Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PHP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł analizuje możliwości tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem dwóch konkurencyjnych rozwiązań opartych na językach Java (Spring) i PHP (Laravel). Porównano między innymi elementy implementacji, aspekty bezpieczeństwa oraz wydajność stworzonych aplikacji testowych. Celem badań było wskazanie platformy oferującej większe możliwości, określenie która jest łatwiejsza do opanowania i bardziej przyjazna dla programisty, a także wskazanie, która jest bardziej wydajna. Analizując rozwiązania stosowane w obu technologiach – podjęto próbę oceny ich konkurencyjności względem siebie.
EN
The article analyses the possibilities of creating web applications using two competing solutions based on Java (Spring) and PHP (Laravel) languages. The elements of implementation, security aspects and the efficiency of created test applications were compared. The aim of the research was to identify a platform offering greater opportunities, easier to learn and more programmer-friendly, and also a more efficient indication. Analysing the solutions used in both technologies - an attempt was made to assess their competitiveness with each other.
PL
W pracy przedstawiono wyniki porównania możliwości tworzenia aplikacji internetowych w technologii PHP na przykładzie popularnych platform programistycznych Yii2 i Laravel. Badania zostały zrealizowane poprzez implementację dwóch aplikacji o takiej samej funkcjonalności, korzystającej z tej samej bazy danych. W obu technologiach porównano strukturę aplikacji, elementy tworzenia interfejsu graficznego, wybrane metryki kodu oraz efektywność pracy z bazami danych. W podsumowaniu wskazano najważniejsze wady i zalety obu rozwiązań.
EN
The paper presents the results of comparison of the possibilities of creating web applications in PHP technology on the example of popular programming platforms Yii2 and Laravel. The research was carried out by implementing two applications with the same functionality using the same database. In both technologies, the application structure, elements of creating the graphical interface, selected code metrics and efficiency of working with databases were compared. The summary indicates the most important advantages and disadvantages of both solutions..
PL
Artykuł przedstawia proces tworzenia dwóch aplikacji w oparciu o dwie różne metody programowania, jedna z nich to aplikacja PHP oparta na danych przechowywanych w relacyjnej bazie danych MySQL oraz aplikacja o analogicznej funkcjonalności zaimplementowana na platformie Magento 1.9. Głównym celem artykułu jest przetestowanie obu aplikacji oraz weryfikacja w jakim stopniu poszczególne funkcjonalności są odporne na błędy pojawiające się podczas korzystania z aplikacji. Uzyskane rezultaty pozwolą ocenić sposób programowania poprawiający czystość kodu oraz jego jakość.
EN
The paper presents the process of creating two application using two different methods of programming. One of them is simple PHP application based on data stored in a relational MySQL database and a application of the same functionality implemented on the Magento 1.9 platform. The main purpose of the paper is to test applications and verify them of the extent to which functionality is fault-tolerant. It means that tests will be the - individuals function and their resistance to errors. The obtained results allow the authors to evaluate which kind of programming is the best and improve clean code and it’s quality.
PL
W artykule opisano koncepcję systemu, umożliwiającego użytkownikom zdalny dostęp do zasobów laboratorium sieci komputerowych, tj. sprzętu i oprogramowania, wykorzystywanych w ramach zajęć z przedmiotu „Sieci komputerowe”, a także szkoleń realizowanych w ramach kursów Cisco CCNA. System opracowano, opierając się na pakiecie LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP), z wykorzystaniem wirtualnej sieci VPN. Cała infrastruktura prezentowanego systemu została zbudowana na podstawie oprogramowania klasy Open Source, co znalazło swoje odzwierciedlenie w aspektach ekonomicznych.
EN
In the paper is described the infrastructure of system, which allows the users to remotely access the network hardware and software. System is used in the teaching process while teaching the subject "Computer Networks" and Cisco CCNA course. This system is realized on the basis for VPN and LAMP package - is based on Open Source Software.
PL
Celem pracy była analiza i badanie programowej platformy Node.js i frameworka Laravel, a także porównanie wydajności serwisów utworzonych za pomocą tych technologii. Testy wydajności aplikacji przeprowadzono za pomocą oprogramowania Apache Benchmark i Apache JMeter. Analiza obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty ich funkcjonowania.
EN
The aim of this work was the analysis and research of software platform Node.js and the framework Laravel, and comparing the performance of the created sites using Node.js and PHP. The tests were carried out with Apache Benchmark and Apache JMeter. The analysis includes theoretical and practical aspects of their functioning.
PL
W niniejszym artykule opisano dedykowany system online, który został opracowany w celu prognozowania zużycia paliwa przez autobusy i busy oraz w celu wspomagania doboru norm zużycia paliwa. System wykorzystuje charakterystykę trasy, parametry pojazdu oraz informacje o stylu jazdy kierowcy w celu prognozowania zużytego paliwa. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono wzory odpowiadające za ustalanie współczynników korekty zużytego paliwa wykorzystywanych podczas prognozowania. System został napisany w języku PHP przy wykorzystaniu technologii HTML, CSS oraz relacyjnej bazy danych MySQL.
EN
In this paper a dedicated online support system has been described. The system was developed to forecast a fuel consumption by buses and to support determination of fuel consumption standard. The system, based on route characteristics, vehicles parameters and information dealing with the driver driving style and skills, make it to forecast the fuel consumption possible. As a part of a study, formulas describing correction factors of fuel consumption and its forecasting have been estimated. The system has been developed in PHP environment, HTML, CSS technology and MySQL relational database.
7
Content available Extending DQL with Recursive Facilities
EN
Object Relational Mappings reduce a gap between Relational Databases and programming languages. However, only the simplest operations are covered by the ORM frameworks. Most facilities provided by DBMSs are not usable via ORM. Among such features are recursive queries, introduced in SQL:99 standard. This paper presents integration of Recursive Common Table Expressions with Doctrine Query Language - a part of Doctrine ORM framework for PHP.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje porównanie dwóch najczęściej wykorzystywanych w programowaniu aplikacji internetowych PHP technologii mapowania obiektowo-relacyjnego: Propel i Doctrine. Analiza porównawcza została wykonana na podstawie aplikacji testowej i odpowiednio opracowanych scenariuszy. Wyniki zaprezentowano w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. We wnioskach wskazano korzyści wynikające ze stosowania obu technologii w odniesieniu do czystego kodu PHP.
EN
This paper presents a comparison of the two most commonly used for PHP applications object-relational mapping technologies: Propel and Doctrine. The comparative analysis was made on the basis of the test application and test cases. The results are presented in tables and figures. The conclusions indicate the benefits of applying both technologies in relation to the pure PHP code.
9
PL
Projekt i implementacja aplikacji internetowej wspomagającej tworzenie planu zajęć
EN
Project and implementation of a web application supporting creation schedule
10
Content available Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych
PL
Niniejszy artykuł prezentuje możliwości biblioteki PEAR w procesie szybkiego wytwarzania aplikacji internetowych w języku PHP. Na podstawie przykładów zostaną zaprezentowane zalety oraz korzyści płynące z użytkowania biblioteki PEAR. Stosowanie repozytoriów klas z niniejszej biblioteki pozwala znacznie uprościć i zoptymalizować kod w procesie programowania aplikacji PHP.
EN
The paper presents the possibility of the PEAR library in the rapid production of the PHP applications. The advantages and benefits of the use of the PEAR are going to be presented. Use of this repository class library can significantly simplify and optimize the PHP code and accelerate the process of the web application programming.
11
Content available Aplikacje RIA w systemach CMS oraz e-commerce
PL
Aplikacje RIA zyskują popularność w szerokim świecie Internetu. Ich główną zaletą jest bardzo duży stopień przystępności dla użytkownika, przede wszystkim ze względu na eliminację konieczności "przeładunku" strony po dokonaniu pewnych jej modyfikacji. RIA jest idealną technologią do współpracy z środowiskiem CMS. System CMS umożliwia zarządzanie stronami w bardzo łatwy sposób, nawet dla osób z relatywnie małą znajomością języka HTML. Technologia RIA jest wymarzonym rozwiązaniem dla właścicieli małych firm, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie dodatkowej osoby tylko do zarządzania stroną internetową. Skomplikowane systemy, takie jak CMS, stają się nawet prostsze niż pisanie strony w zwykłym - klasycznym kodzie HTML. Do głównych celów realizowanych w powyższym systemie można zaliczyć uproszczenie wszystkich skomplikowanych operacji oraz zapewnienie przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który "poprowadzi" za rękę użytkowników. System CMS musi być bardzo elastyczny, aby dostosować się do użytkowników. Innym bardzo ważnym aspektem jest bieżące utrzymanie systemu, gdyż każdy błąd zagrażający bezpieczeństwu danych musi zostać wyeliminowany. Dla środowiska rozwijającego oprogramowanie ważnym wątkiem jest również rejestracja wszystkich błędów, tak aby w przyszłości móc go odtworzyć w zależności od kierunku rozwoju oprogramowania.
EN
RIA applications are gaining popularity over the internet. They are very user friendly because we are eliminating page reloading after making actions. It's ideal technology for making backend for CMS. A CMS system makes managing of website very easy for people with zero HTML skills. It's perfect for owners of small business which can't afford for hire another person, just for managing website. But such complex systems as CMS are very complicated, even if it's simpler than writing website in plain HTML it still may be too hard to understand for people. And it is developer's work to simplify all complex operation, provide user friendly interface which will take users hand and bring him safely to the other side. CMS systems must be also very flexible to adjust themselves to users. We must also remember about keeping system up to date, because every bug which is threaten for data safety must be eliminated. For developer it's also important to log all errors, so in future he or she can recreate the error on develop environment.
EN
The paper deals with problems of an information system solution as a support for the education system within the Department of Control and Information Systems (DICS) at the University of Žilina. The primary system is designed for education subjects from the area of intelligent transport systems with Telematics. The paper summarises and describes the existing and planned subjects in the telematic systems specialization. The main part of the paper describes the specification of teachers and students requirements related to these subjects. These specifications are the basis for a practical realization of the database part of the system with features of an interactive learning system. The specified requirements for systems include e.g. a possibility to enter the figures to the database system or to allocate the questions for subjects or selected areas. The database system was designed with a using entity – relational model. To implement the systems the MySQL v 5.0.51b SW platform was used, which is compatible with the existing database in the DICS server. The paper describes a possibility of access to systems as well as problems and solutions of realized database systems security based on cryptography tools.
13
Content available remote System kart przedmiotów w ramach programu ECTS na Politechnice Łódzkiej
PL
Artykuł przedstawia założenia i wprowadzenie do systemu ECTS na Politechnice Łódzkiej. Przedstawiono projekt i realizację systemu Kart Przedmiotów w ramach ECTS. Praca opisuje poszczególne funkcjonalności systemu oraz ich rozwiązania. W ramach systemu opracowano abstrakcyjną warstwę bazodanową, która pozwala na współpracę systemu z różnymi bazami danych oraz buforowanie danych przeznaczonych do wypełniania formularzy (jako rozwiązania autorskie).
EN
The paper presents the assumptions and the introduction of the ECTS system at the Technical University of Lodz. Presents the design and implementation of the System Card Courses under ECTS. Work describes the different functionality of the system and their solutions. In the system developed an abstract database layer that allows the system to work with various databases and data caching for filling out forms (as a solution to the authors).
PL
Reasumujac przeprowadzone eksperymenty można, w ograniczonym zakresie, wnioskować, iż, systemy bazodanowe typu client-side są w przypadku szybszych maszyn użytkownika bardziej wydajne od systemów typu server-side. Nie sprawdzają się jednak na maszynach starszych generacji. Systemy bazodanowe typu server-side, w przypadku posiadania dostępu do wydajnych centrów danych, są rozwiazaniem bardziej optymalnym od dedykowanych dla maszyn użytkownika o ograniczonych możliwościach. W przypadku pracy pod normalnym obciażeniem i przy przetwarzaniu niewielkiej ilości danych oba typy systemów nie odbiegają bardzo od siebie w kwestii wydajności. Jednakże już w przypadku dużych porcji danych przy relatywnie słabym serwerze dobrze zoptymalizowane systemy client-side prezentuja dużo wiekszą wydajność. Dodatkowo trzeba nadmienić, że systemy server-side wymagają od administratora poświęcenia więcej uwagi zabezpieczeniom gdyż są to najczęściej implementacje udostepniane przez stronę internetową, co wiaże się z większym ryzykiem ataków. Z natury rzeczy systemy typu server-side są o wiele mniej odporne na przeciążenia serwera, ataki typu DoS, czy opóźnienia na łączach. Systemy typu clientside są zdecydowanie bardziej ekonomiczne, w tym sensie, że nie potrzebują do swego działania kosztownego sprzętu: przy niewielkich bazach danych w zupełności wystarczy zwykły komputer PC i darmowa baza danych MySQL. Należy przy tym nadmienić, że w testach starano się oddać środowisko naturalne gdzie, na co dzień pracują aplikacje. Stad wybór systemu Windows i pakietu oprogramowania Xampp. Istnieją zenz powszechnie przesłanki by sadzić, iż zastosowanie środowiska Unix/Linux wraz z dedykowanymi im parserem PHP, serwerami bazodanowym i WWW pozwoli uzyskać lepsze wyniki. Jednakże nie porównanie systemów operacyjnych z oprogramowaniem serwerowym było celem eksperymentów.
EN
This paper includes attempt to confirm advantage of database systems in the client-side architecture for certain applications. A two-part database system for reporting failures to IT department has been developed in Visual C# language according to former design assumptions for the purpose of experiments. Then it was compared with the same system developed using PHP in the server-side architecture. The study has proven advantage of client-side architecture systems in case of very busy servers and confirmed sense of using such architecture for small and medium-sized systems and indicated to necessity to optimize queries in order to accelerate operation of both kinds of applications as well as need to use optimum network setup of the server.
PL
Przedstawiony został autorski program komputerowy Plantene-2 przeznaczony do obliczania powierzchni plantacji roślin energetycznych. Aplikacja wykonana została w wersji internetowej i jest kontynuacją wcześniejszego programu instalowanego na komputerze użytkownika. W opracowaniu opisane zostały różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami.
EN
The paper presents an original computer application - Plantene-2 - designed to compute energy plant plantation areas. The application has been developed in Internet version and it is a continuation of a previous program installed in user's computer. The study contains differences between these solutions.
PL
Celem artykułu jest omówienie opracowanego narzędzia geomatycznego, pozwalającego zoptymalizować prezentację zbiorów geoinformacji wektorowej w Internecie. Niniejsza praca opisuje metodę konfiguracji popularnego globusa elektronicznego GoogleEarth oraz kartograficznej aplikacji internetowej Google Maps z danymi przestrzennymi, które zebrane zostały w systemie baz danych PostgreSQL/PostGIS. Istotą zaproponowanego rozwiązania jest dynamiczna wizualizacja wektorowych danych przestrzennych, których zakres przestrzenny odpowiada obszarowi widocznemu na ekranie użytkownika. Zakres obszaru widzianego na ekranie jest generowany przez przeglądarkę kartograficzną w postaci współrzędnych geograficznych, które są następnie odczytywane przez autorski program dynpg2kml opracowany w języku PHP. Program ten komunikuje się z systemem PostgreSQL/PostGIS i zwraca pozyskane z niego dane wektorowe w postaci kodu w języku KML. Kod ten jest odczytywany, przetwarzany i wyświetlany przez aplikacje GoogleEarth oraz Google Maps. Główną zaletą zaproponowanego rozwiązania jest możliwość prezentacji szczegółowych danych wektorowych, transmitowanych dynamicznie w niewielkich pakietach. W porównaniu do transmisji całości zbioru danych w jednym pakiecie, skrócony zostaje czas oczekiwania użytkownika na informację, co ma duże znaczenie w przypadku dystrybucji dużych zbiorów danych oraz w warunkach ograniczonej prędkości transmisji danych. Możliwości wykorzystywanego systemu pozwalają na dalszy rozwój zaproponowanego programu. Jako przykład, przedstawiona zostanie metoda dostosowywania szczegółów geometrii wyświetlanych obiektów wektorowych do skali prezentowanej mapy.
EN
The goal of the paper is to describe an original geomatic tool for the optimized visualization of vector datasets on the Internet. This paper covers a configuration method of Google Earth popular digital globe and Google Maps cartographic Internet application with spatial data collected in PostgreSQL/PostGIS database system. The essence of the proposed solution is the dynamic visualization of vector data fragments, whose spatial range corresponds to the area of the user's screen. The spatial range on the user's screen, recorded in geographic coordinates, is generated by the cartographic browser and is read afterwards by the author's original programme dynpg2kml written in PHP. The programme communicates with PostgreSQL/PostGIS database system and returns vector datasets in KML code. The code is read, parsed and visualized by the Google Earth and Google Maps software. The main advantage of this solution is the possibility of presentation of detailed vector datasets, transmitted dynamically in small packets. In comparison to the transmission of whole data collection in one packet, the user's anticipation time decreases. It is considerably important in case of the distribution of large datasets or under low data transfer conditions. The possibilities of the system used here allow its further development. A method of adapting the geometry details to the presentation scale is described here, too.
EN
This article presents some of the complex aspects of intellectual and industrial property rights in the area of innovative machines, tools, devices as well as chemical compositions, software processes, manufacture articles, etc. The main aim of the paper is to stress the importance of industrial property right in patenting procedures. Moreover, the author's computer-aided system dedicated to industrial property rights is particularly described.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w obszarze patentowania innowacyjnych maszyn, narzędzi, urządzeń, jak również kompozytów chemicznych, produktów produkcyjnych itd. Głównym celem artykułu jest podkreślenie wagi ochrony własności przemysłowej w procedurach patentowania. Co więcej, przedstawiono autorski system informatyczny dedykowany w szczególności ochronie własności przemysłowej.
PL
Wykorzystując serwer dydaktyczny w Katedrze Podstaw Techniki, oraz wychodząc naprzeciw istniejącym trendom, rozbudowano go o zagadnienia dotyczące problematyki ergonomicznej. W poszczególnych panelach modułu znalazły się: informacje o Pracowni Ergonomii, tematyka realizowanych zagadnień w zakresie przedmiotu "Ergonomia", konspekty i instrukcje do ćwiczeń, przykładowe testy sprawdzające wiedzę, informacje o wynikach pracy studentów w trakcie semestru (zakodowane), formularz umożliwiający studentom wyrażanie opinii na temat realizowanych zajęć. Moduł ergonomiczny, tak jak pozostałe moduły serwera, dla większości ćwiczeń oparty jest o kognitywny model edukacji, który umożliwia tworzenie i przeprowadzanie eksperymentu zapewniającego aktywne poznawanie w oparciu o symulacje.
EN
Didactic server located in Department of Technology Fundamentals was extended with new module for teaching of Ergonomics. There were included the following categories of services: information about Laboratory of Ergonomics, syllabus for current ergonomic course, tutorials and instructions for exercises, examples of tests, information about student results (coded), form for students opinion acquisition. Ergonomics server module similarly as other modules was designed according to methodology of cognitive education where learning in an active cognition process through computer modeling and simulation experiments.
PL
Problem braku istnienia wspólnej platformy gromadzącej informacje o pracach magisterskich i ich tematach może prowadzić do nieekonomicznego duplikowania badań prowadzonych przez dyplomantów. Powstanie w wyniku przeprowadzenia tych badań podobnych prac może prowadzić do podejrzeń o plagiat. W pracy opisano sposób powstania i działania systemu informacyjnego, zawierającego bazę prac dyplomowych studentów kierunku TRiL na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. System został zaimplementowany z wykorzystaniem My SQL. Interfejs powstałego systemu został zaimplementowany w HTML, a część systemu odpowiedzialną za utworzenie oraz obsługę danych została napisana w PHP.
EN
Lack of a common platform cumulating information on the MSc theses and their subject matter may result in uneconomical duplication of the research themes being undertaken by the graduates. Thus, realized similar research projects in different scientific centers and consequently – similar theses, may arouse some suspicions of plagiarizing. The paper described the steps of development and functioning of information system containing data base on the MSc theses of graduates in the field of agricultural and forestry engineering.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.