Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcje Bessela
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The main object of the present paper is to investigate problems of majorization for certain classes of analytic functions of complex order defined by an operator related to the modified Bessel functions of first kind. These results are obtained by investigating appropriate class of admissible functions. Various known or new special cases of our results are.
EN
This work concerns an application of the method of fundamental solutions to the calculation of the eigenfrequencies of the torsional natural vibrations of the bars. The problem of the torsional free vibrations of the bar is an initial-boundary value problem. In the solution process of this problem, the method of variables separation is used. The boundary value problem is solved by the method of fundamental solutions. The different shapes of the bar cross-section are taken into account. The numerical calculations are performed for the rods made of the materials with the different characteristics (mass, density, shear modulus, etc.). To check the accuracy of the proposed methods the results of numerical experiment are included.
PL
W pracy pokazano jak na całkowite pole magnetyczne osłoniętego dwubiegunowego bifilarnego toru wielkoprądowego w ekranie i jego otoczeniu ma wpływ przesunięcie osi przewodów i ekranu. Opisu tego dokonano wzorami dla względnych wartości pola i parametrów uwzględniających częstotliwość, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodów. Uwzględniono przy tym zjawisko naskórkowości i zbliżenia.
EN
This paper shows how the shift of the axes of both conductors and screen influences on the total magnetic field of the double-pole bifilar high current busduct in the screen and its surroundings. This phenomenon has been described with the formulas relevant to the relative values of the field and the parameters allowing the frequency, conductivity, and the cross-section dimensions of conductors. Into account was taken skin and proximity effects.
PL
W pracy opisano odkształcenie w przewodzącym wsadzie rurowym z matrycą przewodzącą umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Na podstawie otrzymanych wzorów wykonano obliczenia i rysunki rozkładów odkształcenia we wsadzie rurowym. Wyliczono obliczenia dla wsadów wykonanych z miedzi oraz aluminium dla różnych wartości wielkości początkowych (pola magnetycznego, pulsacji).
EN
In the paper the strain in the conducting tubular charge with a conductive die placed in the external magnetic field of damped sine wave shape is described by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. On the basis of the obtained formulas the calculations and charts depicting attenuation and penetration of strain distributions in the tubular charge. The calculations made for the copper and aluminum charges for different values of initial size (magnetic field, pulsation). (Strain inside a conductive tubular charge for the selected materials in the process of shaping with impulse magnetic field).
PL
W pracy opisano gęstość prądu w przewodzącym wsadzie rurowym z matrycą przewodzącą umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Na podstawie otrzymanych wzorów wykonano obliczenie i rysunki rozkładów tłumienia i wnikania gęstości prądu we wsadzie rurowym i matrycy przewodzącej. Otrzymane wzory mogą być wykorzystane do opisu zjawisk wynikających z nagrzewania wsadu rurowego i matrycy przewodzącej.
EN
In the paper the current density in the conducting tubular charge with a conductive die placed in the external magnetic field of damped sine wave shape is described by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. On the basis of the obtained formulas the calculations and charts depicting attenuation and penetration of current density distributions in the tubular charge and the conductive die. The obtained formulas may be applied for the description of phenomena related to heating the tubular charge and the conductive die.
6
Content available remote Eliptyczne pole magnetyczne w torach wielkoprądowych
PL
W artykule wykazano, że dwuwymiarowe harmoniczne pole magnetyczne ze składowymi o różnych fazach początkowych jest polem eliptycznym. Do charakteryzowania wartości zespolonego wektora takiego pola zaproponowano długość dłuższej półosi elipsy jaką zakreśla koniec tego wektora w ciągu jednego okresu. Podano sposób wyznaczania tej długości poprzez wprowadzenie płaszczyzny zespolonej. Przedstawiono przykłady eliptycznego pola magnetycznego występującego w torach wielkoprądowych w przypadku zewnętrznego i wewnętrznego zjawiska zbliżenia.
EN
In the article it has been demonstrated that the two-dimensional harmonic magnetic field consisting of components with differing initial phases is an elliptical field. In order to define the value of the complex vector of that field, the length of the longer semi-axis, traced by the end of this vector during one period, has been suggested. The method for calculating that length through the introduction of the complex plane has been given. Examples have been provided of the elliptical magnetic field present in high current busducts in the case of the external and internal proximity effects.
7
Content available remote Power losses in the screen of non-coaxial high current busduct
EN
Using the Poynting theorem and Joule-Lenz law, the active and reactive power in the screen of non-coaxial high current busduct were determined. Into account were taken skin and internal proximity effects. These power losses were presented as an analytical formulas expressed as Bessel's functions.
8
Content available remote Pole magnetyczne przewodu ekranowanego
PL
Poprzez rozwinięcie logarytmicznego potencjału wektorowego w szereg Fouriera wyznaczono pole magnetyczne generowane przez prąd w wewnętrznym niewspółosiowym ekranowanym przewodzie fazowym jako funkcję dwóch zmiennych r oraz ? walcowego układu współrzędnych. Wykorzystując rozwiązanie na gęstość prądu indukowanego przez to pole w ekranie określono składowe całkowitego pola magnetycznego. Wykazano przy tym, że pole to jest polem eliptycznym, którego moduł jest równy długości dłuższej półosi elipsy. Zbadano wpływ ekranu na rozkład tego pola w ekranie oraz na jego powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej poprzez porównanie jego modułu z modułem pola wytworzonego przez przewód fazowy. Stwierdzono, że przewodząca osłona nie jest tzw. ekranem otwartym dla niewspółosiowego przewodu fazowego i wykazano, że wewnętrzne zjawisko zbliżenia w realizowanych w praktyce torach wielkoprądowych powinno być uwzględniane także dla częstotliwości przemysłowej.
EN
By the expansion of logarithmic vector potential into Fourier's series the magnetic field generated by current in internal non-coaxial screened phase conductor, which is a function depending on variable r and ? cylindrical coordinates was calculated. The equation which describes current density induced in the screen lets calculate all components of total magnetic field. And moreover, it was demonstrated that this field is elliptical, which modulus is equal to the length of ellipse semi-major axis. This paper shows how the screen influences onto distribution of this field into screen, and his internal and external surface. It was made by comparison of modulus of this field with modulus of magnetic field of phase conductor. It was found out that conducting screen is not so-called open screen for non-coaxial phase conductor and was demonstrated that proximity effect in produced at present high current busducts should be take into account for industrial frequency, too.
EN
In the paper we determine transient electromagnetic field in a conducting cylinder placed in external magnetic field having the character of an attenuated sinusoid through the solution of Bessel equation in cylindrical coordinates using Laplace integral transformation. Then, we use Poynting theorem to determine the superficial density of the instantaneous power flux diffused into the cylindrical charge and the volume density of the instantaneous power converted into heat inside this charge.
PL
W pracy opisano nieustalone pole elektromagnetyczne w walcu przewodzącym umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych z wykorzystaniem przekształcenia całkowego Laplace'a. Następnie, wykorzystując twierdzenie Poyntinga, wyznaczono gęstość powierzchniową strumienia mocy chwilowej wnikającej do wsadu walcowego oraz gęstość objętościową mocy chwilowej przetwarzanej na ciepło w tym wsadzie
10
Content available remote Pole magnetyczne we wsadzie rurowym nagrzewanym indukcyjnie od wewnątrz
PL
W pracy poddano krytyce istniejące rozwiązanie opisujące pole elektromagnetyczne w przewodzącym wsadzie rurowym umieszczonym w zewnętrznym podłużnym sinusoidalnie zmiennym polu magnetycznym padającym na powierzchnię wewnętrzną wsadu rurowego. Zaproponowano inne rozwiązanie, które uwzględnia tzw. pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego wytworzone przez prądy wirowe indukowane we wsadzie. Na podstawie otrzymanych wzorów wykonano obliczenia i rysunki rozkładów natężenia pola magnetycznego we wszystkich obszarach układu wzbudnik wewnętrzny - rurowy wsad przewodzący. Otrzymane wzory opisujące pole elektromagnetyczne w rozważanym wsadzie mogą być wykorzystane do opisu zjawisk zachodzących w procesie nagrzewania wsadów rurowych wzbudnikiem wewnętrznym (gęstości mocy, temperatury, parametrów zastępczych wzbudników, itp.).
EN
In the paper we present a critical view on the existing solution describing the electromagnetic field in a tubular conducting workpiece placed in external longitudinal sinusoidal magnetic field cast on the inside surface of the tubular workpiece. We suggest another solution, which takes into account the so-called interaction magnetic field created due to eddy currents induced in the workpiece. The resulting formulas are the basis for calculation and graphs of distributions of the magnetic field strength in all the areas of the system internal inductor-tubular workpiece. The resulting equations describing the electromagnetic field in the considered conductor can be used to describe the phenomena taking place during the process of heating of the tubular conductors using an internal inductor (power density, temperature, replacement parameters of the inductors etc.)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.