Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tworzenie portretu pamięciowego metodą komputerową staje się coraz powszechniejszym sposobem na odtworzenie wyglądu ludzkiej twarzy. Systemy komputerowe stworzone do tego celu korzystają z bazy wzorców zawierającej obrazy przedstawiające części twarzy. Wzorce te muszą być połączone ze sobą w taki sposób, aby uwaga użytkownika nie była rozpraszana przez nienaturalny wygląd wygenerowanego portretu pamięciowego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu wykorzystania warpingu wektorowego do płynnego dopasowania wzorców przedstawiających włosy oraz brodę z owalem twarzy. Na obrazach wyznaczane są odpowiadające sobie wektory określające zmianę siatki obrazów. W artykule przedstawiony został sposób ich wyznaczenia, opisany został algorytm warpingu oraz sposób jego zaimplementowania. Algorytm znajdzie zastosowanie w autorskim systemie przeznaczonym do odtwarzania portretu pamięciowego.
EN
Creation of photofits by utilizing computer-based methods is becoming more and more common for reconstructing characteristics of a human face. Computer systems created to fulfil this purpose use to fall back upon databases containing patterns of certain parts of human faces. The patterns have to be connected with each other in a way which enables the observer’s attention to avoid being distracted by an unnatural look of a generated photofit. The purpose of the below article is to present a method of using vectorial warping for fluent matching of patterns of beard and hair with a given face oval. In order to achieve this goal, vectors depicting changes in the net of images and corresponding with each other need to be marked. The article presents the depicting procedure, the warping algorithm itself as well as its implementation method. The algorithm will be applied in the author’s system for reconstruction of photofits.
EN
This paper describes application of the principal component analysis in relation to the thermal imaging contrast sequences, recorded with pulse excitation for three different objects. The aim of the study was to demonstrate that thermographic sequences contain an excessive number of data-distorting information about the characteristics of an object and that it is possible to reduce them. It has been shown that PCA can improve SNR, simplifies separation of areas with distinct features and allows determining their count, which is important, inter alia, with infrared image segmentation. The study shows examples of the results for a sequence of infrared registered for thin-layer-chromatography plate (SiO2 on glass) with separated analytes, the high power Si-eutectic-Mo thyristor structure with defects in eutectic, and the Al disk with cavities of different diameter and depth.
PL
Artykuł przedstawia modyfikację inicjalizacji KKZ algorytmu k-means, uwzględniającą, oprócz wzajemnych odległości środków segmentów, również rozkład gęstości pikseli. Funkcja gęstości piksela jest sumą odwrotności odległości piksela od pozostałych i jest poddawana oszacowaniu na podstawie odległości piksela od wartości średniej i wariancji wartości pikseli. W eksperymentach segmentacji podlegały cztery różne sekwencje obrazów termicznych uzyskanych metodą termografii aktywnej. Pomimo dodatkowych obliczeń podczas inicjalizacji, metoda wykazała szybszą zbieżność algorytmu z czasami bardzo podobnymi do inicjalizacji KKZ, ale mniejszym błędem końcowym segmentacji.
EN
This article presents a modification for the KKZ initialization of the k-means segmentation algorithm, which, in addition to the mutual distance of segments, takes into account the density of pixels. Pixel density is expressed asa sum of the inverse of the pixel’s distance to the other pixels and is subjected to estimation based on the distance from the mean and variance of the pixel values. In the experiments, four different sequences of thermal images were used, obtained using active thermography. Despite the additional calculations during initialization, method showed a faster convergence of the algorithm, with processing times very similar to the KKZ initialization, but with a lower final segmentation error.
4
Content available Segmentacja sekwencji obrazów metodą korelacyjną
PL
Artykuł przedstawia nową metodę segmentacji sekwencji obrazów termicznych wyodrębniającą obszary o różnych właściwościach cieplnych. Metoda oparta jest na korelacji położenia i kształtu segmentów w poszczególnych kadrach sekwencji. Segmentacja pozwala zmniejszyć liczbę analizowanych obszarów do kilku tysięcy razy, co stwarza realne możliwości praktycznego wykorzystania tomografii termicznej. Opisana metoda jest porównana z algorytmami klasteryzacji K-Means i FCM. Zaletą algorytmu korelacyjnego jest automatyczne wyznaczanie liczby segmentów wyjściowych.
EN
This paper presents a new method for segmentation of thermal image sequences. Its aim is to divide the sequence into segments with different thermal properties. The described algorithm is based on measurements of the position and shape correlation of the segments in successive frames of the sequence. It is composed of several stages. The first stage consists of segmenting consecutive frames of the sequence (Fig. 2). The second step is analysis of the similarity of each segment in each frame with respect to all other segments of all frames and synthesis of the intermediate segments (Fig. 4). The intermediate segments form the segmented output image using the depth buffer technique to resolve multiple pixel-to-segment assignments (Fig. 6). This method is a basis for the thermal analysis of solids, which results in discovering depth profiles of thermal properties for each area. The segmentation reduces the number of the analyzed areas down to a few thousand times, which creates real opportunities for practical application of thermal tomography. The new algorithm has been compared with the K means algorithm [2], and FCM [6], which minimizes the sum of pixel value deviations from the centers of the segments they are assigned to, for all frames of the sequence (Tab. 1). The advantage of the correlation method is automatic determination of the number of output segments in the image and maintaining the constant segmentation error when increasing the number of the processed frames.
EN
The article discusses the concept of acquisition and processing of thermal images recorded in the mode of spatial modulation. The basic problem related to analysing thermal images acquired in such a way is the inhomogeneity of the thermal background and significant diversification of signal levels, stemming from optic contrast differences. In the typical active thermography this is not a problem because the recording time is much shorter and the temperature background may be considered invariable and, the signal detection in the realm of time refers either to all the pixels at the same time or to every pixel separately. In the beam displacement modulation mode, the temperature signal value is recorded for successive pixel for the same lag when compared to the excitation which for large optical contrast differences brings about significant discrete signal changes with a finite relaxation time, resulting in linear signal distortion, visible as trails in the images.
PL
W artykule zaprezentowano i opisano koncepcję akwizycji i przetwarzania obrazów termicznych zarejestrowanych w trybie modulacji przestrzennej (BDM). Podstawowym problemem analizy tak pozyskanych obrazów termograficznych jest niejednorodność tła termicznego oraz duże zróżnicowanie poziomów sygnału wynikające z różnic kontrastu optycznego. W typowej termografii aktywnej nie jest to problemem ponieważ, po pierwsze czas rejestracji jest znacznie krótszy i tło temperaturowe można uznać za niezmienne a po drugie detekcja sygnału w dziedzinie czasu dotyczy albo wszystkich pikseli jednocześnie albo każdego piksela oddzielnie. W trybie BDM rejestruje się wartość sygnału temperaturowego dla kolejnych pikseli dla tego samego opóźnienia względem pobudzenia, co przy dużych różnicach kontrastu optycznego powoduje znaczące skokowe zmiany sygnału o skończonym czasie relaksacji, co wprowadza zniekształcenie liniowe sygnału, widoczne na obrazach w postaci smug.
6
Content available remote Termografia aktywna w trybie pobudzenia optycznego i konwekcyjnego
PL
Termografia aktywna jest stosowana w przemyśle elektronicznym do badania jakościowego i ilościowego właściwości cieplnych ciał stałych, a w szczególności struktur półprzewodnikowych wykonanych w technologii planarnej. Metody termografii aktywnej dzieli się ze względu na rodzaj źródła energii pobudzenia, charakter modulacji, a także techniki detekcji sygnału temperaturowego. W artykule omówiono możliwości zastosowania strumienia gazu i promieniowania optycznego w trybie modulacji przestrzennej do pobudzenia energetycznego obiektów badanych metodami termografii aktywnej. Porównano efektywność obu metod i ich możliwości aplikacyjne w odniesieniu do materiałów o różnej przewodności cieplnej.
EN
Active thermography is very often used to qualitative and qualitative diagnosing of solids, especially semiconductor structures made in planar techniques. The methods of active thermography are characterized by the kind of source of excitation, its modulation techniques as well as different approaches of temperature detection. The paper describes the possibility of using the stream of gas and optical radiation at beam displacement modulation regime for the excitation of the heat flux inside of objects. The comparison of effectiveness of those methods, for materials with different thermal effusivity, is presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania funkcji korelacji do przetwarzaniu sekwencji obrazów kontrastowych uzyskanych metodą termografii impulsowej. Metoda pozwala na wyodrębnienie obszarów powierzchni badanego elementu znajdujących się nad niejednorodnością cieplną występującą w strukturze. Badania wykonano na elementach warstwowych stosowanych do produkcji tyrystorów dużej mocy. Niejednorodność występująca w takich elementach związana jest z występowaniem defektów w obszarze przejściowym pomiędzy krzemem i molibdenem powstałych w trakcie termokompresji.
EN
Active thermography with pulse excitation is a diagnostic method enabling fast visualisation of thermal heterogeneity present in the volume of layered structures of semiconductor components. To improve the results obtained, when simultaneously increasing the detectability of heterogeneities related to structure defects, it is necessary to apply image processing methods. The studies were carried out for components used to manufacture high power thyristors. The test stand is composed of a set of 6 high power flash lamps, spectral filters and high speed infrared camera. The measurements consisted in recording a sequence of thermograms during the excitation of the tested object with an optical impulse derived from six flash lamps. The differences between the maximum temperature contrast on the surface of the tested component and various times of its occurrence for various defects (Fig. 6) are inconvenience in diagnostic process. While determining the location and area of the thermal heterogeneities in such structures as the tested components, it is of minor importance to determine thermal and geometrical properties of the defect precisely. The proposed method (Fig. 7) helps to generate an image depicting adjustment of contrast changing curve in time to the assumed reference function. Use of the linear correlation function to generate correlation images helps to increase the detectability of heterogeneous of thermal properties (Fig. 12).
PL
W artykule zaprezentowano i opisano koncepcję stanowiska do szybkiej wizualizacji jakości adhezji struktur warstwowych krzem-molibden, wykorzystywanych do produkcji diod i tyrystorów mocy, metodą termo-falową w trybie modulacji przestrzennej. Opisano sposób akwizycji obrazów termo-falowych oraz parametry pomiaru, w tym parametry sygnału pobudzenia. W artykule zamieszczono przykłady obrazów termofalowych ośmiu przebadanych struktur. Wybrana struktura została porównana z obrazami zarejestrowanymi metodą mikrofonową.
EN
The paper presents an idea of the measurement setup for fast visualization of adhesion quality in silicon-molybdenum structures with the help of beam displacement modulation technique. The prototype experimental set-up uses the spatial modulation technique and constant excitation power (high power continuous-wave laser) for excitating the time-changing temperature field on the object surface. This solution consists in placing the examined objects on a disc rotating with a constant angular velocity. The infrared detector is situated so as to record temperature changes with a certain delay after the excitation. The objects under investigation were silicon-molybdenum structures used for manufacturing diodes and high power thyristors. Additionally, the paper describes an idea of acquisition of thermal-wave images as well as the measurement parameters, including parameters of excitation. The thermal-wave images of the eight examined structures are shown. The image of one structure is compared with images acquired by the well-known photo-acoustic method.
PL
Termografia impulsowa jest metodą pozwalającą na wykrywanie niejednorodności cieplnych w strukturach warstwowych. Temperatura pobudzonego impulsem energetycznym obiektu zmienia się w zależności od właściwości cieplnych kolejnych warstw. Na podstawie zmian kontrastu temperaturowego możliwe jest wykrycie niejednorodności cieplnych badanej struktury. Wartość kontrastu zmienia się w zależności od głębokości położenia niejednorodności a ponadto jego wartość jest funkcją widma pobudzenia i czasu rejestracji odpowiedzi temperaturowej. Metoda zaproponowana przez autorów polega na wyznaczaniu współczynnika korelacji kontrastu temperaturowego w dziedzinie czasu z funkcją odzwierciedlającą zależności czasowe charakterystyczne dla procesów pobudzenia i relaksacji pola temperaturowego w obszarach o zmienionych właściwościach cieplnych. Obraz wynikowy wyznaczany jest z maksymalnych wartości współczynnika korelacji w dziedzinie czasu otrzymanych dla każdego piksela. Pozwala to na zwiększenie wykrywalności niejednorodności cieplnych.
EN
Pulsed thermography is one of the thermal-wave methods which can be used for the detection of thermal heterogeneities in the layered structures. The temperature of the object excited by pulse of energy, varies depending on the thermal properties of each layer. It is possible to detect the thermal heterogeneity of the object examined by observing the changes of the temperature contrast at the surface in time domain. The value of contrast varies depending on the depth of heterogeneity, its thermal properties and it also depends on the excitation spectra. The method proposed consists in determination of the correlation of registered temperature contrast in time domain with the function describing the theoretical excitation's and relaxation's time dependences of the temperature contrast in areas with altered thermal properties (areas of delamination). Correlation image results from the maximum value of the correlation coefficient obtained in the time domain for each pixel. Such approach increases the possibility of the detection of thermal heterogeneities.
EN
The destination of active thermography is the esamination of homogeneity of thermal properties of solid states. For the efficient visualization of thermal non-uniformities it is important to match the frequency spectra ot excitation and frequency spectra of thermal impedance of object. For this reason it is necessary to know the shape of excitation power in time or its frequency spectrum. This paper presents the possibilities of detection of the optical pulses shape in time domain. It consists in the measurement of IR radiation emitted by optically excited surface of object with well-known thermal properties. For presented purpose the usage of thermally thick and thermally thin bodies is analyzed.
PL
Celem termografii aktywnej jest wizualizacja niejednorodności cieplnych ciał stałych. Dla ich efektywnej detekcji ważne jest skorelowanie widma częstotliwościowego impulsu pobudzenia z widmem impedancji termicznej obiektu. Do tego potrzebna jest znajomość kształtu impulsu pobudzenia. Najczęściej pobudzenie realizowane jest przy pomocy energii promieniowania optycznego. W artykule omówiono metodę detekcji kształtu impulsu pobudzenia o szerokim zakresie widma optycznego. Polega ona na pomiarze intensywności promieniowania podczerwonego, emitowanego przez powierzchnię obiektu o znanych właściwościach termicznych, pobudzonego impulsem optycznym, którego kształt podlega detekcji. Przeanalizowano możliwość wykorzystania do tego celu ciała termicznie grubego oraz ciała termicznie cienkiego.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania odpowiedzi temperaturowej na pobudzenie energetyczne w trybie modulacji przestrzennej, w tym parametrów źródła pobudzenia (moc i szerokość obszaru pobudzenia) w stanowisku badawczym do analizy właściwości cieplnych obiektów. W artykule przestawiono przykład doboru parametrów dla struktury tyrystorowej (krzem - molibden) w zależności od parametrów pobudzenia i rejestracji.
EN
This paper presents the methodology of determinate of thermal respond on energetic excitation in beam displacement modulation mode, as well as parameters of energy source, measurement setup for analysis of thermal properties of objects. There is presented an example of selection such parameters for the thiristor structure (silicon-molybdenum) in dependence to parameters of excitation source and measurement.
PL
W artykule zaprezentowano i opisano koncepcję stanowiska do pomiaru właściwości cieplnych struktur planarnych metodą termofalową w trybie modulacji przestrzennej. Opisano sposób akwizycji obrazów termofalowych oraz przedstawiono przykład takiego obrazu zarejestrowanego na opisanym stanowisku badawczym.
EN
This article presents the idea of measurement setup for the determination of thermal properties of layered structures with the help of thermal-wave method in beam displacement modulation mode. There is also described the idea of acquisition of thermal-wave images, presented an example of such image acquired on described measurement setup.
EN
In the paper, possibilities of application of genetic algorithms to determine thermal properties depth profile in microelectronic layered structures were presented. A developed computational method was described and results obtained using the method for a thyristor structure were presented.
EN
The paper presents results of imaging internal defects in silicon-aluminum-molybdenum high-power thyristor structures. Different measuring techniques were used for imaging defects. Non-destructive investigation of structures was performed using scanning acoustic microscopy (SAM) and thermal wave methods (a photoacoustic method with harmonic excitation and an infrared method with induction heating). Destructive investigation was also performed for imaging a cross-section of areas with defects with the help of scanning electron microscopy (SEM). A comparison of images obtained using different measuring methods was presented.
PL
Artykuł prezentuje wyniki obrazowania defektów wewnętrznych w strukturach krzem-aluminium-molibden stosowanych do produkcji tyrystorów dużej mocy. Do obrazowania defektów wykorzystano różne techniki pomiarowe. Badania nieniszczące struktur przeprowadzono przy użyciu skaningowej mikroskopii akustycznej (SAM) oraz metod termofalowych (metody fotoakustycznej z pobudzeniem harmonicznym i metody termowizyjnej z grzaniem indukcyjnym). Wykonano również badania niszczące w celu zobrazowania za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) przekroju obszarów zawierających defekty. Przedstawiono porównanie obrazów otrzymanych różnymi metodami pomiarowymi.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań warstwy wierzchniej ceramiki korundowej AI2Osub>2 po szlifowaniu, uzyskanej w warunkach plastycznego płynięcia materiału. Zamieszczono wyniki analiz termo fal owych warstwy wierzchniej szlifowanego materiału, umożliwiające wyznaczenie profilu głębokościowego przewodności cieplnej tej warstwy.
EN
This paper presents the investigations results of alumina ceramics (AI2O3 surface layer after grinding obtained in ductile-regime grinding. In the paper there have been shown the results of thermal wave analysis of polished material recast layer, which made possible the determination of depth profile thermal conductivity of worked material surface layer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.