeznaczonej na blachy transformatorowe o wysokiej przenikalności magnetycznej (wysokiej indukcji 1,9 T i małej stratności 0,8 W/kg) z ziarnem zorientowanym (typ HGO) wraz z technologią jej wytwarzania w zakresie: wytapiania w konwertorze z obróbką pozapiecową uwzględniającą próżniowe odgazowanie stali w demonstracyjnej instalacji, ciągłego odlewania wlewków płaskich i walcowania ich na gorąco na półwyrób do dalszego przerobu. Pozostałe etapy wytwarzania blach transformatorowych obejmujące walcowanie na zimno, międzyoperacyjną obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną oraz obróbkę powierzchniową stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa. W ramach 1 Etapu projektu wykonano symulacje numeryczne i fizyczne wytapiania, odlewania i walcowania na gorąco stali o założonych parametrach jakościowych, celem uzyskania materiału do dalszych badań. Określono parametry wytapiania i odlewania zapewniające uzyskanie odpowiedniej jakości stali o maksymalnej zawartość tlenu całkowitego 12 ppm i udziale powierzchniowym wtrąceń niemetalicznych max. 0,05%, oraz wymagania techniczno-technologiczne urządzenia do obróbki ciekłej stali w próżni, stanowiącego instalację demonstracyjną, a także opracowano model reologiczny stali transformatorowej dla procesu walcowania blach na gorąco, z użyciem którego przeprowadzono wstępne symulacje w celu uzyskania rozkładów temperatury, odkształcenia i prędkości odkształcenia w walcowanym paśmie.
EN
The article presents the process and results of industrial tests carried out as part of the 1st Stage of the project, the final goal of which is to develop an innovative new-generation electrical steel designed for the manufacture of transformer plates with high magnetic permeability (high inductance of 1.9 T and low lossiness of 0.8 W/ kg) and with oriented grain (HGO type) together with the technology of its production in the scope of: melting of steel in a converter with ladle treatment taking into account vacuum degassing of steel in a demonstration installation, continuous casting of flat ingots and their hot rolling for further processing. The remaining stages of transformer plate production, including cold rolling, inter-operational heat and thermo-chemical treatment, as well as surface treatment operations, are a trade secret. As part of the 1st Stage of the project, numerical and physical simulations of melting, casting and hot rolling of steel with assumed quality parameters were carried out in order to obtain material for further research. The melting and casting processes parameters were determined to ensure obtaining the appropriate quality of steel with a maximum total oxygen content of 12 ppm and the surface fraction of non-metallic inclusions of max. 0.05%, technical and technological requirements for the device for liquid steel processing in vacuum constituting the demonstration installation were determined, and a rheological model of transformer steel for the sheet hot-rolling process was developed, with the use of which preliminary simulations were carried out to obtain temperature, deformation and strain rates in the rolled strip.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania stłuczki float pozyskanej z recyklingu w procesie topienia szkieł opakowaniowych oraz jej wpływ na ów proces. Zaprezentowano wyniki badań zestawów surowcowych oraz uzyskanych szkieł z 30% i 60% dodatkiem stłuczki. W ramach prac laboratoryjnych przeprowadzono pomiary zapęcherzenia i badanie współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz termiczną analizę różnicową zestawów szklarskich zawierających dwa środki klarujące: sulfat lub wieloskładnikową mieszaninę As2O3, Sb2O3, NaNO3 w proporcji 1:1:1. Uzyskane rezultaty wykazują korzystny wpływ stosowanej stłuczki float z recyklingu na proces topienia.
EN
The article discusses the possibility of using float glass cullet from recycling for melting packaging glass and the impact of its addition on the melting process. The results of tests of raw material sets and obtained glasses with the addition of 30% and 60% cullet have been presented. As part of laboratory work the measurements of the amount of bubbles, the coefficient of thermal expansion and thermal differential analysis were carried out when two clarifying agents were used: sulfate and multicomponent mixture of As2O3, Sb2O3, NaNO3 in a 1:1:1 ratio. The results obtained demonstrate the positive effect of the recycled float used on the melting process.
EN
The article presents the results of research of thermophysical peculiarities obtaining volumetric amorphous structures in metals and alloys. This technology differs mainly the realization internal heat removal by means of local heat sink (inoculator). A mathematical model of melting inoculator in melts for optimizing the process of obtaining massive amorphous structures, which allows to reduce time of experimental research and material resources to create massive amorphous structures. Mathematical modeling of processes heat and mass transfer inoculator in melts allows you to identify peculiarities of the technological process, and establish influence inoculator on the degree of amorphization melt. The results provide an effective assessment of the intensity of heat transfer during the casting process, which makes it possible to estimate and predict the ability of alloys to the amorphization of the structure.
EN
The thermoplastic polymers present amorphous or semi-crystalline structures which are very important factors in describing volumetric shrinkage. The thermoplastic materials are commonly used for production of daily life products, industrial or as the prototypes. Different techniques of manufacturing polymer structures are considered like: injection molding, extrusion, milling, additive manufacturing (AM). AM is a very fast developing field in the manufacturing and research. Unfortunately, components or prototypes made using the thermoplastic semi-crystalline materials in 3D techniques have quite low mechanical strength compared to the parts made by injection molding processes. It is caused by porosity obtained during the processing, as well as by fraction of crystallinity in the volume of the components. Additionally, the volumetric shrinkage is hard to predict without knowledge of its origin. Therefore, it is necessary to consider crystallization kinetics and the melting of the analysed materials. The investigations presented in this work concern the crystallization and melting model to be implemented in the finite element (FE) analyses. With use of the model, one can predict development of the structure during the real processes and, in the future, to control the warpage of the manufactured components.
PL
Technologia odlewania precyzyjnego charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem skomplikowanych kształtów, jednak ze względu na duże różnice w grubościach ścianek odlewów, a tym samym zmiennej sztywności, w odlewach pojawiają się wady. Do najczęściej spotykanych wad odlewów precyzyjnych zaliczyć należy rzadzizny oraz mikropęknięcia. Do naprawy tych wad można stosować technologie spawalnicze. Stop Inconel 713C jest uważany za trudnospawalny lub nawet niespawalny [1]. Jednak konieczność naprawy odlewów precyzyjnych wymaga podjęcia prób opracowania technologii ich przetapiania i napawania, co umożliwiłoby stosowanie tych procesów w praktyce przemysłowej. W artykule przedstawiono wyniki prób przetapiania różnymi metodami spawalniczymi odlewów precyzyjnych przeznaczonych dla lotnictwa ze stopu Inconel 713C. Stwierdzono, że główną przyczyną decydującą o niepowodzeniu naprawy technologiami spawalniczymi są pęknięcia gorące w obszarze wtopienia. Pęknięcia powstają w wyniku nadtopienia się obszarów międzykrystalicznych na linii wtopienia, a następnie podczas krystalizacji wtopienia, gdzie następnie w wyniku pojawiających sie odkształceń warstewka cieczy międzykrystalicznej ulega rozerwaniu. Stwierdzono, że najlepsze rezultaty napawania umożliwia wykorzystanie technologii LMD (ang. Laser Metal Deposition).
EN
The precision casting technology is characterized by very good reproduction of complex shapes. However, due to the large wall thickness differences of castings and thus variable stiffness, defects appear in the castings. For most frequent defects in precision castings shrinkage porosities and microcracks should be considered. Welding technologies can be used to repair these defects. The Inconel 713C alloy is considered as a difficult-to-weld or even impossible-to-weld. However, the need to repair precision castings requires attempt to develop technology for their remelting and padding, which would allow the use of these technologies in industrial practice. This paper shows the results of remelting attempts by various methods of welding for disclosed defects in precision castings intended for aviation. It was found that the main reason behind the failure to repair casting defects by welding technologies are hot cracks in the fusion area. These cracks occur as a result of intergranular areas overmelt in the fusion line. Then, during the crystallization of remelting or weld overlay, as a result of appearing deformations, the intergranular liquid film breaks. It was found that the best results of the pad welding allows the use of LMD (Laser Metal Deposition) technology.
PL
Celem drugiej części podjętych prac było wykonanie odlewów użytkowych z żarowytrzymałych stopów niklu, tradycyjnie przerabianych plastycznie, przeznaczonych do eksploatacji w ekstremalnie trudnych warunkach. Omówiono związane z tym problemy technologiczne i uzyskane efekty, tak w zakresie właściwości odlanych stopów, jak i jakości otrzymanych odlewów. Przedmiotem badań były stopy Inconel 740 (IN740) i Haynes 282 (H282), które stosowane są dotychczas wyłącznie jako stopy przerabiane plastycznie. Podjęto próby topienia ich w otwartym piecu indukcyjnym i odlewania grawitacyjnego. Wykazano, że właściwości mechaniczne tak otrzymanych stopów są w wysokiej temperaturze porównywalne, a nawet przewyższają właściwości ich odpowiedników przerabianych plastycznie. Potwierdzono, że przy zachowaniu odpowiednio dobrze opracowanego reżimu technologicznego możliwe jest wykonywanie z tych stopów odlewów dobrej jakości, przeznaczonych do pracy w temperaturze znacznie przekraczającej 760°C.
EN
The aim of the second part of the study was to make utility castings of refractory nickel alloys, traditionally processed plastically, intended for use in extremely difficult conditions. The related technological problems and obtained effects were discussed, both in terms of the properties of cast alloys and the quality of the castings obtained. Inconel 740 (IN740) and Haynes 282 (H282) alloys were the subject of research, which so far have been used only as plastically processed alloys. Attempts were made to melt them in an open induction furnace and gravity casting. It has been shown that mechanical properties of such alloys are comparable at high temperature and even exceed those of their counterparts processed plastically. It has been confirmed that with a well-developed technological regime it is possible to produce from these alloys of good quality castings intended for operation at temperatures significantly exceeding 760°C.
8
EN
The article presents the results of research of thermophysical peculiarities obtaining volumetric amorphous structures in metals and alloys. This technology differs mainly the realization internal heat removal by means of local heat sink (inoculator). A mathematical model of melting inoculator in melts for optimizing the process of obtaining massive amorphous structures, which allows to reduce time of experimental research and material resources to create massive amorphous structures. Mathematical modeling of processes heat and mass transfer inoculator in melts allows you to identify peculiarities of the technological process, and establish influence inoculator on the degree of amorphization melt. The results provide an effective assessment of the intensity of heat transfer during the casting process, which makes it possible to estimate and predict the ability of alloys to the amorphization of the structure.
EN
Energy conservation is an important step to overcome the energy crisis and prevent environmental pollution. Casting industry is a major consumer of energy among all the industries. The distribution of electrical energy consumed in all the departments of the foundry is presented. Nearly 70% of the energy is consumed especially in the melting department alone. Production of casting involves number of process variables. Even though lot of efforts has been taken to prevent defects, it occurs in the casting due to variables present in the process. This paper focuses the energy saving by improving the casting yield and by reducing the rejections. Furthermore an analysis is made on power consumption for melting in the induction furnace to produce defective castings and improvement in the casting yield. The energy consumed to produce defective castings in all other departments is also presented. This analysis reveals that without any further investment in the foundry, it is possible to save 3248.15 kWh of energy by reducing the rejections as well as by improving the casting yield. The redesign of the feeding system and the reduced major rejection shrinkage in the body casting improved the casting yield from 56% to 72% and also the effective yield from 12.89% to 66.80%.
10
EN
The author has developed and patented several types of gas cupola furnaces, which, due to replacing coke with gas, do not emit carbon monoxide, sulfur dioxide and coke dust. The author has defined the optimal modes of gas-and-air mixture combustion, i.e. the optimal coefficient of air discharge and gas mixture escape speed in melting cast iron. It has been experimentally proved that from the point of view of obtaining the maximum temperature, the optimal was the process with some lack of air, i.e. with α = 0.98. The results of metallurgical studies used in the article allowed to develop an optimal structure of the gas cupola furnace with a heterogeneous refractory filling, and to establish the optimal composition of the filling. For the first time the optimal composition of the filling is given: 40% of chamotte, 30% of high-alumina refractory, 30% of electrode scrap. It has been noted that when gas cupola furnaces were used, the main environmental advantage was the reduction of dust emission into the atmosphere, CO and SO2 content.
PL
Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce. Istotny jest fakt, że informacje te stają się co raz bardziej dostępne w języku polskim.
EN
Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? Over 12 years have passed since the first publication of the first part of this paper („TCHiK” nr 8/2005 and re-release in nr 6-7/2017). The work has aroused great interest of our readers. Meanwhile some new papers have been published reporting further investigations of extreme water properties from different countries including Poland. It should be noticed that this information becomes more and more available in polish.
PL
W artykule omówiono konstrukcję oraz zasadę działania naturalnych przechowalni żywności, tzw. lodowni. Przedstawiono kilka przykładów takich konstrukcji wraz z opisem ich budowy. Na przykładzie jednego rozwiązania szczegółowo opisano zasadę działania procesów zachodzących wewnątrz przechowalni. Podkreślono neutralność tego typu budowli wobec środowiska. Przedstawiono zalety i wady analizowanego rozwiązania na tle sprężarkowych urządzeń chłodniczych.
EN
The article describes the structure and principle of operation of natural food coolers, the so-called icehouses. Several examples of such storage were presented along with a description of their construction. Based on the example of one solution there was explained in detail the principle of the processes, taking place inside the vault. The authors hale stressed the environmental neutrality of this type of buildings. The summary compares the advantages and disadvantages of the analyzed solution against compressor refrigeration equipment.
EN
This work evaluated the influence of a novel organic nucleating agent, salicyloyl hydrazide derivative (BS), on the crystallization and melting behavior of poly(L-lactic acid) (PLLA). Differential scanning calorimetry revealed that the incorporation of BS (0.2 to 3 wt %) significantly promoted the crystallization of PLLA on cooling at 1 °C/min. At BS content of 1.5 wt % in PLLA matrix, the highest effectiveness of crystallization process was observed, this result was further demonstrated by X-ray diffraction analysis of non-isothermal crystallization behavior at different cooling rate and measurements after isothermal crystallization. X-ray diffraction studies showed also that the addition of BS did not change the crystalline structure of PLLA. Based on the effect of the predetermined melting temperature on the crystallization behavior of PLLA/BS, the optimum process temperature of 190 °C was found. The comparative study on the melting behavior of PLLA/BS composite under different conditions (cooling rate, melting temperature) also confirmed the ability of BS to promote the nucleation of PLLA crystallization. The crystallization of PLLA/BS composite depends on the concentration of BS additive, crystallization temperature and time as well as heating rate.
PL
Badano wpływ nowego organicznego czynnika nukleującego, salicyloilowej pochodnej hydrazydu (BS), na krystalizację i topnienie poli(kwasu L-mlekowego) (PLLA). Na podstawie badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej stwierdzono, że wprowadzenie dodatku BS (0,2–3,0 % mas.) wyraźnie promuje krystalizację PLLA w warunkach chłodzenia z szybkością 1 °C/min. Zawartość 1,5 % mas. BS w osnowie PLLA przyczyniała się do zwiększenia efektywności procesu krystalizacji, co potwierdziły wyniki badań metodą dyfrakcji rentgenowskiej krystalizacji nieizotermicznej w warunkach zmiennej szybkości chłodzenia oraz krystalizacji izotermicznej. Ponadto badania te wykazały, że dodatek BS do PLLA nie zmienia struktury krystalicznej poli(kwasu L-mlekowego). Na podstawie wpływu ustalonych warunków topnienia na przebieg krystalizacji PLLA/BS stwierdzono też, że optymalna temperatura tego procesu wynosi 190 °C. Badania porównawcze topnienia kompozytu PLLA/BS w różnych warunkach (szybkości chłodzenia, temperatury topnienia) również wskazują na zdolność BS do zarodkowania krystalizacji PLLA. Stwierdzono, że krystalizacja kompozytu PLLA/BS zależy od stężenia dodatku BS, temperatury krystalizacji, czasu krystalizacji i szybkości ogrzewania próbki.
PL
Wykonano badania doświadczalne przepływu polimerowych kompozytów drzewnych w procesie wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem wytłaczarki. Prowadzono proces wytłaczania kompozytów polipropylenowych (PP) z różnym udziałem masowym mączki drzewnej, w różnych warunkach technologicznych przetwórstwa i na różnym poziomie dozowania tworzywa. Na podstawie „zimnego eksperymentu” wytłaczania z zastosowaniem techniki „wyciągania ślimaka” oceniano przebieg uplastyczniania i przepływu kompozytu. Stwierdzono, że przepływ (tj. transport tworzywa w stanie stałym, uplastycznianie oraz przepływ tworzywa w stanie uplastycznionym) ­polimerowych kompozytów drzewnych w procesie wytłaczania z dozowanym zasilaniem przebiega odmiennie niż przepływ w klasycznym procesie wytłaczania bez dozowania. Ponadto, różni się on od przepływu tworzyw termoplastycznych w procesie z dozowanym zasilaniem wytłaczarki. Mechanizm uplastyczniania w strefie niecałkowitego wypełnienia ślimaka jest podobny do mechanizmu uplastyczniania tworzyw termoplastycznych, polegającego na przewodzeniu. Natomiast uplastycznianie kompozytu w strefie całkowitego wypełnienia ślimaka jest zależne od zawartości mączki drzewnej w osnowie PP. W wypadku dużej zawartości mączki drzewnej nie obserwuje się znanego mechanizmu uplastyczniania Tadmora. Występuje wówczas mechanizm uplastyczniania jednokierunkowego. Mechanizm Tadmora uwidacznia się w wypadku mniejszej zawartości mączki drzewnej w kompozycie PP.
EN
Experimental studies have been performed on the flow of wood plastic composite in the starve fed single screw extrusion. The extrusion process of polypropylene (PP) composite with various wood flour content at different operating conditions and level of starvation has been investigated. Melting and flow of the material were evaluated using "Screw Pulling-out Technique”. It was stated that the flow of wood plastic composite (i.e., conveying of the solid plastic material, melting and melt flow) in the starve fed extrusion is different from the flow of wood plastic composite in the flood fed extrusion. Also, it differs from the flow of thermoplastics in the starve fed extrusion. Melting in the partialy filled region is similar to the melting of thermoplastics in this region, i.e., it consists mainly in the conduction, while melting in the fully filled region is dependent on the wood flour content. At high content of wood flour, melting does not proceed according to the well-known Tadmor model, and one-dimensional melting is observed. At low wood flour content, the applicability of Tadmor model is clearly seen.
15
Content available Utilization of Slags from Foundry Process
EN
The melting of steel or cast iron is one step of the foundry process. The foundry industry uses different types of furnaces, and metallurgical slags are products of the pyrometallurgical processes defecting in these furnaces. Furnace slag is a non-metallic by-product that consists primarily of silicates, alumina silicates, and calcium-alumina-silicates. As a by-product of the melting process, furnace slags vary considerably in form depending on the melted metal furnace types, and slag cooling method used. Most quantity of slags from the foundry processes are created in a cupola furnace that is used for cast iron production. An electric arc furnace is usually used for steel production, but it can be used for cast iron production as well. Universal use features an electric induction furnace. Slags from the melting processes in a foundry can be in the form of gravel, or the slag from a cupola furnace can be granulated. The utilization of slags from foundry processes is very delimited in Slovakia because of their quantity. This article deals with the possibility of using foundry slag as a binder in civil engineering. A basic property of a binder in civil engineering is its hydraulicity, which can be given by compression strength. Four metallurgical slags were tested. The values of the compressive strength of the slags were low, but addition cement to the slags resulted in a strong increase in the value of the compressive strength.
EN
Purpose. Existing knowledge about the appearance, thickness, and chemical composition of 37 phosphate coatings on titanium inside porous structures is insufficient. Such knowledge is 38 important for the design and fabrication of porous implants. 39 Methods. Metallic scaffolds were fabricated by selective laser melting of 316L stainless steel 40 powder. Phosphate coatings were deposited on Ti sensors placed either outside the scaffolds 41 or in the holes in the scaffolds. The electrochemically-assisted cathodic deposition of 42 phosphate coatings was performed under galvanostatic conditions in an electrolyte containing 43 the calcium and phosphate ions. The phosphate deposits were microscopically investigated; 44 this included the performance of mass weight measurements and chemical analyses of the content of Ca2+ and PO4 2‒ 45 ions after the dissolution of deposits. 46 Results. The thicknesses of the calcium phosphate coatings were about 140 and 200 nm for 47 isolated titanium sensors and 170 and 300 nm for titanium sensors placed inside pores. 48 Deposition of calcium phosphate occurred inside the pores up to 150 mm below the scaffold 49 surface. The deposits were rich in Ca, with a Ca/P ratio ranging between 2 and 2.5. 50 Conclusions. Calcium phosphate coatings can be successfully deposited on a Ti surface 51 inside a model scaffold. An increase in cathodic current results in an increase in coating 52 thickness. Any decrease in the cathodic current inside the porous structure is slight. The 53 calcium phosphate inside the pores has a much higher Ca/P ratio than that of stoichiometric 54 HAp, likely due to a gradual increase in Ca fraction with distance from the surface.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania paleniska cyklonowego w procesie witryfikacji popiołów lotnych na potrzeby produkcji materiałów budowlanych. Proponowane rozwiązanie oprócz funkcji topienia popiołów lotnych i przygotowania na ich bazie materiałów o wymaganych właściwościach pozwala na zabudowę w układzie kotła bloku parowego. Dzięki temu palenisko cyklonowe zwiększa elastyczność energetyczną kotła a tym samym całego bloku parowego. Poprzez jego zabudowę możliwe jest w okresie "doliny nocnej" wyłączenie podstawowych palników kotła pyłowego, jednocześnie utrzymując go w stanie gorącej rezerwy dzięki spalaniu gazów powstałych w procesie spalania i zgazowania pyłu węglowego w palenisku cyklonowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest znaczące obniżenie kosztów utrzymania bloku parowego w gotowości do produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym przetwarzaniu popiołów lotnych do użytecznych gospodarczo materiałów. Z punktu widzenia procesu witryfikacji popiołu lotnego korzystne jest stosowanie popiołów lotnych o wysokiej stracie prażenia. Uzyskany w trakcie procesu witryfikacji produkt charakteryzuje się stratą prażenia na poziomie 0.1%. Poprzez zastosowanie odpowiedniego procesu chłodzenia płynnego żużla możliwe jest uzyskanie materiału o dużej porowatości który można wykorzystać np. przy produkcji pustaków ściennych.
EN
The article presents the possibilities of using cyclone furnace in the process of vitrification of fly ash for the production of construction materials-cast. The proposed solution in addition to the functions of melting of fly ash and prepare for their base materials with the required properties allows development in a steam boiler unit. As a result, it increases the flexibility of the cyclone furnace power boiler and therefore the entire block of steam. Through its development, it is possible during the "valley northern" off the elementary boiler burners of pulverized while maintaining it in a hot standby state by heating by combustion gases produced by combustion and gasification of coal dust in the cyclone. With this solution it is possible to significantly reduce the cost of maintaining the block steam in readiness for the production of electricity, while the processing of fly ash to economically useful materials. From the point of view of the vitrified fly ash preferred is the use of fly ash with a high loss on ignition. Produced during the vitrification of the product has a loss on ignition of less than 0.1%. Through the use of suitable cooling process of molten slag, it is possible to obtain a material of high porosity that can be used eg. the production of hollow wall.
EN
Thermal processes in domain of thin metal film subjected to a strong laser pulse are discussed. The heating of domain considered causes the melting and next (after the end of beam impact) the resolidification of metal superficial layer. The laser action (a time dependent bell-type function) is taken into account by the introduction of internal heat source in the energy equation describing the heat transfer in domain of metal film. Taking into account the extremely short duration, extreme temperature gradients and very small geometrical dimensions of the domain considered, the mathematical model of the process is based on the dual phase lag equation supplemented by the suitable boundary-initial conditions. To model the phase transitions the artificial mushy zone is introduced. At the stage of numerical modeling the Control Volume Method is used. The examples of computations are also presented.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące sposobu przygotowania zestawu umożliwiającego kontrolowany przebieg reakcji pomiędzy poszczególnymi jego składnikami. Preferowany do tej pory tradycyjny sposób topienia zestawu, oparty na mieszaniu ze sobą wszystkich surowców szklarskich, zasypu sporządzonego zestawu do pieca i topieniu go, zastąpiono przygotowaniem zestawu w sposób selektywny, tj. poprzez mieszanie ze sobą selektywnie dobranych (w ściśle określonych proporcjach) składników zestawu w oddzielnych etapach. Selektywny dobór składników zestawu daje możliwość kontrolowania („narzucenia”) kolejności zachodzących podczas topienia reakcji, a powstające podczas tych reakcji produkty pośrednie łatwo następnie ze sobą (i z innymi składnikami zestawu) reagują, co w wyraźny sposób poprawia efektywność całego procesu topienia i znacząco ogranicza segregację składników zestawu. W przypadku szkieł opakowaniowych lub szkła float topienie zestawu przygotowanego według tej metody oznacza w praktyce separację reakcji krzemionki z sodą oraz krzemionki z wapieniem (lub wapieniem + dolomitem). W artykule omówiono również zagadnienia dotyczące separacji selektywnie dobranych składników zestawu przez ich zagęszczanie w procesie granulowania.
EN
This paper discusses the issues of method for preparing a glass batch allowing controlled course of reactions between the various batch constituents. Preferred so far traditional way of glass batch melting based on mixing together all the batch constituents and charging of prepared glass batch into to furnace and melting were replaced by selective way of glass batch preparation, i.e. by mixing together selectively chosen (in specific proportions) batch components in separate steps. Selective choice of batch constituents gives the ability to control („enforcing”) order of reactions during melting, and formed during those reactions intermediate products then easily react with each other (and other batch constituents), what clearly improves the efficiency of whole melting process and significantly reduces segregation of batch constituents. In the case of containers glass or float glass batch, melting prepared according to this method is in practice the separation of the reaction between silica and soda and between silica and limestone (or dolomite + limestone). The paper also discusses the issues concerning the separation of selectively chosen batch constituents by their densification in the granulation process.
PL
Przeprowadzono próby topienia i rozdmuchiwania technicznego Al2O3, złomu wyrobów boksytowych, złomu wyrobów korundowo-cyrkonowych, andaluzytu oraz mieszaniny technicznego Al2O3 (72% mas.) i piasku kwarcytowego (28% mas.). Próby topienia prowadzono w piecu łukowo-oporowym. Po stopieniu, wypływającą z pieca strugę stopu rozdmuchiwano sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 atmosfer. Uzyskano regularne kuliste cząstki, których średnice, w zdecydowanej większości, zawierały się w granicach 0,1–1,0 mm. Badania przeprowadzone zgodnie z normą International Standard ISO 13503-2: 2006(E) wykazały, że wszystkie uzyskane granulaty spełniają kryteria określone dla propantów ceramicznych i mogą być stosowane w procesach szczelinowania hydraulicznego.
EN
Trials of melting and blowing of Al2O3, scrapped bauxite products, scrapped corundum-zirconium products, andalusite and a mixture of technical Al2O3 (72% by mass) and quartzite sand (28% by mass) have been conducted. The melting trials were carried out in an electric-arc resistance furnace. After melting, the stream flowing out of the furnace was blown with compressed having the pressure of 5atm pressure. Regular spherical particles, the diameters of which ranged mostly between 0,1–1,0 mm, were obtained. The investigations conducted in accordance with International Standard ISO 13503-2: 2006(E) revealed that all the obtained granulated products fulfil the criteria specified for ceramic proppants and can be used in hydraulic fracturing processes.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.