Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej źródła OZE oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, powoduje, że ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalizacji kosztów funkcjonowania KSE również będzie musiała się zwiększać. W artykule przedstawiono koncepcję współdziałania rozproszonych źródeł energii w ramach wirtualnej elektrowni, w celu możliwości świadczenia usług systemowych, adresowanych uczestnikom rynku energii (operatorzy OSP, OSD, podmioty oferujące bilansowanie handlowe oraz świadczące usługi zarządzania popytem). Koncepcja uwzględnia aspekty techniczne oraz organizacyjne wynikające z właściwości źródeł wytwórczych oraz z uwarunkowań rynków energii i usług systemowych.
EN
Intensive development of distributed generation, using renewable energy sources and combined production of electricity and heat, is a result of European and national energy policy. The growing importance of distributed sources in meeting the demand for electricity, makes their role in ensuring security and minimizing the costs of the NPS will also have to increase. The article presents the concept of interoperability of distributed energy resources in the virtual power plant, in order to be able to provide system services, addressed the participants of the energy market (operators TSO, DSO, companies offering commercial balancing and demand side management service providers). The concept takes into account technical, economic and organizational arising from the generation sources properties and the conditions of energy and ancillary services markets.
EN
The intensive development of distributed generation including renewable energy sources (RES) and the co-generation of electricity and heat is a result of the implementation of European and national energy policy. This policy is due to the growing relevance of distributed sources to generate sufficient power supplies, also their role in ensuring the security and minimizing the costs of the National Power System (NPS) operation will have to increase. The paper presents the concept of distributed energy sources’ interoperability within a virtual power plant (VPP), to provide ancillary services for energy market participants (TSO – transmission system operator, DSOs – distribution system operators, trade balancing and demand management services’ providers). The concept considers the technical, economic and organizational aspects of the characteristics of the generating sources as well as the energy markets and ancillary services’ determinants.
PL
Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE) oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną powoduje, że ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalizacji kosztów funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) również będzie musiała się zwiększać. W artykule przedstawiono koncepcję współdziałania rozproszonych źródeł energii w ramach wirtualnej elektrowni (VPP – Virtual Power Plant), w celu możliwości świadczenia usług systemowych adresowanych do uczestników rynku energii (operator systemu przesyłowego – OSP, operatorzy systemów dystrybucyjnych – OSD, podmioty oferujące bilansowanie handlowe oraz świadczące usługi zarządzania popytem). Koncepcja uwzględnia aspekty techniczne, ekonomiczne oraz organizacyjne wynikające z właściwości źródeł wytwórczych oraz z uwarunkowań rynków energii i usług systemowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących możliwości prognozowania generacji wybranej farmy wiatrowej (FW), realizowanych za pomocą zróżnicowanych metod predykcyjnych, wykorzystujących odmienny zakres danych pomiarowych i prognostycznych, dostępnych na farmie i w jej otoczeniu. Analizy koncentrowały się na ocenie błędów uzyskiwanych prognoz oraz doborze danych wejściowych do modeli prognostycznych i ocenie ich wpływu na poprawę jakości predykcji.
EN
The article presents the results of analyzes refer to the capabilities of wind generation forecasting in selected case study, implemented by means of different methods of prediction, using a different range of measurement and forecasting data available Analyses focused on the evaluation of forecasts generated errors, input data of forecasting models selection and evaluation of the impact on the quality of prediction.
EN
Development of wind generation, besides its positive aspects related to the use of renewable energy, is a challenge from the point of view of power systems’ operational security and economy. The uncertain and variable nature of wind generation sources entails the need for the for the TSO to provide adequate reserves of power, necessary to maintain the grid’s stable operation, and the actors involved in the trading of energy from these sources incur additional of balancing unplanned output deviations. The paper presents the results of analyses concerning the options to forecast a selected wind farm’s output exercised by means of different methods of prediction, using a different range of measurement and forecasting data available on the farm and its surroundings. The analyses focused on the evaluation of forecast errors, and selection of input data for forecasting models and assessment of their impact on prediction quality improvement.
PL
Rozwój generacji wiatrowej, oprócz pozytywnych aspektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, stanowi wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i ekonomiki funkcjonowania systemów elektroenergetycznych. Niepewny i zmienny charakter generacji źródeł wiatrowych pociąga za sobą konieczność zapewnienia przez operatora systemu przesyłowego (OSP) odpowiednich rezerw mocy, niezbędnych dla zachowania stabilnej pracy sieci, zaś podmioty zaangażowane w handel energią z tych źródeł ponoszą dodatkowe koszty bilansowania nieplanowanych odchyleń produkcji. W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących możliwości prognozowania generacji wybranej farmy wiatrowej, realizowanych za pomocą zróżnicowanych metod predykcyjnych, wykorzystujących odmienny zakres danych pomiarowych i prognostycznych, dostępnych na farmie i w jej otoczeniu. Analizy koncentrowały się na ocenie błędów uzyskiwanych prognoz oraz doborze danych wejściowych do modeli prognostycznych i ocenie ich wpływu na poprawę jakości predykcji.
EN
Planning for the development of the distribution network, providing the required level of reliability, while minimizing expenditures for the expansion requires forecasting future demand for power end-users connected to the network. Dynamics of changes in electrical load will depend on many factors, both local (e.g. changes in the structure and number of customers) and global (e.g. changes in energy intensity of consumption). The forecasting methodology presented in the paper combines the power demand trend extrapolation techniques, resulting from historical measurement data, with using the information about the potential socio-economic development and available economic and demographic forecasts at different levels of territorial division of the country. Application of the proposed methodology allows performing medium and long term projections of demand for power in the nodes of the distribution network.
PL
Zaprezentowana w artykule przez autorów metodyka prognozowania zapotrzebowania na moc łączy techniki ekstrapolacji trendów, wynikających z historycznych danych pomiarowych z wykorzystaniem informacji o potencjale rozwoju społeczno-gospodarczego rozpatrywanego obszaru, oraz prognoz makroekonomicznych i demograficznych, dostępnych dla różnych organów władzy samorządowej i państwowej. Zastosowanie proponowanej metodyki pozwala wykonać projekcje zapotrzebowania na moc w węzłach 110 kV oraz 15/0,4 kV, w średnim i długim horyzoncie czasu.
PL
Przedstawiona w referacie metodyka prognozowania zapotrzebowania na moc łączy techniki ekstrapolacji trendów, wynikających z historycznych danych pomiarowych z wykorzystaniem informacji o potencjale rozwoju społeczno-gospodarczego rozpatrywanego obszaru oraz prognoz makroekonomicznych i demograficznych, dostępnych dla różnych szczebli podziału terytorialnego kraju. Zastosowanie proponowanej metodyki pozwala wykonać projekcje zapotrzebowania na moc w węzłach 110kV oraz 15/0,4 kV w średnim i długim horyzoncie czasowym.
EN
Planning for the development of the distribution network, providing the required level of reliability, while minimizing expenditures for the expansion requires a forecast of future demand for power end-users connected to the network. Dynamics of changes in electrical load will depend on many factors, both local (eg, changes in the structure and number of customers) and global (eg, changes in energy intensity of consumption). Presented in the paper forecasting methodology combines the power demand trend extrapolation techniques, resulting from historical measurement data, with using the information about the potential socio-economic development and available economic and demographic forecasts at different levels of territorial division of the country. Application of the proposed methodology allows to perform medium and long term projections of demand for power in the nodes of distribution network.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd zagadnień formalnoprawnych, wynikających z polityki UE, a także krajowych regulacji mających wpływ na możliwości wdrażania rozwiązań z zakresu sieci inteligentnych (Smart Grid). Prawodawstwo unijne nie nakłada obecnie obowiązku stosowania w krajach członkowskich mechanizmów wspierających wdrażanie rozwiązań Smart Grid w elektroenergetyce. Dyrektywy postulują wprowadzenie takich regulacji krajowych, które sprzyjają poprawie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii, rozwojowi oraz integracji odnawialnych i rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym, rozwojowi rynku energii w celu umożliwienia odbiorcom reagowania na bodźce rynkowe i racjonalnej zmiany zachowań w kwestii wykorzystania energii. Nie wszystkie zobowiązania i zalecenia zostały w pełni przeniesione do ustawodawstwa krajowego. Jednak kierunki polskiej polityki energetycznej są zbieżne z trendami europejskimi i jednoznacznie wskazują na inteligentne sieci jako jedno z remediów na wyzwania, którym będzie musiał sprostać Krajowy System Elektroenergetyczny w perspektywie długoterminowej. Należy więc oczekiwać w najbliższym czasie istotnych zmian legislacyjnych, dotyczących sektora energetyki.
EN
This article presents an overview of the formal and legal issues arising from EU policies and national regulations affecting the capacity to implement Smart Grid solutions. EU legislation currently imposes on the Member States no obligation to apply any mechanisms to support implementation of Smart Grid solutions in the power sector. Directives call for the introduction of such national regulations that promote improved security and reliability of energy supply, development and integration of renewable and distributed energy resources with the power system, and development of the energy market to allow customers to respond to market incentives and to rationally change their behaviours as regards energy use. Not all of the obligations and recommendations have been fully transferred into the national legislation. However, directions of the Polish energy policy are in line with European trends and clearly indicate Smart Grids as one of the remedies to the challenges that the National Power System will have to cope with in the long term. Therefore, some significant legislative changes regarding the power sector should be expected in the near future.
EN
Total gaseous mercury (TGM) concentration was measured over the offshore waters of the Gdańsk Deep during spring and autumn in the years 1999-2006. The results obtained were compared with TGM concentrations recorded at the same time in the air of the coastal zone of Gdynia and Sopot. Both offshore and in coastal zone, higher Hg(g) concentrations were measured in autumn than in spring. When analyzing mean Hg(g) concentrations in subsequent hours of the day, solar radiation effect on mercury level in the air was evident. Mercury levels in the air seemed to be controlled also by the presence of dissolved organic matter in the seawater, which is responsible for mercury complexation and for algae detoxification processes.
PL
Stężenie całkowitej gazowej rtęci (TGM) w powietrzu mierzono nad otwartym morzem w rejonie Głębi Gdańskiej wiosną i jesienią w latach 1999-2006. Wyniki porównano ze stężeniami TGM rejestrowanymi w tym samym czasie w strefie brzegowej nad Gdynią i Sopotem. Zarówno z dala od lądu, jak i w powietrzu strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej zmierzone stężenia Hg(g) były wyższe wiosną niż jesienią. Analizując średnie stężenia Hg (g) w poszczególnych godzinach doby, nad Głębią Gdańską i na stacjach brzegowych zaobserwowano wyraźny wpływ natężenia radiacji słonecznej na poziom stężenia rtęci w powietrzu. Oprócz natężenia radiacji słonecznej ważnym czynnikiem, wpływającym na stężenie rtęci, była prawdopodobnie rozpuszczona materia organiczna, z którą należy łączyć kompleksowanie rtęci i detoksyfikację glonów.
EN
The potential effect of an increase in ultraviolet radiation on organic matter in the sea surface microlayer and subsurface bulk seawater was evaluated in spring during three sampling periods in 1997, 1998, and 2000. The phytoplankton concentration is high in the water of the southern Baltic during this period. The results of temporal changes in chlorophyll a, phaeopigments, and oxygen concentrations were taken into account. An inhibitory effect (expressed as a decline in chlorophyll a concentrations) on biological processes in the sea surface microlayer as well as in the subsurface layer occurred around noon and in the early afternoon. High levels of ultraviolet radiation intensified chlorophyll a reduction. The measurements conducted in the microlayer and the subsurface layer indicated the possibility of photodamage to phytoplankton under natural conditions when there is an excessive increase of UV-B radiation in comparison to PAR. A significant increase in the phaeophytin a concentration and a decrease in the chlorophyll a concentration was observed at noon when the UV-B/PAR ratio was high.
EN
In order to assess their short-term variability, nutrient concentrations were measured at standard depths at 2 h intervals in the deepest region of the Gdańsk Deep during the first ten days of June 2001. The mean concentrations of nutrients in the euphotic zone were: NN (NO_2-, NO_3-, NH_4+) - 1.93 žmol dm^-3, PO_4^3- - 0.12 žmol dm^-3 and Fetot - 0.11 žmol dm^-3. During daylight hours, when the rate of assimilation was fastest, concentrations of nitrogen, phosphorus and iron compounds were very low. The phosphate concentration fell to a minimum (0.03 žmol dm^-3) between 04:00 and 10:00 hrs, while total iron dropped to 0.01 žmol dm^-3 between 10:00 and 16:00 hrs. Both levels were below the limiting values for phosphorus and iron. At night, concentrations of NO_3- and PO_4^3- rose by 25%, those of NH_4+ and Fetot by 35%. The mean molar ratios of N_N:PO_4^3- and Fetot:PO_4^3- in the surface layer were subject to significant daily fluctuations. The molar N_N:PO_4^3- ratio was higher than the optimum value established for the Baltic Sea. Below the halocline, the concentrations of dissolved iron and phosphorus rose as a result of diffusion from sediments in response to changing redox conditions.
EN
Measurements of chlorophyll α fluorescence accompanied by solar radiation measurements were carried out during two spring cruises in the region of the Gdańsk Basin. Chlorophyll α fluorescence, similarly to that of chlorophyll a concentration in the seawater, showed considerable diurnal variability. The measurements provided statistically significant negative correlation coefficients that indicated that chlorophyll α fluorescence is inhibited as solar PAR and UV radiation intensity increases. The approximate range of radiation intensity that corresponded to a clearly marked decline in chlorophyll α fluorescence and chlorophyll α concentration was determined. It was revealed that the decline in chlorophyll a concentration in the surface water layer resulted from the photodegradation of chlorophyll α as well as phytoplankton grazing. In both cases, the resulting observation was an increase of pheophytine a concentration. The vertical migration of phytoplankton was identified as an additional process induced by high radiation levels.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.