Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grinding wheel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The purpose of the work is to develop a new effective construction and material for the granite abrasive grinding wheel. The task was undertaken in order to shorten the time of surface grinding machining operations by providing for a given cycle a homogeneous postprocessing surface of high quality, shortening the time for a given group of granularity of abrasive segments. For the purpose of the work, an analysis of the effectiveness of the working surface of the disc’s surface of known geometric solutions and a new disc geometry solution was carried out. The recipes of the material composition and the technology of making prototypes of discs with new geometry of abrasive segments for which laboratory tests were carried out were developed. The evaluation of the effectiveness of their work for the production conditions has been tested in laboratory conditions, where discs with a diameter of 100 mm were tested operating at constant kinematic parameters ω = 960 rpm and at a constant pressure of the 20 N disc to the surface to be machined. Effectiveness of the impact was verified by the distribution of surface roughness on the treatment floor of the width corresponding to the diameter of the disc left on the surface of the granite slab. Initial tests were carried out on the author’s stand, ensuring: rotational speed measurement, constant pressure of the disc to the material being processed, surface roughness measurement after each of the three cycles of the disc impact using the Mitutoyo roughness tester.
EN
This article describes a case study of an application of the method of creating innovations called SCAMPER for the development of new abrasive tools designed for machining of hard-to-cut materials. The SCAMPER method is used for innovative transformations of existing products, aimed at a modernization of their design, a construction and an extension of functions. This method was used in the procedure of modifying abrasive tools and it permitted a generation of a set of innovative solutions in this field. The methodology made it also possible to logically organize individual creative activities supported by the previously accumulated theoretical and experimental knowledge.
EN
The paper presents a new, multi-criteria method which allows the numerical evaluation of the machining process in terms of efficiency, quality and costs. Three indicators were developed to assess the operational properties of grinding wheels. Their values are determined on the basis of the results of short grinding tests carried out on a special test stand. The evaluation of the proposed indicators is described. Furthermore, the application exemple of this method in determining the grinding wheel’s operational properties is presented. In the research, the vitrified alumina oxide grinding wheels were used for grinding of constructional and tool steels of various hardness. The results of the experiments show that the proposed indicators are an effective tool for assessing the process and results of grinding for a specific grinding wheel and material within certain tested grinding parameters range. The study also showed that the differences in indicators’ values, observed during tests of grinding specific material type using grinding wheels with different properties, are useful for optimizing the choice of tool type and machining conditions.
PL
W artykule przedstawiono nową, wielokryterialną metodę, w której grupa trzech wskaźników eksploatacyjnych, wyznaczonych na podstawie danych procesowych z krótkotrwałego testu pracy pary ściernica-przedmiot obrabiany przeprowadzonego na specjalnym stanowisku badawczym, pozwala na liczbowe wartościowanie procesu obróbki pod względem wydajności, jakości i kosztów. Przedstawiono wyniki badań ewaluacji zaproponowanych wskaźników oraz badania aplikacyjne metody w zakresie oceny właściwości eksploatacyjnych ściernic podczas szlifowania stali. W badaniach stosowano ceramiczne ściernice elektrokorundowe oraz stale narzędziowe i konstrukcyjne o różnej twardości. Wyniki doświadczeń wykazały, że zaproponowane formuły wskaźników są skutecznym narzędziem oceny przebiegu i wyników szlifowania dla określonej pary ściernica-materiał w badanym zakresie wartości nastawnych procesu szlifowania. Badania wykazały także, że różnice wartości wskaźników występujące podczas testów szlifowania określonego rodzaju materiału ściernicami o różnej charakterystyce, są przydatne do optymalizacji wyboru rodzaju narzędzia i warunków obróbki.
4
Content available remote Projekt przyrządu tokarskiego do szlifowania zwojów ślimaka
PL
W artykule przedstawiono koncepcję przyrządu tokarskiego do szlifowania zwojów ślimaka na tokarce uniwersalnej. Omówiono jego budowę oraz sposób funkcjonowania. Poruszono kwestię zasadności tworzenia tego typu konstrukcji w obliczu dostępnych obrabiarek specjalistycznych, odnosząc się przy tym do współczesnych trendów technologii obróbki ściernej.
EN
The article presents the additional lathes instrument concept for grinding helical surfaces of the worm. It’s built, way of function and control were discussed. The legitimacy of creation of such devices were discussed in reference to available specialized machines and present tendencies of grinding.
PL
W artykule przedstawiono dwie koncepcje adaptacji tokarek uniwersalnych do szlifowania powierzchni śrubowych zwojów ślimaka za pomocą ściernicy krążkowej. Zaprezentowano także projekt urządzenia do profilowania ściernicy. Omówiono jego podzespoły oraz sposób funkcjonowania.
EN
This paper presents two concepts for adaptation the universal lathes for grinding helical surfaces of the worm by the grinding wheel. The project of the device for grinding wheel profile was also presented. Its sub-assemblies and its way of work were discussed.
EN
This article presents five methods of centrifugal provision the grinding fluid to the grinding zone such as centrifugal grinding fluid supplying through the grinding spindle and through the grinding wheel, centrifugal grinding fluid provision through the channels in the grinding wheel body and grinding wheel pores, centrifugal grinding fluid provision through the channels in the body and space between abrasive segments, centrifugal grinding fluid provision through the grinding wheel divider radial channels, centrifugal grinding fluid supply method with use of zonal centrifugal grinding fluid provision system. The described characteristics were referred primarily to the conventional flood cooling method as a reference. In summary the conclusions drawn after mentioned characteristics analysis were presented.
EN
The article describes the role and types of cooling lubricants used in grinding processes. Conventional methods of coolants delivery into the grinding zone were described, such as: flood method, high-pressure jet method, centrifugal coolant provision method as well as methods method to minimize coolant flow rate: minimum quantity lubrication (MQL), minimum quantity cooling (MQC) and minimum quantity cooling lubrication (MQCL). Against this background, a methods were presented to completely eliminate grinding fluid from the grinding process (dry grinding) like: impregnated grinding wheels and cold air guns (CAG).
EN
In the work the analysis of existent methods of determination of local and general forces of cutting at polishing of surfaces with a type as the arc of circumference is given. The dependence for determination of speed polishing and method for determination of thickness of the cut away layer on condition of equality of the tricked into and taken off volumes of material are offered. The method of determination of cutting forces, which takes into account cutting and deforming grain, is suggested. The method of determining the thickness of a cutting layer of one of the cutting edge, from the condition that the volume of material that is brought and is cut in each local point of contact spots has been proposed. The proposed method takes into account the compliance of the processing system and the discontinuity of the abrasive surface of the tool. By experimental way upper limits of thickness cutting layer when using different abrasive materials for a wide range of cutting speeds have been obtained.
PL
W artykule przedstawiono projekt przyrządu tokarskiego do szlifowania zwojów ślimaka. Przyrząd ten zostanie zamontowany na tokarce CNC. Utworzone w ten sposób stanowisko badawcze pozwoli przeprowadzić badania, które potwierdzą, czy jest możliwe wykonanie obróbki wykończeniowej powierzchni śrubowych bez używania specjalistycznych obrabiarek, jak np. szlifierki do gwintów. W opracowaniu omówiono budowę, sposób funkcjonowania oraz montażu tego przyrządu na obrabiarce.
EN
The article presents the design of the lathes instrument for grinding helical surfaces of the worm. This instrument will be installed on a CNC lathe. Test stand created in this way will allow carry out studies enabled to perform finishing treatment of helical surfaces, without the use of specialized machine tools, such as thread grinders. The construction, operating and installation way of mentioned device on the machine tool was also discussed.
EN
Analysis of the shape and location of abrasive grain tips as well as their changes during the grinding process, is the basis for forecasting the machining process results. This paper presents a methodology of using the watershed segmentation in identifying abrasive grains on the abrasive tool active surface. Some abrasive grain tips were selected to minimize the errors of detecting many tips on a single abrasive grain. The abrasive grains, singled out as a result of the watershed segmentation, were then analyzed to determine their geometric parameters. Moreover, the statistical parameters describing their locations on the abrasive tool active surface and the parameters characterizing intergranular spaces were determined.
11
Content available remote Procedura optymalizacyjna skutków szlifowania
PL
Artykuł omawia potencjał innowacyjny technologii szlifowania, wytyczne doboru parametrów technologicznych szlifowania uwzględniające warunki techniczne i ekonomiczne obróbki, wpływ cech ściernicy na warunki kontaktu czynnej powierzchni ściernicy (CPS) z materiałem obrabianym oraz naciski jednostkowe i efekty wydajnościowe szlifowania. Przedstawiono rezultaty procedury optymalizacyjnej parametrów szlifowania według kryteriów użytkowych tego procesu.
EN
The article include: innovative potential of the grinding technique. Recommendation for grinding parameters in view of technological conditions and economic indices. The impact of the grinding wheel features and the ground material properties on the condition of contact between the active wheel surface (AWS) and the machined part implicating forces, productivity and 3-d geometry of the machined surface. The effect of the optimization procedure according to the performance criteria for this manufacturing process.
12
Content available remote Parametry procesu szlifowania stopów tytanu : przegląd literatury
PL
Dokonano przeglądu parametrów – używanych przez badaczy w ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie – dotyczących procesu szlifowania płaskich próbek wykonanych ze stopu tytanu. Porównano parametry nastawcze szlifierki oraz gatunki ziaren ściernych, powszechnie stosowane w obróbce ściernej materiałów trudno skrawalnych.
EN
In the article, an overview of parameters relating to the process of grinding flat samples made of titanium alloy, which are used by researchers in scientific centers in Poland and worldwide were presented. Setting of grinding parameters were compared as well as types of abrasive grains which are widely used in the grinding process of hard-to-cut materials.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia przeznaczonego do profilowania ściernicy za pomocą obciągaczy diamentowych. Omówiono jego budowę oraz sposób funkcjonowania i sterowania. Zaprezentowano także metodę bazowania elementu obrabianego, uwzględniając przy tym możliwość współpracy z innym przyrządem.
EN
The article presents the device concept for profiling grinding wheel using a diamond dressing tools. Its built, way of function and control were discussed. Method of gauge, taking into account the possibility of cooperation with another device was also presented.
14
Content available remote Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej
PL
W artykule opisano narzędzia ścierne o innowacyjnych, adaptacyjnych strukturach i specjalnych mikroagregatach, które umożliwiają uzyskanie wyższej efektywności operacji szlifowania w porównaniu ze ściernicami konwencjonalnymi i które mogą być stosowane do obróbki stopów metali lekkich. Opracowane narzędzia ścierne umożliwiają ograniczenie niekorzystnych skutków procesów obróbki stopów aluminium, magnezu i tytanu w postaci zalepień czynnej powierzchni ściernic. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu szlifowania stali łożyskowej ŁH15 ściernicami z mikroagregatami ściernymi.
EN
The article describes the abrasive tools of innovative, adaptive structures and special microaggregates that enable a higher efficiency of the grinding operation compared with conventional grinding wheels and which can be used for the processing of light metal alloys. The developed abrasive tools allow to limit the adverse effects of the treatment of aluminium, magnesium and titanium. The paper presents the results of the study of the grinding of bearing steel ŁH15 using microaggregate abrasive grinding wheels.
PL
Przedstawiono wyniki badań szlifowania stali nierdzewnej 1H12N2MVFBA ściernicą z diamentu i CBN. Określono wpływ materiału ściernego na parametry eksploatacyjne części przy tarciu ślizgowym i procesach korozyjno-zmęczeniowych.
EN
In the paper experimental researches of grinding of stainless steel 1H12N2MVFBA CBN and diamond grinding wheel were presented. The influence of grinding parameters on the resistance of steel under sliding friction and corrosion fatigue processes is show. The development finishing treatment is given more effective in place of traditionally applied - electro-corundum grinding with next stabilizing tempering and mechanical polishing.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań stereometrii warstwy wierzchniej kształtowanej podczas procesu szlifowania powierzchni płaskich, stali trudnościeralnych. Do badań wykorzystano ściernice najnowszej generacji Quantum, proces prowadzono bez udziału płynów obróbkowych starając się zachować warunki w jakich te stale pracują.
EN
The paper presents the part of studies on the surface topography formation during grinding flat surface, difficult to machine steels. For the studies applied a new generation grinding wheel- Quantum, grinding process was carried out without the fluids, in order to keep the conditions in which those steels are habitually work.
PL
W artykule przedstawiono analizę drgań własnych ściernic o kształtach złożonych na przykładzie ściernicy garnkowej. Mierzono częstotliwość drgań własnych i na tej podstawie wyznaczany był moduł Younga dla materiału ściernicy. Badaniu poddawano zarówno całą ściernicę o kształcie złożonym, jak i ściernice o kształtach podstawowych na które podzielona została ściernica wyjściowa. Na tej podstawie podjęto próbę oceny właściwości wytrzymałościowych ściernicy o kształcie złożonym.
EN
In the paper the self-vibrations analysis for grinding wheels of complex shapes focusing on straight cup grinding wheel has been presented. The self-vibration frequency has been measured and basing on which Young's modulus for grinding wheel material has been defined. Both the whole grinding wheel of complex shape as well as grinding wheels of basic shapes on which the initial grinding wheel has been divided have undergo tests. Basing on this the attempt to evaluate strength properties for grinding wheel of complex shape has been undertaken.
18
Content available remote Wskaźniki zdolności skrawnej ściernicy
PL
W artykule opisano jakościowe, ilościowe i syntetyczne wskaźniki zdolności skrawnej ściernicy. Podano sposób budowy wskaźników i kryteria ich doboru, w zależności od wymagań technologicznych.
EN
The article presents qualitative, quantitative and synthetic indicators of machinability of grinding wheel. Describes how to build indicators and criteria of their selection in dependence of technological requirements.
19
Content available remote Trzpieniowa ściernica usuwająca wióry
PL
W artykule przedstawiono porównawcze wyniki badań trwałości ściernic do przecinania ręcznego, zużywanych na dwóch urządzeniach: z całkowicie ręcznym prowadzeniem przez operatora narzędzia i na urządzeniu zautomatyzowanym symulującym warunki ręcznego przecinania ściernicą. Wykazano, że dla tych dwóch urządzeń nie ma istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wartościami wskaźnika wydajności względnej GA, reprezentującego trwałość ściernicy. Stwierdzono ponadto, że współczynniki korelacji pomiędzy rozkładami wartości wskaźników GA są istotne statystycznie dla ściernic zużywanych na jednym rodzaju urządzenia.
EN
The paper presents comparative results of the stability studies for cutting wheels manual consumed on two devices: a fully manual running the tool in the workpiece and the simulator manual cut-off tool. It has been shown that there is no statistically significant correlation between the values of the relative performance of GA, representing the durability of the wheel, designated for these two devices. It was also found that the coefficients of correlation between the values of GA distributions are statistically significant for grinding consumed on only one type of device.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.