Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pool
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research goal was to develop an improved water purification technology for public reservoirs by adding the vibrocavitation purification before a reagent method with sodium hypochlorite, produced via electrolysis of salt. The main tasks of the research include the determination of vibrocavitation treatment efficiency and the development of a new low-frequency vibration resonance cavitation process for water purification, as well as equipment for this process. The vibroresonance method supporting the intensity of spatial displacements of cavitation exciters was developed on the basis of the theory of cavitation fields in liquids. While using this method, it was possible to establish the boundary conditions for stable support of the cavitation field created by low-frequency vibrations. The developed method is based on the formation of high intensive cavitation fields in liquids by vibratory decks. The advanced technological scheme of water purification for pools and public use reservoirs was proposed, which includes the addition of resonance vibrocavitators to a closed circulation cycle of water purification with the reagent method.
PL
W artykule opisano obiekt basenowy, w którym w czterech instalacjach nie zostały spełnione wymagania dotyczące zawartości chloru związanego. Przeprowadzone kontrolne badania bakteriologiczne zdyskwalifikowały wodę we wszystkich obiegach przeznaczonych dla osób kąpiących się. Podejmowano różne działania naprawcze, m.in. zwiększenie częstotliwości płukania filtrów z ich przechlorowaniem. Jednak dopiero wykorzystanie układu mobilnego ozonowania z wprowadzeniem wody wysoko ozonowanej przed filtracją i płukanie instalacji cyrkulacyjnej zbiorników pozwoliło na likwidację zagrożenia bakteriologicznego oraz utrzymanie zawartości chloru związanego na poziomie wymaganym przez przepisy, tj. poniżej 0,3 mg Cl2/dm.
EN
In the analyzed facility, I fail to meet the requirements for four pool water installations analyzing chlorine level. The bacteriological control tests disqualified the water in all circulation installations. The service staff take various corrective actions like an increased frequency of filter rinsing with their overhauling and other repair methods offered by the market. Only the use of a mobile ozonation system, introduction highly ozonized water before filtration and rinsing of the tank circulation system allows eliminating the bacteriological threat and maintaining the chlorine content at a level below 0,3 mg Cl2/dm.
4
Content available remote Hydroizolacja niecek basenowych – przegląd rozwiązań
PL
W artykule omówiono rodzaje konstrukcji basenów oraz odpowiadające im materiały hydroizolacyjne. Przedstawiono dokumenty odniesienia zawierające wymagania stawiane materiałom hydroizolacyjnym do niecek basenowych. Wytłumaczono różnice między dokumentami ZUAT a normami PN-EN.
EN
The article discusses the types of swimming pool design with corresponding waterproofing materials. There is a presentation of reference documents specifying the requirements for swimming pool basin waterproofing materials. The differences between ZUAT (Recommendations for granting technical approvals) documents and PN-EN stan-dards are explained
5
Content available remote Problem powstawania i toksyczności trihalometanów w wodach basenowych
PL
W artykule dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego trihalometanów (THM-ów), ich toksyczności oraz metod ograniczenia zawartości w wodzie basenowej. Na wstępie opisano problematykę ubocznych produktów dezynfekcji, tak zwanych DBP, do których zalicza się THM-y. Celem pracy było opisanie źródeł i wpływu THM-ów na korzystających z basenów oraz możliwości ograniczenia narażenia na działanie tych związków. Podjęcie tematu było związane z rozpoczęciem przez autorów badań nad jakością wód basenowych na Opolszczyźnie. Uzyskane wyniki pozwolą na ocenę stanu faktycznego oraz umożliwią podjęcie działań mających na celu redukcję obecności tych niebezpiecznych związków w wodzie, co w konsekwencji zwiększy bezpieczeństwo korzystających z pływalni.
EN
This article reviews publications on trihalomethanes (THM-s), their toxicity and methods to reduce the content of THM-s in the pool water. Firstly, the problems of disinfection by-products (DBP), which include THM-s, were presented. The aim of the paper was to describe the sources and the impact of THM-s for swimming pools users and the possibility of reducing exposure to these compounds. Authors began research related to monitoring water quality in swimming pools in the Opole region. The results of testes will determine the actual state of the quality of the pool waters and allow to take action to reduce these dangerous compounds in water and as a consequence will increase the safety of swimming pools’ users.
PL
Ocena stanu technicznego systemu klimatyzacji w hali pływackiej Część druga publikacji poświęconej skuteczności działania systemu klimatyzacji hali basenowej Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. W części pierwszej ( TCHiK", nr 4/2015, s. 135-142) przedstawiona została charakterystyka budowlano-użytkowa tego obiektu wraz z opisem systemu klimatyzacji obsługującego halę głównego basenu pływackiego. Podano w niej rzeczywiste parametry powietrza zarejestrowane w badanym obiekcie w konkretnych dniach jego użytkowania, w miesiącach lutym i lipcu. Prezentowana część druga artykułu poświęcona jest ocenie stanu technicznego badanego systemu klimatyzacji wraz z opracowanymi na tej podstawie wnioskami. Przedstawiony został bilans cieplno-wilgotnościowy opracowany dla hali pływackiej, a także wyniki szczegółowej oceny istniejącego systemu klimatyzacji wraz z omówieniem głównych zalet i wad tego rozwiązania.
EN
This is the second part of the paper dealing with efficiency of air conditioning" TCHiK", nr 4/2015, pp. 135-142) the swimming pool hall has been characterized and described. The real measured air parameters have been given for selected days in February and July. This second part deals with the analysis of technical conditions of the system and resulting conclusions. Heat and humidity balance for presented and the advantages and drawbacks of installed air conditioning system are discussed.
PL
W artykule omówiono problemy eksploatacyjne kompleksu basenowego wynikające z warunków cieplno-wilgotnościowych panujących wewnątrz. Poddano analizie konstrukcje attyk oraz omówiono przyczyny zawilgocenia. Przedstawiono wyniki odkrywek i badań termowizyjnych.
EN
The article presents operating problems of a swimming pool complex, resulting from thermal and moisture conditions inside. It provides an analysis of the structure of attics and describes the causes of accumulation of moisture. The article also contains the results of uncovers and thermal imaging research.
PL
Przedstawiono różnice w przewidywanych szacunkowych kosztach eksploatacyjnych wynikających z zużycia energii elektrycznej do napędu silników elektrycznych pomp proponowanych w projekcie basenu w stosunku do pomp rzeczywiście zainstalowanych w układzie hydraulicznym basenu.
EN
The differences are presented in the predicted estimates of operating costs resulting from electricity consumption of power pump engines (proposed in the pool draft) in relation to the pump actually installed in the hydraulic system of the pool.
PL
Celem pracy było zweryfikowanie na podstawie badań instrumentalnych opinii o możliwości ogrzewania wody w basenach do przemysłowej produkcji ryb poprzez ogrzewanie powietrza wewnętrznego w zamkniętym obiekcie fermowym. Zakresem analizy objęto zyski i straty ciepła między wodą w zbiornikach na ryby a otoczeniem na drodze promieniowania, konwekcji suchej i mokrej oraz przewodzenia przez ściany basenów. Pomiary parametrów termicznych powietrza i wody w basenach przeprowadzono w czterech eksploatowanych pomieszczeniach kontrolowanego chowu suma afrykańskiego. We wszystkich przypadkach straty z wody przewyższały zyski strumienia ciepła z powietrza, nie wyłączając fermy w Bańskiej, w której temperatura powietrza była podniesiona w stosunku do temperatury wody aż o 4°C. Stąd należałoby poddać w wątpliwość samoogrzewanie się wody od powietrza w tego typu obiektach.
EN
The purpose of the work was to carry out an instrumental research aimed to verify the opinion regarding possibility to heat water in pools for industrial scale fish production by means of heating inside air in a closed farm facility. The scope of the analysis covered heat gains and losses between water in reservoirs for fish and environment resulting from radiation, dry and wet convection, and conduction through pool walls. Thermal parameters of air and water in the pools were measured in four rooms currently used for controlled African sheatfish breeding. In all cases losses from water were higher than gains of heat flux gains from air, including the farm in Banska, in which air temperature was as much as 4°C higher compared to water temperature. Thus, the process of spontaneous water heating resulting from its contact with air in facilities of this type should be questioned.
PL
Celem badań było oszacowanie strat strumienia ciepła suchego i mokrego z powierzchni basenów do przemysłowego chowu ryb ciepłolubnych. Pomiary parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza i wody w zbiornikach produkcyjnych przeprowadzono w czterech eksploatowanych pomieszczeniach fermowych. Uzyskano duże zróżnicowanie wartości strumienia ciepła traconego do otoczenia, przy czym zdecydowanie większy udział miał strumień ciepła mokrego. Do inżynierskich obliczeń mocy urządzenia podgrzewającego wodę cyrkulującą w basenach zaproponowano przyjmować straty strumienia ciepła o gęstości 100 W/m2.
EN
The research aimed at estimating the losses of dry and wet heat stream from water surface of the pools for industrial breeding of thermophilous fish. The measurements of thermal and moisture parameters of the air and water in production reservoirs were conducted in four exploited livestock rooms. Measured values of heat stream lost to the surroundings were strongly differentiated and much larger part of the stream consisted of the wet heat. For engineering calculations of power necessary for the device heating up the water circulating in pools, an assumption of heat stream losses of 100 W/m2 density was proposed.
PL
Celem pracy była ocena skali zjawiska wymiany ciepła drogą przewodzenia oraz ciepła suchego przenoszonego na skutek konwekcji i radiacji miedzy wodą w basenach do kontrolowanego chowu ryb ciepłolubnych a otoczeniem w istniejących obiektach fermowych. Strumienie ciepła określono metodą obliczeniową na podstawie pomiarów temperatury wody basenowej oraz parametrów powietrza wewnętrznego w czterech pomieszczeniach produkcyjnych. W trzech słabo ogrzewanych wnętrzach stwierdzono niewielkie straty ciepła z basenów na skutek przenikania przez ściany zbiorników, a w dwóch przypadkach straty konwekcyjnego ciepła suchego z powierzchni wody. W budynku o znacznie podwyższonej temperaturze powietrza strumień ciepła suchego i strumień ciepła przewodzenia przepływały w kierunku odwrotnym, to jest od otoczenia do basenów.
EN
The aim of work was the opinion about phenomenon scale of the heat exchange by conduction and the dry heat transferred in result of convection and radiation between water in pools for the controlled breeding of fish and the surrounding in existing breeding objects. Streams of warmth was determined by the computational method on the basis of measurements of pool water temperature and parameters of internal air in four production rooms. There were affirmed that in three faintly heating rooms were small losses of the heat from pools as a result of the penetration through walls of reservoirs and in two cases there were losses of the convective dry heat from the surface of water. In the building with considerably increased air temperature the streams of dry heat and conduction run in opposite direction, from surroundings to pools.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.