Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano symulator IEn-RTS działający w czasie rzeczywistym zjawisk. Symulator ten może zostać wykorzystany do testowania koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych linii NN i WN. Opisano część sprzętową i programową symulatora. Przedstawiono układy koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych dostępne w przekaźnikach typu D60. Pokazano przykładowe wyniki badań koordynacji działania dwóch przekaźników D60 wykonane za pomocą zbudowanego symulatora.
EN
The article describes IEn-RTS simulator operating in real time of phenomena. This simulator can be used to test coordination schemes of distance protections of HV transmission lines. The hardware and software part of the simulator is described. Distance protection coordination schemes available in relays type D60 are presented. Example results of tests of distance protection coordination schemes of two D60 protection relays made with use of a built real time simulator are shown.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z konstrukcją linii napowietrznych wysokich napięć. Zaprezentowano nowoczesne kompaktowe linie napowietrzne jako alternatywę dla tradycyjnych napowietrznych linii energetycznych, umożliwiającą znaczące zwiększenie przepustowości linii napowietrznych. Zagadnienia linii napowietrznych przedstawiono na tle aktualnego stanu i kierunków rozwoju sieci wysokich i najwyższych napięć w Polsce. Zaprezentowano przykłady istniejących projektów linii kompaktowych na świecie oraz przedstawiono pierwszą w Polsce kompaktową linię napowietrzną na napięcie 110 kV. W podsumowaniu pracy stwierdzono potrzebę prowadzenia badań w celu opracowania konstrukcji nowoczesnej kompaktowej linii napowietrznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
EN
This paper presents an overview of design aspects of high voltage overhead lines. Modern compact solutions are presented as alternative for standard overhead line designs, allowing significant increase of transmitted power through overhead lines corridors. The aspects of overhead lines are presented on the background of the current state and development plans of high voltage grid in Poland. Examples of compact overhead lines projects are presented globally as well as the first compact overhead line in Poland operated at 110 kV is outlined. The paper is concluded by the need for development of modern compact overhead line for domestic power grid in Poland.
PL
W artykule opisano jeden z programów do symulacji zjawisk dynamicznych występujących w systemie elektroenergetycznym. Program o nazwie PSCAD/EMTDC jest powszechnie używany do modelowania fragmentów systemu elektroenergetycznego i zjawisk w nich występujących. Przedstawiono dostępne w programie modele linii napowietrznych, które mogą zostać wykorzystane do modelowania takich sytuacji jak stany łączeniowe (załączenia, wyłączenia) linii, zwarcia w linii. W programie linie napowietrzne można zamodelować ręcznie za pomocą elementów pasywnych typu R, L, C, z wykorzystaniem gotowych czwórników typu PI, za pomocą gotowych modeli typu Bergeron Model, Frequency Dependent (Mode) Model, Frequency Dependent (Phase) Model. Pokazano przykładowy sposób zamodelowania linii WN 110 kV z wykorzystaniem słupów kratowych typu B2 za pomocą modelu typu Frequency Dependent (Phase) Model.
EN
The article describes one of the programs for the simulation of dynamic phenomena occurring in the power system. The program called PSCAD/EMTDC is commonly used to model the parts of the power system and phenomena occurring in them. The models of the overhead lines that can be used for modelling situations such as switching states of the line, short-circuit line have been presented. Overhead lines can be manually modelled using passive R, L, C elements by using prepared PI section elements, using prepared Bergeron Model, Frequency Dependent (Mode) Model, Frequency Dependent (Phase) Model. It was shown how to model a high-voltage line 110 kV with the use of type B2 towers by the Frequency Dependent (Phase) Model.
PL
W artykule opisano przyczyny nieprawidłowego działania oraz sposoby badania funkcji blokad kołysaniowych w które wyposażone są zabezpieczenia odległościowe. Zaproponowano badania, jakim powinny podlegać blokady w celu sprawdzenia poprawności ich działania. Przedstawiono propozycje układów testowych, które mogą zostać wykorzystane do badania blokad. Opisano budowę symulatora działającego w czasie rzeczywistym zjawisk, który może zostać wykorzystany do badania blokad kołysaniowych. Pokazano przykładowe wyniki badań przekaźnika elektroenergetycznego wykonane za pomocą symulatora.
EN
The paper describes the causes of malfunction and how to test power swing blocking functions fitted to the distance protections relays’. Tests have been proposed, which should be subject to the power swing blocking functions to validate their operation. The test systems have been proposed that can be used to test the power swing blocking functions. Describes the construction of real time simulator, which can be used to test the power swing blocking functions. Shown are examples of protection relay test results performed using the simulator.
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie przyczyn eksplozji kondensatorów zamontowanych w skrzynkach układów zapłonowych lamp metalohalogenkowych oświetlenia trybun stadionu. Eksplozje takie wystąpiły kilkukrotnie podczas kilkugodzinnej nieprzerwanej pracy lamp przy temperaturze otoczenia powyżej 0°C. Eksplozje kondensatorów doprowadziły m.in. do oderwania pokrywy skrzynki oraz do pożaru kondensatora i całej skrzynki zapłonowej zagrażając życiu kibiców.
EN
Subject of this study is to determine the causes of the explosion of capacitors mounted in boxes of ignition systems for metal halide lamps to illuminate stadium stands. Such explosions occurred several times during few hours of an uninterrupted work of lamps at ambient temperatures above 0°C. Explosions of capacitors have led, among others, to detach box cover and to fire the capacitor and a whole case of ignition threatening the life of fans.
PL
Przedstawiono propozycję układów testowych wykonanych w programie PSCAD/EMTDC do badania algorytmów zabezpieczeń różnicowych transformatorów.
EN
The paper presents a proposal of test circuits made using PSCAD/EMTDC software for research on algorithms of differential protections of transformers.
PL
W artykule opisano propozycję stanowiska laboratoryjnego do badania przekaźników elektroenergetycznych w warunkach pracy zbliżonych do rzeczywistych. Proponowane stanowisko jest symulatorem działającym w czasie rzeczywistym zjawisk zachodzących w zamodelowanym fragmencie systemu elektroenergetycznego. Opisano budowę stanowiska (część sprzętową i programową), sposób działania, wykonane testy poprawności jego pracy oraz możliwości dalszej rozbudowy.
EN
A modern laboratory test bench for testing relays in conditions close to reality is described in the submitted paper. The proposed test bench is a simulator operating in real time conditions occurring in the modelled part of the power system. It was described its construction (some hardware and software), mode of operation, performed validation tests of its activities and the possibilities of further expansion.
EN
The paper describes testing of distance protection relays’ power swing blocking functions (schemes). Basic and extended scopes of tests are proposed for power swing blocking functions. Test systems are proposed, and test modules of microprocessor tester software are described, which can be used for testing power swing blocking functions.
PL
W artykule opisano sposoby badania blokad kołysaniowych zabezpieczeń odległościowych. Zaproponowano badania, jakim powinny podlegać blokady kołysaniowe w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Przedstawiono propozycje układów testowych oraz opisano moduły testowe oprogramowania testera mikroprocesorowego, które mogą zostać wykorzystane do badania blokad kołysaniowych.
PL
Przedstawiono sposób wykorzystania programu PowerFactory do analizy zagadnień związanych z pracą zabezpieczeń w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents a method of using PowerFactory software in analysis of problems connected with operation of protective equipment in electric power system.
PL
W artykule opisano dwa sposoby projektowania charakterystyk czworobocznych zabezpieczeń odległościowych stosowane przez producentów urządzeń zabezpieczeniowych. Pierwszy ze sposobów polega na tym, że do nastawiania charakterystyk stref działania uwzględnia się połowę pętli zwarciowej. Drugi polega na tym, że do nastawiania charakterystyk stref działania uwzględnia się całą pętlę zwarciową. Podano przykłady przekaźników odległościowych, w których zastosowano pierwszy i drugi sposób projektowania charakterystyk. Opisano jak należy konfigurować moduł testowy oprogramowania testera CMC do sprawdzania charakterystyk czworobocznych jednego i drugiego rodzaju. Artykuł recenzowany.
EN
The submitted paper describes two methods designing quadrilateral characteristics of the distance protection functions used by manufacturers of protective devices. The first method lies in the fact that, for setting the characteristics of the zones is used half short-circuit loop (ohm-phase domain). The second lies in the fact that, for setting the characteristics of the zones is used all short-circuit loop (ohm-loop domain). It was given examples, using the first and second method designing characteristics. It was described how to configure a software tester test module to check the quadrilateral characteristics one and the second kind.
PL
W artykule opisano sposoby nastawiania impedancyjnych blokad przeciwkołysaniowych typu Z(t). Blokady tego typu są powszechnie wykorzystywane do blokowania działania stref zabezpieczeń odległościowych podczas kołysań mocy. Opisane zostały sposoby nastawiania podstawowych parametrów, do których należą: zasięgi rezystancyjne i reaktancyjne, nastawa timera związanego z pobudzeniem blokady i nastawa timera związanego z deblokadą (czas deblokady).
PL
Opisano sytuacje i czynniki, które mogą mieć wpływ na niepoprawne działanie blokad przeciwkołysaniowych w zabezpieczeniach odległościowych.
EN
The author describes situations and factors that could result in incorrect operation of surge guards in distance protections.
PL
Omówiono wyposażenie laboratorium umożliwiające wykorzystanie symulacyjnych programów komputerowych na uczelniach technicznych.
EN
The paper discusses the laboratory equipment that enables utilization of simulation software in technical universities.
PL
Przedstawiono rozwiązania blokad przeciwkołysaniowych stosowanych w zabezpieczeniach odległościowych.
EN
The paper presents surge guard solutions that are used in remote protective equipment.
PL
W opracowaniu przedstawiono sposoby nastawiania impedancyjnych blokad przeciwkołysaniowych typu Z(t). Blokady tego typu są powszechnie wykorzystywane do blokowania stref zabezpieczeń odległościowych podczas kołysań mocy. Opisano sposób nastawiania podstawowych parametrów, do których należą: zasięgi rezystancyjne i reaktancyjne, nastawa timera związanego z pobudzeniem blokady i nastawa timera związanego z de-blokadą.
EN
The submitted paper describes methods of setting impedance Z(t) type power swing blocking functions. These power swing blocking functions are often used for blocking distance protections zones. It was described how to setting resistance and reactance reaches, power swing detection time and power swing action time.
PL
W artykule przedstawiono propozycje badań oraz przykładowe wyniki funkcjonalnych testów zgodności i funkcjonalnych testów działania funkcji zabezpieczenia admitancyjnego urządzenia MUPASZ 7.U1 wykonane za pomocą testera typu CMC firmy OMICRON electronics. Artykuł recenzowany.
EN
The submitted paper describes methods of doing functional conformance and performance tests of admittance protection functions available in digital protection device using modern digital testing devices. It was shown propositions and results of the functional conformance and performance tests of admittance protection functions available in MUPASZ 7.U1 protection device. Tests were done by CMC testing device produced by OMICRON electronics.
PL
Omówiono podstawowe elementy programu PSCAD/EMTDC wykorzystywane do symulacji zjawisk występujących w systemach elektroenergetycznych.
EN
The paper discusses basic components of PS CAD software used for simulation of phenomena that occur in electric power systems.
PL
Przedstawiono model linii WN i model przekaźnika odległościowego oraz wyniki przeprowadzonych symulacji zakłócen z wykorzystaniem programu PSCAD/EMTDC.
EN
A model of RV line and a model of distance transmitter are presented as well as results of disturbances simulations conducted using PSCAD/ EMTDC software.
PL
W artykule opisano stanowisko dydaktyczne do badania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej dużych bloków wytwórczych. Opisano jego budowę fizyczną i działanie. Stanowisko jest wyposażone w: stół laboratoryjny z płytą czołową, przekaźnik REG 316*4, tester CMC 156 i wzmacniacz CMS 156, komputer klasy PC. Do ochrony poszczególnych elementów bloku wytwórczego wykorzystane są cztery zestawy konfiguracyjne przekaźnika REG 316*4. Zaproponowano sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem stanowiska.
EN
Modern unit laboratory test bench for power units protections testing are described in the submitted paper. There are physical construction and operations described. The laboratory test bench contains: laboratory table with front panel, REG 316*4 relay, CMC 156 testing device and amplifier CMS 156, personal computer. For protecting of power unit elements there are four configuration sets of REG 316*4 relay used. There are exercises with laboratory test bench using proposed.
PL
W artykule opisano wymagania stawiane nowoczesnym impedancyjnym lokalizatorom miejsca zwarcia wykorzystującym do swego działania sygnały z jednego końca linii, do których należą: proste nastawianie, proste użycie, elastyczność, dokładność pomiaru. Przykładowo, opisano cechy i sposób konfigurowania nowoczesnego lokalizatora Benloc32, w jaki wyposażany jest rejestrator zakłóceń typu BEN 6000. Artykuł recenzowany.
EN
The submitted paper contains a description of requirements for single-ended impedance-based fault locators. There are: easiness to setup, easiness to use, robustness and accuracy. Some of the main features and configuration of the modern Benloc 32 fault locator implemented in BEN 6000 digital fault recorder are included.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.