Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  virtual prototyping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote System projekcji CAVE 3D w procesie projektowania wyrobu
PL
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na przestrzeni lat w organizacji wytwarzania dokumentacji technicznej oraz konstrukcyjnej. Omówiono wdrożony w OBRUM sp. z o.o. nowoczesny system projekcji CAVE 3D wspomagający procesy projektowania. Opisano zasadę działania systemu, jego charakterystyczne cechy i ograniczenia. W podsumowaniu uwypuklono zalety systemu pozwalające na eliminację błędów oraz bezpośredni kontakt z klientem na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego urządzenia czy projektu wyrobu przedkładanego do akceptacji.
EN
The article presents changes taking place over the years in the organization of the preparation of technical and construction documentation. A modern CAVE 3D projection system, implemented at OBRUM for supporting design processes, is discussed. The principle of system operation, its characteristic features and limitations are described. The summary emphasizes the advantages of the system that enable elimination of errors and direct contact with the customer at the stage of creating a conceptual design of a device or of product design to be submitted for approval
2
Content available remote CAVE 3D projection system in the process of product designing
EN
The article presents changes taking place over the years in the organization of the preparation of technical and construction documentation. A modern CAVE 3D projection system, implemented at OBRUM for supporting design processes, is discussed. The principle of system operation, its characteristic features and limitations are described. The summary emphasizes the advantages of the system that enable elimination of errors and direct contact with the customer at the stage of creating a conceptual design of a device or of product design to be submitted for approval.
EN
This paper is a case study conducted to present an approach to the process of designing new products using virtual prototyping. During the first stage of research a digital geometric model of the vehicle was created. Secondly it underwent a series of tests utilising the multibody system method in order to determine the forces and displacements in selected construction nodes of the vehicle during its movement on an uneven surface. In consequence the most dangerous case of loads was identified. The obtained results were used to conduct detailed strength testing of the bicycle frame and changes its geometry. For the purposes of this case study two FEA software environments (Inventor and SolidWorks) were used. It has been confirmed that using method allows to implement the process of creating a new product more effectively as well as to assess the influence of the conditions of its usage more efficiently. It was stated that using of different software environments increases the complexity of the technical process of production preparation but at the same time increases the certainty of prototype testing. The presented example of simulation calculations made for the bicycle can be considered as a useful method for calculating other prototypes with high complexity of construction due to its systematized character of chosen conditions and testing procedure. It allows to verify the correctness of construction, functionality and perform many analyses, which can contribute to the elimination of possible errors as early as at the construction stage.
4
Content available remote Virtual prototyping of electro-hydraulic parallel manipulator control systems
EN
The paper presents the process of virtual prototyping of a parallel manipulator which uses electro-hydraulic servo-mechanisms to drive active elements. A mechatronic solution of tasks of forward and inverse kinematics with the use of a virtual model of the manipulator, as well as a control system for the virtual machine were presented herein. The solution presented in the article makes it possible to study the functions of the control system before its merger with a real manipulator. At the same time, the design process is significantly accelerated.
PL
W artykule zaprezentowano proces wirtualnego prototypowania manipulatora o konstrukcji równoległej, w którym do napędów członów aktywnych wykorzystano serwomechanizmy elektrohydrauliczne. Przedstawiono mechatroniczne rozwiązanie zadań kinematyki z zastosowaniem wirtualnego modelu manipulatora. Zaproponowane w artykule rozwiązanie umożliwia badanie funkcji układu sterowania przed jego połączeniem z rzeczywistym manipulatorem Jednocześnie proces projektowania zostaje znacząco przyspieszony.
PL
Wirtualne prototypowanie stanowi obecnie niezbędny etap projektowania maszyn i urządzeń. Pozwala ono na zwiększenie efektywności działania maszyn, a także umożliwia wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, w zależności od uzyskanych wyników symulacyjnych. Z zastosowaniem wirtualnego prototypowania projektowanie konstrukcji staje się szybsze i bardziej ekonomiczne. W artykule przedstawiono wieloetapowy proces opracowywania wirtualnego prototypu, a także zaprezentowano wyniki wybranych badań symulacyjnych uzyskanych na podstawie opracowanych w programie SolidWorks modeli symulacyjnych i obliczeniowych. Przedstawione przykładowe wyniki analiz dotyczą modelu robota kroczącego (heksapoda).
EN
Currently virtual prototyping is necessary during the design of new mechanisms and devices. The virtual modeling allows to increase the efficiency of machine operation. Also it enables to reconstruct the model depending on the simulation results. Virtual prototyping causes the faster and cheaper designing. The article presents multistep process of creation of virtual prototype and selected results of simulation executed in SolidWorks environment. The presented sample simulation results of analyses concern the model of the walking robot (hexapod).
PL
W pracy przedstawiono, na przykładzie wybranych rozwiązań maszyn, możliwości wykorzystania programów komputerowych do wspomagania projektowania, modelowania oraz badań symulacyjnych maszyn górniczych. Opisano wykorzystanie takich programów jak Autodesk Inventor, MES, DEM, UML czy LabVIEW, które zastosowano w procesie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych wybranych maszyn, modelowania systemów produkcyjnych oraz badań symulacyjnych związanych z kinematyką i efektywnością systemów produkcyjnych, jak też ich układów sterowania. Przedstawiono efekty osiągnięte podczas opracowywania rozwiązań maszyn modułowych dla tunelownictwa, lokalnych kopalń odkrywkowych, maszyn do drążenia wyrobisk korytarzowych, programu dla doboru kompleksów ścianowych oraz analizy jakości działania wybranych układów sterujących.
EN
The development of suspended monorails is presented, indicating their advantages and limitations in use. Attention is paid to the development of monorails with battery drives in recent years. Example solutions including those developed in KOMAG – PCA-1 and GAD-1drive trains are given. The development of computer tools supporting designers and users of suspended monorails is described. Directions of further development of suspended transportation are discussed.
PL
W artykule przedstawiono rozwój jednoszynowych kolejek podwieszonych, wskazując na ich zalety oraz ograniczenia stosowania. Zwrócono uwagę na pojawienie się w ostatnich latach kolejek z napędem akumulatorowym. Podano przykłady rozwiązań, w tym opracowanych w ITG KOMAG ciągników PCA-1 i GAD-1. Wskazano na rozwój narzędzi komputerowych wspomagających projektantów i użytkowników kolejek. Przedstawiono kierunki dalszego rozwoju transportu podwieszonego.
EN
This paper presents a virtual design process for a tight-fitting garment pattern for adapter consumer garments, aimed at consumers with scoliosis. The design process proposed is based on a virtual human model created using a 3D scanner, allowing simulation of the morphological shape of an individual with atypical physical deformations. Customized 2D and 3D virtual garment prototyping tools are used in combination to create products through interactions between the consumer, designer and pattern maker. After following an interactive sequence: Scanning – Design – Display – Evaluation – Adjustment, a final design solution acceptable to both the designer and consumer can be obtained. Through this process, traditional 2D garment design knowledge, especially design rules influenced by the fabric information, is fully utilized to support the design process proposed. Using the knowledge based collaborative design process, design satisfaction can be largely improved.
PL
W artykule przedstawiono wirtualny proces projektowania wzoru odzieży dla osób ze skoliozą. Zaproponowany projekt jest oparty na wirtualnym modelu ciała człowieka stworzonym przy użyciu skanera 3D, umożliwiającego symulację morfologicznego kształtu ciała osoby o nietypowych deformacjach fizycznych. Po wykonaniu sekwencji interaktywnej: skanowanie – projekt – wyświetlacz – ocena – dostosowanie, można uzyskać ostateczne rozwiązanie projektowe akceptowalne zarówno dla projektanta, jak i dla konsumentów. W tym procesie tradycyjna wiedza z zakresu zasad projektowania odzieży 2D jest w pełni wykorzystywana w celu wspierania zaproponowanego procesu projektowania. Korzystając z kombinacji obu systemów 2D i 3D można w znacznym stopniu poprawić jakość otrzymanego projektu. Udane rozwiązania projektowe można zintegrować z bazą wiedzy o projektowaniu mody, aby tworzyć nowe zasady projektowania i rozszerzać profesjonalną wiedzę dotyczącą projektowania.
EN
The motive behind the effort to make virtual prototyping more sophisticated is first of all cost reduction of manufacturing machine design, followed by reduction of lead time for development, prototyping and testing of the pre-manufacturing machine series. This article deals with the analysis of manufacturing precision of a 3-axial, numerically controlled milling machine. The methodology for precision analysis rests on a selected simplified numerical calculation model of a manufacturing machine on which virtual machining has been conducted. The mechanical inaccuracy itself is calculated by computer via the FEM analysis. The results are processed for visualization by the Excel software.
EN
Assessing the risks of steering system faults in underwater vehicles is a human-machine-environment (HME) systematic safety field that studies faults in the steering system itself, the driver’s human reliability (HR) and various environmental conditions. This paper proposed a fault risk assessment method for an underwater vehicle steering system based on virtual prototyping and Monte Carlo simulation. A virtual steering system prototype was established and validated to rectify a lack of historic fault data. Fault injection and simulation were conducted to acquire fault simulation data. A Monte Carlo simulation was adopted that integrated randomness due to the human operator and environment. Randomness and uncertainty of the human, machine and environment were integrated in the method to obtain a probabilistic risk indicator. To verify the proposed method, a case of stuck rudder fault (SRF) risk assessment was studied. This method may provide a novel solution for fault risk assessment of a vehicle or other general HME system.
EN
The article presents the number of transport systems and the length of the routes on which people are transported in Polish mines. A legal status in Poland and China and the guidance of the Regional Office of Arnsberg in Germany were presented. The actual speed as a function of time recorded during exploitation of the suspended monorail in the mining conditions is shown. A technical potential maximum velocity of the suspended drivetrains is identified. Extended criterial model for assessment of effects of overloads to operators and transported team as well as algorithm for identification of effects of dynamic overloads are presented. Example of simulation result, i.e. behaviour of virtual model of Hybrid III dummy during its transportation in a cabin on a curve, is given.
PL
W artykule przedstawiono liczbę układów transportowych i długości tras, na których prowadzona jest jazda ludzi. Zaprezentowano stan prawny obowiązujący w Polsce i Chinach oraz wytyczne Okręgowego Urzędu Arnsberg w Niemczech. Zamieszczono rzeczywiste prędkości jazdy w funkcji czasu, zarejestrowane podczas eksploatacji kolejki podwieszonej w zakładzie górniczym. Określono techniczne możliwości prędkości maksymalnej dla wybranego ciągnika kolejki podwieszonej. Przedstawiono rozszerzony model kryterialny do oceny skutków przeciążeń oddziałujących na operatorów i przewożoną załogę oraz algorytm identyfikacji skutków przeciążeń dynamicznych. Zaprezentowano przykładowy wyniki symulacji – zachowanie się wirtualnego modelu manekina Hybrid III podczas jazdy kabiną osobową na zakręcie.
PL
Zespół Smart Power z Politechniki Śląskiej od 2012 r. uczestniczy w międzynarodowych wyścigach pojazdów energooszczędnych Shell Eco-marathon. Podczas konstruowania swojego drugiego pojazdu – elektrycznego pojazdu typu miejskiego – zespół położył nacisk na opracowanie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS); w ich projektowaniu wykorzystano metody wirtualnego prototypowania.
EN
Smart Power team participates in the World competition of energy efficient vehicles – Shell Eco-marathon since 2012. During the design work on the second vehicle i.e. an electric vehicle Urban Concept category, attention of the team has been drawn to the development of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), with the respective methods of design applied in the virtual prototyping work.
EN
The paper presents a general concept of smart design and production control as key elements for efficient operation of a smart factory. The authors present various techniques that aid the design process of individualized products and organization of their production in the context of realization of the mass customization strategy, which allows a shortened time of development for a new product. Particular attention was paid to integration of additive manufacturing technologies and virtual reality techniques, which are a base of the so-called hybrid prototyping.
14
Content available remote Application of computer simulation in designing agricultural machinery
EN
In recent years, the development of computer-aided design systems and manufacturing changes significantly the method of structural and technological works. Method that allows for the rapid introduction of a new product on the market is concurrent engineering. Due to the high costs of hardware and software and the lack of appropriate staff this method is not available to many, especially small manufacturing plants. Effective, although to a less extent, a tool to improve quality and shorten the design time can be individual modules as well as computer programs. The article presents examples of how use the program of "virtual prototyping" to solid modeling, kinematics simulation and stress analysis by finite element method. The results of presented analysis enabled the redesign of few elements of potato planter construction: support frame in fastening stationary tank place and side walls of the movable tank.
PL
W ostatnich latach rozwój komputerowych systemów wspomagania projektowania i wytwarzania w istotny sposób zmienia metody prac konstrukcyjno technologicznych. Metodą, która pozwala na najszybsze wprowadzenie nowego produktu na rynek jest projektowanie współbieżne. Ze względu na duże koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz brak odpowiedniego personelu jest to metoda niedostępna dla wielu, szczególnie małych zakładów produkcyjnych. Skutecznym, choć w mniejszym stopniu, narzędziem służącym do poprawienia jakości i skrócenia czasu projektowania mogą być także pojedyncze moduły lub programy. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania programu typu wirtualnego prototypowania do modelowania bryłowego, symulacji kinematycznej oraz analiz wytrzymałościowych metodą elementów skończonych. Wyniki prezentowanych analiz umożliwiły zmianę konstrukcji: ramy nośnej analizowanej sadzarki w miejscu mocowania zbiornika stałego, w ścianach bocznych zbiornika stałego i zbiornika ruchomego.
PL
Prace prowadzone w Zakładzie Projektowania układów Scalonych i Systemów Instytutu Technologii Elektronowej w warszawie (ITE-Z09) obecnie obejmują wiele obszarów badawczych pokrywających szerokie spektrum zagadnień procesu opracowywania, realizacji i testowania układów scalonych, modułów jak np. układy odczytowe, przetwarzania danych, komunikacyjne, całych urządzeń jak np. urządzenia szyfrujące i całych systemów jak np. sieci czujnikowe czy inne, zaawansowane systemy sterowania i kontroli dla przemysłu. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie czytelnikowi profilu działalności Zakładu w szerszym kontekście prowadzonej w Instytucie ITE krajowej i międzynarodowej współpracy oraz w świetle obserwowanych obecnie trendów rozwoju technologii elektronicznych. Daje to szeroki obraz współtworzonej w Instytucie metodologii opracowywania produktu obejmujący zarówno zagadnienia prowadzenia procesu projektowania, fizyczna integrację jak i stosowane narzędzia komputerowe i interakcje z klientem przemysłowym lub naukowo-badawczym.
EN
The Department of Integrated Circuits and systems Design (ITE-Z09) conducts basic and applied research in broad range of the design topics in the field of integrated circuits (IC’s) like readout electronics; specialized modules for communication and encryption; functional systems like sensor networks; development of design and application focused on industrial control systems implementation. This paper presents competences of the Department based on the engineering tradition of ITE Institute. This paper is focused on past and contemporary research activities and achievements of the Department profiting from good international cooperation with European research centers and industrial leaders in the field of microelectronics design and applications development. Perspectives and concepts have been also presented and discussed.
PL
W prezentowanym artykule przedstawione zostaną wstępne wyniki projektu dotyczącego Cybernetycznej Sztucznej Komórki (zwanej dalej ArtCell - ang. Cybernetic Artificial Cell) oraz powstały na jej podstawie model koncepcyjny robota modułowego. Prezentowane modele stworzone w środowisku LMS Virtual.Lab Motion (VLM) obrazują zasadę działania oraz budowę zarówno pojedynczych komórek jak również całego systemu. Środowisko VLM pozwala na zamodelowanie i połączenie pojedynczych komórek w złożony system przy pomocy złączy zarówno kinematycznych jak i dynamicznych, które mogą być w dowolnym momencie aktywowane i dezaktywowane co pozwoli na dynamiczną zmianę struktury robota w trakcie symulacji.
EN
In the paper results of initial work on the project of Cybernetic Artificial Cell (ArtCell) is presented including presentation of the conceptual models created in LMS Virtual.Lab Motion (VLM) environment. Presented numerical models describe concept of behavior of single cell as well as behavior of the whole modular systems. LMS Virtual.Lab Motion environment is the unique tool for modeling of modular robots. It allows for modeling structures which may be altered during simulations by connecting and disconnecting some elements.
PL
W Laboratorium Metod Wirtualnego Prototypowania ITG KOMAG od szeregu lat prowadzone są prace mające na celu rozwój narzędzi programowych oraz rozwój metod w zakresie wirtualnego prototypowania systemów mechanicznych. W artykule przedstawiono metodę wspomagania projektowania układów pomocniczego transportu kopalnianego oraz metodę służącą do analizy kolizyjności na trasach transportu pomocniczego z użyciem kolejek podwieszonych i spągowych. Zaprezentowano również metody numeryczne stosowane do oceny rozwiązań konstrukcyjnych zawiesi i złączy tras kolejek podwieszonych, ciągników manewrowych oraz kabin operatorów.
EN
Work aiming at a development of software tools and methods for virtual prototyping of mechanical systems has been carried out in the Laboratory of Virtual Prototyping Methods at the KOMAG Institute of Mining Technology for many years. Method supporting the designing the auxiliary mine transportation systems and method for analysis of collision possibility on routes of auxiliary transportation by suspended monorails and floor-mounted railways, are presented. Numerical methods used in assessment of design solutions of suspensions and connections of suspended monorails routes, manoeuvring drivetrains and operators' cabins are also given.
PL
W pracy przedstawiono projekt koncepcyjny samojezdnej platformy sadowniczej wykonany w systemie Catia v5. Przedstawione rozwiązanie konstrukcyjne jest syntezą rozwiązań dostępnych na rynku. Opisano budowę poszczególnych podzespołów oraz ich funkcje w całym urządzeniu. Wirtualny prototyp zastał zweryfikowany pod względem prawidłowości i funkcjonalności w module DMU Kinematics. Analiza potwierdziła jego prawidłowe dopasowanie oraz brak kolizji w trakcie ruchu poszczególnych podzespołów.
EN
The paper presents a conceptual design of the mobile orchard platform created in Catia v5. The proposed concept is a synthesis of the the products/concepts/ideas available on the market. The structure of particular units and their functions is described in the article. The virtual prototype's validity and functionality has been verified in the DMU Kinematics module. The analysis confirmed its fit and unimpeded movement of all the units.
EN
Method for virtual prototyping of cabins of mining machines operators is presented in the light of anthropotechnical assessment criteria. Anthropotechnical criteria and design of models of anthropometric features, which are used for assessment of design solutions in the aspect of safety criterion, are divided and discussed. Developed virtual prototyping method for assessment of cabin of underground locomotive operator was used. Initial simulation was made with use of Finite Element Method.
PL
W artykule przedstawiono metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów maszyn górniczych w świetle antropotechnicznych kryteriów oceny. Dokonano podziału i omówiono kryteria antropotechniczne. Przedstawiono definicję kryterium urazu głowy HIC (ang. Head Injury Criterion) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia urazu głowy w funkcji wartości parametru HIC. Zaprezentowano budowę modeli cech antropometrycznych, dedykowanych do oceny rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa wraz z opisem statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych. Omówiono proces tworzenia wirtualnego odpowiednika manekina do testów zderzeniowych, tzw. modelu ATB (ang. Articulated Total Body). Podano odniesienia do norm dotyczących konstrukcji chroniących operatorów przed spadającymi przedmiotami. Przedstawiono schemat metody wirtualnego prototypowania kabin operatorów w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Zastosowano opracowaną metodę wirtualnego prototypowania do oceny kabiny operatora lokomotywy dołowej. Omówiono główne elementy składowe modelu obliczeniowego. Zadanie rozwiązano przy użyciu metody elementów skończonych. Przedstawiono wstępne wyniki symulacji, tj. obliczono parametr HIC dla zadanych warunków brzegowych. W podsumowaniu zaprezentowano główne cele wirtualnego prototypowania kabin operatorów dla kryterium bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na uniwersalność zastosowanej metody.
EN
This paper presents a design of a tracked in-pipe inspection mobile robot with an adaptive drive positioning system. The robot is intended to operate in circular and rectangular pipes and ducts, oriented horizontally and vertically. The paper covers a design process of a virtual prototype, focusing on track adaptation to work environment. A mathematical description of a kinematic model of the robot is presented. Operation of the prototype in pipes with a cross-section greater than 210 mm is described. Laboratory tests that validate the design and enable determination of energy consumption of the robot are presented.
PL
Praca przedstawia projekt mobilnego gąsienicowego robota inspekcyjnego ze zmienną konfiguracją układu napędowego. Robot jest stworzony do inspekcji okrągłych oraz kwadratowych rur i kanałów o orientacji pionowej oraz poziomej. W artykule opisany został proces wirtualnego prototypowania, podczas którego zwrócono uwagę na przystosowanie pozycji gąsienic do środowiska, w którym pracować będzie robot. Przedstawiono model matematyczny kinematyki robota oraz symulacje ruchu układu napędowego. Wynikiem prac była produkcja prototypu, który został przetestowany w rurach o średnicy przekraczającej 210 mm, co udokumentowano w artykule. Przeprowadzone zostały również testy zużycia energii przez robota podczas przejazdów w trzech podstawowych konfiguracjach.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.