Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detektor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Nowości w tomografii komputerowej
PL
W ciągu ostatnich dziesięcioleci postęp technologiczny w medycynie znacznie przyspieszył - w tomografii komputerowej obserwujemy to na co dzień od pierwszego badania tomografem, które zostało przeprowadzone 1 października 1971 roku w Atkinson Morley Hospital w Londynie. Przez następne lata pokonywano kolejne bariery technologiczne, pojawiały się nowe funkcje i możliwości tomografów. II generację tomografów opracowano w 1975 roku, a rok później kolejną – III. Owocem tego procesu są także znane nam dzisiaj tomografy IV generacji, które nie weszły do szerszego użycia.
PL
W artykule zaprezentowano analizę niedokładności pomiarów spektrofotometrycznych parametrów kolorymetrycznych i fotometrycznych źródeł światła. Przedstawiono wpływ czułości widmowej używanego spektroradiometru oraz poziomu światła rozproszonego na ten parametr.
EN
The article presents an analysis of the spectrophotometric measurement inaccuracy of light sources colorimetric and photometric parameters caused by spectroradiometer spectral sensitivity and stray light.
PL
W artykule przedstawiono modele i analizę wybranych detektorów uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej silnika indukcyjnego dla napędu sterowanego metodą wektorową. Analizie poddane zostały zarówno systemy wykorzystujące teorię sztucznych sieci neuronowych, jak i proste techniki bazujące na relacjach pomiędzy wybranymi zmiennymi stanu napędu. Badania symulacyjne i eksperymentalne wykonano z wykorzystaniem struktury bezpośredniego sterowania polowo – zorientowanego (DFOC) na stanowisku laboratoryjnym z zestawem szybkiego prototypowania Micro Lab Box ds1202 firmy dSpace.
EN
In the paper the chosen speed sensor faults detectors for vector controlled induction motor drive system are presented and described. Systems based on the artificial intelligence (neural network) and simple algorithmic systems are analyzed and tested in different drive conditions. Simulation and experimental results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) on the laboratory set-up with rapid prototyping card Micro Lab Box DS1202 by dSpace.
4
Content available Proces rekonstrukcji obrazów tomograficznych
PL
Wstęp i cel: Tomografia komputerowa jest systemem pośredniego obrazowania. Oznacza to, że obraz powstaje nie w wyniku pomiaru, lecz uzyskiwany jest na drodze późniejszych obliczeń i przekształceń matematycznych na zebranych danych. Artykuł przedstawia metody oparte na transformacie Fouriera, statystyczne oraz algebraiczne rekonstrukcji obrazów tomograficznych. Materiał i metody: W artykule przedstawiono metody i algorytmy umożliwiające rekonstrukcję obrazów tomograficznych z uzyskanych danych pierwotnych. Wyniki: Zastosowanie metody rzutu wstecznego z filtracją do rekonstrukcji obrazów tomograficznych w przypadku pomiaru obiektów o dużej gęstości, może wywołać artefakty utwardzania wiązki. Metody algebraiczne i statystyczne są lepszym wyborem, gdyż redukują one dawkę promieniowania nawet do 50%. Nowe bardziej zaawansowane algorytmy rekonstrukcyjne, redukują powstający szum na obrazie, zwiększając tym samym wykrywalność w obszarach słabo skontrastowanych. Wybór pola pomiarowego oraz powiększenia bezpośrednio wpływa na rozdzielczość przestrzenną i kontrastową uzyskanych obrazów tomograficznych. Wnioski: W ramach prowadzonych badań nad poprawą jakości obrazów tomograficznych, niezwykle istotne jest odpowiednie dobranie pola obrazowania (SFOV) oraz powiększenia (DFOV). Dzięki temu wpływamy bezpośrednio na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej i kontrastowej danych. Dodatkowo możemy ograniczyć wpływ występowania artefaktów powstałych na obrzeżach obszaru skanowania. Wybór metody rekonstrukcji obrazów tomograficznych oraz filtracji, ogranicza występowanie artefaktów linijnych oraz poprawia wykrywalność małych i skomplikowanych obiektów.
EN
Introduction and aim: Computer tomography is an intermediate imaging system. The image is created not by measurement but is obtained by subsequent calculations and mathematical transformations on the raw data. The article presents some methods based on Fourier transform, statistical and algebraic reconstruction of tomography images. Material and methods: The article presents the methods and algorithms used for image reconstruction from raw data. Results: Compared with standard filtered back – projection methods, adaptive statistical iterative reconstruction technique reduce the radiation dose to the patient by as much as 50%. The new advanced reconstruction technique can reduce image noise, thereby improving image quality by improving low-contrast detect-ability. Conclusion: It is very important to choose the appropriate SFOV and DFOV because changed this parameters it will improved the quality of CT images. As a result, the spatial and contrast resolution it will be increased. In addition, it will be reduced the impact of artefacts on the edge of the scanning area. The choice of method of tomography image reconstruction and filtration reduces linear artefacts and improves detection of small and complex objects.
PL
System TAWARA kontroluje jakość wody na SUW Zakładu Północnego MPWiK w m. st. Warszawie pod kątem skażeń promieniotwórczych. Detektor EAD monitoruje promieniowanie gamma w wodzie surowej na etapie ujęcia, natomiast detektor RTM całkowite promieniowanie alfa i beta w wodzie uzdatnionej.
6
Content available Kapnometria jako narzędzie pomocne w resuscytacji
PL
Cel: Przedstawienie kapnometrii jako narzędzia pomocnego w prowadzeniu działań resuscytacyjnych. Wyjaśnienie podstaw działania urządzenia. Prezentacja dostępnych na rynku urządzeń oraz prawidłowej techniki wykonania badania i interpretacji uzyskanego wyniku. Wprowadzenie: Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u poszkodowanych z nagłym zatrzymaniem krążenia należy do podstawowych obowiązków strażaków-ratowników. Najważniejszymi elementami prawidłowo prowadzonej RKO są uciśnięcia klatki piersiowej oraz defibrylacja. Wysoka jakość szybko podjętych uciśnięć klatki piersiowej jest podkreślana w obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku. Działania powinny być na bieżąco oceniane przez ratowników zarówno za pomocą zmysłu wzroku, jak i dodatkowych narzędzi. Badanie zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu (kapnometria) jest metodą, która polega na kolorymetrycznej lub spektrofotometrycznej analizie składu gazu, który wydostaje się z płuc poszkodowanego podczas wydechu. Zabieg ten rutynowo stosują zespoły ratownictwa medycznego w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych, między innymi do oceny jakości prowadzonych uciśnięć klatki piersiowej oraz prawidłowego zabezpieczenia drożności dróg oddechowych. Wykazano zależność między zawartością dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu a wartością rzutu serca, który jest generowany przez kompresję klatki piersiowej, przy stałej wentylacji minutowej. Niektóre urządzenia wskazują liczbę wykonywanych przez ratownika oddechów na minutę. Funkcja ta pozwala uniknąć nadmiernej wentylacji, która jest częstym zjawiskiem niepożądanym. Proste w użyciu, jednorazowe detektory wydychanego dwutlenku węgla od dwóch lat wchodzą w skład minimalnego wyposażenia zestawu ratowniczego R1, którym dysponują jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wnioski: Należy dążyć do rutynowego i świadomego stosowania detektorów wydychanego dwutlenku węgla podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez strażaków-ratowników. Znaczenie dla praktyki: Ratownicy prowadzący resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem kapnometru mogą skutecznie oceniać jakość wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej. Dzięki kapnometrom mogą na bieżąco korygować ewentualne błędy, związane z niewystarczającym wyrzutem krwi z serca. Podniesienie jakości działań prowadzonych przez strażaków u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia może wpłynąć korzystnie na dalsze działania prowadzone przez jednostki ochrony zdrowia, a w efekcie zwiększyć szanse przeżycia osób ratowanych.
EN
Aim: The aim of this article, is to show capnometry as a device that is helpful in resuscitation attempts; understanding the basics of the device; presentation of equipment available on the market, appropriate testing method and interpretation of its results. Introduction: One of the responsibilities of rescuers-firefighters is to perform cardiopulmonary resuscitation on sudden cardiac arrest victims. The most important actions of well performed CPR are: chest compressions and defibrillation. High quality of quickly undertaken chest compressions is emphasized in the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation of 2015. The actions should be evaluated by rescuers on an ongoing basis, using both sight and additional tools. Measurement of carbon dioxide in exhaled air (capnometry) is a method based on colorimetric or spectrophotometric analysis of the composition of gas that comes out of the victim's lungs during exhalation. This procedure is routinely used by emergency medical service teams during performing emergency medical procedures inter alia to assess the quality of chest compressions. It has been estimated that the content of carbon dioxide in exhaled air correlates with the value of cardiac output that is generated by compression of the chest, at constant minute ventilation. In addition, some devices indicate the amount of breaths performed by the rescuer per minute. Due to this fact excessive ventilation that is undesirable, but often occurs is avoided,. Simple to use, disposable end-tidal carbon dioxide detectors two years ago were included in the minimum composition of R1 rescue set, that is available for the National Firefighting and Rescue System units. Conclusion: Efforts should be made on routine and purposeful usage of end-tidal CO2 detectors during cardiopulmonary resuscitation performed by rescuers-firefighters. Significance for practice: Rescuers, who provide cardiopulmonary resuscitation, have a possibility to efficiently assessment of chest compressions that are being performed. This allows them to immediately correct possible mistakes due to insufficient ejection of blood from the heart. Increasing the quality of procedures undertaken by firefighters for a patient, who suffered from sudden cardiac arrest, may affect further actions carried out by healthcare providers, and consequently increase the chances of survival.
PL
Układy GC IMS znalazły zastosowanie w ochronie środowiska, analizie próbek biologicznych, kontroli procesów biotechnologicznych, wykrywaniu śladowych ilości bojowych środków trujących oraz materiałów wybuchowych. Szeroka gama zastosowań, małe rozmiary, małe zużycie energii i możliwość miniaturyzacji tych przyrządów skutkują nieustającymi badaniami nad ulepszeniem i optymalizacją pracy takich systemów.
8
Content available remote Glinian litu - nowy detektor dozymetryczny
PL
Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) jest luminescencją emitowaną przez napromieniowany izolator lub półprzewodnik podczas stymulacji światłem o odpowiedniej energii. Intensywność sygnału OSL jest funkcją dawki promieniowania jonizującego, jaka została pochłonięta i dlatego też jest techniką coraz częściej wykorzystywaną w dozymetrii. Wytworzono techniką Micro–Pulling–Down (MPD) nowy detektor OSL glinian litu o dobrej powtarzalności, wysoko czuły na promieniowanie jonizujące oraz wykazujący znacznie lepszą czułość niż komercyjnie stosowany tlenek aluminium. W celu lepszego poznania jego własności lumniescencyjnych przeprowadzono badania termoluminescencji rozdzielczej widmowo.
EN
Optically stimulated luminescence (OSL) is the luminescence emitted from irradiated insulator or semiconductor during stimulation with light of appropriate energy. The OSL intensity is a function of the dose of absorbed ionizing radiation and therefore is a technique increasingly used in dosimetry. New lithium aluminate OSL detector was fabricated using a Micro-Pulling-Down (MPD) technique. The detector has good reproducibility and is highly sensitive to ionizing radiation, having a much better sensitivity than commercially used aluminum oxide detectors. Spectrally resolved thermoluminescence studies were performed to better understand its luminescence properties.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu właściwości spektralnych toru optycznego spektroradiometru (tj. układu siatka dyfrakcyjna, detektor CCD) na dokładność pomiarów rozkładów egzytancji widmowych współczesnych źródeł światła. Analizie zostały poddane układy elektrooptyczne spektroradiometrów zbudowane z różnych kombinacji siatek dyfrakcyjnych i detektorów.
EN
The paper presents an analysis of the impact of spectral properties of spectroradiometer electro-optical bench (ie. diffraction grating, CCD detector) on the measurement accuracy of spectral power distribution of light sources. Analysis were performed for electro-optical spectroradiometric systems which were built on different combinations of diffraction gratings and detektors.
10
Content available Budowa tomograficznych systemów komputerowych
PL
Wstęp i cel: W wyniku wzrastającej potrzeby uzyskania danych diagnostycznych wysokiej jakości, budowa tomografów komputerowych ulegała ciągłym przeobrażeniom. Mimo wprowadzeniu nowych rozwiązań, nadal źródłem promieniowania jest lampa rentgenowska, a detektory rejestrują stopień absorpcji promieniowania. Artykuł przedstawia podstawowe komponenty, wchodzących w skład komputerowych systemów tomograficznych. Materiał i metody: W artykule przedstawiono podstawowe komponenty wchodzące w skład komputerowego systemu tomograficznego, które mają bezpośredni wpływ na jakość uzyskanych danych diagnostycznych. Wyniki: Wysokie napięcie zwiększa zdolność wiązki do lepszej penetracji struktur, przez które przechodzi. W ten sposób redukowana jest dawka promieniowania. Dodatkowo wysokie napięcie, zmniejsza obciążenie lampy w wyniku zmniejszenia natężenia. Zabieg ten zwiększa żywotność lampy rentgenowskiej. Czułość detektorów ksenonowych i półprzewodnikowych jest bardzo zbliżona. Detektory półprzewodnikowe mają wysoką liczbę atomową i dużą gęstość w porównaniu do gazów, posiadają tym samym wysoki współczynnik absorpcji. Wniosek: W ramach prowadzonych badań, niezwykle istotne jest, aby zmniejszyć dawkę promieniowania, której podany jest pacjent podczas skanowania. Skrócenie czasu pomiaru na tomografie komputerowym w wyniku zastosowania pierścieni ślizgowych, pozwoliło częściowo rozwiązać ten problem. Mimo wszystko nadal nie skonstruowano skanera, który zupełnie nie zagrażałby zdrowiu pacjenta, a jednocześnie wykonywałby pomiary z należyta dokładnością.
EN
Introduction and aim: As a result of the increasing high-quality diagnostic data, the construction of computer tomography constantly changes. Despite of it, X-ray tube is still a source of radiation and detectors collect information regarding the degree to which each anatomic structure attenuated the beam. The article presents the basic components included in computer tomography systems. Material and methods: The article presents the basic components included in the computerized topographic system, which have a direct impact on the quality of the obtained diagnostic data. Results: The high voltage enhances the ability of the beam to better penetrate the structures through which it passes. What is more the radiation dose is reduced. In addition, high voltage, reduces the load on the lamp by reducing the intensity. This treatment increases the life of the X-ray tube. The sensitivity of xenon and solid -state detectors is very similar. Solid - state detectors have high atomic number and high density compared to gases, so they have high absorption efficiency. Conclusion: It is very important to reduce the radiation dose to which the patient is exposure. Slip rings reduced the time of measurement, allowed partly solve this problem. Actually scientist works on construction CT scanner which allow increase accuracy measurements and no influence on health of the patient.
PL
Spośród automatycznych sposobów kierowania ruchem drogowym najpopularniejsza jest sygnalizacja świetlna. Jest ona dość powszechna, ale różni się często stopniem skomplikowania – od prostych sygnalizacji stałoczasowych o jednym programie, do skomplikowanych rozwiązań dopasowujących się do natężenia ruchu i uwzględniających również strukturę rodzajową pojazdów. Okazuje się, że użytkownicy pojazdów jednośladowych, głównie motocykli, zgłaszają pewne problemy dotyczące detekcji tych pojazdów przez systemy sygnalizacji świetlnej. Sprawa dotyczy głównie układów rejestrujących zgłoszenia z wykorzystaniem pętli indukcyjnych. Wydaje się, że zagadnienie to wymaga uwagi ze względu na coraz większą liczbę sygnalizacji wykorzystujących urządzenia detekcyjne i rosnącą liczbę motocykli w Polsce. Należy zaznaczyć, że ma ono również wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do wykrywania uszkodzenia wirnika silnika indukcyjnego w strukturze sterowania polowo-zorientowanego DFOC. Sprawdzono i opisano wpływ uszkodzenia prętów klatki wirnika na przebiegi wybranych zmiennych stanu napędu, wyznaczono charakterystykę zmienności częstotliwości uszkodzeniowej w funkcji prędkości i momentu silnika. Wykonano detektor bazujący na teorii sztucznych sieci neuronowych i sprawdzono go w różnych warunkach pracy.
EN
In the paper the influence of broken rotor bars to the properties of vector controlled induction motor drive system was checked. Characteristic frequency was shown. The rotor fault detector based on the neural network was described and tested in simulation. Proposed algorithm was applied in the Direct Field Oriented Control Structure of Induction Motor. Control structure was tested and checked during different drive operation. Simulation results were performed in Matlab Simulink software.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą detektorów uszkodzenia czujnika prędkości kątowej: wykorzystującego między innymi estymowaną wartość prędkości kątowej oraz układu bazującego na sztucznych sieciach neuronowych. Sprawdzono działanie układów w różnych warunkach pracy w strukturze sterowania polowo zorientowanego DFOC. Zaprezentowano zasadę działania każdego z układów detekcji i uzyskane rezultaty, w tym także dla kompletnego układu odpornego na awarie enkodera inkrementalnego. Badania zrealizowano w środowisku MATLAB/SimPower Systems.
EN
In the paper an analysis of chosen speed sensor fault detectors is presented. The detectors are based on speed estimation and neural network. These systems are described and compared. The fault tolerant algorithm using these detectors was applied and tested during faulted conditions. Simulation results of vector controlled FTC drive with induction motor is presented. Simulation results are performed in MATLAB/SimPowerSystem.
EN
The clock error control algorithm for X-ray pulsar-based navigation using a single detector is proposed. In this algorithm, the clock error on-board is also considered as a component of the explorer’s state, and then it can be estimated during the navigation process. Moreover, an improved measurement model that uses both current and prior measurements is established. The comparison between two available measurement schemes is performed by the theory of nonlinear observability analysis. The result clearly shows that the explorer should sequentially measure different X-ray pulsars over the whole period of navigation for obtaining a desired performance. However, as compared to the multi-pulsar algorithm, the proposed algorithm suffers from loss of accuracy albeit to a magnitude tolerable for deep space navigation. The algorithm provides a prospective way for the realization of X-ray pulsar-based navigation.
PL
Zaprojektowano algorytm kontroli błędu zegara stosowanego w nawigacji w przestrzeni kosmicznej przy pomocy pulsara X (promieniowania rentgenowskiego) i pojedynczego detektora. W algorytmie błąd zegara pokładowego rozpatrzono jako składnik równań stanu statku kosmicznego, następnie przeprowadzono jego ocenę w procesie nawigacji. Ponadto przyjęto ulepszony model pomiarowy, wykorzystujący zarówno bieżące jak i poprzednie pomiary. Porównano dwa dostępne schematy pomiarowe, wykorzystując nieliniowe analizy obserwowalności. W pierwszym ze schematów, aby otrzymać satysfakcjonujące parametry nawigacji, statek może sekwencyjnie mierzyć różne pulsary X w całym okresie nawigacji. W porównaniu do algorytmu wielo-pulsarowego, proponowany w niniejszym opracowaniu algorytm daje mniejszą dokładność, chociaż wystarczającą do nawigacji w przestrzeni kosmicznej.
PL
Ocena jakościowa obrazów diagnostycznych, uzyskanych w radiologicznych systemach analogowych, odbywa się na podstawie subiektywnej oceny obrazów fantomowych (ocena wizualna). Stworzenie narzędzia obiektywnej oceny jakości obrazowania oraz parametrów detektora obrazu w rutynowych testach kontroli wymaga przeprowadzenia ilościowej analizy obrazu. Technologia detektorów cyfrowych oraz metody akwizycji i prezentacji obrazów pozwalają w tej ocenie stosować modele matematyczne.
PL
Ocena jakościowa obrazów diagnostycznych, uzyskanych w radiologicznych systemach analogowych, odbywa się na podstawie subiektywnej oceny obrazów fantomowych (ocena wizualna). Stworzenie narzędzia obiektywnej oceny jakości obrazowania oraz parametrów detektora obrazu w rutynowych testach kontroli wymaga przeprowadzenia ilościowej analizy tego obrazu. Technologia detektorów cyfrowych oraz stosowane w niej metody akwizycji i prezentacji obrazów pozwalają na implementację metod matematycznych w tej ocenie. W procesie ewaluacji stosuje się parametry, które szczegółowo opisują informację pozyskaną w trakcie obrazowania (parametry ilościowe), tj.: MTF (Modulation Transfer Function), NPS (Noise Power Spectrum) i DQE (Detective Quantum Efficiency). Dla prawidłowo działającego systemu obrazowania powinny być one stałe w czasie, a w przypadku jakichkolwiek zmian w obrazowaniu muszą charakteryzować się większą czułością na tę zmienność niż w przypadku metod konwencjonalnych. Powinny również umożliwiać ocenę jakości obrazowania, niezależnie od subiektywnych aspektów oraz umiejętności obserwatora. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę ilościową cyfrowych detektorów obrazowych w zakresie parametrów: STP (Signal Transfer Properties), SNR (Signal to Noise Ratio) i MTF (Modulation Transfer Function) [1]. W drugiej części opisujemy kolejne parametry determinujące jakość obrazowania jako wskaźniki zdolności przenoszenia sygnału użytecznego i szumu oraz rejestracji sygnałów: NPS, NNPS (Normalized Noise Power Spectrum) i DQE.
PL
W artykule przedstawiono najnowszą generację urządzeń pomiarowych wchodzących do przemysłu i jednostek badawczych, a mianowicie tomografię komputerową CT. Opisano istotę pomiarów tomograficznych, zasadę działania i budowę tomografów, ich funkcje i oprogramowanie. Następnie przedstawiono liczne przykłady zastosowań w wyznaczaniu wymiarów geometrycznych, zarówno w odniesieniu do modelu CAD, jak i tworzeniu modelu w zakresie inżynierii odwrotnej. Przedstawiono również przykłady wykrywania wad materiału w defektoskopii.
EN
This paper presents the latest generation of measuring devices being introduced into the industry and research units, namely, computed tomography CT. The essence of tomography measurements, principles of operation and construction of scanners, their functions and software are described. Then presents several examples of applications in determining the geometrical dimensions of both the CAD model and creating a model for reverse engineering are presented. It also presents examples of flaw detection in revealing of defects in the material.
PL
Diagnostyka termograficzna stosowana jest wszędzie tam, gdzie stan urządzenia może ujawnić się przez zmianę rozkładu temperatury na jego powierzchni. We wszystkich urządzeniach transmitujących lub zasilanych energią elektryczną przed uszkodzeniem lub w stanie krytycznym wzrasta temperatura, powyżej stanu normalnego. Poprzez wykrycie i wskazanie anomalii temperaturowych, bardzo często niewidocznych dla ludzkiego oka, termowizja pozwala na podjęcie działań prewencyjnych. Kamera termowizyjna jest dobrym narzędziem do prowadzenia przeglądów technicznych urządzeń, umożliwiającym szybkie i bezpieczne zlokalizowanie problemów oraz niesprawności, jeszcze zanim nastąpi awaria lub uszkodzenie.
EN
This article presents method of squirrel cage rotor`s diagnostic. Authors describe tests on electrical machines with healthy and broken squirrel cage rotor. There were tested several squirrel cage rotors with different damages. Authors describes very good tool for diagnostic bars of cage. This is break detector of rotor bars of induction motors with one cage. This device was designed and constructed by the authors. Technical assessment of the bar in the cage of rotor is performed by measurement each bar individually. Patent application No. P382389. Paper presents the results of studies conducted by the authors.
EN
We study concepts for tracing moving objects in a certain domain by means of a set of checkpoints (observers) located at chosen stationary points within the domain. The observers are assumed to recognize objects of interest when appearing in their vicinity. Information about sighted objects is transmitted in real time to a central server (Operation Center). Conversely, updated watch lists are transferred back to the observers. As proof of concept, we shall simulate the action of a synthetic net on some arbitrarily chosen domain.
PL
Rozważana jest koncepcja śledzenia ruchu obiektów po pewnym ustalonym obszarze za pomocą zbioru punktów kontrolnych (obserwatorów) umiejscowionych w jego wnętrzu. Założono, że każdy z obserwatorów jest w stanie rozpoznać obiekty poszukiwane, w przypadku, gdy pojawiają się one w jego otoczeniu. Informacja o takim zdarzeniu jest przekazana w czasie rzeczywistym do centralnego serwera (centrum zarządzania). W przeciwną stronę serwer przesyła uaktualnienia list poszukiwanych obiektów do jednostek obserwacyjnych. Koncepcję sprawdzono drogą symulacji komputerowej, na podstawie danych losowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.