Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foil tunnel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy na podstawie wykonanych serii doświadczeń, opracowano nomogramy do określania parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemów mono i biwalentnych wykorzystujących pompę ciepła do ogrzewania obiektów ogrodniczych. W nomogramie dla systemu biwalentnego, w zależności od sumy promieniowania słonecznego przedstawiono graficznie ilość ciepła zmagazynowanego w zbiorniku akumulacyjnym, zmniejszenie temperatury wody podczas pracy pompy ciepła oraz ilość dostarczonego ciepła do wnętrza obiektu ogrodniczego. Z kolei, dla systemu monowalentnego zobrazowano graficznie zapotrzebowanie mocy grzewczej kotła dla rozpatrywanego obiektu, moc ciepła wytwarzaną przez pompę grzewczą wraz wymaganą długością wymienników poziomych oraz liczbę odwiertów dla wymienników pionowych.
EN
On the basis of a series experiments performed, nomograms for determining constructional and operational parameters of monovalent and bivalent systems, using a heat pump to heat horticultural objects, have been developed. In the nomogram for the bivalent system, depending on the sum of the solar radiation, the amount of heat stored in an accumulation tank, the decrease in the temperature of water during pump operation and the amount of heat supplied to the interior of the horticultural object, have been graphically presented. For the monovalent system the heating power required by the boiler in the discussed horticultural object, thermal power produced by the heat pump, together with the required length of horizontal exchangers, and the number of boreholes for vertical exchangers have been graphically presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę nakładów energetyczno- ekonomicznych poniesionych przy uprawie kwiatów w tunelach foliowych. Przeanalizowano trzy obiekty badawcze różniące się konstrukcją, wyposażeniem oraz technologią uprawy róż. Określono udział poszczególnych strumieni energetycznych w strukturze nakładów. Określono wielkość jednostkowych kosztów produkcji kwiatów. Dokonano oceny analizowanych obiektów zarówno pod względem energetycznym jak też warunków uprawy. Podjęto próbę udowodnienia tezy o zasadności stosowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych tuneli foliowych.
EN
The paper presents analysis of energy expenditures and economic outlays for floriculture in foil tunnels. The analysis covered three examined objects characterised by different design, equipment and rose growing technology being used. The research allowed to determine the share of individual energy streams in the expenditure structure. The value of flower production unit costs was determined. The analysed objects were assessed as regards both energy demand and cultivation conditions. The researchers made an attempt to prove the point regarding legitimacy of applying new structural solutions for foil tunnels.
PL
W pracy zaprezentowano narzędzie umożliwiające pełną automatyzację obliczeń parametrów pracy systemu ogrzewania tunelu foliowego za pomocą pompy ciepła. Dane były monitorowane i archiwizowane przez Komputerowy System Pomiarowy zainstalowany w obiekcie doświadczalnym mieszczącym się na terenie Wydziału Agroinżynierii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Aplikacja pozwala na wyznaczenie długości cyklu pracy pompy ciepła, tj. czasu ładowania i rozładowywania zbiornika buforowego, ilości ciepła pozyskanej z poziomych i pionowych wymienników ciepła w każdej z zainstalowanych konfiguracji, a także na określenie średniej temperatury wewnątrz tunelu foliowego, temperatury otoczenia, prędkości wiatru i natężenia promieniowania słonecznego.
EN
The paper presents a tool allowing to fully automate computing of operation parameters for foil tunnel heating system using heat pump. The data was monitored and archived by Computer Measuring System installed in an experimental facility located at the Faculty of Agroengineering, the University of Agriculture in Krakow. The application allows to determine heat pump work cycle duration, that is thermal store charging and discharging time, heat amount acquired from horizontal and vertical heat exchangers in each of the installed configurations, and to specify average temperature inside the foil tunnel, ambient temperature, wind velocity and solar radiation intensity.
PL
W pracy zaprezentowano narzędzie umożliwiające pełną automatyzację obliczeń parametrów pracy systemu ogrzewania tunelu foliowego za pomocą pompy ciepła. Dane były monitorowane i archiwizowane przez Komputerowy System Pomiarowy zainstalowany w obiekcie doświadczalnym mieszczącym się na terenie Wydziału Agroinżynierii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Aplikacja pozwala na wyznaczenie długości cyklu pracy pompy ciepła, tj. czasu ładowania i rozładowywania zbiornika buforowego, ilości ciepła pozyskanej z poziomych i pionowych wymienników ciepła w każdej z zainstalowanych konfiguracji, a także na określenie średniej temperatury wewnątrz tunelu foliowego, temperatury otoczenia, prędkości wiatru i natężenia promieniowania słonecznego.
EN
The paper presents the tool allowing to fully automate computing of work parameters for foil tunnel heating system using heat pump. The data was monitored and archived by the Computer Measuring System installed in an experimental facility at the Faculty of Agricultural Engineering, University of Agriculture in Krakow. The application allows to determine heat pump work cycle duration, that is time required for buffer tank filling and discharge, heat volume acquired from horizontal and vertical heat exchangers in each of the installed configurations, and to specify average temperature inside foil tunnel, ambient temperature, wind velocity and solar radiation intensity.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością pompy grzewczej współpracującej z systemem odbioru ciepła wykorzystywanej do ogrzewania tunelu foliowego. Energia z górnego źródła ciepła przekazywana była do ogrzewania obiektu poprzez system ogrzewania powietrznego. System ten stanowiły wymienniki ciecz-powietrze w których następowało, w warunkach przepływu wymuszonego, ogrzewanie powietrza wewnątrz tunelu foliowego. Znaleziono zależności efektywności pompy ciepła i sprawności wymienników od warunków klimatu na zewnątrz i mikroklimatu wewnątrz obiektu.
EN
In the paper the results of studies on the effectiveness of a heat pump cooperating with a heat receiving system, used to heat a foil tunnel, are presented. Energy from the upper heat source was transmitted through the air heating system and used for heating the object. The system included liquid-air exchangers in which, under the conditions of forced flow, air inside the foil tunnel was heated. Interrelationships between the effectiveness of the heat pump and efficiency of the exchangers and weather conditions outside and the microclimate inside the object have been found.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z efektami energetyczno-ekologicznymi wykorzystania pompy ciepła do ogrzewania tunelu foliowego. Pompa grzewcza pracowała w układzie hybrydowym, tzn. jako dolne źródło ciepła wykorzystano energię zmagazynowaną w zbiorniku cieczowym. W zbiorniku zainstalowano wymiennik stanowiący dolne źródło ciepła sprężarkowej pompy grzewczej. Uzyskane wyniki przeliczono na zmiany emisji substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery w wyniku spalania tradycyjnego nośnika ciepła.
EN
The paper presents test results pertaining to power use and ecologic effects for use of heat pump applied to heat a foil tunnel. The heat pump was operated in a hybrid system, i.e. the energy stored in a tank with liquid was used as a lower source of heat; the mentioned tank being equipped with a heat exchanger to be utilized as a lower source of heat for compressor type heat pump. The obtained results were calculated into changes of harmful waste substances flowing to the environment as a result of traditional burning of the heating medium.
PL
W pracy zbadano wpływ wyposażenia ogrzewanego tunelu foliowego oraz różnicy temperatury między czynnikiem grzejnym a powietrzem wewnątrz obiektu na intensywność wymiany ciepła. Do analizy wykorzystano dane monitorowane przez system pomiarowy z tunelu zlokalizowanego na Akademii Rolniczej w Krakowie. Uzyskane wyniki badań pozwoliły określić wpływ wyposażenia dodatkowego na intensywność wymiany ciepła, a w konsekwencji na wymaganą powierzchnię grzewczą systemu grzejnego.
EN
The work includes a study of the effect of the outfit of the heated foil tunnel and difference in temperature between heating medium and air inside the object on heat exchange intensity. For the analysis the data monitored by the measuring system in the tunnel located at the Academy of Agriculture in Krakow was used. The results obtained from the analysis allowed to determine the effect of additional equipment on heat exchange intensity, and in consequence on the required heating area of the heating system.
PL
W pracy przedstawiono analizę związaną z doborem sprężarkowej pompy ciepła do ogrzewania tunelu foliowego zlokalizowanego w obiektach Wydziału Agroinżynierii AR w Krakowie. Na bazie średniorocznych wartości temperatury otoczenia oraz założonej temperatury wewnątrz tunelu foliowego, określono średnioroczny współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła (COP). Dla przyjętych warunków analizy znaleziono wartość analizowanego współczynnika, który zmieniał się od 1,7 do 3,5.
EN
The paper presents the analysis connected with selection of compressor heat pump for heating of a foil tunnel located in the buildings of the Agroengineering Department at AR in Krakow. Based on average annual values of ambient temperature and adopted temperature inside the foil tunnel, average annual energy efficiency factor of the heat pump (COP) was determined. For the conditions adopted for the analysis the value of the analyzed factor, varying from 1.7 to 3.5, was found.
9
Content available remote Wpływ wymiarów geometrycznych tunelu foliowego na jednostkowe zużycie ciepła
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia ciepła w tunelu doświadczalnym oraz trzech tunelach produkcyjnych. W wyniku analizy stwierdzono, że przeprowadzanie badań w obiekcie doświadczalnym może być podstawą do prognozowania zużycia ciepła w obiektach charakteryzujących się zróżnicowanymi wymiarami geometrycznymi.
EN
The paper describes results of the analysis of heat consumption in the experimental tunnel and three production tunnels. The analysis showed that performing tests at the experimental facility can serve as the grounds for forecasting heat consumption in the facilities with different geometric dimensions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań w których przetestowano opracowaną metodykę do określenia zużycia ciepła w ogrzewanym tunelu foliowym. W analizie teoretycznej uwzględniono strumienie ciepła wymieniane drogą konwekcji i radiacji między wnętrzem obiektu a osłoną oraz między osłoną a otoczeniem. Uzyskane na drodze teoretycznej wyniki zweryfikowano w tunelu doświadczalnym. Znaleziono zależność pozwalającą określić temperaturę osłony w funkcji łatwo mierzalnych parametrów klimatu.
EN
The paper describes results of the studies in which a developed methodology of determining heat consumption in the heated foil tunnel was tested. The theoretical analysis was performed taking into account heat fluxes exchanged due to convection and radiation between the interior of the facility and the cover and between the cover and the surrounding atmosphere. The results obtained in the theoretical way were verified in the experimental tunnel. A relation was found, allowing to determine the temperature of the cover as a function of easily measurable climate parameters.
11
Content available remote Wpływ niektórych czynników na zużycie ciepła w tunelu foliowym
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń określających zużycie ciepła w tunelu foliowym przy zmiennej temperaturze i prędkości wiatru oraz zaniku promieniowania słonecznego na zewnątrz tunelu foliowego. Doświadczenia przeprowadzono w tunelu foliowym o powierzchni 54 m3, w którym monitorowano temperaturę wody grzejnej oraz parametry fizyczne klimatu wewnątrz i na zewnątrz obiektu. W badanych warunkach, gęstość zużytego strumienia ciepła w tunelu zmienia się od 25 W/m2 do ok. 290 W/m2, zaś wartość całkowitego współczynnika przenikania ciepła od 8,1 W/m2K do 10,5 W/m2K. Dodatkowo, dokonano porównania mierzonych i obliczonych wartości podstawowych wskaźników energetycznych uzyskując wysoki współczynnik determinacji (R2=0,85).
EN
The study presents results of experiments which determine heat consumption in a foil tunnel at changing temperature and wind speed and vanishing of sun radiation outside the foil tunnel. Experiments were carried out in a foil tunnel with an area of 54 SQM while temperature of heated water and physical parameters of the elimate outside and inside the structure were monitored. Under the analysed conditions density of used head stream in the tunnel changes from 25 W/m2 to circa 290 W/m2 while the value of overall heat transfer coefficient changes from 8.1 W/m2K to 10.5 W/m2K. Additionally, measured and ealculated values of basic energy parameters were compared and a high determination coefficient was obtained (R2=0.85).
12
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu zmian wartości zmiennych decyzyjnych w systemie magazynowania ciepła w glebie na ilość zmagazynowanego ciepła oraz sprawność procesu. Jako zmienne decyzyjne w systemie przejęto: temperaturę, koncentrację pary wodnej i powietrza do gleby oraz głębokość umieszczenia w glebie przewodów perforowanych.
EN
The study presents results of an analysis of the impact of changes of the value of decision variables in a system of heat storage in soil on the quantity of stored heat and process efficiency. The following elements were treated as decision variables: temperature, steam density and a stream of air forced to soil and depth of placement of perforated cables in soil. On the basis of the analysis the relation belween changes of the value of decision variables and the quantity of heat stored in soil and process effectiveness were found.
13
Content available remote Metodyczne aspekty określania zapotrzebowania ciepła w tunelu foliowym
PL
Na podstawie zależności teoretycznych przeanalizowano wpływ temperatury zewnętrznej, prędkości wiatru, natężenia promieniowania, wentylacji i infiltracji na zapotrzebowanie na ciepło w tunelu foliowym. Dla uzyskanych wyników przedstawiono zależności graficzne oraz znaleziono model aproksymacyjny, określający wpływ analizowanych zmiennych niezależnych na niezbędną wartość strumienia ciepła. Uzyskane wyniki stanowić będą bazę danych do zweryfikowania uzyskanych wyników w badaniach eksperymentalnych.
EN
On the basis of theoretical considerations, the effects of ambient temperature, wind velocity, radiation intensity, ventilation and infiltration on the heat requirement in a foil tunnel were analysed. Obtained results were presented in form of graphical relationship and an approximation model was developed to determine the effect of analysed independent variables on indispensable value of the heat flux. Obtained results included into data base will be used to verification of experimental research results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.