Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rewolucja w prawie pracy zapowiadana była już wielokrotnie. Radykalne zmiany oraz wprowadzenie nowego Kodeksu pracy miały nastąpić już w 20181 Zostały jednak odłożone w czasie. Mimo to pomysł wprowadzenia nowego Kodeksu pracy regularnie powraca w doniesieniach medialnych. Tak czy inaczej prawo pracy jest jedną z bardziej dynamicznie zmieniających się dziedzin prawa. Jakie zmiany zaszły w zeszłym roku?
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w Polsce, w zakresie stosowanych systemów czasu pracy w zakładach górniczych. Przedstawiono możliwości redukcji znacznej liczby nadgodzin, przy zastosowaniu klauzuli opt-out, na której wprowadzenie zezwalają przepisy prawa unijnego. Zaproponowano wprowadzenie do kodeksu pracy zapisu o dobrowolności korzystania z tej formy dodatkowego zatrudnienia, co w znacznym stopniu spowodowałoby spadek naruszania przepisów prawa w zakresie czasu pracy we wszystkich branżach działalności, a więc także w górnictwie, ponadto w znacznym stopniu spowodowałoby ograniczenie wykonywania pracy przez tzw. firmy zewnętrzne w zakładach górniczych.
EN
This paper presents the legal status of applying the labor law in Poland in working systems in mining industry. There has been proposed a legal modification of the large number of working overtimes applying opt-out clause which is situated in European Union law. There is the proposal to change the labor code including a voluntary work consent, which will cause a considerable decrease in breaking legal work system regulation of statutory working time in each activities, specially in mining industry.
PL
Koordynator sprawujący nadzór nad bhp to nie inspektor służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyjaśniamy, kto i kiedy powołuje koordynatora ds. bhp oraz jakie są jego uprawnienia i odpowiedzialność karna.
PL
Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r. i zwolnieni po tej dacie powinni otrzymać od pracodawcy informacje o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, terminie jej odbioru i zniszczenia. Co z pracownikami zatrudnionymi wcześniej, dla których pracodawca jest zobligowany przechowywać dokumentację pracowniczą przez 50 lat?
PL
„Po wypadku nie powinno obwiniać się pracownika, tylko system” – takie słowa padły na szkoleniu prowadzonym przez dr Jennet Arshimovą. Autorka w niniejszym felietonie zastanawia się, na ile to zdanie przyczynia się do rozwoju systemu bezpieczeństwa, a na ile stwarza osobiste zagrożenie dla prezesa firmy.
PL
Nowelizacja prawa pracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne, związana jest z harmonizacją przepisów krajowych z dyrektywą 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi, Dz.Urz. UE L 179, str. 1–19).
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w Polsce w zakresie stosowania klauzuli opt-out w systemie czasu pracy wg prawodawstwa Unii Europejskiej. Zaproponowano wprowadzenie do Kodeksu pracy dobrowolności korzystania z tej formy dodatkowego zatrudnienia, co w znacznym stopniu spowodowałoby spadek naruszania przepisów prawa w zakresie czasu pracy we wszystkich branżach działalności, a więc także w górnictwie. Propozycje takiej zmiany Kodeksu pracy zawierał już projekt jego nowelizacji z maja 2018 r., ale z powodu licznych protestów związków zawodowych do jej wprowadzenia nie doszło.
EN
This paper presents the legal status of applying the opt-out clause in the working system in Poland according to the European Union law. There has been proposed a legal modification of the labor code concerning a voluntary work consent, which will cause a considerable decrease in breaking legal work system regulation of statutory working time in all fields of industry, also in mining. The proposals to change the Labor Act in May 2018 contained such regulations but because of numerous protests of workers trade unions they were not introduced.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentacji uzasadniającej pogląd, że skoro w naszym życiu zaszło tak wiele zmian, trzeba bliżej przyjrzeć się temu, jak przygotować młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie, w którym przyszłość wydaje skomplikowana a rynek pracy jest coraz bardziej wymagający. Wiemy już bardzo wiele o sposobach uczeniu się i o tym, w jaki sposób nauczyciele mogą angażować uczniów w proces zdobywania wiedzy. Wydaje się, że w odpowiedzi na globalizacje świata, zmiany społeczne i gospodarcze, z uwzględnieniem dyskusji o przyszłości pracy, w sprawie kompetencji kluczowych z 2006 roku nastąpiła zmiana i aktualizacja zarówno zalecenia, jak i europejskich ram odniesienia dla kompetencji kluczowych, w tym uczeniu się przez całe życie. Kompetencje kluczowe to wiedza, umiejętności i postawy, których wszystkie osoby potrzebują do rozwoju osobistego, zatrudnienia, samorealizacji, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Zatem kompetencje nabywane i rozwijane w procesie kształcenia są wpisane w ewaluacje systemu edukacji.
EN
The purpose of this article is to present arguments justifying the view that since so many changes have taken place in our lives, we need to look more closely at how to prepare young people to live in a modern world where the future seems complicated and the labor market is more and more demanding. In reaction to globalization, social and economic changes, including the discussion on the future of employment and as a result of public consultations concerning the review of the recommendation of key competencies in 2006, there occurred a change and actualization of both the recommendation and the European reference framework for key competencies in lifelong learning. Key competencies mean knowledge, skills and basic aspects that everyone needs for personal development, employment, personal fulfilment, social inclusion and active citizenship. Thus, competencies acquired and developed in the process of lifelong learning are entered into the evaluation of the education system.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące koordynatora BHP, jego funkcje i kompetencje. Dla wybranych branż przemysłu pokazano próby przypisania obowiązków dla koordynatora w kontekście działalności danej dziedziny przemysłu czy gospodarki. Dla branży górniczej podana została propozycja rozwiązań prawnych w celu ujednolicenia zadań i obowiązków przypisanych koordynatorowi do spraw bhp.
EN
This paper presents the legal status and actual legislation which concern the safety coordinator – responsibilities and qualifications, job requirements. Examples were taken from several trades of industry. For the mining industry, the project of law regulation for creating tasks, duties and qualification for safety coordinator was presented.
EN
The purpose of this paper is to investigate if mediation is an effective tool of industrial conflict management. Poland and Brazil are chosen to analyze this investigation since both countries have almost similar procedure to solve this kind of disputes (industrial conflict management). Based on International Labour Organization (ILOSTAT) and other sources data, the number of strikes in both countries between the years 2009 and 2016 was compared and the effectiveness of mediation in Poland and the number of collective barganing in Brazil were analysed. The results show that mediation is one important and effective tool of industrial conflict management.
PL
Mediacje są pozasądową metodą rozwiązywania konfliktów, w których trzecia strona spełnia funkcje facylitacyjne. Mediacje jako metoda alternatywnego rozwiązywania konfliktów jest dostępna w Polsce w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, lecz nie w Brazylii. Niniejszy tekst ukazuje, jak i dlaczego metodę tę można zastosować w zarządzaniu konfliktem organizacyjnym powstałym między związkami zawodowymi i pracodawcą w Brazylii. Jakie są ku temu przesłanki oraz jakie korzyści mogą wynikać z wprowadzenia tej metody dla zarządzania konfliktem przemysłowym.
PL
Najpóźniej 1 lipca 2018 roku upływa okres przejściowy, w którym środki ochronne, stosowane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w placówkach użytkujących źródła pola elektromagnetycznego powinny być dostosowane do aktualnych wymagań prawa pracy. W artykule scharakteryzowano te wymagania, w kontekście typowych warunków narażenia na pole elektromagnetyczne pracujących w medycznych placówkach diagnostyki rezonansu magnetycznego, omówionych w pierwszej części opracowania. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany wprowadzone w 2016 roku w stosunku do wymagań obowiązujących w latach 1995-2016. Wymagania te nie dotyczą pacjentów.
EN
No later than on July 1st, 2018, it is the end of a transient period, when protection measures, applied in the aim to ensure safety and hygiene of working conditions in the facilities using electromagnetic field sources should be adjusted to current requirements of labour law. The article characterises these requirements, in the context of typical conditions of exposure to electromagnetic field of workers in the centres of medical imaging diagnostic of magnetic resonance, which were described in the first part of the article. Special attention has been drawn to changes introduced in 2016 comparing to requirements in force over 1995-2016. These requirements do not concern patients.
EN
This paper presents the list of tasks and responsibilities of the safety service concerning opinions and commentaries on the quality of safety trainings courses and the appropriate legal permissions. The main task of safety service in Poland is to consult the safety regulations with employees, cooperate in organization of safety trainings, popularize safety issues and ergonomics in the underground workplace. With reference to recent discussions concerning the quality of safety trainings and qualifications of trainers, the following problem should be considered: are workers, who perform safety service well educated and have responsibilities and legal permission to do their duties?
PL
W artykule omówiono problematykę wpływu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. na obecny stan prawny w zakresie prawa kierowców w transporcie międzynarodowym do zwrotu kosztów noclegu z tytułu podróży służbowej. W powyższym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny w odniesieniu do tej grupy pracowników przepis przyznający im należności z tytułu podróży służbowych na takich samych zasadach, jak pozostałym pracownikom, w związku z czym ponownie aktualne stało się pytanie o to, czy kierowcom przysługuje prawo do zwrotu kosztów noclegu na zasadach ogólnych. W przekonaniu autora obecnie brakuje podstawy prawnej, by w przypadku kierowców w transporcie międzynarodowym stosować ogólne zasady kodeksu pracy, nawet wziąwszy pod uwagę fakt, że w ustawie o czasie pracy kierowców w dalszym ciągu występuje samodzielna definicja podróży służbowej. Autor przedstawia również stanowisko dotycząace zasadności przyznania kierowcom prawa do zwrotu kosztów noclegu i stwierdza, że przy uwzględnieniu zasadniczego celu tej instytucji, tj. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, samo prawo powinno istnieć także w odniesieniu do tej kategorii pracowników, ale nie powinno prowadzić do powstania po ich stronie dodatkowego źródła dochodu, co jest widoczne szczególnie w sytuacji, gdy kierowca faktycznie nie ponosi jakichkolwiek kosztów noclegu.
EN
The paper deals with the issue of influence of the Constitutional Tribunal’s judgement of 24th November 2016 on the legal status regarding the entitlement of the drivers in international transport to reimbursement of the costs of lodging during the business trip. In this decision The Constitutional Tribunal declared unconstitutional the provision granting these employees dues for the purpose of covering expenses related to the business trip on the same terms as other employees. Therefore, it is necessary to determine whether the drivers are currently entitled to any dues regarding the lodging costs on the basis of the general rules. In the author’s opinion there is no legal basis to apply the general rules of the Labour Code to drivers in international transport, even though the Polish act of the working time of the drivers contains independent definition of the business trip. The author also presents his own view on the grounds for granting the drivers with the right to reimburse the costs of lodging and states, that bearing in mind the main object of this institution, i.e. improvement of the traffic safety, the right should be granted to this group of employees, however it may not result in awarding them with additional source of income, which is particularly noticeable in the situation, when the driver actually bears no lodging costs.
PL
Prawo pracy jest obszerną gałęzią prawa, która reguluje wszystkie zagadnienia związane z zatrudnieniem, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a wraz z nim zmienia się też prawo, które reaguje na najważniejsze potrzeby społeczne. Ponieważ prawo pracy jest nieodzowną częścią naszego życia zawodowego, zawsze należy wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki jako pracownik i pracodawca.
PL
Kończąc cykl „Prawo pracy w pigułce", przedstawiamy informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopu, dni wolnych oraz zakresu obowiązków pracodawcy i pracownika. Poprzednio opisaliśmy m.in. kwestie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
PL
Kontynuujemy temat prawa pracy i kwestii związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. Ostatnio przedstawiliśmy zasady prawa pracy oraz jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Teraz – przydatne informacje o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę (z winy pracownika), jak i pracownika (z winy pracodawcy), a także z powodu innych, określonych w kodeksie pracy zdarzeń.
PL
Praca na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą może być świadczona na różnych podstawach prawnych - w ramach umowy o pracę czy w oparciu o niepracownicze formy cywilnoprawnego zatrudnienia (umowa o dzieło, zlecenie). Wszelkie szkody w mieniu osoby trzeciej powstałe przy wykonywaniu pracy przez naszego pracownika będą naprawione w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
PL
W lipcu 2016 roku zostały wprowadzone nowe wymagania prawa pracy dotyczące zagrożeń elektromagnetycznych, określone przez rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Najpóźniej 1 lipca 2018 roku upływa okres przejściowy, w którym wszystkie placówki użytkujące źródła pola-EM powinny dostosować się do tych wymagań w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W artykule scharakteryzowano aktualne wymagania prawa pracy dotyczące rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych, w kontekście typowych charakterystyk narażenia na pole elektromagnetyczne w medycznych placówkach diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego oraz najistotniejszych zmian wprowadzonych przez nowe wymagania, w stosunku do obowiązujących w latach 1995- 2016. Omawiane wymagania dotyczące ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego nie dotyczą pacjentów.
EN
The new requirements of labour law on the electromagnetic hazards were set up in July 2016 by the decree of minister of family, labour and social policy. Until the 1st July, 2018 the transient period expires, when all users of electromagnetic field sources should adjust to these requirements to ensure safety and hygiene of working conditions. The article characterises current requirements of labour law concerning identification and evaluation of electromagnetic hazards, with respect to typical characteristics of an exposure of workers to electromagnetic field in the centres of imaging diagnostic of magnetic resonance and the key changes introduced by the new requirements in comparison to the ones, which were valid over 1995-2016. Discussed requirements concerning the protections against the influence of electromagnetic field do not concern patients.
PL
Jednym z istotnych problemów z dziedziny prawa pracy jest odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone mu przez pracodawcę. Nie zawsze pracownik wykonuje pracę w taki sposób, w jaki chciałby tego jego pracodawca. We wszystkich sferach życia gospodarczego może dojść do różnego rodzaju zdarzeń skutkujących wyrządzeniem szkody przez pracowników, czy to samemu pracodawcy, czy osobom trzecim. Pracodawca z tytułu szkody powstałej z winy pracownika może dochodzić jej naprawienia na drodze polubownej lub postępowania sądowego. Czasem w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych przez pracownika, które było powodem zaistnienia szkody, pracodawca postanawia rozstać się z pracownikiem rozwiązując z nim umowę o pracę. Nawet jednak, gdy pracodawca zwolni pracownika za wypowiedzeniem lub w trybie art. 52 k.p., pozostaje problem wyegzekwowania należności z tytułu naprawienia szkody. Pracownik, który wskaże i udowodni okoliczności, wskutek których szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, może uwolnić się od odpowiedzialności. Istnieje również możliwość wyłączenia odpowiedzialności pracownika za całość lub część szkody, jaka powstała w mieniu mu powierzonym. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone mu przez pracodawcę ma również istotny związek z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Pracownik, który lekceważy przepisy i zasady bhp, musi liczyć się z konsekwencjami w postaci pociągnięcia go do odpowiedzialności porządkowej, wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet rozwiązania jej bez wypowiedzenia z jego winy (art. 52 § 1 pkt. 1 k p ).
EN
Employees' responsibility for property entrusted to them by the employer is a major problem in the field of labour law. Employees do not always perform their work the way their employer would like them to. In all areas of economic life, employees' actions can result in damage sustained by the employer or third parties. If an employee is at fault the employer can seek the damage to be redressed either out-of-court or in court. Sometimes, breach of employment duties, which caused damage, can make the employer decide to terminate employment. Even if the employer terminates employment with notice or under art 52 of Poland's Labour Code, it is still necessary to collect payment as damages, which the employee should cover. Employees who will identify and prove circumstances, which have resulted in damage due to reasons beyond their control may be released from their liability. It is also possible to limit employees' liability for all or part of the damage to property entrusted to them Employees' responsibility for property entrusted to them by the employer is strongly related to the provisions and principles of occupational safety and health (OSH). Employees who ignore the provisions and principles of OSH have to reckon with the consequences in the form of being held responsible, having their employment terminated or even having their employment terminated with out notice due to their fault (art. 52 §1 point l of Poland's Labour Code).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.