Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The process of textile modification using Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD) results in significant changes in surface properties with high effectivity. However, the main problem of the above-mentioned modification is to obtain a stable modification effect during standard use and storage. The aim of the study was to determine the stability of structural properties of PACVD-modified para-aramid ballistic woven fabrics during accelerated ageing using temperature or simultaneously temperature and humidity as the accelerated ageing factors. For identification of potential changes in the textile surface modified by PACVD with deposition of the polymer formed based on tetradecafluorohexane, the ATR-FTIR and SEM/EDS techniques were applied. The PACVD-modified textiles showed insignificant changes in structural properties after accelerated ageing using the above-men -tioned ageing factors. This confirms the stability of the PACVD-resulted modification during simulated conditions of standard use.
PL
Proces modyfikowania tekstyliów z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym, PACVD (eng. Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition) skutkuje znaczącymi zmianami własności powierzchni o wysokiej wydajności. Jednakże głównym problemem wyżej wspomnianej modyfikacji jest uzyskanie stabilnego rezultatu modyfikacji w czasie normalnego użytkowania i przechowywania. Celem badań było wyznaczenie stabilności właściwości strukturalnych zmodyfikowanych poprzez PACVD para-aramidowych tkanin balistycznych w trakcie przyspieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Dla zidentyfikowania potencjalnych zmian w powierzchni tkanin modyfikowanych z wykorzystaniem PACVD poprzez naniesienie polimeru wytworzonego na bazie tetradekafluoroheksanu (TDFH), zastosowano techniki ATR-FTIR oraz SEM/EDS. Tekstylia zmodyfikowane metodą PACVD wykazały nieznaczne zmiany właściwości strukturalnych po starzeniu przyspieszonym z zastosowaniem wspomnianych powyżej czynników. To potwierdza stabilność modyfikacji w efekcie procesów PACVD, podczas symulowanych warunków normalnego użytkowania.
EN
The aim of this study was to compare the susceptibility of the plasma assisted chemical vapour deposition (PACVD) - surface modification of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibrous composite to conditions of use and storing simulated by accelerated aging. Aspects of heksametylodisiloksan (HMDSO) implementation as donor for deposited during PACVD modification nanolayer as well as the selection of a new textile carrier were discussed. For the identification of potential changes in PACVD - modified UHMWPE, with, the Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared (ATR-FTIR) and Scanning Electron Microscopy with X-ray microanalysis (SEM/EDS) techniques were applied. The PACVD surface modification of UHMWPE showed insignificant changes in structural properties after using temperature or simultaneously temperature and humidity ageing factors. The process of accelerated ageing confirmed the time-stable presence of silicon contained in the polymer layer in both cases: when temperature or simultaneously temperature and humidity were used as accelerated aging factors. No significant changes in the morphology nor topography of the fibrous materials tested were found, subjected or not to the process of PACVD - modification using the HMDSO as a substrate for the surface-deposited polymer.
PL
Weryfikację funkcjonalności modyfikacji powierzchni z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym (PACVD) polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) przeprowadzono po procesie przyśpieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Modyfikację przeprowadzono przez naniesienie polimeru wytworzonego na bazie heksametylodisiloksanu (HMDSO). Celem prowadzonych badań było porównanie podatności zmodyfikowanych techniką PACVD włókien UHMWPE na symulowane warunki użytkowania i przechowywania w czasie przyśpieszonego starzenia. Do zidentyfikowania potencjalnych zmian w powierzchni zmodyfikowanych techniką PACVD włókien UHMWPE zastosowano techniki ATR-FTIR oraz SEM/EDS. Proces modyfikacji powierzchni UHMWPE z wykorzystaniem procesu PACVD wykazał nieznaczne zmiany właściwości strukturalnych po procesie przyspieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Proces przyspieszonego starzenia wykazał stabilność warstwy polimerowej w obu przypadkach: temperatury lub temperatury i wilgotności jako czynników użytych w procesie przyśpieszonego starzenia.
EN
The modification of specialized textiles including ballistic textiles by an effective and ecological technique is the main objective for screening the optimal way to obtain multi-functionalised products. The aim of the research was to optimise the method of Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD) of ballistic textile: p-aramid fabrics and fibrous materials made of ultra-high molecular weight polyethylene to produce a functionalized surface supported by the various kinds of deposited polymers. The research was carried out to screen the several processing parameters of PACVD with the presence of low-molecular mass organic compounds containing fluoro- or silane moieties to obtain a change in the surface behaviour of ballistic textiles. The process of PACVD allowed to effectively steer the behaviour of the surface properties of modified ballistic textiles, such as the amount of the deposited polymer and its form as well as chemical characterisation depending on the processing parameters.
PL
Modyfikacja specjalistycznych tekstyliów balistycznych, w tym tkanin, dzięki zastosowaniu efektywnych i ekologicznych technik, stanowi główny cel selekcji optymalnych dróg uzyskania wielofunkcjonalnych produktów. Celem przeprowadzonych badań była optymalizacja plazmowej depozycji polimerów (Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition - PACVD) na balistycznych materiałach włókienniczych: tkaninach p-aramidowych oraz włóknistych materiałach wykonanych z polietylenu o znacząco wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) do uzyskania sfunkcjonalizowanej powierzchni dzięki depozycji różnego typu polimerów. Badania przeprowadzono celem wykreowania zmian właściwości powierzchni balistycznych tekstyliów poprzez selekcję wielu parametrów procesowych PACVD w obecności niskocząsteczkowych związków organicznych zawierających fluor lub grupy silanowe. Proces PACVD umożliwił skuteczne sterowanie właściwościami powierzchni zmodyfikowanych tekstyliów balistycznych, poprzez: ilość deponowanego polimeru i jego postać, a także charakterystykę chemiczną, zależnych od parametrów procesowych.
4
EN
The effect of changes in the surface structure of glossy polyester filaments from poly(ethylene terephthalate) in terms of its micro-topography, molecular and supermolecular structure of the fibre surface layers on selected fibre surface and volumetric properties has been assessed. The performed tests and measurements have shown that the change in the general surface characteristics of PET fibres (micro-topography and hydrophilicity) results in very beneficial changes in both their volumetric (dyeability) and surface properties (wettability, pilling, oil-soil removal and electric properties).
EN
The structural changes and mechanical properties of spun-bonded polylactide (PLA) nonwovens resulting from artificial weathering were analyzed in respect to their application in agriculture. The spun-bonded nonwovens were stabilized on a calender at various temperatures ranging from 60 to 110°C. The weathering process was carried out with the use of a Q-SUN weathering chamber under two selected climatic conditions resembling temperate and subtropical climate, respectively. The artificial aging effect on the nonwovens was assessed by measuring their physical parameters and mechanical properties as well as by analyzing their structural changes by means of Fourier infrared spectrophotometry (FTIR), polarization-interference microscopy (PIM) and wide angle X-ray scattering (WAXS).
PL
W pracy zbadano efekty sztucznego starzenia włóknin z polilaktydu (PLA) wytworzonych techniką spun-bonded w aspekcie ich zastosowania w rolnictwie. Włókniny stabilizowano w procesie wytwarzania na kalandrze w temperaturach od 60 °C do 110 °C. Proces sztucznego starzenia przeprowadzono w komorze Q-SUN w warunkach zbliżonych do klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego. Efekty starzenia włóknin badano oceniając zmiany parametrów fizycznych i właściwości mechanicznych w aspekcie zmian ich budowy wykorzystując metody: spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR), mikroskopii polaryzacyjno-interferencyjnej (MPI) oraz dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS).
6
Content available remote New Commercial Fibres Called 'Bamboo Fibres' - Their Structure and Properties
EN
Bamboo f bres are gaining more and more attention on the world market. Producers claim that their products are made from natural, ecological material of many exceptional properties characteristic for natural bamboo f bres. There are many obscurities involving bamboo f bres, which lead potential clients to misunderstandings. In the world a campaign is underway to reveal the truth behind these questionable f bres. In this paper, the authors try to prove, by scientif c means, that so-called bamboo f bres are in reality man-made viscose f bres made from bamboo cellulose.
EN
The effects of large doses of UV radiation, relating to actual operational use during 1, 2 or 5 summer seasons, on changes of chemical structures, crystalline structures, morphology and tensile properties of four types of polyamide 6 were investigated. The fibers differed in cross-section shape and mat degree caused by TiO2 addition. The fibers were tested using, among others, SEM and IR methods. Critical dissolution time (CDT) was also investigated.
PL
Zbadano wpływ naświetlania dużymi dawkami promieniowania UV (odpowiadającego rzeczywistemu użytkowaniu w ciągu 1, 2 lub 5 sezonów letnich) na zmiany budowy chemicznej, charakteru struktury krystalicznej (tabela 4) i morfologii oraz właściwości mechanicznych przy rozciąganiu (tabela 5) czterech rodzajów włókien z poliamidu 6 różniących się kształtem przekroju oraz - spowodowanym dodatkiem TiO2 - stopniem zmętnienia (tabela 1). Posługiwano się przy tym metodami SEM (rys. 1-4) i IR (tabela 2) a także pomiarem krytycznego czasu rozpuszczania (CDT, tabela 3).
EN
Caddis-flies (Trichoptera) belong to insects closely related to butterflies and, like the latter, have a gift for spinning silky floss. It is an especially attractive ability for modern science as it is looking for new natural materials applicable in human life. The aim of our study was to compare the properties of trichopteran silky floss with those of raw silk and fibres from a cobweb. Knowledge of the chemical composition and structure of these fibres, along with their microand macroscopic features and morphological properties, will allow to assess the usefulness of this material. It is most likely that the product from the silk glands of caddis-flies could be applied in medicine. The material of our investigations came from one of the Trichoptera species Hydropsyche angustipennis. Fibres were taken from live advanced/matured larvae (in the 5th larval instar). The larvae were raised separately in a plastic box, without food and with a systematic water exchange in order to eliminate the influence of contamination by trichopteran excrement. Fibres of the caddis-flies investigated were elements of their web and the lining of the pupal shelter, while the raw silk came from a Bombyx mori cocoon and the spider’s silk from a Tegenaria domestica cobweb. The investigations included identification of the material and the density of the caddis-fly fibres. Additionally, the structure of these fibres was examined by means of IR absorption spectroscopy, and the FTIR method made it possible to confirm the presence or absence of functional groups in the silky floss of various groups of invertebrates. Observations with the use of scanning electron microscopy (SEM) revealed the spatial structure and crosssectional shape of the fibres under investigation.
PL
Chruściki (Trichoptera) są owadami posiadającymi zdolność do produkcji oprzędu w fazie larwalnej, cenną umiejętność zwłaszcza dla współczesnej nauki, która poszukuje materiałów pochodzenia naturalnego. Celem pracy było porównanie właściwości wydzieliny gruczołów przędnych chruścików z jedwabiem klasycznym i pajęczym. Do badań użyto włókien chruścikowych pochodzących z sieci łownych oraz wyściółki domku poczwarkowego (puparium), natomiast jedwab naturalny pochodził z kokonów poczwarkowych jedwabnika Bombyx mori a pajęczyna od pająka Tegenaria domestica. Badania obejmowały rozpoznanie rodzaju tworzywa włókna, wyznaczenie gęstości włókien chruścikowych; dodatkowo przeprowadzono badania budowy chemicznej włókien techniką spektroskopii absorbcyjnej w podczerwieni. Metoda FTIR pozwoliła na porównanie obecności/braku podstawowych grup funkcyjnych znajdujących się w składzie chemicznym oprzędu różnych grup bezkręgowców. Badania z zastosowaniem elektronowej mikroskopii skaningowej SEM pokazały natomiast strukturę przestrzenną włókien oraz kształt przekroju poprzecznego.
EN
This paper presents a comparison of the chemical modification effectiveness, as the traditional and the most used possibility of PET fibres surface modification and the biochemical modification, as the new method, being the alternative to the traditional one in aspect of their influence on the fibres mechanical properties. The object of the investigations were PET fibres, differentiated in their orientation and crystallinity degree, as a result of technological draw ratio differences in the range of characteristic values for typical fibre assortments designated for cloth and technical fabrics. Our previous investigations enabled to determine that the change in the general surface characteristics of PET fibres (microtopography and hydrophilicity) leads to changes in both their volumetric (dyeability) and surface properties (wettability, pilling, oil-soil removal, electric properties), PET fibre modificationmore advantageous for as well as to identify that enzymatic processing is. In this paper, the effects of modification were analysed from the point of view of changes in the mechanical properties. In the case of enzymatically treated fibres, the influence of enzyme preparations on changes in the fibre’s mechanical properties is evidently dependent on the kind of enzymes, especially for fibres with lower draw ratios. Changes in the fibre’s elongation at break are generally bigger for fibres treated with chemical substances. The decrease in tenacity and elongation is clearly smaller when fibres with higher draw ratios are treated with Lipozyme and Esterase.
PL
W pracy porównano efekty modyfikacji chemicznej, jako tradycyjnego i najczęściej stosowanego sposobu modyfikacji włókien PET oraz modyfikacji biochemicznej, jako nowej alternatywnej metody. Materiał pomiarowy stanowiły włókna z PET o zróżnicowanej orientacji i krystaliczności, w wyniku różnego rozciągu technologicznego w zakresie wartości typowych dla asortymentów włókien o przeznaczeniu odzieżowym i technicznym. Określano wpływ zmiany budowy warstwy powierzchniowej włókien PET (mikrotopografia, budowa cząsteczkowa i nadcząsteczkowa) na ich wybrane właściwości powierzchniowe i objętościowe. zyskane rezultaty pokazały, że zmiany w ogólnej charakterystyce powierzchni włókien PET (mikrotopografi i hydrofilowość) prowadzą do zmian zarówno ich właściwości objętościowych (wybarwialność), jak i powierzchniowych (zwilżalność, pilling, usuwalność zabrudzeń oleistych, właściwości elektryczne). W przypadku enzymatycznej modyfikacji włókien zmiany właściwości mechanicznych włókien uzależnione są od rodzaju enzymu, szczególnie dla włókien o niskim stopniu rozciągu. Zmiany wydłużenia zrywającego są ogólnie większe w przypadku włókien modyfikowanych chemicznie.
PL
W pracy badano uwarunkowania zmian właściwości mechanicznych najbardziej rozpowszechnionych włókien syntetycznych formowanych ze stopu polimeru, tj.: poliamidowych, polipropylenowych i poliestrowych pod wpływem promieniowania ultrafioletowego na drodze kompleksowej analizy zmian budowy włókien, począwszy od skali zmian budowy molekularnej tworzywa poprzez zmiany fizycznej mikrostruktury, aż do zmian w budowie makroskopowej włókien.
EN
The dissertation includes the reasearch on fibres resistance under the UV radiation exposure, what is essenstial in plannig of their use. The purpose of the study was to recognize the changes in mechanical properties of fibres in aspect of their structure rebuilding. The fibre's substance in extreme radiation conditions is damaged in photolise process. Due to the ageing of fibres the useful properties are getting worsen, especially the mechanical properties. The test items were synthetic fibres - polyamide, polypropylene and polyester, differing in macroscopic features, dullnes degree, draw ratio and in the cause of polypropylene fibres coloured using pigments. The goal of the investigation was to explain interdependence of structural changes of synthetic fibres caused by UV radiation and the character, and extent of mechanical properties changes. Determinant of this changes is the complex fibre stucture rebuilding on different levels. It has been proven, that the extent and character of changes depend on the type of molecular and supermolecular fibres structure, and presence of chemical substances like pigments and dullnes agents in the fibres.
EN
An attempt has been undertaken to assess the effect of UV radiation on the structure of polyamide and polypropylene fibres, which are characterised by various macroscopic features, colours and additives. Based on the measurements we performed, we were able to conclude that UV radiation under the exposure conditions used brings about changes in both the fibre structure and mechanical properties. The extent of these changes is clearly dependent on the initial fibre structure, added modifiers and macroscopic features.
EN
An attempt has been undertaken to assess the effect of UV radiation on the structural building of polyamide fibres that are characterized by various macroscopic features and additives, like TiO2. Based on the performed measurements, one can draw the following general conclusion: UV radiation under the exposure conditions used brings about changes in supermolecular structure, which are accompanied with changes of mechanical properties of the fibres investigated.
EN
An attempt has been undertaken to assess the effect of UV radiation on the molecular and supermolecular structure of polyamide and polypropylene fibres that are characterised by various macroscopic features, colours and additives. Based on the measurements performed, the general conclusion can be drawn that UV radiation under the exposure conditions used in our experiments causes changes in both the molecular and supermolecular structures of the investigated fibres. The extent of these changes is clearly dependent on the initial fibre structure, the modifiers added and the macroscopic features.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.